Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Anam
#1
Rainbow 
EL-EN'AM / Stoka - objavljena u Meki,165 ajeta*

El-'Avfi prenosi da je Ibn-'Abbas rekao: "Sura El-En'am objavljena je u Meki." A Et-Taberani prenosi da je Ibn-'Abbas rekao: "Sura El-En'am objavljena je kompletna noću u Meki, i sa njom je sišlo 70. 000 meleka koji su naglas tesbih činili Allahu." A El-Hakim u svom "Mustedreku" prenosi od Džabira da je rekao: (195) "Kada je objavljena sura El-En'am, Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, izgovorio je: "subhanallah", a zatim rekao: "Ovu je suru dopratio toliki broj meleka da su potpuno zatvorili horizont." El-Hakim kaže da je ovo predanje vjerodostojno i odgovara kriterijima Muslimovim.

Ibn-Merdewejh prenosi od Enesa ibn Malika da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: (196) "Sura El-En'am sišla je sa povorkom meleka koja je prekrila obzorje, njihovi su glasovi brujali, a zemlja se tresla od njihovog (tesbiha) veličanja Allaha. A Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, izgovarao je: Subhanallahil 'Azim, Subhanallahil 'Azim."

"Hvaljen neka je Allah, Koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojim izjednačuju!"/1/ "On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate." /2/ "On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite." /3/

Allah, dželle šanuhu, hvali Svoje uzvišeno biće za stvaranje nebesa i Zemlje kao prebivališta Svojih robova i stvaranje tmine i svjetla, kojima se ljudi koriste noću i danju. Tminu spominje u množini, a svjetlost (nur) u jednini, jer je svjetlost odabranija. Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "Zdesna i sa lijevih strana." (16:47) Zatim Allah, dželle šanuhu, kaže: "...pa opet oni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojim izjednačuju!"; i pored svega toga, pojedini Njegovi robovi Njega ne vjeruju, druge Mu ravnim smatraju i dijete i suprugu pripisuju. Daleko je Allah iznad svega toga!

"On vas od zemlje stvara." Ovdje se misli na Adema, alejhi selam, praoca svih ljudi. "...i čas smrti određuje i samo On zna kada će Smak svijeta biti". Se'id ibn Džubejr prenosi da je Ibn-'Abbas rekao: "...i čas smrti određuje", znači smrt. "...i samo On zna kada će Smak svijeta biti", znači Sudnji dan. A Allahove, dželle šanuhu, riječi: / kod Njega, znače da to niko ne zna osim Njega. To potvrđuje ajet: "To zna jedino Gospodar moj, On će ga u Njegovo vrijeme otkriti..." (7:187)

"...a vi opet sumnjate". Es-S'adî i drugi kažu: "Znači, sumnjate u Sudnji dan." "On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite." Mufesiri se razilaze u tumačenju ovog ajeta, ali su svi saglasni da se ne može prihvatiti tumačenje prvih "džehmijja", koji kažu, a Allah je daleko iznad onoga što oni govore, da se On nalazi na svakom mjestu.[268] Najispravnije je tumačenje onih koji kažu: "On, Allah, Taj je Kome se dove upućuju i na nebesima i na Zemlji", tj. Njega obožava i Njemu pripisuje svojstva savršenstva sve što je na nebesima i Zemlji. Svi ga oni nazivaju imenom Allah i njemu se obraćaju sa strahopoštovanjem, izuzev onih koji su nevjernici između ljudi i džina. Po ovom tumačenju ovaj ajet ima isto značenje kao i ajet:

"On je Bog i na nebu i na Zemlji..." (43: 84) Znači: On je Bog onih koji su na Zemlji i onih koji su na nebesima.[269] "On zna i što krijete i što pokazujete", bilo da su riječi ili stanja (djela). "On zna ono što radite", zna sve što činite, bilo dobro ili loše.

"A nevjernicima ne dođe ni jedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu." /4/ "Oni smatraju da je laž istina koja im dolazi, ali njima će sigurno stići vijesti onoga čemu se rugaju." /5/ "Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uništili, kojima smo na Zemlji mogućnosti davali kakve vama nismo dali i kojima smo kišu obilatu slali i učinili da rijeke pored njih teku, pa smo ih, zbog grijehova njihovih, uništavali, i druga pokoljenja, poslije njih, stvarali." /6/

Allah, dželle šanuhu, u ovim ajetima govori nam o mušricima koji uporno niječu tewhid Allaha, i da oni, svaki put kada im dođe dokaz ili nadnaravno djelo kao potvrda Allahovog tewhida, okreću svoje glave i uopće se na to ne osvrću. Allah, dželle šanuhu, kaže:

Oni smatraju da je laž istina koja im dolazi, ali njima će sigurno stići vijesti onoga čemu se rugaju." Ovo je prijetnja za njihovo poricanje istine, tako što će im neminovno stići vijesti o onome što su poricali. Njih će stići njihova zabluda i sigurno će iskusiti njene posljedice. Zatim ih Allah, dželle šanuhu, upozorava na to da će ih zadesiti velika patnja i kazna na ovom svijetu, koja je zadesila njima slične iz prijašnjih pokoljenja, koji su bili snažniji i bogatiji od njih, imali više potomaka i bili na većem stupnju razvoja, pa im kaže: "Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uništili, kojima smo na Zemlji mogućnosti davali kakve vama nismo dali", a zatim kaže: "...i kojima smo kišu obilatu slali i učinili da rijeke pored njih teku", znači, povećali smo im količinu kiše sa neba i broj izvora vode na zemlji, odgađajući im kaznu i prepuštajući im da još više grijeha zarade. A zatim: "...pa smo ih, zbog grijehova njihovih uništavali". Riječ ovdje znači, tj. zbog grijehova njihovih, "...i druga pokoljenja, poslije njih, stvarali", tj. druga pokoljenja nakon njih stvarali kako bismo i njih iskušali. Oni su, međutim, postupali isto kao i njihovi prethodnici i bili poput njih uništavani. Zato se i vi čuvajte da vas ne zadesi ono što je njih zadesilo, jer, vi niste Allahu draži od njih, a vaš je Poslanik na većem stupnju kod Allaha od njihovog poslanika. Vi ste, dakle, preči za kaznu od njih, da nije Allahove milosti i Njegove dobrote.
Odgovori
#2
“A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju: "Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina." /7/ “Oni govore: "Trebalo je da mu se pošalje melek!" A da meleke pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni jedan čas vremena im se ne bi više dao.” /8/ "A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno." /9/ "Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali." /10/ “ Reci: "Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!" /11/

Allah, dželle šanuhu, obavještava nas o mušricima i njihovom upornom odbijanju istine, te o njihovim izmišljotinama i polemikama o tom pitanju. "A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju", tj. da je oni svojim očima vide i budu direktni svjedoci njena silaska, "...opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju: "Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina." Ovim nam Allah, dželle šanuhu, govori o njihovom nijekanju pojava koje se opažaju osjetilima. "Oni govore: "Trebalo je da mu se pošalje melek!" da bi zajedno sa njim opominjao ljude. Allah dželle šanuhu im odgovara: "A da meleke pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni jedan čas vremena im se ne bi više dao." Znači, kada bi meleki sišli, a oni ostali u svom nevjerstvu, snašla bi ih kazna od Allaha. Kao što Allah, dželle šanuhu, u drugom ajetu kaže:

"Onoga dana kada ugledaju meleke grješnici se neće radovati..." (25:22) Dalje Allah, dželle šanuhu, kaže: "A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno." Ed-Dahhak prenosi od Ibn- 'Abbasa: "A da im je melek došao, došao bi im u obliku čovjeka, jer oni nisu u stanju gledati u meleke zbog njihovog nura." "...opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno", tj. kada bi došao melek u ljudskom obliku, opet bi im bilo nejasno, isto kao što oni sami sebi ne mogu objasniti njihovo neprihvatanje objave. Allah, dželle šanuhu, iz Svoje milosti, svakoj skupini stvorenja šalje poslanika između njih, da bi jedni druge pozivali i kako bi im omogućio da se koriste jedni drugima razgovorom i pitanjima. Allah, dželle šanuhu, kaže: "...kad im je jednog između njih kao poslanika poslao..." (3:164)

Allahove, dželle šanuhu, riječi: "Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali", predstavljaju utjehu Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, za poricanje i odbijanje istine od strane njegovog naroda i obećanje njemu i vjernicima da će oni pobijediti na ovom i budućem svijetu. Zatim Allah, dželle šanuhu, kaže: Reci: "Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!", tj. porazmislite u sebi o prijašnjim narodima koje je Allah žestoko kaznio i na ovom i na onom svijetu zbog njihovog poricanja poslanika i kako je spasio poslanike i iskrene vjernike među Svojim robovima.

Upitaj: "Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?" - i odgovori: "Allahovo!" On je sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni neće vjerovati. /12/ "Njemu pripada sve što postoji u noći i danu; On sve čuje i sve zna." /13/ Reci: "Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!" Reci: "Meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju", - i: "Nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju!" /14/ Reci: "Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu." /15/ "A onaj ko toga dana bude pošteđen, On mu se smilovao, i to je očiti uspjeh." /16/

Allah, dželle šanuhu, obavještava nas da On vlada nebesima i Zemljom i svim što se na njima nalazi, i da se obavezao da će biti milostiv. To potvrđuje hadis kojeg prenose El-Buhari i Muslim preko A'meša od Ebu-Hurejrea, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: (196) "Kada je Allah stvorio stvorenja, napisao je u knjizi koja se nalazi kod Njega iznad 'Arša: Moja milost prevladava Moju srdžbu." A Allahove, dželle šanuhu, riječi: "On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje." Određeni član (lam) u ovom kontekstu uvod je u zakletvu, pa se Allah, dželle šanuhu, kune

Svojim uzvišenim bićem da će sve ljude sakupiti na Sudnjem danu, u koji ne sumnjaju vjernici, a nevjernici se o tom pitanju u svojoj sumnji kolebaju. Et-Tirmizi prenosi hadis: (198) "Svaki će poslanik imati svoje vrelo, a ja se nadam da će najviše ljudi biti na mom vrelu." "Oni koji su sebe upropastili" na Sudnjem danu, "pa - oni neće vjerovati". Oni ne vjeruju u Kijametski dan i ne boje se njegovih strahota. "Njemu pripada sve što postoji u noći i danu", tj. svako stvorenje u svemiru Njegov je rob i On ga je stvorio. "On sve čuje i sve zna." On čuje sve što Njegova stvorenja kažu i zna za svaki njihov pokret i najskrivenije tajne. Zatim Allah, dželle šanuhu, kaže Svome robu i poslaniku Muhammedu, sallAllahu alejhi we sellem, kojeg je poslao sa veličanstvenim tewhidom i pravednim Šerijatom i naredio mu da poziva na Allahov pravi put:

Reci: "Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje?", tj. ja nikog neću uzeti za zaštitnika osim Allaha, Kome niko nije ravan, Koji je stvorio nebesa i Zemlju bez prijašnjeg uzora. "On hrani, a Njega niko ne hrani!", tj. ne jede. Reci: "Meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju", od ovog ummeta (naroda) - i: "Nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju!" Reci: "Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu", znači: na Sudnjem danu. "A onaj ko toga dana bude pošteđen" od kazne "On mu se smilovao, i to je očiti uspjeh." Uspjeh je dobit, suprotno gubitku, kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "I ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden, taj je postigao uspjeh." (3:185)
Odgovori
#3
"Ako te od Allaha neka nevolja pogodi - pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari - pa, samo je On svemoćni",/17/ "i jedini je On Vladar nad robovima Svojim; On je Mudar i Sveznajući"./18/ Reci: "Ko je svjedok najpouzdaniji?" - i odgovori: "Allah, On će između mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur'an objavljuje da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi, zaista, tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova?" Reci: "Ja ne tvrdim." Reci: "Samo je On - Bog, i ja nemam ništa s time što vi smatrate druge Njemu ravnim." /19/ "Oni kojima smo knjigu dali poznaju Poslanika kao što poznaju sinove svoje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni neće vjerovati." /20/ "Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze Njegove? Nepravedni zaista neće uspjeti!" /21/

Allah, dželle šanuhu, u ovim nas ajetima obavještava da jedini On šteti i koristi i da postupa sa Svojim stvorenjima kako On hoće, i da niko ne može mijenjati Njegovu odredbu niti je poništiti. "Ako te od Allaha neka nevolja pogodi - pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari - pa, samo je On svemoćni", kao što su riječi Allaha:

"Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati niko ne može poslije Njega dati..." (35:2) El-Buhari prenosi da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, često izgovarao slijedeće riječi: (199) "Allahu dragi, niko ne može spriječiti ono što Ti podariš i niko ne može dati ono što Ti spriječiš, i bogatašu kod Tebe neće koristiti bogatstvo!" Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "I jedini je On Vladar nad robovima Svojim", tj. On je Taj Kome su sva stvorenja povinovala svoja lica i sva Njemu pokorna, te se pred Njim i pod Njegovom vlašću u poslušnosti Njemu smirila. "On je Mudar", u svim Svojim djelima, "i Sveznajući", zna šta svakoj stvari pripada, te ne daje niti brani, nego samo onom ko to zaslužuje. Zatim Allah, dželle šanuhu, kaže: Reci: "Ko je svjedok najpouzdaniji?", tj. ko najbolje svjedoči - i odgovori: "Allah, On će između mene i vas svjedok biti", tj. On zna zbog čega sam ja vama došao. "A meni se ovaj Kur'an objavljuje da njime vas i one do kojih on dopre opominjem", tj. on je opomena svakom do koga dođe. Do koga god ovaj Kur'an dođe on se smatra isto kao i onaj ko je vidio Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i sa njim razgovarao. 'Abdur-Rezzak prenosi od Ma'mera, a ovaj od Katadeta, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: (200) "Dostavljajte poruku od Allaha do koga dođe samo jedan ajet Kur'ana, do njega je došla Allahova naredba."

"Zar vi, zaista, tvrdite", o nevjernici (mušrici), "...da pored Allaha ima i drugih bogova?" Reci: "Ja ne tvrdim", kao što Allah, dželle šanuhu, u drugom ajetu kaže: "...pa ako oni posvjedoče, ti im ne moj povjerovati" (6:150). Reci: "Samo je On - Bog, i ja nemam ništa s time što vi smatrate druge Njemu ravnim." Zatim nas Allah, dželle šanuhu, obavještava da su jevreji i kršćani znali za dolazak Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, i njegovu ulogu, isto kao što poznaju svoju vlastitu djecu. Zato što su svi poslanici donosili radosnu vijest o dolasku poslanika Muhammeda, o njegovim osobinama, mjestu njegova rođenja, mjestu u koje će učiniti Hidžru i opisima njegovog ummeta (njegovih sljedbenika). Zato Allah, dželle šanuhu, odmah nakon toga kaže: "...oni koji su sebe upropastili, pa - oni neće vjerovati" u ovu radosnu vijest koju su poslanici nagovještavali. Zatim, Allah, dželle šanuhu, kaže: "Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze Njegove?", tj. nema većeg nasilnika od onoga koji tvrdi da ga je Allah poslao (da mu silazi objava), a Allah ga nije poslao, a zatim nema većeg silnika od onoga koji poriče Allahove dokaze. "Nepravedni zaista neće uspjeti!", tj. neće uspjeti onaj koji potvara i onaj koji poriče.

“A na Dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge Njemu ravnim smatrali: "Gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali?" /22/ "neće im ništa drugo preostati nego da reknu: Allaha nam, Gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali!" /23/ "Gledaj kako će oni sami sebi lagati, a neće im biti onih koje su bili izmislili!" /24/ "Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali Mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur'an ne bi razumjeli, i gluhim ih učinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolaze da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju: To su samo izmišljotine naroda davnašnjih!" /25/ "Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje, i sami se od njega udaljavaju, i sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjećuju." /26/

Allah, dželle šanuhu, obavještava nas o nevjernicima (mušricima): "A na Dan kada ih sve sakupimo", tj. na Sudnjem danu, pa ih Allah, dželle šanuhu, upita o kipovima i onima koje su Allahu ravnim smatrali i njih mimo Allaha obožavali: "Gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali?", kao što u drugom ajetu stoji: "A na Dan kad ih On pozove i upita: Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali?" (28:62) "...neće im ništa drugo preostati nego da reknu: Allaha nam, Gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali!", tj. neće imati drugog dokaza. Ibn-Džerir kaže da je pravilno značenje ovog ajeta: Kada ih budemo ispitivali na Sudnjem danu, njima ništa drugo neće preostati kao opravdanje za širk koji su činili Allahu, "...nego da reknu: Allaha nam, Gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali!"
Odgovori
#4
Gledaj kako će oni sami sebi lagati, a neće im biti onih koje su bili izmislili! Kao što Allah, dželle šanuhu, u drugom ajetu kaže: "... i potom upitani: Gdje su oni kojima ste se klanjali, a ne Allahu?" -"Izgubili su nam se iz vida" - odgovorit će. (40:73-74)

"Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali Mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur'an ne bi razumjeli, i gluhim ih učinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali", tj. oni dolaze da čuju tvoje učenje, ali to njima ništa ne vrijedi, jer im je Allah zastore na njihova srca stavio, da ne razumiju Kur'an, a uši njihove učinio gluhim na svaki koristan govor. Zato, ma koliko jasnih dokaza vidjeli, oni u njih neće povjerovati, i oni ne razumiju niti su u stanju pravilno prosuđivati. Kao što Allah, dželle šanuhu, u drugom ajetu kaže: "Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju." (8:23)

”A kada ti dolaze da se s tobom raspravljaju", tj. da se s tobom lažima prepiru o istini, "govore oni koji ne vjeruju: "To su samo izmišljotine naroda davnašnjih!", tj. preuzete iz knjiga naroda prijašnjih. "Oni zabranjuju da se Kur'an vjeruje, i sami se od njega udaljavaju", tj. oni drugima brane da slijede istinu, Poslanika vjeruju i Kur'anu se pokoravaju, a "...i sami se od njega udaljavaju", pa čine dva veoma ružna djela; oni se ne koriste, niti dopuštaju da se bilo ko drugi koristi. "...i oni sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjećuju", tj. oni ovim svojim postupkom nikog drugog ne uništavaju nego samo sebe i njegova se šteta vraća samo njima, a da toga nisu ni svjesni.

“ A da ti je vidjeti kako će, kad pred Vatrom budu zadržani, reći: "Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!" /27/ "Ne, ne! njima će očevidno postati ono što su prije krili; a kada bi bili povraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci",/28/ “i rekli bi: "Nema života osim na ovom svijetu i mi nećemo biti oživljeni!" /29/ “A da ti je vidjeti kako će, kada pred Gospodarem svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: "Zar ovo nije istina?" - odgovoriti: "Jeste, tako nam Gospodara našeg!" - a i kako će On reći: "E, pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali!" /30/

Allah, dželle šanuhu, spominje stanje nevjernika, kada budu na Sudnjem danu zaustavljeni nad Vatrom i budu vidjeli okove i lance koji se u njoj nalaze, i ugledaju njene užase i strahote, oni će tada reći: "Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!", tj. oni će tada zaželjeti da se povrate na ovaj svijet, kako bi radili dobra djela i ne bi poricali Allahove dokaze, nego u njih vjerovali. Allah, dželle šanuhu, kaže da oni nisu iskreni u svojim priželjkivanjima, pa kaže: "Ne, ne! Njima će očevidno postati ono što su prije krili"; tj. tada će im se jasno pokazati njihov kufr, koji su prije u sebi prikrivali, i oni neće tražiti povratak na ovaj svijet iz želje za imanom, nego iz straha od kazne koju su svojim očima ugledali, a koja im je pripremljena zbog njihovog nevjerstva u kom su bili. Oni će, dakle, tražiti da se vrate na ovaj svijet samo da bi se spasili Vatre koju su ugledali. Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "...a kada bi bili povraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci", u svome traženju da se vrate na ovaj svijet kako bi bili vjernici. Zatim Allah, dželle šanuhu, kaže za njih da kada bi se oni vratili na ovaj svijet, da bi se vratili svom nevjerstvu, suprotstavljanju Allahovim, dželle šanuhu, naređenjima i svojim izjavama: "Nema života osim na ovom svijetu i mi nećemo biti oživljeni!"

"A da ti je vidjeti kako će, kada pred Gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: Zar ovo nije istina?", tj. zar ovo vaše proživljenje nije istina? A ne neistina, kako ste vi smatrali? - odgovoriti: "Jeste, tako nam Gospodara našeg!" - a i kako će On reći: "E pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali!", tj. zbog toga što ste ga poricali, pa sada iskusite njegove poteškoće.

“Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati nastradat će kad im iznenada Čas oživljenja dođe, i reći će: "O, žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!" i grijeheće svoje na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti! /31/ "Život na ovom svijetu samo je igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite?" /32/

Allah, dželle šanuhu, obavještava nas o propasti onoga ko porekne Susret sa Njim, o gubitku njegove nade kada ga iznenadi Sudnji dan, o njegovom kajanju za ono što je propustio od dobrih djela i što je počinio od loših. Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "Nastradat će kad im iznenada Čas oživljenja dođe, i reći će: O žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!", tj. sebi dozvolili od djela sa kojima Allah, dželle šanuhu, nije zadovoljan. "I grijehe će svoje na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti!" Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ibn-Merzuka da je rekao: "Kada nevjernik ili veliki grješnik bude izlazio iz kabura, njega će dočekati osoba u liku najružnijeg čovjeka, sa najgorim mirisom. On će mu tada reći: Ko si ti? Zar me ne poznaješ, odgovorit će. On će mu reći: Ne, tako mi Allaha, samo vidim da ti je Allah dao ružan izgled i loš miris. Ja sam tvoja loša djela koja si činio na dunjaluku, ona su ovako izgledala i ovako se čula. Kako si ti mene 'jahao' na dunjaluku, ja ću sada tebe 'jahati', reče on." To su riječi Gospodara: "I grijehe će svoje na leđima svojim nositi..." "Život na ovom svijetu samo je igra i zabava", tj. većina života na ovom svijetu je takva. "...a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se ne opametite?"
Odgovori
#5
"Mi znamo da tebe zaista žalosti što oni govore. Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi." /33/ "A poslanici su prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša - a niko ne može Allahove riječi zamijeniti - i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti." /34/ "Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u Zemlji ili kakve ljestve na nebo, pa im donesi jedno čudo! Da Allah hoće, On bi ih sve na pravom putu sakupio; zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju!" /35/ "Odazvat će se jedino oni koji su poslušni. - A Allah će umrle oživiti; zatim, Njemu će se svi vratiti." /36/

Allah, dželle šanuhu, tješi Svoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, zbog neprihvatanja poziva od njegovog naroda i zbog njihovog suprotstavljanja njemu, pa kaže: "Mi znamo da tebe zaista žalosti što oni govore", tj. Mi znamo za to da oni odbijaju tvoj poziv i smatraju te lašcem i znamo za tvoju žalost i tugu zbog toga. Kao što Allah, dželle šanuhu, u drugom ajetu kaže: "...pa ne izgaraj od žalosti za njima" (35:8). "Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi", tj. oni ne optužuju tebe za laž, nego oni niječu istinu, i grudima je svojim odbijaju. Sufjan es-Sevri prenosi da je Alija, radijAllahu anhu, rekao: Ebu-Džehl je rekao Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem: "Mi ne smatramo tebe lašcem, nego mi ne prihvatamo ono sa čime si ti došao." Pa je Allah, dželle šanuhu, objavio: "Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi."

Ibn-Džerir prenosi preko Esbata, da je Es-Suddi rekao: Kada je bila Bitka na Bedru... pa se El-Ahnes osamio sa Ebu-Džehlom te mu rekao: "O Ebu El-Hakem, kaži mi da li Muhammed istinu govori ili je lažac? Ovdje nema nikog od Kurejševića, izuzev nas dvojice, da sluša naš razgovor." Ebu-Džehl mu odgovori: "Teško tebi! Muhammed je iskren čovjek i on nikada nije slagao. Međutim, ako (pleme) Ben-Kusajj preuzme zastavu (vođstvo), napajanje hodočasnika zemzemom, brigu o Kabi i poslanstvo, šta će onda ostati ostalim Kurejševićima?" Na to se odnose riječi Allaha, dželle šanuhu: "Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi."

"A poslanici su prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša." Ovo su riječi utjehe Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, povodom odbijanja njegovog poziva od pojedinih ljudi, naredba njemu da bude strpljiv, kao što su bili strpljivi odabrani među poslanicima, i obećanje za pomoć i pobjedu nakon poricanja i nanošenja uvreda. A zatim je njima (poslanicima) došla pomoć i pobjeda na ovom svijetu, kao što će oni biti pobjednici na budućem svijetu. Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "...a niko ne može Allahove riječi zamijeniti", tj. riječi kojima je propisao pomoć i pobjedu Svojim iskrenim vjernicima na ovom i na budućem svijetu. Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "Allah je zapisao: 'Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!' Allah je, zaista, moćan i silan." (58:21) "...i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti", tj. vijesti o tome kako su oni potpomognuti i podržani protiv onih koji su ih lažnim smatrali, pa ti u njima imaš uzor i primjer.

Zatim Allah, dželle šanuhu, kaže: "Ako je tebi teško to što oni glave okreću", tj. ako ti je teško što oni od tebe svoje glave okreću, "onda, ako možeš, potraži kakav otvor u Zemlji ili kakve ljestve na nebo". Ibn-'Abbas kaže: "En-nefek je otvor, kanal, pa da u nj uđeš i doneseš im kakav dokaz, ili da sebi napraviš stepenice do neba, pa se na njih uspneš, kako bi im došao sa kakvim dokazom koji je bolji od onoga sa čime si im već došao, ako si to u stanju." "Da Allah hoće, On bi ih sve na pravom putu sakupio; zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju!", tj. povjerovat će samo onaj koji je već zabilježen u Allahovom, dželle šanuhu, znanju da će odabrati iman nad kufrom, te mu je zbog toga već prije propisana sreća. "Odazvat će se jedino oni koji su poslušni", tj. tvome će se pozivu odazvati, o Muhammede, oni koji slušaju i shvataju tvoj govor. Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "da opominje onoga ko ima pameti (onoga ko je živ), i da zasluže kaznu nevjernici" (36:70). "A Allah će umrle oživiti; zatim, Njemu će se svi vratiti." Ovdje se misli na nevjernike, jer su njihova srca mrtva, pa ih poredi sa onima čija su tijela mrtva, pa kaže: "A Allah će umrle oživiti; zatim, Njemu će se svi vratiti." Ove su Allahove, dželle šanuhu, riječi jedan vid ismijavanja i ponižavanja istih.

Oni govore: "Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo!" Reci: "Allah je kadar poslati čudo, ali većina njih ne zna." /37/ "Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas - u Knjizi Mi nismo ništa izostavili - i sakupit će se poslije pred Gospodarom svojim." /38/ "A oni koji dokaze Naše poriču gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoće - Allah stavlja u zabludu, a onoga koga hoće - na pravi put izvodi." /39/

Allah, dželle šanuhu, obavještava nas o mušricima, da su oni govorili: "Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo!", tj. nadnaravno djelo kakvo su oni željeli i uporno tražili, kao što u drugom ajetu stoji: "Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš!" (17:90) Reci: "Allah je kadar poslati čudo, ali većina njih ne zna", tj. Allah je, dželle šanuhu, to u stanju učiniti, ali Njegova mudrost zahtijeva da se to odgodi, jer kada bi ga On poslao, a oni se ne bi odazvali, spustio bi na njih Svoju kaznu. Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "Kada bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli." (26:4)

”Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas." Katade veli: "Ptice su ummet (zajednica), ljudi su ummet i džini su ummet." A Es-Suddi veli: "tj. stvorenja kao i vi". "u Knjizi Mi nismo ništa izostavili", tj. kod Allaha, dželle šanuhu, znanje je o svima njima, On ne zaboravlja ničiju nafaku niti brigu o njemu, bez obzira iz koje vrste on bio. Sve je to poimenice i po broju zapisano u Knjizi kod Njega. U njoj su zapisani svaki i najmanji pokreti i mirovanja svih stvorenja. "...i sakupit će se poslije pred Gospodarom svojim", tj. svi će oni biti proživljeni na Sudnjem danu. Allah, dželle šanuhu, kaže: "...i kada se divlje životinje saberu". (81:5) Imam Ahmed prenosi od Ebu-Zerra, radijAllahu anhu, (201) da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, ugledao kako se dvije ovce tuku, pa je rekao: "O Ebu-Zerr, znaš li ti zbog čega se one tuku?" "Ne", odgovori on. "Ali, Allah zna i On će im presuditi (na Sudnjem danu)."
Odgovori
#6
"A oni koji dokaze Naše poriču gluhi su i nijemi, u tminama su", tj. oni su po svom neznanju i neshvatanju slični gluhom koji ne čuje i slijepom koji ne vidi i pored toga su u tminama u kojima se inače ništa ne vidi, pa kako će takvi pronaći put i izaći iz stanja u kome se nalaze? Allah, dželle šanuhu, za takve kaže: "Slični su onima koji potpale vatru, i kada ona osvijetli njihovu okolicu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide. Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste." (2:17-18) Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "Onoga koga hoće - Allah stavlja u zabludu, a onoga koga hoće - na pravi put izvodi", tj. On postupa sa Svojim stvorenjima kako On hoće.

Reci: "Kažite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio Smak svijeta, da li biste ikog drugog osim Allaha prizivali?" /40/ "Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono za što ste Ga molili, a ne bi vam ni na um pali oni koje ste Mu ravnim smatrali." /41/ "A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali, ne bi li poslušni postali." /42/ "Trebalo je da su poslušni postali kada bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostajala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazao ono što su radili." /43/ "I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili",/44/ "i zameo bi se trag narodu koji je činio zlo, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!" /45/

Allah, dželle šanuhu, obavještava nas da On radi ono što hoće, da sa Svojim stvorenjima postupa kako On hoće i da Njegovu odredbu niko ne može promijeniti, niti iko može Njegovu odredbu prema stvorenjima osujetiti izuzev Njega samog, Koji nema sudruga i Koji kada se od Njega nešto zatraži daje kome On hoće. Zato kaže, uzvišen neka je: Reci: "Kažite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio Smak svijeta", tj. jedno ili drugo, "...da li biste ikog drugog osim Allaha prizivali?", tj. vi ne biste drugog prizivali, jer ste svjesni da to niko drugi osim Njega nije u stanju otkloniti. Zato je rekao: "ako istinu govorite", tj. o vašem uzimanju drugog za bogove mimo Njega. "Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono za što ste Ga molili, a ne bi vam ni na um pali oni koje ste Mu ravnim smatrali", tj. za vrijeme nužde nikog drugog ne prizivate osim Njega i zaboravljate na kipove. Kao što na drugom mjestu stoji: "Kada se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu." (29:65) "A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom", tj. siromaštvom i oskudicom, "i bolešću" i bolovima ih kažnjavali, "ne bi li poslušni postali", tj. Allaha ponizno i sa strahopoštovanjem prizivali. "Trebalo je da su poslušni postali kada bi im kazna Naša došla!", tj. trebali su nas oni, nakon što ih to zadesi, ponizno moliti. "Ali, srca su njihova ostajala tvrda", tj. nisu omekšala niti bogobojazna postala. "...a šejtan im je lijepim prikazao ono što su radili", tj. šejtan im je uljepšao širk i griješenje. "I kada bi zaboravili ono čime su opominjani", tj. kada bi se okrenuli od toga i pravili se da su ga zaboravili, "Mi bismo im kapije svega otvorili", tj. otvorili bismo im vrata svake vrste opskrbe koju bi izabrali. To je, svakako, samo postepeno navođenje na još veću kaznu i odgađanje iste samo za neko vrijeme. Allaha, dželle šanuhu, molimo da nas sačuva svakog zla. Zato Allah, dželle šanuhu, dalje kaže: "...a kada bi se onome što im je dato obradovali", tj. od imetka, djece i nafake, "...iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili", tj. svaku nadu u bilo kakav hajr.

Imam Ahmed prenosi od 'Ukbeta ibn 'Amira da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: (202) "Ako vidiš nekog čovjeka da mu Allah, dželle šanuhu, daje ono što želi i pored njegovih grijeha, znaj da je to samo privremeno zavođenje." A zatim je proučio riječi: "I kada bi zaboravili ono čime su opominjani" - do riječi Allaha: "i oni bi odjednom svaku nadu izgubili", kao što u sljedećem ajetu kaže: "...i zameo bi se trag narodu koji je činio zlo, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!"

Reci: "Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?" Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okreću." /46/ Reci: "Kažite vi meni, ako bi vas Allahova kazna stigla neočekivano ili javno, zar bi iko drugi do narod nevjernički nastradao?" /47/ "Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čime neka ne tuguju." /48/ "A one koji u dokaze Naše ne vjeruju stići će kazna zato što grješno postupaju." /49/
Odgovori
#7
Allah, dželle šanuhu, kaže Svom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem: Reci onima koji poriču: "Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio", tj. ako bi vam zabranio da se njima koristite, pa zato kaže: "...i srca vaša zapečatio", kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "...i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova" (8:24), "...koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?", tj. ko bi vam to vratio ako vam ga Allah, dželle šanuhu, uzme. Dakle, niko to nije u stanju uraditi do Allah. Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "Pogledaj kako dokaze iznosimo", tj. kako ih pojašnjavamo i u njima ima jasnih pokazatelja da nema drugog Boga osim Allaha i da su svi bogovi, mimo Njega, neistiniti. "...a oni opet glave okreću", tj. okreću ih od istine i ljude odvraćaju od nje. Reci: "Kažite vi meni, ako bi vas Allahova kazna stigla neočekivano", tj. iznenada a da vi to ni ne osjetite, "ili javno", tj. naočigled, "...zar bi iko drugi do narod nasilnički nastradao?", tj. oni koji su sami sebi nasilje učinili tako što su Allahu drugog ravnim smatrali. "Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju"; tj. da radosne vijesti donose vjernicima, a da nevjernike upozore na nedaće i kazne (koje ih čekaju). Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "...neka se zato, oni koji vjeruju i dobra djela čine", tj. onaj čije srce povjeruje u ono sa čim su oni došli i ko svoje postupke uskladi slijeđenjem njih, "...ničega ne boje" od onog što ih čeka, "...i ni za čime nek ne tuguju", od onog što ih je prošlo na dunjaluku. Allah, dželle šanuhu, njihov je zaštitnik u onome što su Njemu ostavili i njihov čuvar u onome što je iza njih ostalo. Zatim Allah, dželle šanuhu, kaže: "A one koji u dokaze Naše ne vjeruju stići će kazna zato što grješno postupaju", tj. stići će ih kazna zato što su nijekali ono sa čime su došli poslanici, zato što su izašli iz okvira Allahovih, dželle šanuhu, naredbi i Njegove pokornosti, i radili ono što im je On zabranio i oskrnavili Njegove svetinje.

Reci: "Ja vam ne kažem: 'U mene su Allahove riznice', niti: 'Meni je poznat nevidljivi svijet', niti vam kažem: 'Ja sam melek' - ja slijedim samo ono što mi se objavljuje." Reci: "Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?" /50/ "I opominji Kur'anom one koji strahuju što će pred Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zaštitnika ni zagovornika neće imati - da bi se Allaha bojali." /51/ "I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći lice Njegovo - ti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih ti otjerao, nasilnik bio." /52/ "I tako Mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli: 'Zar su to oni kojima je Allah, između nas, milost ukazao?' - A zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni!" /53/ "A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: Mir vama! Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lahkomislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi - pa, Allah će doista oprostiti i milostiv biti." /54/

Allah, dželle šanuhu, kaže Svome Poslaniku: Reci: "Ja vam ne kažem: 'U mene su Allahove riznice'", tj. ja njima ne raspolažem niti ih posjedujem. "...niti: 'Meni je poznat nevidljivi svijet'", tj. ja ne znam od nevidljivog svijeta ništa više od onoga što me je Allah poučio i što mi je od njega pokazao. "...niti vam kažem: 'Ja sam melek'", tj. ja ne tvrdim za sebe da sam melek, nego sam ja jedan od ljudi koga je Allah, dželle šanuhu, počastio Svojom objavom. Zato dalje kaže: "ja slijedim samo ono što mi se objavljuje", tj. ni u kom slučaju to ne prekoračujem. "Reci: Zar su isto slijepac i onaj koji vidi?", tj. zar je isti onaj ko slijedi istinu i onaj ko je od nje zalutao? "Zašto ne razmislite?" Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju." (13:19) "I opominji Kur'anom one koji strahuju što će pred Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zaštitnika ni zagovornika neće imati", tj. opomeni Kur'anom, o Muhamede, one koji se boje Sudnjeg dana, na kojem neće imati ni rođaka ni zagovornika za oslobađanje kazne. "da bi se Allaha bojali", tj. da bi na ovom svijetu radili ono čime će ih Allah spasiti kazne na Sudnjem danu i uvećati svoju dragocjenu nagradu.

"I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći lice Njegovo", tj. ne odstranjuj od sebe ove ljude, nego ih prihvati kao svoje društvo i najbolje prijatelje. Allahove, dželle šanuhu, riječi: "Gospodaru svome mole", tj. Njemu ibadet čine i Njemu se mole, "ujutro i navečer"; Se'id ibn Musejjeb i drugi kažu: "...pod tim se misli na propisane namaze". Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "Gospodar vaš je rekao: 'Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati'", tj. primit ću vašu dovu.

"...želeći lice Njegovo", tj. rade isključivo radi Njega i samo Njemu 'ibadet čineći i Njemu se pokoravajući. "ti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe", kao što je Nuh, alejhi selam, odgovorio onima koji su mu rekli: "Kako da te poslušamo, kad te najniži sloj ljudi slijedi?" "Ne znam ja šta oni rade" - reče on - "svi će pred Gospodarom mojim , da znate, račun polagati", tj. Allah, dželle šanuhu, sa njima će račun svidjeti, ja za njih neću odgovarati, kao što i oni za mene neće odgovarati. "...jer bi, ako bi ih ti otjerao, nasilnik bio", tj. ako bi ti to sa njima u ovakvom stanju učinio.

Sufjan es-Sewri prenosi od El-Mikdama ibn Šurejha, a ovaj od svoga oca, da je S'ad rekao: (203) "Ovaj ajet objavljen je povodom šesterice ashaba Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, među kojima je bio i Ibn-Mes'ud, koji kaže: 'Mi bismo se natjecali ko će prije stići do Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, zatim bismo mu se približili i slušali njegove riječi. Na to su Kurejševići rekli: Ti prihvataš te ljude, a ostavljaš nas!, pa je objavljen ajet: I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole.'" Prenosi ga El-Hakim u svom Mustedreku od Sufjana i kaže da odgovara kriterijima Buharije i Muslima. Isti hadis prenosi i Ibn-Hibban u svom Sahihu preko El-Mikdama Ibn- Šurejha.
Odgovori
#8
"I tako Mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli: 'Zar su to oni kojima je Allah, između nas, milost ukazao?'", tj. zbog toga što je većina onih koji su Poslanika slijedili, u početku, bila siromašnija skupina ljudi i žena i robova i robinja, a od uglednih ga, tada, nije slijedio izuzev mali broj. Kao što je narod Nuhov rekao Nuhu: "...a i vidimo da te, bez ikakva razmišljanja, slijede samo oni koji su niko i ništa među nama..." (11: 27) Kao što je i Herakle, kralj Rimljana, pitao Ebu-Sufjana, prilikom poznatog dijaloga između njih: "Da li ga slijede ugledni ljudi ili slabići?" On odgovori: "Slabići." Na to Herakle reče: "Oni su uvijek bili sljedbenici poslanika." Dakle, mušrici među Kurejševićima ismijavali su kao slabiće one između njih koji bi prelazili na islam, mučili one od njih koje su mogli i govorili: "Zar su to oni, među nama, kojima je Allah Svoju milost ukazao?" Tj. Allah sigurno ne bi njih uputio na hajr a nas ostavio. Allah, dželle šanuhu, na njihove riječi: "Zar su to oni kojima je Allah, između nas, milost ukazao?", odgovara riječima: "A zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni!", tj. zar On ne poznaje one koji su Njemu zahvalni, svojim riječima, djelima i onim što u grudima kriju, pa ih On zbog toga upućuje putevima spasa, izvodi iz tmine u svjetlost, Svojom dozvolom i upućuje ih na pravi put. Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine." (29:69)

A u sahih hadisu stoji: (204) "Allah ne gleda u vaše izglede, niti u vaše boje, nego gleda u vaša srca i djela vaša." Ibn-Džerir prenosi od 'Ikrime o značenju Allahovih, dželle šanuhu, riječi: "I opominji Kur'anom one koji strahuju što će pred Gospodarom svojim sakupljeni biti", da je jednom prilikom došla grupa ljudi Ebu-Talibu i rekla: "Kada bi tvoj bratić Muhammed otjerao od sebe naše oslobođene robove i naše saveznike to bi mnogo značilo za nas, bili bismo mu pokorniji i prije bismo ga slijedili i povjerovali u ono što govori." A ti bespomoćnici bili su: Bilal, 'Ammar ibn Jasir, Salim - oslobođeni rob Ebu-Huzejfe - i Sabih - oslobođeni rob Usejda. A od saveznika: Ibn-Mes'ud, El-Mikdad ibn 'Amr, Mes'ud ibnul-Kari, Wakid ibn 'Abdullah el-Hanzali, 'Amr ibn 'Abdi 'Amr, Zuš-Šemalejn, Mersed ibn ebi- Mersed, Ebu-Mersed El-Ganewi - saveznik Hamze ibn 'Abdul-Muttaliba i njima slični od saveznika.

A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: "Mir vama!", tj. počasti ih uzvraćanjem selama i obraduj ih velikom i sveobuhvatnom Allahovom milošću prema njima. Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv", tj. obavezao se na milost, izražavajući time Svoju darežljivost i dobročinstvo. "...ako neko od vas kakvo ružno djelo iz neznanja učini", pojedini od selefa bi rekli: "Svako onaj ko griješi prema Allahu, on je neznalica (džahil)." "...pa se poslije pokaje[270] i popravi", tj. ko napusti grijehe koje je činio, potpuno ih se kloni, čvrsto odluči da ih više nikada neće činiti i popravi svoje stanje čineći, ubuduće, dobra djela, "pa, Allah će doista oprostiti i milostiv biti." Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao je Mu'az ibn Džebelu - a poslije ćemo navesti mnoge hadise koji odgovaraju Allahovim, dželle šanuhu, riječima: “A milost Moja obuhvaća sve..." (7:156), riječi koje odgovaraju ovom ajetu: (205) "Znaš li ti šta je obaveza ljudi prema Allahu? Da Ga obožavaju ne pripisujući Mu druga." A zatim je rekao: "A znašli šta je obaveza Allaha prema ljudima, ako to urade? Da ih ne kazni." Prenosi ga Ahmed.

"Tako Mi potanko izlažemo dokaze, i da bi očevidan bio put kojim idu grješnici." /55/ Reci: "Meni je zabranjeno klanjati se onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate." Reci: "Ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravom putu bio." /56/ Reci: "Meni je doista jasno ko je Gospodar moj, a vi Ga ne priznajete. Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete; pita se samo Allah, On sudi po pravdi i On je sudija najbolji." /57/ Reci: "Da je u mojoj vlasti ono što požurujete, između mene i vas bilo bi svršeno, a Allah dobro zna nevjernike." /58/ "U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u Jasnoj knjizi." /59/

Allah, dželle šanuhu, kaže nam, kao što je pojasnio ajete i dokaze koji su već spomenuti i pojašnjeni, kako bi uputili na pravi put i pokudili one koji još polemiku vode i uporno odbijaju (istinu): "Tako Mi potanko izlažemo dokaze", koje je potrebno pojasniti onima kojima je ovaj govor upućen, "i da bi očevidan bio put kojim idu grješnici", tj. da bi se pokazao put kojim idu grješnici koji se protive poslanicima. Reci: "Meni je zabranjeno klanjati se onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate." Reci: "Ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravom putu bio." [271]
Odgovori
#9
Reci: "Meni je doista jasno ko je Gospodar moj", tj. meni je jasan Šerijat, koji mi je objavio Uzvišeni Allah, "...a vi Ga ne priznajete", tj. ne priznajete istinu koja mi je došla od mog Gospodara. "Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete", od kazne, "...pita se samo Allah" o požurivanju onoga što ste od kazne tražili ili i o njegovom odgađanju iz Svoje mudrosti. Zato Allah, dželle šanuhu, kaže: "On sudi po pravdi i On je sudija najbolji", tj. On je najbolji sudija o pitanju donošenja presude i najbolje rješava sporove među Svojim robovima. Reci: "Da je u mojoj vlasti ono što požurujete, između mene i vas bilo bi svršeno", tj. da se ja za to pitam, ja bih vas kaznio onim što zaslužujete. "...a Allah dobro zna nevjernike"

A ako neko upita: Kako ćemo ovo usaglasiti sa hadisom koji prenose El-Buhari i Muslim od Aiše, radijAllahu anhu, da je rekla Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem: (206) "O Allahov Poslaniče! Jesi li preživio i jedan teži od dana Uhuda?" On odgovori: "Ja sam pretrpio mnogo od tvog naroda, ali najteže mi je bilo ono što sam doživio na dan 'Akabe, kada sam prišao Ibn-'Abdi Ja lejl ibn 'Abdi-Kilalu, pa mi se nije odazvao na ono u što sam ga pozivao. Ja sam tada krenuo od njega ožalošćen i nisam ni došao sebi dok nisam stigao do Karn es-Sa'alib.

Tada sam podigao glavu i ugledao jedan oblak kako mi pravi hlad, pa sam ga bolje pogledao i u njemu ugledao Džibrila, alejhi selam On me tada pozvao i rekao mi: "Allah, dželle šanuhu, čuo je šta ti je tvoj narod rekao i kako su ti odgovorili, pa ti je poslao meleka zaduženog za brda da mu narediš da sa njima uradi ono što ti hoćeš." Melek zadužen za brda pozvao me je i poselamio, a zatim mi rekao: "O Muhammede, zaista je Allah čuo njihov govor tebi i ono što su ti kao odgovor kazali, pa me je tvoj Gospodar poslao tebi da mi narediš da sa njima uradim ono što ti hoćeš: ako hoćeš, ja ću ih poklopiti sa ova dva brda." Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, tada mu reče: "Naprotiv, ja se nadam da će Allah iz njihovih potomaka izvesti one koji će Njega obožavati i nikog drugog Njemu ravnim neće smatrati." Ovo je rivajet Muslima. Dakle, tada mu je bilo ponuđeno i omogućeno da ih kazni i potpuno uništi, ali je on to odbio i zatražio da im se kazna odgodi ne bi li Allah od njihovih potomaka izveo one koji Mu neće pripisivati druga. Kako ćemo usaglasiti taj slučaj sa riječima Allaha, dželle šanuhu, u ovom ajetu:

Reci: "Da je u mojoj vlasti ono što požurujete, između mene i vas bi bilo svršeno, a Allah dobro zna nevjernike." Odgovor bi bio, a Allah najbolje zna, da se u ovom ajetu misli na to da bi on, da je bio u mogućnosti kazniti ih kaznom koju su tražili, u tom času to i uradio. A što se tiče hadisa, iz njega se ne razumije da su oni od njega tražili da ih tada kazni, nego je njemu melek brda ponudio spremnost da ih poklopi sa dva brda, a to su dva brda koja obuhvataju Meku sa juga i sjevera - ako to on hoće, ali on to nije htio i tražio je blagost prema njima. "U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna." El-Buhari prenosi od 'Abdullaha ibn 'Umera da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: (207) "Pet je ključeva tajni (gajba) koje niko ne zna osim Allaha":

"Samo Allah zna kada će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten." (31:34) "...i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru", "...i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna", tj. On zna svaki pokret, čak i biljaka i mrtve prirode, a pogotovo pokrete životinjskog svijeta, a svakako i pokrete onih koji su šerijatski obavezni, bili džini ili ljudi, kao što Allah, dželle šanuhu, u drugom ajetu kaže:

"On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju." (40:19) "...i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u Jasnoj knjizi". Ibn Ebi-Hatim prenosi od Ibn-'Abbasa da je rekao: "Allah, dželle šanuhu, stvorio je (slovo) nun, koje predstavlja tintarnicu, a zatim je stvorio ploče na kojima je napisao sve što je vezano za ovaj svijet do njegova završetka, šta će sve od stvorenja stvoriti, koliko će podariti halal i haram opskrbe i šta će se sve od dobrih i loših djela požnjeti. A zatim je proučio ovaj ajet: '...i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna;'" [272]

"On vas noću uspavljuje - a zna i šta ste preko dana griješili - zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrtni. Na kraju, Njemu ćete se vratiti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti." /60/ "On je Vladar nad robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu." /61/ "Oni će, poslije, Allahu biti vraćeni, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti." /62/
Odgovori
#10
Allah, dželle šanuhu, kaže da usmrćuje Svoje robove prilikom njihovog spavanja noću, i to je mala smrt, kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "I kada Allah reče: 'O 'Isa, dušu ću ti uzeti [273] i k Sebi te uzdignuti.'" (3:53) Allah, dželle šanuhu, kaže: "Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog", (39:42) i u ovom ajetu spominje obje vrste smrti: malu i veliku. Isto tako i na ovom mjestu spominje te dvije vrste smrti, pa kaže: "On vas noću (usmrćuje) uspavljuje - a zna i šta ste preko dana griješili", tj. zna šta ste od djela preko dana učinili. Ovo je umetnuta rečenica koja ukazuje na to da Allah, dželle šanuhu, Svojim znanjem obuhvata sva stvorenja noću i danju, kada miruju i kada se kreću. Kao što Allah, dželle šanuhu, u drugom ajetu kaže: "Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi." (13:10) A na drugom mjestu kaže:

"...i noć pokrivačem dali, i dan za privređivanje odredili", (78:10-11) i zato ovdje kaže: "On vas noću (usmrćuje) uspavljuje - a zna i šta ste preko dana griješili -" "...zatim vas budi", po danu. Ibn-Merdevejh prenosi svojim senedom od Dahhaka, a ovaj od Ibn-'Abbasa da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: (208) "Sa svakim čovjekom nalazi se jedan melek koji mu uzima dušu kada zaspi, pa ako Allah dozvoli, on ga usmrti, a ako ne dozvoli, on mu je vrati." To se spominje u riječima Allaha, dželle šanuhu: "On vas noću (usmrćuje) uspavljuje", "...sve dok ne dođe čas smrtni", tj. edžel (određeni moment), za svakog čovjeka. "Na kraju, Njemu ćete se vratiti" na Sudnjem danu, "...i On će vas o onome što ste radili obavijestiti", tj. nagradit će vas za to ili kazniti.

"On je Vladar nad robovima Svojim" [274], tj. Onaj Koji vlada svime i Čijoj se veličini i uzvišenosti sve pokorava, "...i šalje vam čuvare", tj. meleke koji čuvaju tijelo čovjeka, kao što u drugom ajetu stoji: "Uz svakog su od vas meleki, ispred njega i iza njega - po Allahovu naređenju nad njim bdiju" (13:11) i čuvari koji čuvaju njegova djela, kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "...a nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari." (82:10-11) "...a kad nekom od vas smrt dođe", tj. kada se na samrti nađe i približi se njegov edžel, "...izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu", tj. meleki koji su za to zaduženi (melek smrti ima svoje pomoćnike koji vade dušu iz tijela, pa je preuzima melek smrti kada dođe do grla). A Allahove, dželle šanuhu, riječi: "bez oklijevanja", tj. oni neće oklijevati sa čuvanjem duše i njenim pohranjivanjem na mjesto koje Allah, dželle šanuhu, odredi; ako je bio od onih koji su dobro činili, onda će to biti 'Illijjun (posebno mjesto za odabrane duše), a ako je bio od onih koji su loša djela činili - onda će to biti Sidždžin (posebno mjesto za loše duše), Allah nas od njega sačuvao. "Oni će, poslije, biti vraćeni Allahu, svome istinskom Gospodaru", tj. meleki. A moguće je da se riječi Allaha, dželle šanuhu: "Oni će, poslije, biti vraćeni", odnose na sva stvorenja koja će se na Sudnjem danu vratiti Allahu, pa će im Svojom pravednošću presuditi.

Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: “Reci: "I drevni i kasniji, u određeno vrijeme, jednog određenog dana bit će sakupljeni." (56:49-50) A u drugom ajetu kaže: "...a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili", do riječi: "Gospodar tvoj neće nikome nepravdu činiti." (18:47-49) Zato je Allah, dželle šanuhu, rekao: "...samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti".

Reci: "Ko vas iz strahota na kopnu i na moru izbavlja kada mu se i javno i tajno ponizno molite: "Ako nas On iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni!" /63/ Reci: "Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih." /64/ Reci: "On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili vas u stranke podijeliti i učiniti da silu jedni drugih iskusite." Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili! /65/

Allah, dželle šanuhu, ističe milost prema Svojim robovima, govoreći o tome kako ih samo On spašava kada se nađu u bezizlaznoj situaciji, u tminama kopna ili mora. Tj., one koji se zbune kada se nađu usred nepoznatih prostranstava kopna ili valovitog mora - kada zapušu olujni vjetrovi, oni tada upućuju dovu samo Njemu, ne smatrajući Mu nikog ravnim. Kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate, postoji samo On..." do kraja ajeta. (17:67) A ovdje Allah, dželle šanuhu, kaže: Reci: Ko vas iz strahota na kopnu i na moru izbavlja kada mu se i javno i tajno ponizno molite: "Ako nas On iz ovoga izbavi", tj. iz ove nevolje, "sigurno ćemo biti zahvalni!" Zatim Allah, dželle šanuhu, kaže: "Reci: Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih.", tj. nakon toga, kada se nađete u rahatluku, vi druge bogove prizivate

Reci: "On je kadar poslati protiv vas kaznu", tj. nakon što vas spasi. "...iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili vas u stranke podijeliti i učiniti da silu jedni drugih iskusite. Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili!" Mudžahid veli: "Ovo se odnosi na ummet Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, ali im je to oprošteno. Postoje mnogi hadisi koji se prenose u vezi sa ovim ajetom. Mi ćemo, ako Allah da, spomenuti samo neke od njih, od Allaha tražeći pomoć i na Njega se oslanjajući.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.441 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 647 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 538 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: