Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser
#1
Heart 
“Mi smo ti, uistinu, Kevser dali”, /1/ “pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji”, /2/ “onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.”/3/

Muslim u svome Sahihu od Enesa ibn Malika navodi da je rekao: (698) “Dok je sa nama bio u džamiji, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakratko je zadrijemao, a onda je podigao glavu smijući se. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, čemu si se nasmijao?’ Rekao je: ‘Upravo mi je objavljeno jedno poglavlje, pa je proučio: ‘U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Mi smo ti, dali Kevser, pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati’, a zatim je rekao: ‘Znate li šta je: “Kevser?’ Rekli smo: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’

Rekao je: ‘To je rijeka sa mnogo dobra koju mi je obećao moj Gospodar. To je bazen na koji će na Sudnjem danu, sa posudama brojnim kao nebeske zvijezde, dolaziti moji sljedbenici, pa će jednom robu između njih biti spriječeno da priđe. Ja ću reći: ‘Gospodaru, i on je moj sljedbenik.’ On će mi reći: ‘Ti ne znaš kakve je sve novine on uveo poslije tebe.’” Na osnovu ovoga mnogi učenjaci izvukli su zaključak da je ovo poglavlje objavljeno u Medini i da je Bismilla sastavni dio poglavlja i da je sa njime objavljena. Od Enesa se, također, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (699)”Ušao sam u Džennet i ugledao rijeku na čijim su stranama šatori od bisera.” Buhari od Enesa ibn Malika prenosi da je rekao: “Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., bio na miradžu i vratio se rekao je: ‘Prošao sam pored jedne rijeke sa čije su i jedne i druge strane bile kupole od šupljeg bisera, pa sam upitao: – Šta je ovo Džibrile? – Ovo je mnogo dobro, odgovorio je.’” O riječima Uzvišenog: “Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali”, ranije smo govorili i rekli da je to jedna rijeka u Džennetu, kako stoji i u hadisu koga prenosi Enes i koji smo naveli.

Riječi Uzvišenog: “Pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji”, znače: Kao što sam ti dao mnogo dobro na ovom i onom svijetu, između ostalog i rijeku kakvu smo opisali, budi iskren prema svome Gospodaru i kolji, tj. budi predan u obavljanju propisanih i nafila-namaza i u klanju kurbana, tj. kolju kurban u ime Uzvišenog Koji je Jedan i Koji nema sudruga, kao što se na drugom mjestu kaže: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.’” (6:62) Zato Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: (700) “Ko sa nama klanja namaz i zakolje kurban, taj je zaklao kurban kako treba, a ko zakolje kurban prije namaza, taj kao da ga nije ni zaklao.” Ebu-Burda ibn Nejjar je ustao i upitao: “Allahov Poslaniče, ja sam svoju ovcu zaklao prije namaza znajući da je danas dan u kome se jede meso.” Na to je on odgovorio: “To je obično bravlje meso.”

Onda je on rekao: “Imam’, (mlađu od godine) koja mi je draža od dvije ovce, pa mogu li zaklati ponovo (kurban) ?” “Možeš, ali više ne može niko poslije tebe”, odgovorio je.” “…onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati”, tj. Muhammede, onaj ko mrzi tebe, istinu, uputu, dokaze i jasno svjetlo koje donosiš, taj će biti ponižen i bez pomena ostati. Es-Suddi kaže: “Kad bi pomrla muška djeca nekog čovjeka govorili bi: “Ostao je bez spomena. Kada su pomrli Muhammedovi sinovi rekli su: ‘Muhammed je ostao bez spomena”, pa je Allah objavio: “…onaj ko tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.” Bože sačuvaj, naprotiv… Allah je njegov spomen visoko uzdigao tako da se svaki dan spominje, a njegov učinio obavezujućim za Svoje robove, za sva vremena, sve do Sudnjeg dana, neka je Allahov blagoslov i spas na njega sve do dana kada će se pozvati /na Sudnjem danu/.

Tefsir: Ibn Kesir
Odgovori
#2
(Sura El-Kevser)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Citat:1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.

Sura El- Kevser je objavljena u Mekki i ima tri ajeta. Učenjaci se razilaze u značenju riječi ”Kevser”. Jedni kažu da je to rijeka u Džennetu, koju je Allah dželle šanuhu podario Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Umer r.a. kaže: ”Kevser je rijeka u Džennetu, obale su joj od zlata i srebra, teče po biserju i draguljima. Voda joj je bjelja od mlijeka i slađa od meda”. U drugoj predaji od Ibnu Umera se još dodaje: ”A zemlja oko nje ima ugodniji miris od mirisa miska”. Mudžahid prenosi da je neki čovjek upitao Aišu r.a. o značenju riječi ”Kevser ” pa mu je ona rekla: ”To je rijeka u Džennetu. Čak i onaj ko stavi prste u uši čuće njen žubor”. Aiša ,r.a., također veli: ”Kevser je rijeka u Džennetu, na kojoj ima posuda koliko zvijezda na nebu”. Ibn Abbas r.a., kaže: ”Kevser je rijeka koju je Allah podario Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, u Džennetu”.

Enes bin Malik, r.a., kaže: ”Kada je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, uzdignut na zemaljsko nebo krenuo je sa Džibrilom, sallallahu alejhi ve sellem, i naišao na rijeku pored koje je bio dvorac sagrađen od bisera i crvekanstog zlata. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ode i pomirisa zemlju okolo njega i vidje da miriše poput miska. On upita: ”Džibrile, kakva je ovo rijeka?“, a Džibril, sallallahu alejhi ve sellem, mu odgovori: ”To je ” Kevser”, koji ti je podario Allah, dželle šanuhu”. Drugi kažu da ”Kevser” znači mnogo dobro. Ibn Abbas kaže: ”To je mnogo dobro ,koje je Allah podario Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem”. Ebu Bišr kaže: ” Rekao sam Seidu bin Džubejru: ”Ali neki kažu da je to rijeka u Džennetu”.

Se'id bin Džubejr reče: ”Rijeka u Dženetu spada u dobro koje mu je Allah podario”. Ikrime kaže: ” To je vjerovjesništvo i mnogo dobro koje mu je Allah ,dželle šanuhu, podario”. Ikrime također veli: ”Kevser je mnogo dobro, Kur'an i Mudrost (tj. Sunnet) Sei'd bin Džubejr o značenju ovog ajeta kaže: ”Allah, dželle šanuhu, mu je podario mnogo blagodati”. Hilal mu reče: ”Je li to rijeka u Džennetu? Se'id mu reče: ”Da, rijeka u Džennetu i druge blagodati koje su mu darovane”. Mudžahid kaže: ”Kevser je svako dobro”. Mudžahid također kaže: ”To je dobro na ovom i na onom svijetu”. Drugi kažu da je to ”Havd” vrelo koje će pripasti Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, u Džennetu. ‘Ata u tumačenju ovog ajeta kaže: ”To je vrelo u Džennetu, koje je darovano Allahovom Poslaniku ,sallallahu alejhi ve sellem”.

Imam Taberi kaže: ”Smatram da je ispravno da kažemo da je Kevser ime rijeke, koja je darovana Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, u Džennetu, koju je Allah opisao mnogim dobrom, jer je to uistinu velika blagodat. To kažem na osnovu predaja koje su prenešene od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a koje potvrđuju ovo mišljenje. Katade prenosi da je Enes bin Malik rekao: ” Kada je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, uzdignut u noći” Mi'radža” u Džennet, pokazana mu je rijeka čije su obale bile od šupljikavog bisera. Melek koji je bio sa njim udari po tom biseru i iz njega se pojavi miris miska. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, upita meleka koji je bio sa njim: ”Šta je ovo?’’ a, melek mu odgovori: ”Ovo je Kevser koji ti je podario Allah ,dželle šanuhu”. Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o Kevseru, pa je rekao: ”To je rijeka koju mi je Allah podario u Džennetu.

Zemlja oko nje je od miska, bjelja je od mlijeka i slađa od meda, iznad nje su ptice čiji su vratovi poput vratova deva. Ebu Bekr, r.a., reče: ”Allahov Poslaniče, one su onda zaista predivne”. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu odgovori: ”Onaj koji će ih jesti je još bolji od njih”. Ata bin Es-Saib prenosi da ga je Muharib bin Dessar upitao: ”Šta kaže Se'd bin Musejjeb o Kevseru? Ata bin Es-Saib mu odgovori: ”Prenio nam je da je ibn Abbas rekao da je Kevser mnogo dobro koje je darovano Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem ,Muharib bin Dessar reče: ”Istinu je rekao, tako mi Allaha, to je uistinu veliko dobro, ali ibn Umer nam je pripovjedao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem ,kada je objavljen ovaj ajet rekao: ”Kevser je rijeka u Džennetu. Obale su joj od zlata i teče iznad bisera i dragulja”.

”zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji” – učenjaci se razilaze koja molitva je naređena Allahovom Poslaniku ,sallallahu alejhi ve sellem, u ovom ajetu i u značenju riječi ” venhar”. Jedni kažu da ga Allah, dželle šanuhu, podstiče u ovom ajetu da ustraje u obavljanju propisanih namaza, da ih čuva i klanja u njihovom vremenu. Alija ,r.a., kaže da ovaj ajet znači: ”Da stavi desnu ruku preko lijeve u namazu”. Drugi kažu da se pod riječima ” zato se Gospodaru svome moli” misli na propisane namaze, a da riječ ”venhar” znači da treba da podigne ruke u visini ramena prilikom početnog tekbira u namazu. Neki pak smatraju da se pod riječima ” zato se Gospodaru svome moli” misli na propisane namaze , a da riječ ” venhar” znači: kolji kurban. Seid bin Džeubejr i Hadžadž o značenju riječi ” venhar” kažu: ”tj. kolji kurbane na Mini”.

Ata o značenju ovog ajeta veli: ”tj. klanjaj sabah namaz i kolji kurbane”. Ibn Abbas o ovom ajetu veli: ”tj. obavljaj propisane namaze, a riječ ”venhar” znači obavljaj obrede hadža i kolji kurban na dan kurban- bajrama”. Neki učenjaci smatraju da ovaj ajet znači: ”Klanjaj na dan kurban- bajrama bajram i zakolji kurban”. Neki pak, kažu da je to rečeno Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jer su se neki molili i klali kurban drugima mimo Allaha, pa mu je naređeno: Ako se drugi klanjaju i kolju kurban drugima mimo Allaha, ti svoju molitvu i klanje kurbana posveti samo Allahu”. Neki kažu da je ovaj ajet objavljen na dan Hudejbije kada su Allahov Poslanik ,sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi drugovi spriječeni da dođu do Ka'be, pa mu je Allah naredio da tu obavi namaz i zakolje kurbane i da se vrati u Medinu. Ovo mišljenje zastupa Seid bin Džubjer. Neki učenjaci u arapskom jeziku riječ ”venhar” (Riječ ” nahr ” u arapskom jeziku označava mjesto između prsa i grla a na tom mjestu se kolju i deve. ( opp. prev)), tumače tako da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, s njom naređeno da okrene svoje prsa prema Ka'bi.

Imam Taberi Kaže: ”Smatram da je ispravno mišljenje onih koji kažu da ovaj ajet znači: obavljaj svoju molitvu isključivo radi Allaha, iskreno mu ispovjedajući vjeru i kloni se lažnih božanstava i idola. Isto tako, posveti svoje klanje kurbana samo Allahu iz zahvalnosti za počasti i dobro koje ti je dao i iz zahvalnosti za ”Kevser” koji ti je podario i i skojim te odlikovao nad ostalim ljudima. To kažem zbog toga jer je Allah ,dželle šanuhu ,obavjestio svoga Poslanika ,sallallahu alejhi ve sellem,o darovima i poklonima koje mu je dao, a nako toga mu je naredio da se samo Njemu moli i kurban kolje iz zahvalnosti za te blagodati … Značenje ovih ajeta na osnovu ovog tumačenja bi bilo: Mi smo ti, o, Muhammede, dali ”Kevser”, iz blagodati i počasti prema tebi, zato ti svoga Gospodara iskreno obožavaj i samo se Njemu moli i kolji Mu kurban …”.

” onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati ” – učenaci se razilaze o značenju ovog ajeta. Jedni kažu da se on odnosi na El-Asa bin Vaila Es- Sehmija. Ibn Abbas kaže: ” onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati ” tj. El-As bin Vail Es- Sehmi”. Mudžahid prenosi da je El-As bin Vail Es- Sehmi rekao: ”Ja mrzim Muhammeda”, a za onog koga ljudi mrze se kaže da je ”Ebter”. Katade o značenju ove riječi kaže: ”El-Ebter je onaj koji je prezren, ponižen i odbačen”. Ibn Zejd o značenju ovog ajeta kaže: ”Muhammed je bez spomena, kao što vidite on nema potomstva koje će ga naslijediti, pa je Allah objavio ” onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati ” . Drugi kažu da je ovaj ajet objavljen povodom Ukbe bin Muita.

On je često govorio: ”Muhammedu su pomrla sva djeca, nema niko da ga naslijedi, on će biti bez spomena”, pa je Allah, dželle šanuhu ,objavio: “Zaista, Ukbe bin Muit, koji te mrzi ,će bez spomena ostati.“ Neki kažu da se ovaj ajet odnosi na skupinu Kurejšija. Ikrime u tumačenju ajeta: ”Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i šejtana vjeruju, a o neznabošcima govore: »Oni su na ispravnijem putu od vjernika”. ( En-Nisa:51) kaže: ”Objavljen je povodom Ka'ba bin el- Ešrefa kome su Kurejšije rekle: ”Jesmo li mi bolji ili ovaj bijednik koji nema nasljednika i otpadnik je od svog naroda (tj. misleći na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem), a mi smo ti koji se brinu o hadžijama i o klanju kurbana”? Ka'b bin el-Ešref im reče: ”Vi ste bolji”. Nakon toga je Allah dželle šanuhu, objavio o njemu ovaj ajet, a o onima koji su o Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekli ove ružne riječi je objavio ajet: ”onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez spomena ostati”.

Imam Taberi kaže: ”Ono što ja smatram za ispravno u vezi ovog ajeta je da je Allah, dželle šanuhu, obavjestio da je svako onaj ko mrzi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, omražen, prezren i bez spomena. To je svojstvo svakog onog ko bude mrzio Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ako je ajet objavljen o određenim pojedincima.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.284 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 617 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Maun Boots 1 456 18-11-2022.11:27
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: