Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk
#1
Heart 
Uzvišen je Onaj u Čijoj je ruci vlast - On sve može!/1/ Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolje postupati; On je Silni, Onaj Koji prašta, /2/ Onaj koji je sedam nebesa jedne iznad drugih stvorio - ti u onome što Svemilosni stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak, /3/ zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran./4/ Mi smo najbliže nebo sjajnim svjetiljkama ukrasili i učinili smo ih vatrom za gađanje šejtana, za koje smo patnju u ognju pripremili./5/

Prenosi Imam Ahmed, čiji se sened veže za Ebu-Hurejrea, koji kaže: "Poslanik, s.a.v.s., rekao je (478): 'U Kur’anu postoji sura od trideset ajeta koja će biti zagovornik onome ko je uči dok mu se ne oprosti.'" To je: "Uzvišeni je Onaj u Čijoj je ruci vlast." Ovaj hadis prenose autori četiri Sunena, a Et-Tirmizi smatra da je ovaj hadis hasen. Et-Taberani, kao i Hafiz ed-Dija’ el-Makdisi prenose od Enesa, koji je rekao: "U Kur’anu postoji sura koja će se zauzimati za onog ko je uči, sve dok ga ne uvede u Dženet: 'Uzvišeni je Onaj u čijoj je ruci vlast.'" Et-Tirmizi prenosi od Džabira (480): "Allahov Poslanik, s.a.v.s., ne bi zaspao dok ne bi proučio sure 'El-Mulk' i 'Es-Sedžda'." Sintagma iz ovog ajeta "Njegova ruka" pojam je koji označava jedan od atributa Allaha, dž.š., a ne Njegovu dobrotu i moć. To je uistinu "Allahova ruka", bez ikakve kvalifikacije, ni na koji način ne liči rukama stvorenja. On upravlja onako kako želi. Allah Uzvišeni veliča Sebe i daje do znanja da je vlast u Njegovoj ruci. On ima potpunu vlast nad svim Svojim stvorenjima i postupa kako želi. Njegovoj odluci niko ne protivurječi.

Nikome ne polaže račun za ono što radi. Njemu se sve pokorava, Njegovoj pravednosti i odredbi. Uzvišeni je rekao: "On sve može!", a zatim: "Onaj Koji je stvorio smrt i život." Ovaj ajet kao argument uzimaju oni koji kažu da je smrt egzistirajuća pojava i da je stvorena. Smisao je ajeta da je Allah, dž.š., stvorio cjelokupnu prirodu iz ništavila da bi ih iskušao, tj. da bi pokazao koji će od njih bolje postupati. Isti smisao imaju i riječi Uzvišenog: "Kako možete ne vjerovati u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao." (2:28) U ajetu je izražena terminološka razlika - prvog stanja, koje se naziva "smrt", ništavilo, do drugog, pojave razvitka, koje se imenuje pojmom " život". Stoga je Uzvišeni rekao: "On će, zatim, učiniti i da pomrete i poslije će vas oživiti", "da bi iskušao koji će od vas bolje postupati", tj. koji će od vas korisnije postupati, a nije rečeno: ko će više uraditi? Potom Allah Uzvišeni kaže: "On je Silni, Onaj Koji prašta", tj. On je Silan, Veličanstven, Moćan, Slavan, a u isto vrijeme Onaj Koji prašta onome ko Mu se pokaje i onome ko od Njega oprost zatraži nakon što Mu je otkazao poslušnost i prekršio Njegove naredbe.

Uzvišeni je rekao: "Onaj Koji je sedam nebesa jedne iznad drugih stvorio", tj. nebesa su jedna iznad drugih, da li su ona međusobno povezana, u smislu da su gornja nad donjima, ili su međusobno razdvojena, a između njih praznina, manje je bitno. O ovom pitanju postoje dva navedena stava, a tačniji je drugi, kako je to navedeno u hadisu o Poslanikovom, s.a.v.s. noćnom putovanju. Uzvišeni kaže: "ti u onome što Svemilosni stvara ne vidiš nikakva nesklada", tj. u onome što Svemilosni stvara nema protvriječnosti, nesklada, oprečnosti, greške, nedostataka i nereda. Zato je Uzvišeni rekao: "pa ponovo pogledaj - vidiš li ikakav nedostatak", tj. pogledaj u nebo pa razmisli o njemu! Vidiš li na njemu bilo kakav nedostatak, mahanu, grešku ili kakvu pukotinu?! Uzvišeni kaže: " "…zatim ponovo pogledaj više puta", tj. pogledaj pažljivo drugi put." "…pogled će ti se vratiti klonuo", tj. pogled ćeš odvratiti šta god pogledaš, odnosno pogled će se vratiti tebi samom. "…klonuo", tj. ma koliko nastojao, nećeš vidjeti nikakvu mahanu niti grešku, "…umoran", tj. klonut će ti pogled, odustat ćeš zamoren, uzaludno pokušavajući, a nesavršenost se ne može vidjeti, jer se isključuje nesavršenost u stvaranju nebesa.

Allah nam je, dž.š., objasnio savršenstvo nebesa i njegove ukrase kada je rekao: "Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili", misli se na zvijezde stajaćice i one koje se kreću, a sve su smještene na nebesima. Allah, dž.š., kaže: "I učinili smo ih za gađanje šejtana", sastavljena lična zamjenica koja se nalazi u sintagmi "i učinili smo ih" odnosi se na (zvijezde) svjetiljke kao vrstu, a ne na njih pojedinačno, jer Allah, dž.š., ne pogađa šejtane zvijezdama koje su na nebu, nego plamenom iz nečeg drugog, a možda i iz samih zvijezda. A Allah, dž.š., najbolje zna. Za riječi Uzvišenog: " …za koje smo patnju u ognju pripremili", tj. na ovom svijetu pripremili smo šejtanima ovakvo poniženje, a na ahiretu smo im patnju u ognju namijenili, Katade kaže: "Ove zvijezde stvorene su iz tri razloga: Allah, dž.š., stvorio ih je kao nebeski ukras, kao sredstvo kojim bi se gađali šejtani i putokazi onima koji se orijentiraju prema njima. Ko tumači mimo ova tri načina, govori po svom nahođenju i zaista će upropastiti svoju sreću, uništit će svoj udio i preuzeti će na sebe ono čega nije svjestan." Isti stav zauzimaju Ibn-Džerir i Ibn Ebi-Hatim.

A onima koji ne vjeruju u Gospodara svoga pripada kazna Džehennema, a užasno je on boravište!/6/ Kad budu u nj bačeni, hučanje njegovo će čuti, i on će ključati, /7/ gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"/8/ "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao", odgovorit će, "a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!'"/9/ I reći će: 'Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima ognja bili!'"/10/ I oni će priznati svoje grijehe, pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!/11/

Uzvišeni kaže: " A onima koji ne vjeruju u Gospodara svoga pripada kazna Džehennema, a užasno je on boravište!", tj. Džehennem je mjesto žestoke kazne i tegobno utočište. "Kad budu u nj bačeni, hučanje njegovo će čuti", tj. čut će se urlici, "i on će ključati", tj. vret će, a i oni u njemu. Uzvišeni kaže: "gotovo da se od bijesa raspadne", tj. malo nedostaje da se raspadne u dijelove od žestoke srdžbe prema onima koji su u Džehennemu. "Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: 'Zar nije niko dolazio da vas opominje?' 'Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao', odgovorit će, 'a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj Zabludi!'"

Uzvišeni nas podsjeća na Njegovu pravdu i savršenstvo stvaranja jer On nikoga ne kažnjava a da mu prethodno nije pružio dokaz Svoga Postojanja i da mu nije poslao poslanika, kao što je rečeno u ajetu: "A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!" Oni koji su u Džehennemu, na ovaj način, odbacujući Allahove, dž.š., naredbe, čine nepravdu sami sebi. Kajat će se zbog toga, kada im njihovo kajanje neće biti od koristi i reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima ognja bili!" Prenosi Imam Ahmed, čiji se sened veže za nekog ko je čuo da je Allahov, dž.š., Poslanik rekao: (481) "Niko neće biti bačen u džehenemsku vatru, a da nije znao da ta vatra na njega ima više prava od Dženneta." "…i oni će priznati svoje grijehe, pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!"
Odgovori
#2
Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi - oprost i nagrada velika! /12/Govorili vi tiho ili glasno - pa, On sigurno zna šta grudi kriju!/13/ A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemo potanko obaviješten./14/ On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljavanja odgovarati. /15/

Uzvišeni nas obavještava o onome koji se pribojava za svoj položaj kod Gospodara u stvarima između njega i Allaha, dž.š., odnosno kada je daleko od ljudi. Takav se čovjek suzdržava od grijeha i pokoran je svome Gospodaru i onda kada ga ne vidi niko osim Allaha Uzvišenog, te takvom pripada oprost i velika nagrada, tj. Allah će mu, dž.š., oprostiti njegove grijehe i dat će mu obilnu nagradu, kao što se pouzdano navodi u oba Sahiha (482): "Sedmericu će Allah Uzvišeni zakriliti hladom svoga Arša na dan kada ne bude drugog hlada osim Njegovog. Jedan od njih je čovjek kojeg ugledna i lijepa žena nastoji zavesti a on kaže: 'Zaista, ja se bojim Allaha, dž.š." Drugi je čovjek koji dijeli sadaku, tajeći je tako da ni njegova lijeva ruka ne zna šta udjeljuje desna. Uzvišeni je rekao, opominjući nas, da je On Upućen u tajne i skrivene misli: "Govorili vi tiho ili glasno govorili, pa On sigurno zna šta grudi kriju!", tj. zna šta je skriveno u vašim srcima. "A kako i ne bi znao Onaj Koji stvara", tj. zar sve da ne zna Stvoritelj? "Onaj Koji sve potanko zna, Koji je o svemu obaviješten."

Nakon toga Allah, dž.š., obavještava nas o Svojoj Blagodati prema Njegovim stvorenjima, jer im je potčinio zemlju i učinio je pogodnom. Stvorio ju je mirnim i nepomičnim kopnom, a na njemu postavio brda tako da se ne sudaraju, dao izvore i vrela i ispresijecao ga putevima. Na njemu je ljudima pripremio razna dobra, tlo za usjeve i plodove. Uzvišeni je rekao: "On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim", tj. putujte kuda želite, različitim krajevima tražeći dobiti, ali znajte da to nastojanje neće vam koristiti osim ako vam Allah Uzvišeni ne olakša. Zato je Uzvišeni rekao: "…i hranite se onim što On daje", pozitivan angažman ne protivrječi tevekkulu. Prenosi Omer Ibn-Hattab, r.a., da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: (483) "Kada biste se vi oslanjali na Allaha, dž.š., istinskim tevekkulom, On bi vas opskrbljavao kao što opskrbljava ptice, koje osviću gladne a smiruju se site." Ovaj hadis prenose Et-Tirmizi, En-Nesai i Ibn Madže od Ebu-Hurejrea, a Et-Tirmizi kaže da je hasen - sahih. Hadis potvrđuje da ptice lete jutrom i večeri u potrazi za hranom - opskrbom uz oslanjanje na Allaha Uzvišenog, jer je On Potčinitelj, Upravitelj, Stvoritelj svega i "Njemu ćete poslije oživljavanja odgovarati", tj. Njemu ćete se vratiti na Sudnjem danu .

Jeste li sigurni da vas Onaj Koji je na nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne isnenada tresti? /16/ Ili, jeste li sigurni da Onaj Koji je na nebesima na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja! /17/ A poricali su i oni prije njih, pa kakva je bila samo kazna Moja!/18/ Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Svemilosni drži; On, zaista, sve dobro vidi. /19/

Uzvišeni je prema Svojim stvorenjima nježan i milostiv jer je On Onaj Koji je blag, Koji oprašta i Koji daje mogućnost odgode, iako je On moćan da kažnjava Svoja stvorenja zbog nevjerstva nekih od njih ili zbog obožavanja nečega drugog mimo Allaha, dž.š. Uzvišeni je rekao: "Jeste li sigurni da vas Onaj Koji je na nebesima neće u zemlju utjerati kad se ona počne iznenada tresti?", tj. kada se zemlja uznemiri i pokrene. " Ili, jeste li sigurni da Onaj Koji je na nebesima na vas neće vjetar s kamenjem poslati?", tj. oluju s kamenjem koja će se sručiti na vas, ili kao što je Uzvišeni rekao u drugoj kur’anskoj suri (17:68): "Zar ste sigurni da vas On neće u zemju utjerati ili da protiv vas pješčanu oluju neće poslati, pa da onda sebi zaštitnika nećete naći?" (17:68)

Ovako se Allah, dž.š., zgražava onih koji nisu zahvalni. Riječi Uzvišenog su: "Tada biste saznali kakva prijetnja Moja je!", tj. kakva će biti opomena Moja a zatim: "A poricali su i oni prije njih", tj. raniji narodi, "pa kakva je samo bila kazna Moja!", tj. kakva je bila Moja opomena i kažnjavanje koje ih je zadesilo! Zatim Uzvišeni kaže: " Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih?", tj. ponekad lete mašući krilima kroz zrak, a ponekad skupe jedno a razviju drugo krilo. "Samo ih drži", tj. u zraku, "Samo ih Svemilosni drži", tj. Allah, dž.š., pticama je potčinio zrak i to je jedan od dokaza Njegove milosti i dobročinstva; "On, zaista, sve dobro vidi", tj. vidi sve što koristi Njegovim stvorenjima. U istom su smislu i riječi Uzvišenog u drugoj kur'anskoj suri (16:79): "Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu bez muke lete, njih samo Allah drži. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjerovali."

Ili, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Svemilosnog! - Nevjernici su samo u zabludi. /20/Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine. /21/ Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide?/22/ Reci: 'On sve stvara, daje vam sluh i vid i pamet, a vi se malo zahvaljujete!'" /23/ Reci: 'On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.'"/24/ A oni govore: 'Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!'"/25/ Reci: 'Samo Allah zna! A ja sam dužan samo javno opominjati.'"/26/ Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i bit će rečeno: 'Evo, Ovo je ono što ste požurivali!'" /27/

Uzvišeni upućuje poziv idolopoklonicima, onima koji mimo Njega obožavaju druga božanstva i od njih traže pomoć i opskrbu i osuđuje njihovo vjerovanje. Allah, dž.š., obavještava da neće ostvariti ono čemu su se nadali i kaže: "Ili, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Svemilosnog?", tj. osim Allaha, dž.š., vi nećete imati pomagača, zaštitnika i branitelja, pa je zato Uzvišeni rekao: "Nevjernici su samo u zabludi", a zatim: "Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati?", tj. ko je taj, mimo Allaha, dž.š., ko će vas nahraniti ako vam On uskrati opskrbu?, tj. nejma nikoga, osim Allaha uzvišenog, ko bi vam bilo šta darovao, uskratio, stvorio, opskrbio, pomogao, On je Jedini, Onaj Koji nema saučesnika. Oni to znaju ali i dalje obožavaju božanstva mimo Allaha, dž.š.
Odgovori
#3
Zato Uzvišeni kaže "Ali, oni su uporni ", tj. istrajni u svom nevjerovanju, grijehu i zabludi, i: "u bahatosti i u bježanju od istine", tj. u upornosti i mržnji prema Istini tako da ni u svojim posljednjim časima neće čuti Istinu i pokoriti joj se. Zatim Uzvišeni kaže: "Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide?", tj. da li je na jasnom i pravom putu na ovom i drugom svijetu? Vjernik će na Sudnjem danu ići ravno po pravom i otvorenom putu ka Džennetu, a nevjernik će naglavačke dospjeti u džehenemsku vatru. Prenosi Imam Ahmed, r.a., čiji se sened veže za Enesa ibn Malika, koji je upitao (484): "Allahov Poslaniče kako da shvatimo riječi: 'Ljudi će biti proživljeni naglavačke?' Odgovorio je Poslanik, s.a.v.s.: 'Nije li Onaj Koji ih je postavio na noge, sposoban učiniti da oni idu naglavačke?'" Ovaj se hadis navodi u oba Sahiha.

Uzvišeni kaže: "On sve stvara", tj. stvorio vas je iz ništavila. "…i daje vam sluh i vid i pamet", tj. pamet i razum, "a vi se malo zahvaljujete!", tj. rijetko zahvaljujete Allahu, dž.š. Malo ste poslušni i pokorni Njegovim naredbama i često napuštate Njegove zabrane. "Reci: 'On vas je po Zemlji razasuo'", tj. raspršio i raširio vas je po Zemlji, a razlikujete se po jezicima i drugim osobenostima. "…i pred Njim ćete se sakupiti", tj. sakupit će vas kao što vas je razasuo. Nevjernici govore: "A oni govore: 'Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!'", tj. kada će već jednom taj Sudnji dan, "Reci: 'Samo Allah zna!", tj. samo Allah zna kada će se desiti Sudnji dan, a meni je naredio da vas izvijestim o neizbježnosti njegovog događanja: "A ja sam dužan samo jasno opominjati", tj. ja sam vam obavezan dostaviti objavu i ja sam to ispunio. Uzvišeni je rekao: "Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali", tj. kada se nevjernici suoče sa Sudnjim danom i zadesi ih ono što su poricali, to će ih ražalostiti i zadesit će ih Allahova, dž.š., odredba koja ih se nije ticala i na koju nisu računali. "…a Allah će ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni slutiti." (39:47) Bit će im rečene ove riječi kao prijekor i poruga: "Evo, ovo je ono što ste požurivali!", tj. ovo je ono što ste ubrzavali.

"Reci: 'Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?'" /28/ "Reci: 'On je Svemilosni, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi.'"/29/"Reci: 'Šta mislite, ako vam vode presuše, ko će vam tekuću vodu dati?'" /30/

Uzvišeni kaže: "Reci!", tj. o Muhammede!, reci onima koji ne vjeruju u Allaha, dž.š., i negiraju Njegove blagodati: "Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?", tj. svejedno je, da li nas Allah, dž.š., kaznio ili nam se smilovao, vama nema spasa od Njegove opomene i žestoke kazne. Očistite se pokajanjem Allahu, dž.š., i vratite se Njegovoj vjeri. Neće vam koristiti želja za našim kažnjavanjem. Zatim Uzvišeni kaže: "Reci: 'On je Svemilosni, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo'", tj. oslonili smo se na Svemilosnog u svim našim postupcima. Zbog toga je Uzvišeni rekao: "a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi", tj. nama ili vama, vidjet ćemo čiji će biti sretni ishod na ovom ili onom svijetu. Zatim je Uzvišeni rekao ukazujući na Svoju milost: " Reci: '[ta mislite, ako vam vode presuše'", tj. ako vam vode presahnu u zemlji, - "ko će vam tekuću vodu dati?", tj. ko će vam na Zemlji dati vodu izvorsku, tekuću i pitku? Samo je Allah, dž.š., moćan to učiniti iz Svoje milosti i dobrote.

Tefsir Ibn Kesir
Odgovori
#4
Tefsir sure El-Mulk (1–5 ajeta)
Pripremio: Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.


Sura El-Mulk je 67. sura po redoslijedu kur’anskih sura. Nalazi se u Mushafu od 562. do 564. stranice. Prije nje nalazi se sura Et-Tahrim, a poslije nje sura El-Kalem.

Po redoslijedu objave, sura El-Mulk je 76. sura. Objavljena je nakon sure El-Mu’minun, a prije sure El-Hakkah. (Vidjeti: Ibn Ašur Muhammed Tahir b. Muhammed et-Tunisi, Tahrirul-Ma’nes-sedid ve tenvirul-aklil-džedid min Tefsiril-Kitabil-medžid)

Sastoji se iz 30 ajeta, 330 riječi i 1.313 harfova. (Vidjeti: Hazin, Alauddin Alija b. Muhammed b. Ibrahim, Lubabut-tev’il fi meanit-tenzil)

Prema mišljenju učača Hidžaza, sura El-Mulk ima 31 ajet, dok prema ostalim učačima ima 30 ajeta. Razilaze se oko 9. ajeta, pa ga učenjaci Hidžaza dijele na dva ajeta, dok ga ostali smatraju jednim ajetom. (Vidjeti: Ebu Amr ed-Dani el-Endelusi, El-Bejan fi addi ajil-Kur’an)

Sa surom El-Mulk počinje 29. džuz Kur’ana poznat kao džuz Tebareke, koji je tako nazvan po početku sure El-Mulk.
Odgovori
#5
Vrsta sure

Sura El-Mulk je mekanska sura, po konsenzusu komentatora Kur’ana, s tim da Sujuti, rahimehullah, spominje iznimno mišljenje da je sura medinska, ne navodeći čije je to mišljenje. (Vidjeti: Ibn Atijja, El-Muharrerul-Vedžiz; Ibn Dževzi, Zadul-Mesir; Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-Kur’an; Behavi, Mealimut-tenzil; Ševkani, Fethul-Kadir)

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “U Meki je objavljena sura Tebarekellezi bi jedihil-mulku.” (Sujuti, Ed-Durrul-mensur)
Imena sure

Najčešće ime za ovu plemenitu suru je sura El-Mulk. Tako ju je imenovao i imam Buhari u svom Sahihu, kao i imam Et-Tirmizi u svom Sunenu.

Bilježi se da se sura El-Mulk naziva i: Tebareke, Tebarekel-mulk, Tebarekel-lezi bi jedihil-mulk, El-Mania, El-Mundžija, El-Vakija, El-Mennaah i El-Mudžadela. (Vidjeti: Ševkani, Fethul-Kadir; Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-tenvir)
Cilj sure

Glavni cilj sure El-Mulk jeste pojašnjenje Allahove potpune vlasti i Njegove svemoći s ciljem izgradnje bogobojaznosti kod vjernika i udaljavanja od svega što izaziva Allahovu kaznu. (Vidjeti: Grupa autora, El-Muhtesar fi Tefsiril-Kur’anil-kerimi)

Od ciljeva sure El-Mulk su i: donošenje dokaza o jednoći Uzvišenog Allaha i pojašnjenje loše završnice svih onih koji negiraju proživljenje na drugom svijetu. (Sulejman b. Muhammed el-Luhejmid, Tefsir sure El-Mulk)
Vrijednost sure

O vrijednosti sure El-Mulk govori hadis koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedna sura iz Kur’ana, koja ima trideset ajeta, zauzimat će se za osobu koja je bude učila, sve dok joj ne bude oprošteno. To je sura Tebarekel-lezi bi jedihil-mulk.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madža, EHakim, El-Mustedrek. Tirmizi je rekao za hadis da je dobar. Hakim kaže da je hadis vjerodostojnog lanca prenosilaca. Ahmed Šakir slično kaže. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je za suru El-Mulk: “Ona je el-mania, ona koja sprečava i štiti od kaburske patnje.” (Abdurrezzak, El-Musannef; Et-Taberani, El-Mu’džemul-kebir)
Odgovori
#6
Komentar prvog ajeta

1) Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast i On je nad svim Svemogući!
“Uzvišen je Onaj”

– Kod nas se najčešće na ovakav način prevodi početak ovog plemenitog ajeta. Riječ tebareke u originalnom tekstu znači mnogobrojno je i veliko Allahovo dobro, i ova riječ nema prošlog niti sadašnjeg vremena, niti infinitiva, ne mijenja se kroz lica i vremena i ne upotrebljava se osim za Uzvišenog Allaha, jer je On sam po sebi blagoslovljen i samo od Njega dolazi bereket i blagoslov. Ova riječ inače ima značenje uzvišenosti, veličine, udaljenosti od svake manjkavosti i nedostatka, zatim obilnog dobra, mnoštva blagodati i velikog dobročinstva. Tako bi ovaj dio ajeta glasio: Neka je uzvišen Allah od sudruga, neka je veličanstven zato što ima lijepa imena i savršena svojstva, neka je slavljen i daleko od svakog nedostatka! Allahovo je dobro beskrajno, Njegove blagodati su bezbrojne, Njegovo dobročinstvo obuhvata sve što je stvorio. Svevišnji Allah na početku sure hvali Sebe jer sura El-Mulk od početka do kraja govori o Njemu, Njegovoj vlasti, Njegovoj svemoći, Njegovom znanju.
“u čijoj ruci”

– Sintagma iz ovog ajeta “u čijoj ruci” pojam je koji označava jedno od svojstava Uzvišenog Allaha, a ne Njegovu dobrotu i moć. To je uistinu Allahova ruka, bez ikakve kvalifikacije, ni na koji način ne liči rukama stvorenja. Sljedbenici sunneta i zajednice složni su da Svevišnji Allah ima dvije ruke koje su onakve kakve pripadaju samo Njemu, i takav je slučaj sa svim Njegovim svojstvima.
“vlast”

– tj. sva vlast, jer određeni član ima značenje sveobuhvatnosti, pa je Uzvišeni Allah apsolutni vladar svega, On ima vlast na nebesima i Zemlji i svemu što je na njima i između njih, na dunjaluku i ahiretu i svim njihovim stanovnicima. On jedini svime upravlja i On jedini sve uređuje, Njegova se volja ostvaruje. I On nikome ne polaže račun za ono što radi.
“i On je nad svim Svemogući”

– Allah je svemoćan, ne postoji ništa što On ne može učiniti i ništa Mu nije teško. El-Kadir je jedno od mnogobrojnih Allahovih lijepih imena i ima značenje Onoga koji ima potpunu moć, koja se sprovodi, jer Ga u tome ništa ne sprečava i za Njega nema ništa nemoguće. “ala kulli šej’in / nad svim” – ove riječi su spomenute prije, pa tako imaju značenje potvrde da je Allah doista nad svime Svemogući, Svemoćni. Ono što On hoće, to će i biti, a ono što On neće, to se nikada i neće desiti, Njegovu presudu niko ne može promijeniti, niti odredbu spriječiti, niko ne može izaći izvan okvira Njegove moći.
Odgovori
#7
Poruke ajeta

• Ajet ukazuje na uzvišenost našeg Gospodara, Allaha.

• Također, ajet ukazuje na veliko i stalno dobro koje nam dolazi od našega Gospodara.

• Ajet nas podstiče da negiramo Svevišnjem Allahu svaku manjkavost i svaki nedostatak, naročito da Mu negiramo sudruga, drúgu i dijete, zatim sličnost stvorenjima.

• Suprotno ovome, ajet nas podstiče da Uzvišenom Allahu potvrdimo savršenost i potpunost u svemu, kao što nas podstiče i da Njemu priznamo sve blagodati, te da od Njega dolazi samo dobro.

• Ajetom se potvrđuje ruka Uzvišenom Allahu. Ona je, kao i sva ostala Njegova svojstva, onakva kakva dolikuje samo Njemu Svevišnjem.

• Potpuna vlast pripada samo Uzvišenom Allahu.

• Uzvišeni Allah je Svemoćni nad svim. Njegovu svemoć ništa ne umanjuje.

• Iz ajeta zaključujemo da trebamo veličati svoga Gospodara, jer je On time i počeo ovu suru.

• Svoje potrebe i molbe iznosimo Onome u čijoj je ruci sva vlast i koji je svemoćan! Ne strahujmo ni od koga mimo Njega, i nikome se mimo Njemu ne nadajmo! Budimo zadovoljni Njegovom odredbom jer od Njega dolazi samo dobro!
Odgovori
#8
Komentar drugog ajeta

Nakon prvog ajeta pa do kraja petog ajeta Svevišnji Allah navodi neke primjere Svoje potpune vlasti i rezultate Svoje potpune svemoći.
(2) Onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas iskušao koji će od vas najljepše postupati, i On je Silni, Onaj koji prašta.
“Onaj koji je stvorio smrt i život”

– Ovaj ajet nastavlja se na prethodni, pa je ovo svojstvo Uzvišenog Allaha, Onoga u čijoj je ruci sva vlast. Dakle, neka je uzvišen i veličanstven, i neka je beskrajno dobro, bezbrojne blagodati, sveobuhvatno dobročinstvo Onoga koji je stvorio smrt i život, dao da postoje smrt i život. Uzvišeni Allah odredio je ljudima da budu mrtvi pa da ih oživi, nakon čega će ih opet usmrtiti i oživiti. Prvo je spomenuta smrt, jer ona i prethodi životu, ili zbog toga što pomisao na smrt više podstiče čovjeka na dobra djela.
“da bi vas iskušao koji će od vas najljepše postupati”

– tj. da vas zaduži naredbama i zabranama, a zatim ispita ko će od vas u pogledu tih naredbi i zabrana najljepše postupati, odnosno ko će u njima biti iskren i činiti ih ispravno kako je to činio i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a onda će vas prema tome nagraditi ili kazniti. Allah iskušava Svoje robove da bi protiv njih imao jasan dokaz. Allah je Sveznajući i On je znao ono što će svako od ljudi raditi i prije nego što ih je stvorio. Međutim, tek nakon iskušenja, ispita i provjere, dolazi nagrada ili kazna.
“i On je Silni”

– Allah je silan, niko i ništa Ga ne može savladati, Njemu pripada sav ponos i sva snaga.
“Onaj koji mnogo prašta”

– Svevišnji Allah je Onaj koji mnogo prašta, prelazi preko grijeha i skriva ih, ne kažnjava za njih. On Uzvišeni oprašta sve grijehe onom ko Mu se za njih pokaje i onome ko od Njega oprost zatraži nakon što Mu je otkazao poslušnost i prekršio Njegove naredbe. Uzvišeni Allah u ovom ajetu zajedno je spomenuo oprost i silu, ponos, da ukaže da oprašta grijehe i prelazi preko njih iz Svoje dobrote i milostivosti, blagosti, a ne iz slabosti i nemogućnosti da kazni za grijehe, kao što je zajedno spomenuo snagu i oprost da ukaže da onima koji u životu na ovome svijetu ne budu činili lijepa djela, iskrena i ispravna, da je On svemoguć da ih kazni te da Mu neće umaći; i da će oprostiti onima koji svoj život na ovome svijetu provedu u lijepim djelima.
Odgovori
#9
Poruke ajeta

• Ajetom se Uzvišenom Allahu potvrđuje svojstvo stvaranja.

• Uzvišeni Allah je Taj koji oživljava i usmrćuje.

• Iz ajeta se zaključuje mudrost stvaranja smrti i života, a ona je ispit i provjera ko će od ljudi činiti iskrenija i ispravnija djela.

• Ajet nas podstiče da požurimo s činjenjem lijepih djela prije smrti.

• Ajet jasno ukazuje na to da su Allahovi postupci, odredbe i propisi mudri, imaju svoju mudrost, i u tome se nalazi odgovor onima koji kažu da Allahova djela proizlaze samo iz Njegove volje, a ne i mudrosti.

• Ljudi na dunjaluku zaduženi su da čine iskrena i ispravna djela, pa makar ih bilo i malo, a ne da čine brojna djela na bilo kakav način.

• Lijepo djelo jeste djelo koje se radi iskreno radi Allaha i onako kako ga je radio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

• Iz ajeta se jasno zaključuje da vjernici moraju činiti djela, te da samo vjerovanje u srcu nije dovoljno za ulazak u Džennet. U ovome se nalazi odgovor murdžijama.

• Ajet potvrđuje dva Allahova lijepa imena: El-Aziz i El-Gafur, kao i Njegova svojstva ponosa i oprosta.

• Svevišnji Allah oprašta grijehe ponosno, sa snagom i moći, a ne iz nemoći i nemogućnosti kazne.

• Ajet potiče na poslušnost Allahu i upozorava na kobne posljedice grješenja.
Komentar trećeg i četvrtog ajeta

Uzvišeni Allah spominje drugo svojstvo Svoga gospodarstva, spominje Svoje radnje u Svojoj vlasti.
“Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio
– ti u onom što Svemilosni stvara ne vidiš ama baš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak. Zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.”

I ovaj ajet se nadovezuje na prvi ajet, pa bi njegov početak glasio: Neka je uzvišen i veličanstven, i neka je beskrajno dobro, bezbrojne blagodati, sveobuhvatno dobročinstvo Onoga koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio. Uzvišeni Allah stvorio je sedam nebesa s potpunim skladom, precizno i krajnje mudro, jedno iznad drugog. Njihovu veličinu poznaje jedino On, Svevišnji. U jednom od predanja kaže se da je između jednog i drugog neba udaljenost od pet stotina godina. (Darimi, Er-Red alel-džehmijje; Ibn Huzejma, Kitabut-tevhid; Taberani, El-Mudžemul-kebir; kao mevkuf predanje od Ibn Mesuda, radijallahu anhu.

Zehebi je lanac prenosilaca ocijenio vjerodostojnim u djelu El-Uluvv. Hejsemi u djelu Medžmeuz-zevaid kaže: “Njegovi prenosioci su prenosioci Sahiha.”) I pored veličine i složenosti sedam nebesa, u njima nema nikakvog nesklada, oprečnosti, nedostatka i propusta, pa makar i najmanjeg, jer je njihov stvoritelj Allah Svemilosni. Tako je sa svim stvorenim. Ako ne vjeruješ, promatraj Allahova stvorenja, promatraj nebesa, vidiš li ikakav procjep?! Ponovo pogledaj i uvjeri se nekoliko puta gledajući postoji li u nebesima kakva rupa ili pukotina! Nećeš uočiti nesklad ni pukotinu jer su nebesa precizno i savršeno stvoreno zdanje. Zatim, ponovo pogledaj, i nekoliko puta gledaj zaredom, gledaj koliko puta hoćeš i traži ima li nedostatka u Allahovom stvaranju; pogled će ti se, vratiti klonuo i umoran od dugog promatranja, a nikakvog nedostatka nećeš primijetiti.
Odgovori
#10
Poruke ajeta

• I ovi ajeti potvrđuju Uzvišenom Allahu svojstvo stvaranja.

• Ajet je dokaz da su nebesa stvorena i da nisu oduvijek, kako to pojedini tvrde.

• Iz ajeta se zaključuje da je sedam nebesa, te da su ona jedna iznad drugih i odvojena jedna od drugih.

• Ajet nam pojašnjava da su nebesa precizno i skladno stvorena, te da u njima nema nikakvog nedostatka, manjkavosti, pukotine i procjepa. A što se tiče dolaska meleka i njihovog silaska s nebesa, Svevišnji Allah otvara im vrata na nebesima kako hoće i koliko hoće, što nama nije poznato.

• Ajetom nam se preporučuje da promatramo nebo, njegovu skladnost i ukrase na njemu.

• Ajet potvrđuje Allahovo lijepo ime Er-Rahman i Njegovo svojstvo milosti.

• Iz ajeta se može zaključiti da je stvaranje nebesa i svega na njima: Sunca, Mjeseca i ostalih zvijezda, milost našega Gospodara.
Komentar petog ajeta

Nakon što je Uzvišeni Allah obavijestio kako je skladno i precizno stvorio sedam nebesa, jedno iznad drugoga, pojašnjava nam detalje nama najbližeg, dunjalučkog neba, pa kaže: “Mi smo vam najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili, i učinili smo da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u Ognju pripremili.”
“Mi smo vam zasigurno najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili”

– Uzvišeni Allah u ovom ajetu spominje Sebe po veličini, što ukazuje na posebnost blagodati o kojoj govori. Pored toga, Svevišnji Allah se zaklinje i nekoliko puta potvrđuje da je nama najbliže nebo ukrasio zvijezdama noću, kada nastupe tmine. Zvijezde Uzvišeni Allah opisuje kao svjetiljke i spominje ih u neodređenom obliku mesābīh, što također ukazuje na njihovu posebnost. One su ukras dunjalučkog neba. Da nije njih, nebo bi bilo mračni svod.
“i učinili smo da vatra iz njih pogađa šejtane”

– Doslovan prijevod je: “i učinili smo ih (te zvijezde) za gađanje šejtana”. Međutim, na drugim mjestima u Kur’anu pojašnjava se da se šejtani koji nastoje da saznaju nešto od nebeskih vijesti gađaju vatrenim plamenovima, kako se kaže u 18. ajetu sure El-Hidžr: “A onoga koji kradom prisluškuje stiže plamen vidljivi.” Dakle, Uzvišeni Allah ne pogađa šejtane zvijezdama koje su na nebu, nego plamenom iz tih zvijezda, ili možda nečega drugog.
“za koje smo patnju u Ognju pripremili”

– Nakon što je Uzvišeni Allah pojasnio šta čeka šejtane dok postoji dunjaluk, u ovom dijelu ajeta pojašnjava šta ih čeka kada nestane dunjaluka i nastupi ahiret, drugi svijet, pa kaže da je za njih pripremio patnju u Ognju. Ovo je kazna za šejtane i njihove sljedbenike. Za sve njih Uzvišeni Allah pripremio je rasplamsalu vatru u Džehennemu.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 643 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 533 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Maun Boots 1 478 18-11-2022.11:27
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: