Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Junus
#1
Rainbow 
„Elif-Lam-Ra. Ovo su ajeti Mudre Knjige.“ /1/ „Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: „Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!“ Nevjernici govore: „Ovaj je zaista pravi čarobnjak!“/2/

Što se tiče kratica na početku sura, o njima je govoreno na početku sure El-Bekare. „Ovo su ajeti Mudre Knjige.“ Pokazna zamjenica u značenju je, tj. ovo su ajeti Mudrog i Jasnog Kur´ana. U riječima Uzvišenog: „Zašto je čudno ljudima“, tj. Uzvišeni osporava nevjernicima koji se čude slanju Poslanika od ljudi!!! Pa su govorili: „Allah je veći i uzvišeniji od toga da bude čovjek poput Muhammeda Njegov poslanik“, pa je Uzvišeni Allah objavio: „Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom od njih: „Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova.““ Rekao je Mudžahid: da znači dobra djela, namaz, post i zekat, i da će se Muhammed, sallAllahu ‘alejhi we sellem, zauzimati za njih. To mišljenje odabire i Ibn-Džerir. U riječima Uzvišenog: „Nevjernici govore: „Ovaj je zaista pravi čarobnjak““, tj. očiti čarobnjak, a ajet znači: Bez obzira što smo im poslali Poslanika od njih, čovjeka njihove rase, kao donosioca radosnih vijesti i Poslanika koji opominje. „Nevjernici govore: „Ovaj je zaista pravi čarobnjak!““, a zaista su oni lažljivci. 

„Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio a onda se nad Aršom uzvisio i Koji određuje. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodar vaš, pa Njemu ibadet činite! Zašto ne razmislite?“ /3/

Uzvišeni ističe da je On Gospodar svih Njegovih svjetova i da je On stvorio nebesa i Zemlju za šest dana. Rečeno je da su ti dani kao ovi dani, a rečeno je da je svaki dan kao hiljadu godina koje vi brojite, kao što će doći objašnjenje; zatim se uzvisio nad Aršom, a Arš je najveće od stvorenog i krov svega. „... i Koji određuje“, tj. određuje i upravlja stvorenjima, „Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna na nebesima ni na Zemlji, izmaći“ (34:3), tj. istovremeno raspolaže svime. Riječi Uzvišenog: „Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova“ jesu kao riječi Uzvišenog: „Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja“ (2:255). A riječi Uzvišenog:

„Eto to vam je Allah, Gospodar vaš, pa Njemu ibadet činite! Zašto ne razmislite?“, tj. samo Njemu ibadet činite, Njemu Koji nema druga, „Zašto ne razmislite?“, tj. o mnogobošci, vi svojim postupkom obožavate pored Allaha drugog boga, a znate da samo On stvara, kao u riječima Uzvišenog: „A ako ih zapitaš ko ih je stvorio sigurno će reći: Allah“ (43:87), i riječima Uzvišenog: „Upitaj: „Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar Arša veličanstvenog?“ „Allah!“ - odgovorit će, a ti reci: „Pa zašto se onda ne bojite?““ (23:86,87)

„Njemu ćete se svi vratiti - Allahovo je istinito obećanje; On doista iz ničega stvara, On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili.“ /4/

Uzvišeni ističe da će se Njemu sve vratiti na Sudnjem danu, nikog neće ostaviti a da ga ne vrati kao što ga je stvorio. Uzvišeni spominje: kao što je stvorio ljude, tako će ih i vratiti. „On je Taj Koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko.“ (30:27) „Da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili“, tj.: pravedno i potpunom nagradom. „A one koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili“, tj. zbog njihovog nevjerovanja bit će kažnjeni na Sudnjem danu različitim patnjama od Vatre užarene i vode ključale, i sjene dima čađavog.

„On je sunce izvorom sjetlosti učinio a mjesec sjajnim, i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. - Allah je to mudro stvorio - On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.“ /5/ „U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nabesima i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje.“/6/

Uzvišeni ističe stvaranje znakova koji ukazuju na Njegovu savršenu moć i Njegovu veliku vlast, i da je On učinio zrake koje proizlaze iz sunčevog tijela izvorom svjetlosti, a mjesečeve zrake učinio je sjajnim. Ove zrake, sunčeve i mjesečeve, međusobno se razlikuju, da se ne bi pomiješale. Odredio je položaje mjesecu: prvo se pojavi malehan, zatim se povećava njegov sjaj i tijelo dok ne dobije puni sjaj, zatim se umanjuje, tako da se vrati u prvobitno njegovo stanje kada prođe tačno mjesec dana, kao u riječima Uzvišenog: „I mjesecu smo odredili položaje: i on se uvijek ponovo vraća, kao stari savijeni palmin prut. Niti Sunce može Mjesec dostići, niti noć dan preteći - svi oni u svemiru plove“ (36:39,40) i riječima Uzvišenog: „A sunce i mjesec za računanje vremena“ (6:96), i riječima Uzvišenog u ovom časnom ajetu „...i odredio mu“, tj. mjesecu, „...položaje, da biste znali broj godina i računanje“. Kretanjem sunca i mjeseca poznajemo dane, mjesece i godine.

„Allah je to mudro stvorio“, tj. nije ga stvorio da bi se poigravao nego to ima veliku mudrost i u tome je neoboriv dokaz, kao u riječima Uzvišenog: „Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti?“ (23:115) „On potanko izlaže dokaze“, tj. objašnjava argumente i dokaze, „...ljudima koji znaju“. A riječi Uzvišenog: „U smjeni noći i dana“, tj. međusobno se smjenjuju: kada dođe jedno ode drugo i kada ode ovo ne kasni za njim ništa, jesu kao riječi Uzvišenog: „On tamom noći prekriva dan, koja ga ustopu prati“ (7:54). A riječi Uzvišenog: „I u onom što je Allah na nebesima i na Zemlji stvorio“, od znakova koji dokazuju Njegovu veličinu, jesu kao riječi: „U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana, zaista su, znamenja za razumom obdarene“ (3:190), tj. pametne, a ovdje kaže: „Zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje“, tj. Allahove kazne, Njegova prijekora i Njegove patnje.
Odgovori
#2
„Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima našim ravnodušni“, /7// "prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili.“ /8/

Uzvišeni ističe stanje mučenika koji nisu vjerovali u susret sa Allahom na Sudnjem danu, ne nadajući se susretu sa Njim, bili su zadovoljni životom na ovom svijetu i duše su im bile smirene u njemu. Rekao je El-Hasen: „Tako mi Allaha, nisu ga ukrasili niti podigli osim da bi bili zadovoljni njime, a oni su ravnodušni prema Allahovim dokazima u kosmosu, i ne razmišljaju o njima.“ I ravnodušni su prema vjerskim (šerijatskim) argumentima i ne povinuju im se; njihovo je prebivalište Vatra na Dan povratka, kao nagrada za ono što su radili od grijeha na ovome svijetu i što su poricali Uzvišenog Allaha i Njegova Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem, i Sudnji dan.

„One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na pravi put uputiti, zato što vjeruju. Rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva.“/9/ „Molitva njihova bit će u njima: „Uzvišen nek´ si, Allahu, pozdrav njihov: „Mir vama!“, a njihova posljednja molitva: „Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo.““ /10/

Ovo je objašnjenje o stanju sretnika koji su vjerovali u Allaha, poslanike smatrali istinitim i držali se onoga što im je naređeno pa su radili dobra djela da bi ih On izveo na pravi put njihovim vjerovanjem.

Moguće da harf (bâ) u riječi označava uzročnost, pa bi ajet značio: „Zbog njihovog vjerovanja na ovome svijetu, Allah će ih uputiti na Sirat ćupriju na Sudnjem danu, pa će je prijeći i završiti u Džennetu. Moguće je da ovaj harf označava „ispomoć“, kao što je Mudžahid za riječi Uzvišenog: „Gospodar njihov će na pravom putu podržati, zato što vjeruju“, rekao: „Bit će im svjetlo pomoću kojeg će ići.“ Rekao je Ibn-Džurejdž o tome: „Njegovo djelo će mu biti predočeno u lijepom obliku i prijatnom mirisu, kada ustane iz kabura stat će mu na put i obradovati ga svakim dobrom, pa će mu on reći: „Ko si ti?“ A on će odgovoriti: „Ja sam tvoje djelo“, zatim će ga obasjati svjetlom dok ga ne uvede u Džennet.“ To označavaju riječi Uzvišenog: „Gospodar njihov će ih njihovim imanom na pravi put uputiti.“ A nevjerniku će njegovo djelo biti prezentirano u ružnom obliku i neprijatnom mirisu, obuzet će ga i žestoko se prepirati dok ga ne baci u Vatru. U riječima Uzvišenog: „Molitva njihova bit će u njima: „Hvaljen neka si, Allahu!“ Pozdrav njihov: „Mir vama!“ A njihova posljednja molitva: „Tebe, Allaha, Gospodara svjetova hvalimo““, tj. ovo je stanje stanovnika Dženneta.

Sufjan Es-Sevri je rekao: „Kada neko od njih bude želio moliti za nešto reći će: „Hvaljen neka si, Allahu.““ A riječi Uzvišenog: „Pozdrav njihov: „Selam!““, jesu kao riječi Uzvišenog: „A na Dan kad oni pred Njega stanu, On će ih pozdraviti sa: „Mir vama““ (33:44). A riječi Uzvišenog: „A njihova posljednja molitva: „Tebe, Allaha, Gospodara svjetova hvalimo““, dokaz su da je On, Uzvišeni, Hvaljen zauvijek, obožavan cijeli period, zbog toga je Sebe hvalio kod početka stvaranja i njegovog (ponovnog) nastavljanja. On je Hvaljen na ovom i budućem svijetu i u svim prilikama. Zbog toga se navodi u hadisu: (549) „Zaista su stanovnici Dženneta nadahnuti hvaljenjem i slavljenjem, kao što su nadahnuti udisanjem.“ NEMA BOGA OSIM NJEGA - NITI GOSPODARA OSIM NJEGA 

„Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro oni bi, uistinu, stradali. A Mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati.“ /11/

Uzvišeni ističe Svoju Blagost i Dobrotu prema Svojim robovima, ne odaziva im se kada mole zlo za njihove živote ili imetke ili djecu u stanju ljutitosti i srdžbe, zaista On zna za odsutnost njihove namjere u tome, zato im se ne odaziva, iz dobrote i milosti, kao što se odaziva kada traže dobro napredak i blagoslov za sebe, svoje imetke i svoju djecu.

Zato je Uzvišeni rekao: „Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro oni bi, uistinu, stradali“, tj. uništio bi ih, a čovjek ne bi trebao da upućuje ovakve dove, kao što se navodi u hadisu koji prenosi El-Bezzar od Džabira, da je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: (550) „Nemojte moliti (proklinjati) protiv sebe, vaše djece i imetaka, kako se ne bi podudarilo sa momentom kada Allah prima dove, pa da vam se odazove.“

Ovo je poput riječi Uzvišenog: „Čovjek i proklinje i blagosilja.“ (17:11)

„Kada čovjeka snađe nevolja, on Nam se moli: ili ležeći ili sjedeći ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo on nastavlja kao da Nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade.“ /12/

Uzvišeni ističe čovjekov strah kada ga zadesi nevolja, kao što su riječi Uzvišenog: „A kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli“ (41:51), tj. mnogo jer kada ga snađe nevolja, boji se i zabrine, i mnogo se moli da je odstrani u svim njegovim stanjima, a kada mu Allah otkloni njegovu nevolju, on odustane, udalji se ustranu i ode kao da mu nije ništa bilo: „On nastavlja, kao da Nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila.“ Zatim Uzvišeni kori ovu njegovu osobinu i njegov put, pa kaže: „Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade.“

A što se tiče onog koji je na uputi i pravom putu, on se izuzima od toga, kao u riječima Uzvišenog: „Osim onih koji su strpljivi i koji dobra djela čine.“ (11:11)
Odgovori
#3
„Mi smo drevne narode prije vas uništavali zato što nisu povjerovali kad su im Poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli vjerovati. Tako mi kažnjavamo narod nevjernički.“/13/ „Zatim smo vas poslije njih nasljednicima na Zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupiti.“ /14/

Uzvišeni obavještava šta se dogodilo sa drevnim narodima zbog njihovog poricanja poslanika u onome sa čime su im dolazili od jasnih dokaza i jasnih argumenata, zatim ih je Allah zamijenio drugim narodom i poslao im poslanika da nadgleda njihovu pokornost prema Njemu i slijeđenje Njegova poslanika.

U Muslimovom Sahihu navodi se hadis koji prenosi Ebu-Nadre od Ebu-Seida, da je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: (551) „Ovaj svijet je sladak i primamljiv, a Allah vas je postavio namjesnicima na Zemlji i nadgleda kako ćete se ponašati. Čuvajte se ovog svijeta i čuvajte se žena, jer prvo iskušenje sinova Israilovih bilo je u ženama.“

„A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: „Donesi ti kakav drugi Kur'an, ili ga izmijeni!“ Reci: „Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim - ako budem neposlušan svome Gospodaru - patnje na Velikom danu.““ /15/ „Reci: „Da Allah nije htio ja vam ga ne bih kazivao niti bi vas On s njim upoznao. Ta ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio - zar ne shvatate?““ /16/

Uzvišeni ističe tvrdokornost i prigovor mnogobožaca, Kurejšija nevjernika, koji su se okrenuli od Uzvišenog. Kada im je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, čitao Allahovu Knjigu i Njegove jasne argumente, govorili su mu: „Donesi nam kakav drugi Kur'an na drugi način, ili ga izmijeni u drugi oblik.“ Uzvišeni Allah rekao je Svom Vjerovjesniku, sallAllahu ‘alejhi we sellem: „Reci: „Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam““, tj. nije ovo do mene, ja sam samo rob kome se naređuje i poslanik koji dostavlja od Allaha. „Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim - ako budem neposlušan svome Gospodaru - patnje na Velikom danu.“ Zatim je rekao dokazujući im ispravnost onoga sa čim je došao: „Reci: „Da Allah nije htio ja vam ga ne bih kazivao niti bi vas On s njim upoznao““, tj. ovo sa čime sam vam došao dozvoljeno mi je od Allaha i Njegovo je htijenje, želja i dokaz da ga ja nisam izmislio i da ste vi nemoćni da Mu se usprotivite. Vi znate moju iskrenost i povjerljivost, otkako sam odrastao među vama pa do tog kad me je Uzvišeni Allah poslao ne prigovarajte ništa potcjenjujući me time.

Zato je rekao: „Ta ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio - zar ne shvatate“, tj. zar nemate pameti da njome raspoznajete Istinu od neistine. Zato kada je Herakle, kralj Bizantije, upitao Ebu-Sufjana, koji je tad bio vođa mnogobožaca: „Da li ste ga optuživali za laž prije nego što je to rekao?“, odgovorio je Ebu-Sufjan: „Ne.“ Zatim mu je rekao Herakle: „Znam da on ne bi ostavio laž na ljude, a zatim iznosio laž na Allaha.“

„Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi ili koji Njegove dokaze smatra neistinitim? Mnogobošci, doista, neće uspjeti.“/17/

Uzvišeni kaže da nema niko nepravedniji „...od onoga koji o Allahu laži iznosi“, i koji na Allaha izmišlja laži i smatra da ga je Allah poslao kao vjerovjesnika, a nije tako. Ovakav primjer nije skriven ni bezumnima, a kako da bude vjerovjesnicima. Onome koji kaže ovo iskreno ili lažno neminovno je da mu Allah uputi dokaze, vidljivije od Sunca.

Zaista je razlika između Muhammeda, sallAllahu ‘alejhi we sellem, i Musejleme El-Kezzaba, za onoga ko ih je vidio jasnija od razlike između zore i veoma tamne noći, ko je promatrao svakog od njih dvojice, i njihova djela i njihova govor, i ko je imao moć zapažanja, jasna mu je bila Istina Muhammeda, sallAllahu ‘alejhi we sellem, a laž Musejleme El-Kezzaba, i Sedžaha i El-Esveda El-Ansija. Rekao je Abdullah bin Selam: „Pošto je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, došao u Medinu, ljudi su odjurili[370]; kada sam ga ugledao vidio sam da njegovo lice nije lice čovjeka koji laže. Prvo što sam čuo od njega bilo je: (552) „O ljudi, širite selam, hranite gladne i uspostavljajte rodbinske veze, klanjajte noću dok ljudi spavaju, ući ćete u Džennet sigurno.““

Hasan bin Sabit rekao je: „Da ni njemu i nisu bili jasni dokazi, njegova intuicija bi ti ukazivala na svako dobro.“ A što se tiče Musejleme El-Kezzaba, svako ko ga je vidio a bio sposoban zapažati saznao je sve o njemu bez sumnje, iz njegovog nerječitog i lošeg govora, njegovih loših i pokvarenih djela i njegovog Kur'ana sa kojim će vječno boraviti u Vatri na Dan žalosti i sramote.

Kolika je samo razlika između riječi Uzvišenog : „Allah je - nema boga osim Njega - živi i vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san!“ (2:255), i riječi Musejleme, Allah ga osramotio i prokleo: „O žabo kćerko dviju žaba, krekeći koliko god hoćeš, vodu nećeš zamutiti, niti spriječiti onoga koji hoće da pije.“

I njegove riječi, Allah ga osramotio i prokleo: „Slon, a znaš li ti šta je slon, on ima dugu surlu.“ I njegove riječi, Allah ga prokleo i udaljio od Njegove Milosti: „I one koje tijesto mijese, i hljeb prave, i one koji jedu zalogaje gomilajući ih i gojeći se, zaista je Kurejš narod sklon agresiji.“ I druge izmišljotine i blebetanja koja nisu dostojna maksumima (djeci) da ih izgovaraju, osim u vidu ismijavanja i izrugivanja.

Rekao je Es-Siddik, radijAllahu anhu, onima koji su došli iz njegova naroda kajući se nakon što su čuli od Musejleme ovo što smo spomenuli i slično tome: „Teško vama, gdje su išle vaše pameti? Tako mi Allaha, zaista ovo nije bilo od Boga (objava).“

Zato Uzvišeni kaže: „Ko je nepravedniji od onoga koji laži o Allahu iznosi ili koji govori: „Objavljuje mi se“ - a ništa mu se ne objavljuje, ili koji kaže: „I ja ću reći isto onako kao što Allah objavljuje.““ (6:93)

A u ovom časnom ajetu kaže: „Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi ili koji Njegove dokaze smatra neistinom? Mnogobošci, doista, neće uspjeti.“

Također, ko je poricao Istinu sa kojom su dolazili poslanici i koja se zasniva na dokazima, nema niko nepravedniji od njega, kao što se navodi u hadisu: (533) „Najnesretniji od ljudi kod Allaha jeste čovjek koji je ubio vjerovjesnika ili onaj kojeg je ubio vjerovjesnik.“

„Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu ni nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: „Ovo su naši zagovornici kod Allaha.“ Reci: „Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto a On zna da ne postoji!“ Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim.“/18/ „Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprotstavili. A da nije riječi ranije izrečene od Gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze.“ /19/

Uzvišeni prigovara mnogobošcima koji su obožavali pored Njega drugoga, smatrajući da će im zagovaranje tih božanstava koristiti kod Allaha, dž.š. Uzvišeni je izvijestio da ona ne mogu nauditi, niti kakvu korist pribaviti, niti šta posjeduju, niti se šta dešava od onoga što oni misle o njima.
Odgovori
#4
Zato je Uzvišeni rekao: „Reci: „Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto a On zna da ne postoji““, tj. zar da obavještavate Allaha o nečemu što On zna da ne postoji na nebesima niti na Zemlji...? Zatim, Allah proglašava Sebe čistim od njihovog mnogoboštva, pa je Uzvišeni rekao: „Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim.“ Zatim je Uzvišeni istakao da je ovaj širk, nastao među ljudima, postao nakon što ga nije bilo i da su svi ljudi bili u jednoj vjeri, a to je islam.

Ibn-Abbas rekao je: „Prošlo je između Adema i Nuha deset stoljeća, sve u islamu. Zatim su nastala razilaženja među ljudima, pa su obožavali kipove i kumire, zatim je Allah slao poslanike sa ajetima i Njegovim objašnjenjima, potpunim argumentima i nepobitnim dokazima“, „Da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza.“ (8:42) „A da nije riječi ranije izrečene od Gospodara tvoga“, tj. da nema odluke Uzvišenog da ne kažnjava nikog dok mu ne navede dokaz, i da je stvorenjima odredio određeni rok, presudio bi im o onome oko čega su se razilazili, pa bi vjernike usrećio a nevjernike učinio nesretnim.[371]

„Oni govore: „Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje jedno čudo?“ Ti reci: „Samo Allah zna ono što će biti, pa pričekajte, i ja ću s vama čekati.““/20/

Nevjernici kažu: „Zašto mu njegov Gospodar ne pošalje jedno čudo?“, tj. da im pretvori brdo Safu u zlato[372], ili da im ukloni brda oko Meke pa da na njihovom mjestu budu vrtovi i rijeke ili slično tome. Allah je u stanju to učiniti i On sve može - Mudar je u Svojim djelima i Svojim riječima.

Kao što Uzvišeni kaže: „Neka je Uzvišen Onaj Koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. Oni čak i čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili Vatru razbuktalu“ (25:10,11), i riječi Uzvišenog:

„A da ne šaljemo čuda, zadržava nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali...“ (17:59). Uzvišeni kaže: Pravilo je u Mom stvaranju da im dajem što traže. Ako budu vjerovali, dobro je; u protivnom ubrzam im kaznu. Zato kada je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, bio u poziciji da odabere između davanja onog što su tražili - ako povjeruju, dobro je; u protivnom bit će kažnjeni - i između toga da im da vremena, odabrao bi ovo drugo kao što je s njima blago postupao Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, više puta. Zato je Uzvišeni rekao upućujući Svog Vjerovjesnika, sallAllahu ‘alejhi we sellem, na odgovor za ono što su tražili: „Ti reci: „Samo Allah zna ono što će biti““, tj. svaka odredba pripada Allahu, i On zna posljedice stvari.

„...pa pričekajte, i ja ću s vama čekati“, tj. pričekajte Allahovu odluku meni i vama, mada su vidjeli veća čuda kod Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem, nego što su tražili - kada im je pokazao puni mjesec koji se rascijepio u dva dijela: jedan dio bio je iza brda a drugi ispred njega. Ovo je veće od toga i od onog što nisu tražili.

Da su oni time tražili uputu i postojanost na pravom putu, Allah bi im odgovorio ali je znao da to traže iz inada i tvrdoglavosti, pa ih je ostavio u njihovoj nedoumici i sumnji, i znao je da niko od njih neće vjerovati, kao što su riječi Uzvišenog: „A oni na kojima se ispuni riječ Gospodara tvoga zaista neće vjerovati, makar im došli svi dokazi“ (10:96,97). Oni su niži od toga da im se udovolji u onome što su tražili jer nema koristi u tome zbog njihove tvrdoglavosti, iskvarenosti i fesada. Zato je Uzvišeni rekao: „Pa pričekajte, i ja ću s vama čekati.“

„A kada Mi dopustimo da osjete milost poslije nevolje koja ih snađe, oni se opet dokazima Našim izruguju. Reci: „Allah je brži da izvrgne ruglu; izaslanici Naši ono što vi ispletkarite doista zapisuju.““/21/ „On vam omogućava da kopnom i morem putujete, pa kad ste u lađama, i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: „Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni.““/22/ „A kad ih On izbavi, oni jednom bez ikakva osnova čine nered na Zemlji! O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovom svijetu uživali - samo vama šteti, Nama ćete se poslije vratiti i Mi ćemo vas o onom što ste radili obavijestiti.“/23/

Uzvišeni ističe da kada učini da ljudi osjete milost poslije nevolje, kao što je blagostanje poslije teškoće, „...Oni se opet dokazima našim izruguju“, tj. izruguju se i poriču, kao što su riječi Uzvišenog: „Kada čovjeka snađe nevolja, on Nam se moli, ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći.“ (10:12). A riječi Uzvišenog: „Reci: „Allah je brži da izvrgne ruglu““, tj. najviše pušta i čeka, tako da kada čovjek grješnik misli da neće biti kažnjen, u trenucima nehaja, bude usmrćen, a časni pisari pišu i broje sve što radi, zatim to iznose pred Onog Koji zna nevidljivo i vidljivo pa ga On nagradi za lijepo a za ružno kazni. Zatim Uzvišeni ističe da: „On vam omogućava da kopnom i morem putujete“, tj. čuva vas,

„Pa kad ste u lađama, i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome“, tj. plove velikom brzinom, kad „...naiđe“, tj. naiđe tim lađama „...silan vjetar“, tj. strahovit, „...i valovi navale na njih sa svih strana“, tj. pritisnu ih valovi, tad ne mole kipove ni kumire, nego samo Njega mole i prizivaju, kao što kaže Uzvišeni: „Kad vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate, postoji samo On. A kad vas On na kopno spasi, vi okrećete glave; čovjek je uvijek nezahvalan.“ (17:67) A ovdje je rekao: „Iskreno se mole Allahu: „Ako nas iz ovoga izbaviš““, tj. iz ove situacije „...sigurno ćemo biti zahvalni“, tj. samo ćemo Tebe obožavati, kao što samo Tebe molimo ovdje. „...A kad ih On izbavi“, tj. iz te neprilike, „...oni odjednom, bez ikakva osnova, čine nered na Zemlji“, tj. kao što su riječi Uzvišenog: „Kao da nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je zadesila.“ (10:12) „O ljudi, nepravda koju činite samo vama šteti“, i vi nikome ne štetite. „...Da biste u životu na ovom svijetu uživali“, tj. uživate u životu na ovome svijetu, koji je prolazan i bijedan. „Nama ćete se poslije vratiti“, tj. vaše mjesto gdje ćete skončati kod Nas je. „I Mi ćemo vas o onome što ste radili obavijestiti“, tj. obavijestit ćemo vas o svim vašim djelima i dati vam naknadu za njih, pa ko bude našao dobro neka zahvali Allahu, a ko bude našao nešto drugo neka samo sebe kori.
Odgovori
#5
„Život na ovom svijetu sličan je bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti, i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo kao da prije ničega nije ni bilo. Eto tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.“/24/ „Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće.“ /25/

Allah navodi primjer ljepote u životu na ovome svijetu i brzinu njegovog prolaska, poput bilja koje izvodi iz Zemlje pomoću kiše koju spušta s neba, kojim se onda hrane ljudi, od usjeva i različitih plodova, i što jede stoka od trave i zelja. „Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom“, tj. svojim prolaznim ukrasima, „...i okiti“, tj. uljepša se onim što izlazi iz nje od svakovrsnih cvjetova. „I kad stanovnici njezini pomisle“, oni koji su je sijali, „...da su oni toga gospodari“, tj. da mogu to ubrati, iznenadi ih grmljavina ili strašan vjetar, zatim se osuše njeni listovi i propadnu plodovi.

Zato je Uzvišeni rekao: „Dođe zapovijed Naša noću ili danju, i Mi to pokosimo“, tj. postane okorjelo i suho nakon zelenila, „...kao da prije ničega nije ni bilo“. Rekao je Katade: „Tj. kao da nije uspijevalo niti bilo.“ Kao što kaže Uzvišeni:

„I oni su u Zemlji svojoj osvanuli mrtvi, nepomični, kao da na njoj nikad nisu ni postojali.“ (11:67,68). Zatim je rekao Uzvišeni: „Eto tako Mi potanko izlažemo dokaze“, tj. objašnjavamo argumente i dokaze, „...narodu koji hoće da razmisli“, koji uzima pouku ovim primjerom, brzim prolaskom dunjaluka pored njegovih stanovnika uz zaslijepljenost njime i uvjerenost u njegov određeni rok i njegovo izmicanje, jer je njegova osobenost izmicanje od onog ko ga traži i traženje onog ko bježi od njega. „Allah poziva u kuću mira...“ Pošto je Uzvišeni spomenuo dunjaluk i brzinu njegovog prolaska, davao je prednost Džennetu i pozivao u njega, nazvavši ga kućom mira, tj. od nesreća, manjkavosti i katastrofa, pa kaže Uzvišeni: „Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće.“

U hadisu koji prenosi El-Lejs od Džabira bin Abdullaha, radijAllahu anhu, stoji da je rekao: (554) „Izašao nam je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, jednog dana, zatim je rekao: „Vidio sam u snu kao da je Džibril kod moje glave a Mikail kod mojih nogu, pa je jedan od njih dvojice govorio svome drugu: Navest ću primjer: Slušaj, čule ti uši, i poimaj, srce ti poimalo! Primjer tog i tog naroda jeste kao primjer vladara koji je uzeo predio zatim sagradio u njemu kuću i priredio u njoj gozbu, zatim poslao izaslanika da pozove ljude na ručak, pa su se neki odazvali, a neki nisu. Allah je Vladar, predio je islam, kuća je Džennet, a ti, o Muhammede, poslanik si; ko ti se odazove ući će u islam, a ko uđe u islam ući će u Džennet, a ko uđe u Džennet jest će iz njega.““ Prenosi ga Ibn-Džerir.

„One koji čine dobra djela čeka lijepa nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i potištenost prekrivati, oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti.“/26/ 

Uzvišeni ističe da onome koji bude uljepšavao djela na dunjaluku, uz vjerovanje i činjenje dobrih djela, slijedi lijepa nagrada na budućem svijetu, kao što su riječi Uzvišenog: „Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?“ (55:60) Komentarisanje riječi „...i više od toga“, sa gledanjem u lice Plemenitog Allaha, prenosi se od Ebu-Bekra es-Siddika, Huzejfe ibn el-Jemana, Abdullaha bin Abbasa, Seida bin el-Musejjeba, grupe tabiina, i drugih iz prvih i kasnijih generacija (selefa i halefa). Između ostalog, El-Imam Ahmed prenosi od Suhejla er-Rumija, radijAllahu anhu: (555) „Da je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, učio ovaj ajet:

„One koji čine dobra djela čeka lijepa nagrada, i više od toga.“ Zatim je rekao: „Kada uđu stanovnici Dženneta u Džennet i stanovnici Vatre u Vatru, viknut će melek: „O stanovnici Dženneta, vi imate kod Allaha obećanje i On želi da vam ga ispuni“, pa će reći: „Kakvo obećanje! Zar nije učinio da pretegnu naše terezije? Zar nije učinio bijelim naša lica, uveo nas u Džennet, a izbavio od Vatre?“ - Rekao je prenosilac: „Pa će im se otkriti zastor i gledat će u Njega; tako mi Allaha, nije im Allah dao ništa draže od gledanja u Njega niti veselije za njihove oči.““

Prenosi Ibn-Džerir: (556) od Ubej bin Ka'ba, da je pitao Allahova Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem, za riječi Uzvišenog Allaha: „One koji čine dobra djela čeka lijepa nagrada, i više od toga“, a on mu je odgovorio: „Lijepa nagrada je Džennet, a više od toga jeste gledanje u lice Uzvišenog Allaha.“

A riječi Uzvišenog: „Lica njihova neće tama prekrivati“, tj. tama i crnilo na Sudnjem danu, kao što će zadesiti lica nevjernika i grješnika tama i prašina. ولا ذلة „...I potištenost“, tj. poniženje i niskost. Oni neće dobiti prezir iznutra niti svana, nego će biti kao što je rekao Uzvišeni o njima:

„I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati“ (76:11), tj. blaženstvo u njihovim llicima i radost u njihovim srcima. Allah nas učinio takvima Svojom Dobrotom i Milošću - AMIN.

„A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili, njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći, stanovnici Vatre će oni biti, i u njoj će vječno boraviti.“/27/

Pošto je Uzvišeni saopćio stanje sretnika kojima je nagrada umnogostručena - i više od toga, spominje stanje nesretnika, Svoju pravednost prema njima, i da ih On kažnjava za njihovu namjeru srazmjerno njoj i ništa više od toga; „...njih će potištenost prekrivati“, tj. zadesit će ih i obuzeti potištenost od njihovih grijeha i straha, kao što je rekao Uzvišeni: „I vidjet ćeš kako ih ponižene i klonule Vatri izlažu“ (42:43), a riječi Uzvišenog: „Niko ih od Allaha neće zaštititi“, tj. niko neće spriječiti i odbraniti da ih ne zadesi kazna, kao što su riječi Uzvišenog: „Tog dana čovjek će povikati: „Kuda da se bježi?“ Nikuda! Utočišta nema, toga Dana bit će Gospodaru tvome prepušteni.“
Odgovori
#6
„A na Dan kad ih sve okupimo reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali: „Stanite i vi i božanstva vaša!“ Pa ćemo ih razdvojiti, a božanstva njihova će reći: „Niste se vi nama klanjali.““/28/ „ Allah je dovoljan svjedok i nama i vama, mi doista nismo znali da ste nam se klanjali.“/29/ Tu će svako znati ono što je prije uradio - bit će vraćeni Allahu, svom istinskom Gospodaru, a neće im biti onih koje su izmišljali.“/30/

Uzvišeni kaže: „A na Dan kad ih sve skupimo“, tj. sve stanovnike Zemlje, od džina i ljudi, dobrih i loših,

„...reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali: „Stanite i vi i božanstva vaša!““, tj. stanite na vašem mjestu, vi i božanstva vaša, i razdvojite se od vjernika. Kao što su riječi Uzvišenog: „A vi, o grješnici, danas se odvojite“ (36:59), i kao što je u hadisu: (557) „Mi smo na Sudnjem danu na brežuljku iznad ljudi.“

A riječi Uzvišenog: „Pa ćemo ih razdvojiti“, tj. razdvojit ćemo ih od njihovih božanstava, a oni će poricati to da su ih obožavali, da nisu imali ništa s njima, kao što su riječi Uzvišenog: „Božanstva će poreći da su im se klanjali“ (19:82). U ovom ajetu navode se riječi božanstava njihovim obožavaocima: „A božanstva njihova će reći: „Niste se vi nama ibadet čininite““, tj. nismo primjećivali da ste nas obožavali.

„Allah je dovoljan svjedok i nama i vama“, da mi nismo znali za to i da ste nas obožavali ne znajući za vas. Allah je svjedok da vas mi nismo pozivali da nas obožavate, niti smo vam to naređivali, niti smo bili zadovoljni time. Ovo je veliki prijekor mnogobošcima u momentu kada im podrška bude napotrebnija a kako i ne, kad su napustili pokornost Živom i Vječnom, Koji čuje i vidi, i Koji je moćan sve učiniti. On je postavio dokaz Svojim robovima, pa im je slao Poslanike i objavljivao knjige sa naredbama i zabranama, kao što je rekao Uzvišeni: „Mi smo svakom narodu Poslanika poslali: Allahu ibadet činite, a kumira se klonite: i bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi“ (16:36). Mnogobožaca ima više vrsta, Allah je spomenuo u Svojoj Knjizi i objasnio njihova stanja i riječi i odgovorio im, na ono na čemu su, najpotpunijim odgovorom.

A riječi Uzvišenog: „Tu će svako saznati ono što je prije uradio“, tj. na Sudnjem danu svako će biti obaviješten i saznat će šta je prethodno uradio od dobrih ili loših djela, kao što su riječi Uzvišenog: „Toga dana čovjek će o onome što je pripremio a što propustio obaviješten biti“ (75:13), a riječi Uzvišenog: „Bit će vraćeni Allahu, svom istinskom Gospodaru“, tj. vratit će se sa svim svojim djelima Allahu i Njegovoj pravednoj odluci, pa će ih On razvrstati i presuditi im, i uvesti stanovnike Dženneta u Džennet, a stanovnike Vatre u Vatru. „A neće im biti onih“, tj. otići će i izdvojit će se od mnogobožaca, „...koje su izmišljali“, tj. koje su obožavali pored Allaha, izmišljajući laži na Njega, neka je Hvaljen i visoko iznad onoga što Mu oni pripisuju.

„Upitaj: „Ko vas hrani s neba i iz Zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo i ko upravlja svim?“ „Allah“, reći će oni. A ti reci: „Pa zašto Ga se onda ne bojite?““/31/ „To vam je Allah, Gospodar vaš istinski! Zar poslije Istine ima išta osim zablude? Pa kuda se onda odmećete?“/32/ „Tako će se obistiniti riječ Gospodara tvoga da vjerovati neće oni koji u grijehu žive.“ /33/

Allah navodi neoboriv dokaz o Svojoj jednoći u „uluhijjetu“ mnogobošcima koji priznaju Njegovo jedinstvo i Njegovo gospodarstvo pa kaže: „Upitaj: „Ko vas hrani s neba i iz Zemlje““, tj. ko spušta s neba kišu Njegovom odredbom i htijenjem, pa niču sjemenje, žitarice i plodovi.

To je poput riječi Uzvišenog: „...Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati?“ (57:21), a riječi Uzvišenog: „...čije su djelo sluh i vid“, tj. ko bi vam darovao sluh i vid da je On htio oduzeti ga ili uskratiti, jesu kao riječi Uzvišenog: „Reci: „On sve stvara i daje vam sluh i vid.“ „

„Ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo“, tj. ko izvodi plod iz sjemenke i sjemenku iz ploda, i izvodi vjernika od nevjernika i nevjernika od vjernika, i jaje od kokoške i kokošku iz jajeta i tako dalje, što se dešava sa svim stvarima, „...i ko upravlja“, tj. u čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti? On je Taj Koji upravlja i donosi presudu, i niko ne može presudu Njegovu pobiti, i Koji neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani.

„„Allah!“, reći će oni“, tj. priznaju da je Uzvišeni Allah Taj Koji opskrbljuje da je Stvoritelj i Upravitelj, i to znaju. „A ti reci: „Pa zašto Ga se ne bojite““, tj. zar se ne bojite da obožavate pored Njega drugog boga, po vašem mišljenju i neznanju (džehlu).[373]

A riječi Uzvišenog: „To vam je Allah, Gospodar vaš istinski“, tj. Onaj za Kojeg ste priznali da je On pokretač svega toga, On je Gospodar vaš i Bog vaš, i samo Njemu morate iskazivati pokornost. „Zar poslije Istine ima išta osim zablude“, tj. svako božanstvo osim Njega ništavno je nema drugog boga osim Njega, On je jedan i nema druga u tome. „Pa kuda se onda odmećete“, tj. kako se odmećete od pokornosti (ibadeta) Njemu ka pokornosti drugom osim Njega, a vi znate da je On Gospodar Koji je sve stvorio i Koji upravlja svime.

A riječi Uzvišenog: „Tako će se obistiniti riječ Gospodara tvoga da vjerovati neće oni koji u grijehu žive“, tj. kao što su se mnogobošci izjasnili njihovim širkom i obožavanjem pored Allaha drugog, uz priznavanje Njegovih svojstava gospodarstva, zbog toga će im se obistiniti Allahova riječ da su oni nesretnici, stanovnici Vatre, koju su dobili kao nagradu srazmjerno vrsti djela, kao u riječima Uzvišenog: „„Jesu“ - reći će oni - „ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti.““ (39:71)
Odgovori
#7
„Reci: „Može li ijedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim to ponovo učiniti?“ Reci: „Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti! Pa kuda se onda odmećete?““/34/ „Reci: „Može li ijedno vaše božanstvo uputiti na pravi put?“ I odgovori: „Samo Allah upućuje na pravi put! Pa da li je onda dostojniji da se slijedi Onaj Koji na pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na pravom putu, osim ako ga drugi na pravi put ne uputi? Šta vam je, kako rasuđujete?““/35/ „Većina njih slijedi samo pretpostavke, ali pretpostavke nimalo nisu od koristi Istini, Allah uistinu dobro zna ono što oni rade.“ /36/

Ovo je poništenje njihovih tvrdnji, što su druge Allahu smatrali ravnim, i ukidanje njihovih dokaza.

„Reci: „Može li ijedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim to ponovo učiniti?““, tj. da li među onima koje obožavate pored Allaha ima onih koji stvaraju nešto poput nebesa i Zemlje, zatim da ih unište pa ih stvore iznova?

„Reci: „Allah““, samo je On Taj Koji ovo čini, „...pa kuda se onda odmećete?“, tj. kako odlazite s puta upute u zabludu, a vi to znate.

„Reci: „Može li ijedno vaše božanstvo uputiti na pravi put?“ I odgovori: „Samo Allah upućuje na pravi put““, tj. niko od njih ne može na pravi put uputiti, i vi to znate, da oni ne upućuju, niko ne mijenja srca iz zablude u Uputu osim Jedinog Allaha, Koji nema druga.

„Pa da li je onda dostojniji da se slijedi Onaj Koji na pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na pravom putu, osim ako ga drugi na pravi put ne uputi?“, tj. da li da se slijedi Onaj Koji upućuje na pravi put i Koji daje vid poslije sljepila, ili da se slijedi onaj koji ničemu ne upućuje, već on biva upućen od drugoga? Kao što je Uzvišeni rekao izvještavajući o Ibrahimu: A riječi Uzvišenog: „Šta vam je, kako rasuđujete?“ (19:42), tj. kako ste poistovjetili Allaha sa Njegovim stvorenjima i izjednačili to sa ovim, i obožavali ovo i ovo pa zašto niste bili u ibadetu samo Uzvišenom Gospodaru i iskreno mu ispovijedali vjeru i odanost?

Zatim je Uzvišeni istakao da oni u njihovoj vjeri slijede pretpostavke, fantazije i sumnje, a to nimalo nije od koristi Istini. „Allah, uistinu, dobro zna ono što oni rade.“ Ovo je zastrašivanje i velika prijetnja, jer je Uzvišeni istakao da će ih On kazniti za to potpunom kaznom.

„Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je - on potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise, u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je!“ /37/ „A oni govore: „On ga izmišlja!“ Reci: „Pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.““ /38/ „Oni poriču prije nego temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili.“ /39/ „Ima ih koji u Njega vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u Njega. A Gospodar tvoj najbolje poznaje smutljivce.“/40/

Ovo je dokaz nedostižnosti i nadnaravnosti Kur'ana, i da čovjek nije u stanju sastaviti ni deset sura sličnih Kur'anu, niti jednu suru poput njega, jer je po svojoj rječitosti i retorici, sadržaju i ljepoti, i obuhvatanjem velikih i obimnih značenja, korisnih na dunjaluku i ahiretu, nemoguće da bude osim od Allaha, Kojem nije ništa slično u Njegovom biću, niti Njegovim svojstvima, niti Njegovim djelima i Njegovim riječima; Njegov govor ne sliči govoru stvorenja, zato je Uzvišeni rekao: „Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je“, tj. ovaj Kur'an moguć je samo od Allaha, i on ne sliči ljudskom govoru.

„On potvrđuje istinitost prijašnjih objava“, tj. od prethodnih knjiga, i njihov je zaštitnik i objašnjava što je ušlo u njih od iskrivljivanja, interpretacije i mijenjanja.

A riječi Uzvišenog: „I objašnjava propise, u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je“, tj. objašnjava propise, halal i haram, jasno potpuno dovoljno i istinito bez imalo sumnje, od Allaha je, Gospodara svjetova.

A riječi Uzvišenog: „A oni govore: „On ga izmišlja.“ Reci: „Pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite““, tj. ako ste sumnjali u to da je od Allaha i rekli ste da je on Muhammedovo sallAllahu ‘alejhi we sellem, djelo lažući i izmišljajući na Allaha, dž.š., i na Muhammeda, sallAllahu ‘alejhi we sellem, pa on je s ovim Kur'anom; ako hoćete, donesite i vi jedan poput njega, tj. od ove vrste, i tražite pomoć u tome od ljudi i džina.

„Reci: „Kad bi se svi ljudi i džinovi udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.““ Zatim je taj izazov skratio na deset sura, pa na početku poglavlja Hud kaže: „Zar oni da govore: „On ga izmišlja!“ Reci: „Pa sačinite vi deset Kur'anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!““ (11:13) Zatim smanjuje na jednu suru, pa u ovom poglavlju kaže: „A oni govore: „On ga izmišlja.“ Reci: „Pa dajte vi jednu suru, kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.““ Ovo je treći stupanj izazova, kao što je slično istaknuto u medinskoj suri El-Bekare, gdje se ističe da oni to ne mogu nikada učiniti, pa kaže:
Odgovori
#8
„...Pa ako ne učinite, a sigurno nećete učiniti, onda se čuvajte vatre...“ (2:24) Ovo uprkos tome što su govorništvo i pjesništvo kao prirodne osobine Arapa, bile u to vrijeme dostigle svoje vrhunac. Od Allaha im je došao Kur'an, koji prije nisu poznavali. Povjerovali su ga i prihvatili oni koji su u njemu vidjeli i razumjeli vrhunsku retoriku, ljepotu stila, eleganciju izraza i saopćenje istine, i postali njegovi najbolji poznavaoci, najbolje shvatali njegova značenja i najčvršće ga se pridržavali. Isto tako shvatili su i čarobnjaci da je i ono što je pokazao Musa, a.s., moglo doći samo od onoga koji je pomognut i poslan od Allaha, dž.š., kao što je Isa, a.s., imao moć oživljavanja mrtvih i liječenje slijepih i gubavaca, što je bilo nedostižno za medicinu toga vremena, pa su njegovi suvremenici povjerovali da je Isa, a.s., isključivo Allahov poslanik. Zato se u sahih, vjerodostojnom hadisu prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: (558) „Nije bilo nijednog vjerovjesnika a da mu nisu bili dati znaci (čuda) na osnovu kojih su ljudi vjerovali, a ono što je meni dato jeste Objava koju mi je Allah dostavio i nadam se da ću imati od svih najviše sljedbenika.“ 

„Oni poriču prije nego temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo.“ Oni negiraju Kur'an, a nisu ga ni razumjeli ni shvatili.

„...a još im nije došlo ni tumačenje njegovo“, tj. zbog neznanja i zablude nisu vidjeli u njemu uputu i istinsku vjeru.

„...tako su isto oni prije njih poricali“, tj. prethodni narodi.

„...pa pogledaj kako su nasilnici završili“. Zato neka se oni koji poriču Kur'an pripaze da ih ne stigne ista kazna koja je stigla i njihove prethodnike. Zatim, Allah Uzvišeni kaže: „Ima ih koji u njega vjeruju“, tj. među ovima kojima sam te poslao Muhammede, ima onih koji vjeruju u ovaj Kur'an, koji te slijede, i koristi se svojim poslanstvom (kako bi bio spašen)... 

„...a ima i onih koji ne vjeruju u njega“, koji će tako i umrijeti, i biti tako proživljeni. „A Gospodar tvoj najbolje poznaje smutljivce“, pa će svakoga nagraditi onako kako zaslužuje - pravim putem ili zabludom. On je pravedan i nikome nasilje ne čini. Nema drugog boga, niti gospodara, osim Njega.

„I ako te oni budu u laž utjerivali, ti reci: „Meni moja, a vama vaša djela; vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite.““/41/ „Ima ih koji dolaze da te slušaju. A možeš li ti učiniti da te gluhi čuju, koji ni pameti nemaju.“/42/ „A ima ih koji te posmatraju, a možeš li ti uputiti na pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju.“/43/ „Allah, zaista, neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.“/44/ 

Allah Uzvišeni govori Svome Poslaniku, sallAllahu ‘alejhi we sellem: Ako te ovi idolopoklonici budu u laž nagonili, ti ih ostavi i nemoj imati ništa s njima i njihovim postupcima, i reci: „Meni moja, a vama vaša djela...“ [374] Kao što Uzvišeni kaže: „Reci: „O nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate.““ „...ima ih koji dolaze da te slušaju“, tj. da slušaju Allahov i tvoj govor, koji ima veliki uticaj na srca. Nije u tvojoj moći da ih urazumiš, niti uputiš na pravi put, kao što ni gluhom sluh ne možeš dati, niti slijepom vid povratiti. Ne možeš ih ni na pravi put uputiti, ako to Allah ne bude htio. Allah Uzvišeni, zatim, kaže da On nikome nasilje ne čini, a upućuje na pravi put onoga ko se kur'anske upute drži, otvarajući slijepom oči, gluhom uši, i zapečaćena ljudska srca. Neke, pak, time još više udaljava od pravog vjerovanja, jer On je savršeno Mudar i raspolaže Svojim djelima i postupcima. On neće biti pitan za ono što čini, a ljudi će biti pitani za svoja djela.[375] Zato Allah Uzvišeni kaže:

„Allah, zaista, neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.“ U hadisu kudsiju, koga od Allahovog Poslanika prenosi Ebu-Zerr, a on od Allaha, dž.š., stoji: (559) „O Moji robovi, Ja sam sebi zabranio nepravdu, kao što sam je i vama zabranio pa ne činite nepravdu... O Moji robovi, Ja vaša djela pamtim i bilježim, pa ću vas po njima i nagrađivati, pa ko bude nagrađen dobrim, neka zahvali Allahu, a ko bude nagrađen ružnim, neka sam sebe prekorava.“ Hadis prenosi Muslim.

„A na Dan kada ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan sat u danu, i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni!“/45/

Uzvišeni Allah podsjeća ljude na Kijametski dan, kada će ih sakupiti iz njihovih grobova na mjesto suđenja: „A na Dan kada ih On sakupi“, ili kako Allah Uzvišeni u drugom ajetu kaže: „A njima će se učiniti, onog Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili samo jedno jutro njezino ostali.“

„Kada dožive ono čime im se prijeti, učinit će im se da su ostali samo jedan sat u danu“, što ukazuje na kratkoću ovosvjetskog života u odnosu na ahiret, kao što Uzvišeni kaže da će biti pitani:

„A koliko ste godina u zemlji proveli? - upitat će On. „Proveli smo samo dan ili dio dana“ - odgovorit će - „pitaj one koji su brojali.“ (23:113) „...i jedni druge će prepoznati“, tj. očevi će prepoznati sinove, a rodbina će prepoznati jedna drugu, kao što su bili na ovom svijetu, ali će svako biti sobom zaokupljen, kao što Uzvišeni kaže:

„Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati“ (23:101), i kao što Uzvišeni kaže: „...kada bližnji neće bližnjega ništa pitati“.

„Oni koji su poricali da će pred Allaha stati, i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni“ (10:45). „Teško toga dana poricateljima“ (77:19), jer su na Sudnjem danu upropastili sebe i svoju porodicu. Zaista je to veliki gubitak i nesreća.

„Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo bilo da ti dušu uzmemo Nama će se sve vratiti, i tada će Allah biti svjedok za ono što su činili.“/46/ „Svaki je narod imao poslanika, i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno nasilje im neće biti učinjeno.“/47/

Obraćajući se Svome Poslaniku, Allah Uzvišeni kaže: „Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo“, tj. da ih kaznimo još za života tvoga, kako bi te to oraspoložilo,
Odgovori
#9
„...bilo da ti dušu uzmemo Nama će se oni vratiti", tj. oni će Nam svakako doći, a Allah će biti svjedok njihovih djela poslije tebe. Et-Taberani prenosi od Huzejfe ibn Usejda da je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: (560) "Jučer mi je u ovoj sobi predočen sav moj ummet, od početka do kraja." Neko upita: „Allahov Poslaniče, predstavljeni su ti oni koji su stvoreni, a šta je sa onima koji još nisu stvoreni?", na što Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, reče: "Bili su mi odslikani u zemlji, tako da sam mogao prepoznati svakog od njih bolje nego što neko zna svoga druga."

"Svaki je narod imao poslanika, i kada poslanik njihov dođe", znači, na Sudnjem danu, "...njima će biti pravedno presuđeno", pa će svaki narod izaći pred Allaha sa svojim poslanikom i knjigom svojih dobrih i ružnih djela, koja će im svjedočiti, a čuvat će ih i svjedočiti meleki, takođerr. Izlazit će narod po narod, a ovaj časni ummet bit će prvi na Sudnjem danu koji će polagati račun, iako su zadnji po stvaranju i življenju na Zemlji, kao što se navodi u dva Sahiha“, da je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: (561) "Mi smo posljednji, ali ćemo na Sudnjem danu biti prvi koji će polagati račun". Njegov će ummet ovu prednost imati zaslugom njihovog Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem

„Oni govore: „Kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?““ /48/ „Reci: „Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti; biva onako kako Allah hoće!“ Svaki narod ima konac, a kad konac njegov dođe, ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.“/49/ „Reci: „Kažite vi meni; ako će vas kazna Njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogobošci?“ /50/ „Zar ćete tek onda, kad se dogodi - u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali?“/51/ „Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili: „Iskusite patnju vječnu; zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili?““/52/ 

Uzvišeni Allah iznosi nevjerstvo idolopoklonika u njihovom traženju da se obećana kazna odmah dogodi, i da im se vrijeme njeno prije naznačenog roka odredi, od čega oni nikakve koristi nemaju, pa Uzvišeni naređuje Svome Poslaniku, sallAllahu ‘alejhi we sellem, da im odgovori, i kaže: „Reci: „Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni kakvu korist sebi pribaviti!““, tj. ništa ne znam, osim onog što mi je Allah omogućio da znam, sve dok me On o tome ne obavijesti. Obavijestio sam vas o dolasku Sudnjeg dana, ali me Allah nije obavijestio kada će se to desiti. „Svaki narod ima konac“, tj. svaka generacija ima određeno vrijeme, pa kada joj dođe kraj, onda,

"...ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati", i kao što Allah Uzvišeni kaže: "Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe." (53:11) Zatim saopćava da će Allahova kazna iznenada doći, pa kaže: „Reci: „Kažite vi meni: ako će vas kazna Njegova noću ili danju zadesiti“,

„...zašto je onda požuruju mnogobošci. Zar ćete tek onda kada se dogodi u nju povjerovati, a ranije ste je požurivali.““ To znači da bi oni, kada bi im došla kazna, rekli: "Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo." (32:12) Odgovarajući im, Allah Uzvišeni kaže: "...ali im vjerovanje njihovo kad bi kaznu Našu doživjeli, ne bi nimalo koristilo..." (40:85) A zatim Uzvišeni kaže: „...zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili: „Iskusite patnju vječnu!““, tj. na Sudnjem danu njima će se prijekorno reći: "Zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili?", tj. prema vašim djelima...

„Oni te zapitkuju: „Da li je istina da će ono biti?“ Reci: „Jeste, Gospodara mi moga, zaista je istina, i vi nećete moći umaći.““/53/ „Kad bi nevjernik imao sve ono što na Zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se iskupi. A kada oni dožive patnju, sakrit će tugu, i bit će im po pravdi presuđeno neće im se učiniti nepravda.“/54/

Uzvišeni kaže: „Oni te zapitkuju: „Da li je istina da će ono biti?““, tj. traže da im kažeš da li su proživljenje i Sudnji dan istina.

„Reci: „Jeste, Gospodara mi Moga, zaista istina i vi nećete moći umaći““, tj. vaš povratak poslije smrti u Allahovoj je moći, pa kako vas je prvi put stvorio tako će vas oživiti, kao što navodi u poglavlju Sebe: „Reci: „Hoće, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti proživljeni.““ (66:7) Uzvišeni Allah zatim ističe da će nevjernik zaželjeti da ima sve blago Zemlje da bi se iskupio od zaslužene kazne.

"A kad oni dožive patnju, sakrit će tugu i bit će im po pravdi presuđeno", tj. po istini, "...i neće im se učiniti nasilje".

„Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji! Allahova prijetnja će se sigurno ispuniti, ali većina njih ne zna.“/55/ „On život i smrt daje i Njemu ćete se vratiti.“/56/ „O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputstvo i milost vjernicima.“/57/ „Reci:“ Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.““/58/

Uzvišeni ističe da je On Gospodar nebesa i Zemlje, da je Njegovo obećanje istinito da On oživljava i usmrćuje, da se Njemu sve vraća, da je On u stanju sve učiniti, da On zna gdje su razbacani dijelovi tijela na Zemlji, na kopnu i na moru. Navodi, zatim, Svoje blagodati prema ljudima, objavljujući Kur'an časni Svome Poslaniku, pa kaže: "O ljudi, stigla vam je poruka od Gospodara vašega", tj. zaštita koja će vas spriječiti da činite ružne stvari,

"...i lijek za vaša srca", tj. protiv sumnji; koji uklanja prljavštinu mnogoboštva i nevjerstva. "I uputstvo i milost", koje Uzvišeni upućuje i daruje Svoju milost pravim vjernicima, kao što Uzvišeni kaže: "Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima On samo povećava propast" (17:82), a zatim: "Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju", "to je bolje od onoga što gomilaju", tj. ovosvjetskih prolaznih vrijednosti.

„Reci: „Kažite vi meni zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom?“ Reci: „Da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite?““/59/ „I šta misle oni koji o Allahu iznose laži, šta će na Sudnjem danu biti? Allah je zaista neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje.“/60/

Ibn-Abbas, Mudžahid, Ed-Dahhak i drugi kažu da je ovaj ajet objavljen kao negacija prava idolopoklonicima da određuju šta je dozvoljeno a šta zabranjeno jesti, kao što su radili u slučaju deva zvanih behira, saiba i vesila ( o čemu je bilo govora), kao što Allah Uzvišeni kaže:
Odgovori
#10
"Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke koju je On stvorio" (6:136). Imam Ahmed prenosi od Malika ibn Nadle, koji kaže: (562) "Došao sam Allahovom Poslaniku, sallAllahu ‘alejhi we sellem, u poderanoj odjeći, pa mi je on rekao: „Imaš li imetka?“ Ja odgovorih potvrdno. A on onda upita: „Kakvog imetka imaš?“ Ja odgovorih: „Svakojakog: deva, roblja, konja, ovaca...“ Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, tada reče: „Ako ti je Allah dao imetka, onda, neka se to vidi na tebi.“ Pa reče: „Da li ti deve rađaju mladunčad zdravih ušiju, pa im onda britvom zasijecaš uši, govoreći: ove su "buhur"; drugima zasijecaš kožu, govoreći: ove su "surm" - deve koje daju malo mlijeka, pa ih zabraniš jesti sebi i svojoj porodici?“ „Da“, rekoh. Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, onda reče: „Zaista, sve što ti je Allah dao dozvoljeno je. Allahova ruka jača je od tvoje ruke, a Allahova britva oštrija je od tvoje britve...““ Naveo je hadis dokraja, a zatim ga prenio u predanju od Sufjana ibn Ujejne, slično ovome, sa dobrim i jakim lancem prenosilaca. Allah, dž.š., negira pravo bilo kome da zabranjuje ono što je On dozvolio po osnovu vlastitih mišljenja i prohtjeva, bez uporišta i dokaza, prijeteći im Sudnjim danom, pa kaže:

„I što misle oni koji o Allahu iznose laži, šta će na Sudnjem danu biti“, tj. šta oni misle da će se s njima desiti nakon povratka Nama na Sudnjem danu: "Allah je, doista, neizmjerno dobar prema ljudima", tj. dobročinitelj ljudima, jer im je dao ovosvjetske koristi, a zabranio samo ono što će im štetiti na ovom i na budućem svijetu.

"...ali većina njih ne zahvaljuje", tj. oni zabranjuju ono što im je Allah kao Svoje blagodati dao i ograničavajući sami sebe, smatrajući nešto dozvoljenim, a nešto zabranjenim. Tako su postupali idolopoklonici, donoseći propise sami sebi, i sljedbenici Knjige, izmišljajući propise u svojoj vjeri.

"Što god ti činio i što god iz Kur'ana kazivao i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome nije ništa skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.“/61/

Allah Uzvišeni iznosi Svome Poslaniku da On zna cjelokupno njegovo stanje, stanje njegovog ummeta i svih živih bića u svakom trenutku, te da Njegovom znanju i pogledu nije ništa skriveno ni koliko trun jedan, čak ni manje niti više od toga, na nebesima i na Zemlji, što nije zapisano u jasnoj Knjizi, kako Uzvišeni kaže:

"U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne otpadne a da On za nj ne zna; i nema zrna u tmini Zemlje, niti ičeg svježeg, niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi"(6:59). Uzvišeni iznosi da On zna kretanje ovih stvari, pa tako zna i pokrete onih koji su zaduženi i kojima je naređeno da Mu ibadet čine, kao što On kaže: "I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga, Koji te vidi kada ustaješ da sa ostalima namaz obaviš" (26:217-219). Stoga Uzvišeni kaže: "Šta god ti važno činio i šta god iz Kur'ana učio i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate." Što god preduzimate i činite, Mi vas pratimo gledajući i slušajući. Stoga je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, kada ga je Džibril upitao za ihsan (dobročinstvo), rekao: (563) "Da budeš u ibadetu Allahu kao da Ga vidiš, pa ako ti Njega ne vidiš, On vidi tebe."

„I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.“ /62/ „Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali“, /63/ za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu - Allahove riječi niko ne može izmijeniti - to će zaista veliki uspjeh biti.“/64/

Uzvišeni kaže da su Njegovi štićenici oni koji vjeruju i dosljedno se pridržavaju Allahovih odredbi, kako ih je On objasnio. I ko god se bude tih propisa pridržavao i bogobojazan bio bit će Allahov štićenik. "I neka se ničega ne boje", tj. u susretu sa strahotama Sudnjeg dana, "...i ni za čim neka ne tuguju", za onim što je iza njih na ovom svijetu ostalo. El-Bezzar prenosi od Ibn-Abbasa, (564) da je jedan čovjek upitao Allahovog Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem: „Ko su Allahovi štićenici?“, a Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, odgovorio je: „Oni koji - kada se vide - kod čovjeka izazovu sjećanje na Allaha.“

Ibn-Džerir prenosi od Ebu-Hurejrea, radijAllahu anhu, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: (565) "Među Allahovim robovima nalaze se i oni kojima zavide Allahovi poslanici i šehidi." "Ko su ti, Allahov Poslaniče", rekoše prisutni, „kako bismo ih više voljeli?“ A on odgovori: "To su ljudi koji se vole u ime Allaha, bez materijalne koristi i rodbinskih veza. Njihova lica će biti kao svjetlo na svijetlećim postoljima. Oni neće strahovati kada svi drugi budu strahovali, niti će tugovati kada svi drugi budu tugovali." Zatim je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, proučio ajet: "I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici." Gornji je hadis, također, prenio Ebu-Davud od Omera ibn el-Hattaba, što je, također, vrlo pouzdan lanac predanja.

Imam Ahmed prenosi predanje od Ubade ibn Samita, da je on pitao Allahovog Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem: (566) „Šta znače Allahove riječi: „Za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu““, na što mu je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, odgovorio: (566) „Pitao si me ono što me nije niko od moga ummeta upitao“ - ili je rekao: niko prije tebe; „To su dobri snovi koje čovjek vidi, ili mu se takvi prikažu.“ Prenosi Imam Ahmed od Abdullaha ibn Samita, a ovaj od Ebu-Zerra, da je on rekao: (567) "Šta, Allahov Poslaniče, kad čovjek uradi neko dobro djelo pa mu se ljudi za to zahvale i pohvale ga?“, na što je Božiji Poslanik odgovorio: "To su vjernikove ovosvjetske dobre vijesti." Hadis prenosi i Muslim.

Ibn-Džerir prenosi od Ebu-Hurejrea, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi we sellem, rekao: (568) "Lijepi su snovi dobre vijesti, koje musliman vidi, ili mu se prikažu." Ibn-Džerir navodi predanje od Ummi-Kurejz el-Ka'bije, da je čula Allahovog Poslanika, sallAllahu ‘alejhi we sellem, kako kaže: (569) "Prestalo je poslanstvo a ostale su dobre vijesti." Prenosi se da su ovako protumačili "dobre snove" Ibn-Abbas, Ibn-Mes'ud, Ebu-Hurejre, Mudžahid, Urve i mnogi drugi. Neki riječ "bušra" tumače kao Džennet i magfiret, koje vjerniku donose meleki u trenutku smrti, prema Allahovim riječima:
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.506 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 666 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 553 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: