TEME POMOĆI KLIK: (OVDE) ZA REGISTRACIJU: ( OVDE ) x


Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Ta Ha
#11
"I, eto, tako Mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu prijetnje ponavljamo da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio. /113/ Neka je uzvišen Allah, Vladar Istiniti! I ne žuri s čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi, i reci: "Gospodaru moj, Ti znanje moje povećaj!"/114/

Uzvišeni kaže: S obzirom da će Dan povratka i nadoknade za dobro i zlo neminovno doći, Mi Kur'an objavljujemo kao radost i opomenu na jasnom i čistom arapskom jeziku u kome nema zbrke niti zamršenosti, "i u njemu prijetnje ponavljamo da bi se oni grijeha klonili", tj. da bi ostavili griješenje, zabranjeno i bestidno, "ili da bi ih na poslušnost pobudio", tj. na pokornost i vršenje dobrih djela. "Neka je uzvišen Allah, Vladar Istiniti!", tj. Čist je i visoko iznad svega Vladar Istiniti u svom obećanju, prijetnji, slanju poslanika, Džennetu, Džehennemu, a sve što je od Njega - istina je. Po svojoj pravdi, Allah, dž.š., neće kazniti nikoga prije opomene, slanja poslanika i mogućnost pravdanja, tako da niko neće imati primjedbe ni sumnje. Uzvišeni kaže: "I ne žuri s čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo završi", kao što su Njegove riječi: "Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.

A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo, a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo." U Ovoj suri Uzvišeni kaže: "I ne žuri sa čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo završi", tj. ti šuti, pa kada ti melek završi njegovo čitanje, onda ti čitaj. "I reci: 'Gospodaru moj, Ti znanje moje povećaj!'", tj. Ti mi od Sebe povećaj, dodaj i proširi znanje. U hadisu se kaže: /162/ "Zaista je Allah nastavljao i dodavao objavu svome Poslaniku tako da je na dan njegove smrti ona bila najobimnija." Ibn-Madže prenosi od Ebu-Hurejrea da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /163/ "Bože moj, okoristi me onim čemu me poučiš, a pouči me onome što će mi koristiti i povečaj mi znanje. Allah je hvaljen u svakom stanju." Bezzar prenosi dodatak ovom hadisu: /164/ "Tražim zaštitu kod Allaha od stanja stanovnika Vatre."

A Adema smo još prije obavezali, pa on zaboravi i ne nađosmo kod njega odlučnosti!" /115/ A kad smo melekima rekli: "Poklonite se Ademu", svi su se oni poklonili, samo Iblis nije htio. /116/ "O Ademe!", rekli smo, "ovo je zaista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz Dženneta, pa da se onda mučiš. /117/ U njemu nećeš ni ogladnjeti ni go biti, /118/ u njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti." /119/ Ali šejtan mu poče bajati i govoriti: "O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?" /120/ I njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova pa počeše po njima lišće dženetsko stavljati, tako Adem nije Gospodara svoga poslušao i s puta je skrenuo. /121/ Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na Pravi put ga uputio."/122/

Ibn Ebu-Hatim kaže da je Ibn-Abbas rekao: "Čovjek je nazvan insanom jer se bio obavezao pa to zaboravio." Uzvišeni kaže: "A kada smo melekima rekli: 'Poklonite se Ademu.'" Uzvišeni spominje vrijednost i plemenitost kojima je odlikovao Adema, a.s., nad ostalim stvorenjima. "Svi su se oni poklonili samo Iblis nije htio", tj. odbio je i uzoholio se. "O Ademe!", rekli smo, "Ovaj je, zaista, neprijatelj tebi i tvojoj ženi", tj. hazreti Havi, "zato ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz Dženneta, pa da se onda mučiš", tj. pazi se da on ne bude uzrok tvoga izlaska iz Dženneta, pa da se poslije mučiš oko opskrbe, a ovdje živiš raskošno u zadovoljstvu bez obaveza i naprezanja. "U njemu nećeš ogladnjeti ni go biti". Ovdje je Uzvišeni sastavio glad i golotinju, jer je glad unutarnje, a golotinja vanjsko poniženje. "U njemu nećeš ožednjeti, ni žegu osjetiti." Ovo dvoje je također, blisko, jer je žeđ unutarnja, a žega vanjska vrućina. Uzvišeni kaže: "Ali šejtan mu poče bajati i govoriti: 'O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?'" Ovo smo ranije spominjali: "I zaklinjaše im se: 'Ja sam vam, zaista, savjetnik iskreni!'" Rekli smo da im je Allah, dž.š., bio zabranio da se primiču određenom drvetu u Džennetu, ali ih Iblis nije napuštao dok ga nisu okusili. "I njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova", tj. njihova sramotna mjesta, kao kazna zbog kršenja Allahove, dž.š., naredbe i pokoravanja šejtanovom nagovaranju. "Pa počeše po njima lišće dženetsko stavljati", tj. trgati dženetsko lišće i stavljati ga preko svojih sramotnih mjesta.

"Tako Adem nije Gospodara svoga poslušao i s Puta je skrenuo. Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na Pravi put ga uputio" ( tj. Gospodar njegov ga je odabrao, a zatim njega i njegovu ženu poučio kako će tevbu činiti: "Gospodaru naš", rekoše oni, "sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni." To je ono što je Adem, a.s., primio od svog Gospodara, kako Uzvišeni kaže: "I Adem primi neke riječi od Gospodara svoga, pa mu On oprosti; On doista, prima pokajanje, On je milostiv") Buharija bilježi od Ebu-Hurejrea da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /165/ "Raspravljao se Musa, a.s., sa Ademom, a.s., pa mu je rekao: 'Ti si onaj što je ljude izveo iz Dženneta, pa se sada muče?' Adem, a.s., mu odgovori: 'O Musa, ti si onaj što te Allah odabrao, odlikovao poslanstvom i učinio svojim sagovornikom. Optužuješ me za ono što je Allah propisao i odredio prije nego što me je stvorio.'" Poslanik, s.a.v.s., zatim, reče: "Pa je pobijedio Adem Musaa." Hadis je pored "Sahiha" zabilježen i u "Musnedima".

"Izlazite iz njega svi", reče On, "jedni drugima ćete neprijatelji biti! Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio Uputu Moju neće zalutati i neće nesrećan biti. /123/ A onaj ko se okrene od Opomene Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti." /124/ "Gospodaru moj", reći će, "zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao?" /125/ "Evo zašto", reći će On. "Dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen."/126/

Uzvišeni kaže Ademu, a.s., Havi i Iblisu: "Izlazite iz njega svi, tj. iz Dženneta, o čemu smo opširno govorili u komentaru sure "El-Bekara". "Jedni drugima ćete neprijatelji biti!", tj. Adem, a.s., i njegovo potomstvo sa jedne a Iblis i njegovo potomstvo, sa druge strane. "Od Mene će vam Uputa dolaziti." Ebu-Alije kaže da su to Vjerovjesnici, Poslanici i objave. "Onaj ko bude slijedio uputu Moju, neće zalutati i neće nesrećan biti." Ibn-Abbas kaže da neće zalutati na dunjaluku i neće biti nesrećan na ahiretu. "Onaj ko se okrene od Opomene Moje", tj. suprotno se ponaša od Naredbe Moje koju sam objavio svome Poslaniku, s.a.v.s., i zaboravi je, a prihvati nešto drugo kao uputu, "teškim životom će živjeti", tj. na dunjaluku, jer neće biti smiren i širokogrudan. Grudi će mu biti stiješnjenje u njegovoj zabludi. Dok bude koristio dunjalučke blagodati, njegovo srce neće imati čisto uvjerenje i uputu. Trajno će biti uzrujan, zbunjen i sumnjičav, a poslije ga čeka kazna u kaburu. Bezzar bilježi od Ebu-Hurejrea da je Poslanik, s.a.v.s., za riječi Uzvišenog: "Taj će teškim životom živjeti", rekao: /166/
Odgovori
Hvala dao:
#12
"Težak život će imati onaj za koga je Allah rekao da će na njega pustiti 99 zmija, koje će gristi njegovo meso do Sudnjeg dana." "I na Sudnjem danu ćemo ga slijepim proživiti." Ikrime kaže: Slijepim za sve osim Džehennema. Moguće je da se ovdje misli sakupljanje i oživljavanje u Vatri slijepih očiju i srca , jer Uzvišeni kaže: "Mi ćemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo bit će Džehennem." Oni će tada upitati: "Gospodaru moj, zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao?", tj. na dunjaluku. "Evo zašto", reći će On. "Dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen", tj. pošto si odbacio Allahove, dž.š., ajete i prema njima se ponio kao da te se ne tiču, a bili su ti saopćeni, pa zaboravio i zapostavio, i Mi ćemo sada postupiti prema tebi kao prema zaboravljenom. "Sada ćemo Mi njih zaboraviti, zato što su zaboravili da će na ovaj Dan pred Nama stajati." Naknada je prema vrsti djela. Ova se prijetnja ne odnosi na one koji zaborave dijelove Kur'anskog teksta, njegovo proučavanje i primjenu. Za zaboravljanje teksta Kur'ana drugačija je prijetnja. Ahmed bilježi od Sa'da ibn Ubade da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /167/ "Ko uči Kur'an pa ga zaboravi, srest će Allaha, dž.š, na Dan kad Ga sretne, bolestan od lepre."

"I tako ćemo Mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onom svijetu bit će, uistinu, bolnija i vječna."/127/

Uzvišeni kaže da će ovako kazniti one koji pretjeraju i poriču Allahove, dž.š., dokaze i na ovom i na budućem svijetu: "Oni će se u životu na ovom svijetu mučiti, ali će patnja na onom svijetu sigurno teža biti, od Allaha ih niko neće odbraniti." Zato Uzvišeni kaže: "A patnja na onom svijetu bit će, uistinu, bolnija i vječna", tj. bolnija od dunjalučke i trajnija, jer će u njoj vječno ostati. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /168/ "Dunjalučka kazna lakša je od ahiretske." Ovo je rekao bračnim drugovima koji su na sebe prizvali Allahovo proklestvo zbog toga što je jedan od njih optužio drugog za preljubu.

"Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili, onih po čijim nastambama oni hode! To su, zaista, dokazi za ljude pametne. /128/ I da nije prije izrečene riječi Gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna. /129/ Zato otrpi njihove riječi i Gospodara svoga slavi, zahvaljujući Mu, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i slavi Ga u noćnim časovima, i na krajevima dana, da bi bio zadovoljan."/130/

Uzvišeni kaže: "Zar im nije poznato", tj. onima što poriču to što si im donio, o Muhammede, koliko smo Mi nevjerničkih naroda uništili prije njih, koji su nestali pa im se ne zna ni porijeklo ni trag, a sami su svjedoci njihovih ruševina koje su naslijedili i po kojima hodaju. "To su, zaista, dokazi za ljude pametne", tj. za one koji imaju zdrave pameti i ispravne rezone. "I da nije ranije izrečene riječi Gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna", tj. da nije Allahove, dž.š., riječi koje je ranije izrekao, a to je da neće nikoga kazniti prije uspostavljanja dokaza protiv njega, kazna bi im bila neminovna na ovom svijetu i nenadno bi došla. Već je određeno da budu kažnjeni na ahiretu u tačno određeno vrijeme. Zato Uzvišeni kaže svome Poslaniku, s.a.v.s., tješeći ga i hrabreći: "Zato otrpi njihove riječi", tj. njihovo poricanje, " I Gospodara svoga slavi, zahvaljujući Mu, prije izlaska Sunca", tj. obavljaj sabah-namaz, "i prije zalaska njegova", tj. akšam-namaz. Džerir ibn Abdullah el-Bedželi, kao sahih-bilježi: "Sjedili smo kod Poslanika, s.a.v.s., pa je pogledao mjesec u noći kada je bio pun , a zatim rekao: /169/

'Zaista ćete vidjeti svoga Gospodara kao što gledate ovaj mjesec. Neće vas od viđenja Njegovog ništa zakloniti, pa ako možete da ne budete spriječeni da ne klanjate prije izlaska i zalaska Sunca, to činite." Poslanik, s.a.v.s., citirao je gore navedeni ajet. Uzvšeni kaže: "I obavljaj ga u noćnim časovima", tj. noćni namaz, a neki smatraju da se odnosi na akšam i jaciju, "I krajevima dana", tj. na početku i kraju noći, "da bi bio zadovoljan." Slične su i riječi Uzvišenog: "Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti." U "Sahihu" stoji: /170/ "Uzvišeni Allah će reći: 'O dženetlije!' Oni će reći: 'Odazivamo ti se Gospodaru naš.' On će upitati: 'Jeste li zadovoljni?' Odgovorit će: 'Kako da ne budemo zadovoljni kada si nam dao ono što nisi dao ni jednom svom stvorenju.' On će reći: 'Dat ću vam vrednije od toga.' 'A šta je to vrednije?', upitat će oni. On će reći: 'Darovat ću vam Svoje zadovoljstvo, nakon čega se na vas neću nikada srditi.'" U drugom hadisu stoji: /171/ "'O dženetlije, vi kod Allaha imate jedno obećanje i On hoće da vam ga ispuni.' Oni će reći: 'A šta je to?' 'Zar nam nije prosvjetlio lice, učinio teškim tezulje, zaštitio nas od Vatre i uveo u Džennet.' Tada će On ukloniti zastor i oni će Ga gledati. Tako mi Allaha, ništa im hairnije neće biti dato od gledanja u Njega, a to je dodatna nagrada."

I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, a opskrba Gospodara tvoga bolja je i vječna. /131/ Naredi porodici svojoj da obavljaju namaz i ustraj u tome! Mi ne tražimo od tebe opskrbu, Mi tebe opskrbljujemo! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak."/132/

Uzvišeni kaže svom Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s.: Ti ne gledaj na one što u raskoši žive i na blagodati u kojima se nalaze. Sve su to prolazni ukrasi kojima ih kušamo. Malo je Mojih zahvalnih robova. Ja sam tebi dao nešto bolje. Kao što Uzvišeni kaže na drugom mjestu: "Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo. Ne pružaj pogled svoj na ono što Mi dajemo na uživanje nekima od njih." Slično je ono što je Allah, dž.š., obećao Svome Poslaniku na ahiretu, što je bezgranično i veličanstveno i što se ne može opisati. Uzvišeni kaže: "A opskrba Gospodara tvoga bolja je i vječna." U sahih hadisu stoji da je: /172/
Odgovori
Hvala dao:
#13
"Ušao Omer ibn Hattab kod Poslanika, s.a.v.s., na čardak u momentu kada se Poslanik, s.a.v.s., bio odvojio od svojih žena i zakleo na povlačenje od njih, i zatekao ga oslonjenog na hasuri od palminog lišća, gdje osim obješene raspuknute posude nije bilo više ništa. Omer se rasplakao, pa ga Poslanik, s.a.v.s., upita: 'Zašto plačeš Omere?' On odgovori: 'Božiji Poslaniče, Kisra i Kajsar imaju toliko toga, a ti si Allahovo najodabranije stvorenje?' Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Zar ti sumnjaš u mene, o Omere? To je narod kome je Allah ubrzao ugodnosti dunjalučkog života.'" Poslanik, s.a.v.s., od svih je ljudi najmanje koristio dunjalučke blagodati, mada je za to imao mogućnosti. Kada bi mu došla neka dunjalučka dobra, dijelio ih je i desno i lijevo Božijim robovima i ništa sebi nije ostavljao za sutra. Uzvišeni kaže: "Naredi porodici svojoj da namaz obavljaju i ustraj u tome", tj. spašavaj ih od Allahove, dž.š., kazne klanjanjem namaza i ustrajavanju na tom putu, kao što Uzvišeni kaže: "O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od Vatre." Uzvišeni kaže: "Mi ne tražimo od tebe opskrbu, Mi tebe opskrbljujemo", tj. ako budeš klanjao, dolazit će ti opskrba odakle se ne nadaš.

Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Sabita koji kaže: "Kada bi Poslanika, s.a.v.s., zadesila oskudica, pozvao bi svoje ukućane: /173/ 'O čeljadi moja, klanjajte, klanjajte!'" Sabit kaže: "Kada bi poslanike pogodilo nešto, tražili su pomoć u namazu." Tirmizi i Ibn-Madže prenosi od Ebu-Hurejrea, koji kaže: "Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /174/ 'Uzvišeni Allah kaže: 'O čovječe, posveti se robovanju Meni, pa ću ti grudi napuniti bogatstvom i ukloniti siromaštvo, u protivnom, grudi ću ti ispuniti zauzetošću i neću ti ukloniti siromaštvo.''" Uzvišeni kaže: "A samo one koji se budu bojali i grijehe klonili čeka lijep svršetak", tj. lijep završetak na ovom i budućem svijetu, a to je Džennet za bogobojazne. U sahih-hadisu Poslanik, s.a.v.s., kaže: /175/ "Sanjao sam da se nalazimo u kući Ukbeta ibn Rafia i da su nam od Ibnu-Taba donesene svježe datule (rutab), pa sam shvatio da ćemo uspjeti na ovom svijetu i ostvariti pobjedu te da je naša vjera potpuna i uspješna."

Mnogobošci govore: "Zašto nam ne donese kakvo čudo od Gospodara svoga?" A zar mi ne dolazi objašnjenje o onome što ima u prijašnjim listovima?" /133/ A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: "Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi Tvoje slijedili prije nego što smo uništeni i osramoćeni postali." /134/ Reci: "Svako očekuje, pa čekajte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na Pravom putu."/135/

Uzvišeni obavještava da su nevjernici rekli: "Zašto nam", tj. neka nam Muhammed donese dokaz od svoga Gospodara ili znak kojim će dokazati svoju tvrdnju da je on Božiji poslanik. Uzvišeni kaže: "A zar mi ne dolazi objašnjenje u onome što ima u prijašnjim listovima?", tj. zar oni ne vide da Kur'an časni izvještava o proteklim generacijama i šta se u prošlosti desilo, mada je poslanik nepismen, ne piše i ne čita, niti uči od sljedbenika Knjige. Zaista je Kur'an dominantan nad ranijim Knjigama, potvrđuje sve što je u njima vjerodostojno, a uklanja laž, pogreške koje su u njih ubačene. U sahih-hadisu Poslanik, s.a.v.s., kaže: /176/ "Svakom su poslaniku objavljivani ajeti u koje su ljudi vjerovali, a meni je data Objava, koju je objavio Allah, dž.š., i ja se nadam da ću na Sudnjem danu imati najveći broj sljedbenika."

Ovdje je Poslanik, s.a.v.s., spomenuo najveći ajet (znak) koji mu je dat, a to je Kur'an. Pored toga imao je brojne mu'džize o čemu smo već govorili. Uzvišeni kaže: "A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: 'Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao', tj. da smo ih uništili prije nego što smo im ovog plemenitog poslanika poslali i spustili ovaj uzvišeni Kur'an, oni bi rekli: 'Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao', tj. prije nego što si nas uništio, da u njega vjerujemo i da ga slijedimo, kao što kaže: "Pa da bismo riječi Tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali." Allah, dž.š., ovdje naglašava njihovu upornost i tvrdoglavost. Uzvišeni kaže: "Makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive patnju nesnosnu." Zato Uzvišeni kaže: "Reci"", o Muhammede, onima koji te poriču i istrajavaju u kufru: "Svako očekuje ", tj. i mi i vi, "pa čekajte i vi", tj. iščekujte i vi. "Sigurno ćete saznati ko su pravi sljedbenici vjere", tj. Pravog puta, "i ko je na Pravom putu", tj. u istini i ispravno rukovođen. Uzvišeni, također, kaže: "Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi."
Odgovori
Hvala dao:


Pročitajte Još…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 1.809 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 493 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 400 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: