Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Maun
#1
Heart 
"Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?"/1/ "Pa to je onaj koji (grubo) odbija siroče", /2/ "i koji da se nahrani siromah - ne podstiče"/3/ "Pa teško klanjačima", /4/ "koji su nemarni prema svome namazu", /5/ "koji se samo pretvaraju" /6/ "i nikome ništa u naruč ne daju!" /7/

Tj. Muhammede, jesi li vidio ko poriče proživljenje na onom svijetu, nagradu i kaznu? "Pa to je onaj koji grubo odbija siroče", tj. onaj ko ga zlostavlja i čini mu nepravdu. "...i koji da se nahrani siromah - ne podstiče", tj. siromah koji nema ništa o čemu bi živio. Uzvišeni zatim kaže: " Pa teško klanjačima, koji su nemarni prema svome namazu." Od Sad ibn Vekkasa prenosi se da je rekao: (693) "Pitao sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ko su oni koji su nemarni prema svome namazu, pa je rekao: "To su oni koji svoje namaze ne obavljaju na vrijeme." "...koji se samo pretvaraju." Imam Ahmed od Abdullaha ibn Amra prenosi da je rekao:

"Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: (694) 'Ko ljudima priča o svojim djelima, tj. hvali se, Allah ga u očima svojih stvorenja umanjuje i prezire.'" U vezi sa riječima Uzvišenog: "...koji se samo pretvaraju" treba reći da se u (rija) pretvaranje ne ubraja kad neko uradi neko dobro djelo u ime Allaha pa to svijet sazna i onome ko ga je uradio bude drago. Dokaz da je to tako jesu Ebu-Hurejreove riječi koje u svome Musnedu navodi Hafiz Ebu-Ja’la el-Mensuli, gdje Ebu-Hurejre, r.a., kaže: (695) "Klanjao sam kad je ušao jedan čovjek pa mi je bilo drago. To sam spomenuo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., pa je rekao: 'Potvrđene su ti dvije nagrade: tajna i javna.'" "...i nikome ništa ni u naruč ne daju", tj. svoj ibadet prema svome Gospodaru ne obavljaju kako treba, niti prema Njegovim stvorenjima postupaju kako treba i ne pomažu ih, čak ni davanjem u naruč onoga čime bi se mogli koristiti. Neki kažu da se pod riječi "naruč" misli na zekat. Takvo mišljenje prenosi se od Alije i Ibn-Umera. Hasan el-Basri kaže: "Ako klanja, pretvara se, a ako ga namaz prođe, ne brine se. On od svog imetka, zekat ne izdvaja” - a u drugoj verziji - "...sadaku od svoga imetka." Upitan šta znači riječ "naruč" Ibn-Mes'ud rekao je: "To je ono što ljudi između sebe jedan drugom pozajmljuju kao što su: sjekira, lonac, kofa i slično."

Od Ibn - Abbasa se prenosi da se pod tim misli na kućne stvari, i izbjegavanje da se pomogne imetkom ili na drugi način. Zato Muhammed ibn Ka’b u vezi sa riječima Uzvišenog "...i nikome ništa ni u naruč ne daju", kaže da se pod tim misli na učinjeno dobro prema drugome. Zato u hadisu stoji: (696) "Svako dobro djelo je sadaka" Ibn-Mani preko Amira ibn Rebia prenosi da je Ali ibn Fulan en-Numejri rekao: "Čuo sam da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (697) 'Musliman je muslimanu brat; kad ga sretne, nazove mu selam, a ako mu se nazove selam, uzvrati pozdrav još bolje i ne susteže se da, kad mu se nešto zatraži u naruč, to da.'" Rekao sam: "Božiji Poslaniče, šta je naruč?" "Kamen, drvo i slično", odgovorio je. Allah, opet, najbolje zna !

Tefsir: Ibn Kesir
Odgovori
#2
(Sura El-Ma'un)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Citat:1 .Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
3. i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
5 .molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
6. koji se samo pretvaraju
7. i nikome ništa ni u naruč ne daju!

Sura El- Ma'un je objavljena u Mekki i ima sedam ajeta.

”Znaš li ti onog koji onaj svijet poriče?” Imam Taberi kaže: ”Ajet znači: ”Vidiš li ,o Muhammede, onog koji niječe Allahovu, dželle šanuhu, nagradu i kaznu i ne pokorava mu se u njegovim naredbama i zabranama. Ibn-Abbas veli: ”Tj. onoga koji niječe Allahovu, dželle šanuhu, vlast.” Ibn-Džurejdž kaže: ”Tj. niječe Sudnji dan”.

”Pa to je onaj koji grubo odbija siroče”, tj. onaj koji poriče Sudnji dan je onaj koji ne daje siročetu njegovo pravo i čini mu nepravdu. Ibn Abbas kaže: ” To je onaj koji ne daje siročetu njegovo pravo”. Mudžahid kaže: ”To je onaj koji grubo odbija siroče i ne hrani ga”. Katade kaže: ”To je onaj koji ponižava siroče i čini mu nepravdu”.

” i koji da se nahrani siromah – ne podstiče” tj. ne podstiče ni druge da hrane one kojima je hrana potrebna.

”A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju” – riječ ” Fe vejlun ” može značiti i dolina tj. koja će biti puna gnjoja stanovnika džehennema će pripasti licemjerima koji sa obavljanjem namaza ne žele Allahovo zadovoljstvo i koji su nemarni prema svom namazu. Učenjaci se razilaze o značenju ajeta ”molitvu svoju kako treba ne uzvršavaju”.

Jedni kažu da to znači da oni odgađaju klanjanje namaza pa ga klanjaju tek onda kada mu prođe vrijeme.

Mus'ab bin Sa'd kaže: ”Pitao sam svoga oca o značenju ajeta: ”molitvu svoju kako treba ne uzvršavaju”, je li to znači da ostavljaju namaz?“ On mi reče: ”Ne, nego ne obavljaju namaz u njegovo vrijeme”.

Drugi kažu da to znači da oni ostavljaju namaz i nikako ga ne klanjaju.

Ibn Abbas kaže: ”To su munafici koji su pred ljudima obavljali namaz, a kada su sami ne bi klanjali”.

Mudžahid kaže: ”Tj. ostavljali su namaz”.

Treći pak smatraju da to znači da olahko shvataju dužnost namaza, nemarni su prema njemu i da se sa svojim namazom poigravaju.

Mudžahid kaže: ”Tj. poigravaju se sa namazom”.

Katade veli: ”Tj. nemarni su prema njemu”.

Katade također veli: ”tj. svejedno mu je klanjao ili ne klanjao”.

Imam Taberi kaže: ”Smatram da je ispravno da kažemo da ovaj ajet znači: da su nemarni prema namazu i da olahko shvaćaju obaveznost njegovog obavljanja, te da su im druge stvari preče od namaza, ponekad ga klanjaju kada prođe namasko vrijeme, a ponekad ga nikako i ne klanjaju”.

Ukoliko prethodno navedeno uzmemo kao tačno, onda ovaj ajet se može odnositi i na one koji ne obavljaju namaz u njegovo pravo vrijeme i na one koji ga ne obavljaju redovno.

Sa'd bin Ebi Vekkas, r.a., kaže: ”Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o značenju ajeta ”molitvu svoju kako treba ne uzvršavaju” pa mi je odgovorio: ”To su oni koji ne obavljaju namaz u njegovo pravo vrijeme”.

Ebu Berze El-Eslemij r.a., prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao nakon što je objavljen ovaj ajet: ”Allahu Ekber (Allah je Najveći), ovaj ajet vam je vrijedniji od čitavog dunjaluka. To je onaj koji kada obavi namaz ne nada se nikakvu dobru od toga namaza i koji kada ne obavi namaz ne boji se svoga Gospodara”. Obije predaje prenešene od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mogu podrazumjevati značenje ovog ajeta.

”koji se samo pretvaraju ” tj. oni koji se samo pretvaraju pred ljudima da obavljaju namaz, jer se oni ne nadaju nikakvoj nagradi niti se boje kazna zbog ostavljanja namaza. Oni obavljaju namaz samo da bi ih vjernici vidjeli i pomislili da su od njih i da ne bi prolijevali njihovu krv. To su licemjeri, koji su za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ,skrivali u svojim prsima nevjerstvo, a javno ispoljavali Islam. Ibn Abbas veli: ”To su munafici, koji su pred ljudima obavljali namaz ,a kada su bili sami ne bi to činili”.

”i nikome ništa ni u naruč ne daju! ” tj. spriječavaju ljude da osjete bilo kakvu korist od njih. Značenje riječi ” Ma'un” spomenute u ajetu je: korist koja se može pribaviti iz svake stvari. Učenjaci se razilaze u tome na šta se odnosi ova riječ u ovom ajetu. Jedni kažu da se to odnosi na zekat. Alija, r.a., kaže: ” i nikome ništa ni u naruč ne daju! ” tj. ne daju zekat”. Ibn Mejere, r.a., prenosi ,da je neki čovjek upitao ibn Umera o značenju ovog ajeta ,pa mu je on odgovorio: ”To je imetak na koji ne daje zekat”. Čovjek mu reče: ”Ali ibn Ummi Abd kaže da su to stvari koje ljudi međusobno jedni drugima posuđuju”. Ibn Umer r.a., mu reče: ”Ovaj ajet znači ono što sam ti ja rekao”. Ebu-l-Mugire kaže: ” upitao sam ibn Umera o značenju ovog ajeta pa mi je rekao: ”To je spriječavanje nečijeg prava”. Ibn Mes'ud r.a., veli: ”To je lonac, kofa, sjekira i dr.”. Ibn Zejd o značenju ovog ajeta kaže: ”To su munafici koji ne daju zekat na svoj imetak”. Drugi kažu da su to stvari koje ljudi međusobno jedni drugima posuđuju.

Neki čovjek iz plemena Benu Temim je upitao ibn Mes'uda o značenju ovog ajeta, pa mu je on odgovorio: ”To je da ne posudiš nekom svoju sjekiru ili posudu”. Se'd bin Ajjad prenosi da ovo mišljenje zastupaju još neki drugovi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Abbas r.a., kaže: ”El-Maun je pozajmljivanje”. Ibn Abbas također veli: ”To su kućne potrepštine”. Određen broj učenjaka veli da to znači da odbijaju pokornost. Drugo, kažu da je to odbijanje naređivanje dobra. Neki kažu da ova riječ označava imetak. Seid bin Musejjeb kaže: ”Riječ ”Ma'un” u narječju Kurejšija znači: imetak. Imam Taberi, pak, smatra da ova riječ podrazumjeva sva značenja i mišljenja koja su prethodno spomenuta.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.168 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 593 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 484 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: