Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Infitar
#1
Heart 
"Kada se nebo rascijepi" /1/ "i kada zvijezde popadaju" /2/ "i kada se mora izliju", /3/ "i kada se grobovi ispreturaju", /4/ "svako će saznati šta je pripremio, a šta propustio."/5/ "O čovječe, šta te je obmanulo pa da si nepokoran svome Plemenitom Gospodaru?" /6/ "Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan", /7/ "i kakav je htio lik ti dao."/8/ "A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete",/9/ "a nad vama bdiju čuvari", /10/ "plemeniti pisari" /11/ "koji znaju ono što radite."/12/

En-Nesai od Džabira prenosi da je rekao: Muaz je stao i klanjajući jaciju oduljio s učenjem, pa mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: /584/ "Muaze, dovodiš li ti to ljude u iskušenje? Kamo ti (tj. zašto nisi učio): 'Hvali Gospodara svoga Svevišnjeg', 'Tako mi jutra' i 'Kad se nebo rascijepi?'" Ovaj hadis se, u osnovi, bilježi i u dvije vjerodostojne zbirke (Buharijinom Sahihu i Muslimovom Sahihu), ali se jedino u En-Nesainoj verziji spominje: "Kada se nebo rascijepi", tj. raspukne, "...i kada zvijezde popadaju", tj. razaspu se, "...i kada se mora izliju", tj. provale i njihova voda se izlije, "i kada se grobovi ispreturaju", tj. pokrenu i iz njih izađu oni što su u njima, "svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio", tj. kada se sve ovo navedeno desi, svako će saznati kakvo je dobro uradio ili zlo počinio. "O čovječe, što te je obmanulo pa da si nepokoran svome Plemenitom Gospodaru?", tj. šta te je prevarilo da se drzneš protiv svoga Gospodara Plemenitog i usudiš da Mu budeš neposlušan, kao što u hadisu stoji: "Allah Uzvišeni će na Sudnjem danu reći:/585/ 'Čovječe, šta te je prevarilo da se drzneš protiv Mene?

Čovječe, čime si se odazvao poslanicima?'" Ibn Ebi-Hatim od Jahjaa el-Beka’a prenosi da je čuo Ibn-Umera da je, kad je proučio ovaj ajet "O čovječe, što te je obmanuo pa da si nepokoran svome Plemenitom Gospodaru?" rekao: "Tako mi Allaha, obmanulo ga je njegovo neznanje." Od Ibn-Abbasa i drugih prenosi se da su rekli: "Čovjeka nije obmanuo niko drugi do ovaj neprijatelj, šejtan." Ebu-Bekr el-Verrak je rekao: "Kad bi me neko upitao: 'Šta te je prevarilo da se drzneš protiv svoga Gospodara Plemenitog?', sigurno bih mu odgovorio: 'Prevarila me plemanitost Plemenitog.'" Ovako govore i neki ljudi koji se služe aluzijama?! Spominjanjem samo riječi "...svoga Gospodara Plemenitog", bez ostalih imena i svojstava, kao da se htjelo reći da mu je sam On dao odgovor. Ovakvo razumijevanje, kako ga zamišlja Ebu-Bekr el-Verrak i njemu slični, pogrešno je, jer je ovdje Allahovo ime "Plemeniti" navedeno zato da bi se ukazalo da se Plemenitom ne smije uzvraćati ružnim djelima i razvratom, tim prije što je ovaj ajet objavljen u vezi sa El-Esvedom ibn Šurejkom koji je udario Vjerovjesnika, s.a.v.s., i u datom trenutku nije bio kažnjen, pa je Allah Uzvišeni objavio: "Šta te je obmanulo pa da si nepokoran svom Plemenitom Gospodaru?" "...Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan", tj. šta te je prevarilo da se drzneš protiv Plemenitog Gospodara Koji te je stvorio skladnog, uspravnog i dao ti da imaš najljepši izgled.

Imam Ahmed navodi da je Bišr ibn Džehaš el-Kureši rekao: /586/ da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednoga dana pljunuo u dlan, stavio u njega svoj prst, i rekao: Allah Uzvišeni je rekao: 'O čovječe, kako Me možeš smatrati slabim kad sam te od ovakve kapljice stvorio...? Kad sam te, zatim, učinio skladnim i uspravnim i dao ti da, uz topot, po zemlji hodiš jutrom i večeri, osilio si se i poricao sve dok ti duša do ključne kosti nije doprla, kada si rekao: 'Kako da dijelim kad je vrijeme za sadaku prošlo?'" Hadis u ovoj verziji navodi Ibn Madže preko Ebu-Bekra ibn Ebi - Šejbe. "...i kakav je htio lik ti dao." U Buharijinom Sahihu i Muslimovom Sahihu od Ebu-Hurejrea prenosi se: /587/ "Jedan čovjek je rekao: 'Božiji Poslaniče, žena mi je rodila crnog dječaka.' 'Imaš li deva?', upitao je Poslanik. 'Crvenkaste', odgovorio je. 'Ima li među njima smeđih?', upitao je. 'Ima', odgovorio je. 'Odakle to?', upitao je. 'Možda je to nasljedna osobina', odgovorio je. 'E možda je i kod ovog naslijeđena osobina', rekao je Poslanik." To znači da Uzvišeni Allah zametak može stvoriti u ružnom obliku od sićušnih spermatozoida, ali On svojom moći i milošću čovjeka stvara u lijepom, skladnom i privlačnom liku i daje mu da je uspravan. "A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete", tj. to što u svojim srcima ne vjerujete i niječete proživljenje i polaganje računa za svoja djela na Sudnjem danu, navodi vas da se suprotstavljate Plemenitom i na Njegove blagodati odgovarate grijesima. "...a nad vama bdiju čuvari, plemeniti pisari, koji znaju ono što radite", tj. nad vama neprestano bdiju cijenjeni čuvari, meleki, pa ih nemojte dočekivati ružnim djelima, jer oni zapisuju sva vaša djela!

"Čestiti će sigurno u Džennet" /13/ "a grješnici sigurno u Džehennem." /14/ "Na Sudnjem danu u njemu će gorjeti" /15/ "i više iz njega neće izvedeni biti." /16/ "A šta ti znaš šta je Sudnji dan?" /17/ "i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?" /18/ "Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati."/19/

Uzvišeni saopćava gdje će završiti čestiti, tj. oni koji su Allahu, dž.š., bili pokorni i koji na Njegove blagodati nisu uzvraćali grijesima. Ibn Asakir navodi da je Ibn-Umer pričao da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: /588/ "Allah ih je nazvao čestitim jer su prema svojim roditeljima i djeci činili dobročinstvo." On, zatim, govori o Džehennemu i vječnoj patnji kojih će dopasti grješnici. Zato kaže: " ...na Sudnjem danu u njemu će gorjeti", tj. onoga dana kada budu stajali, polagali račun i nagrađeni ili kažnjeni, prema svojim djelima. "i više iz njega neće izvedeni biti", tj. kazne neće moći biti pošteđeni, niti će im biti ublažena nijedan trenutak, kao što im neće biti udovoljeno da umru ili da se odmore makar jedan dan.

"A šta ti znaš šta je Sudnji dan?" Zatim je to objasnio riječima: "Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći", tj. tada niko nikome neće moći pomoći, niti ga onoga što je dopao spasiti, osim Allahovom dozvolom, kome On bude htio i s kim bude zadovoljan. Ovdje ćemo spomenuti hadis u kome je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /589/ "O Hašimovići, spasavajte se Vatre sami, ja vam neću moći nimalo pomoći kod Allaha! Zato je Uzvišeni rekao: "...toga Dana će vlast jedino Allah imati." Katade je rekao: "Tako mi Allaha, jedino Njemu i danas pripada vlast, samo što Mu se tada niko neće moći suprotstavljati."

Tefsir: Ibn Kesir
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.284 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 616 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 509 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: