Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Propisi i Vjerovanje
#1
Star 
Ef’ali mukellefin

Šta su ef’ali mukellefin?

Ef’ali mukellfin su vjerom propisana djela za punoljetne (odarasle) i umno zdrave muslimane i muslimanke.

Ef’ali mukellefin se dijeli na:

Farz

Farz su radnje koje je Allah dž.š. strogo naredio da se rade. Farz dijelimo na:

Fardi ajn
Fardi kifaje

Fardi ajn je farz koji mora izvršiti svaki sposoban musliman (klanjati pet dnevnih namaza, džuma-namaz, postiti, zekat, hadž, osnovno islamsko znanje…).

Fardi kifaje je farz koji mora izvršiti cijela zajednica muslimana, pa ako ga jedna grupa izvrši sa svih drugih spada odgovornost, ako ga niko ne izvrši svi će biti griješni i odgovorni (klanjati dženazu-namaz, branti domovinu i vjeru, obrazovanje stručnjaka, izgradnja džamije, škole, bolnice…). Onaj ko redovno izvršava farz radnje Allah će ga nagraditi, a ko ih ne radi Allah će ga kazniti.

Vadžib

Vadžib su ona djela koja je Allah dž.š. strogo naredio (vitr-namaz, bajram-namaz, sedžda tilavet, sehvi sedžda, klanje kurbana, sadekatul-fitr…).

Razlika između farza i vadžiba:

Farz su radnje za koje postoje sigurni dokazi da su strogo naređene, dok je vadžib ono za što nemamo baš jasnih dokaza da li je strogo naređeno činiti.

Onaj ko ne radi farz radnje i negira njihovo izvršenje on postaje nemusliman, ali ako ih samo ne radi, ali vjeruje u njihovu naređenost onda je veliki griješnik. A onaj ko ne radi vadžib radnje i negira ih on je veliki griješnik.

Sunnet

Sunnet su djela koja je Muhammed a.s. radio ili preporučivao da se rade. Sunnet dijelimo na:

Sunneti muekkede
Sunneti gajri muekkede
Sunneti kifaje

Sunneti muekkede su djela koja je Muhammed a.s. redovno radio (namaz u džematu, nazivati selam, sunneti i sunsunneti pet dnevnih namaza, teravih namaz, učenje ezana, ikameta…).

Sunneti gajri muekkede su radnje koje je Muhammed a.s. radio, ali ih je i izostavljao (ikindijski i jacijski sunnet, post ponedjeljkom i četvrtkom…).

Sunneti kifaje su radnje koje je Allah preporučio zajednici muslimana, a može je u ime zajednice izvršiti jedna ili više osoba (itikaf).

Mustehab i mubah

Mustehab su djela koja je lijepo raditi, jer ih je Muhammed a.s. ponekad radio (poslije abdesta obrisati se čistim peškirom, rukovanje pri pozdravu, klanjanje dobrovoljnih namaza…).Ko bude radio mustehab radnje bit će nagrađen, dok onaj ko ih ne bude radio neće biti kažnjen.

Mubah su djela koja nisu ni naređena ni zabranjena (šetnja, spavati, sjediti, trčati…). Za mubah niti ćemo biti nagrađeni niti kažnjeni, osim ako je radi Allaha.

Mufsid

Mufsid su djela koja kvare vjerske radnje i obrede (spavanje kvari abdest, smijanje kvari namaz, jelo kvari post…).

Mekruh

Mekruh su djela koja ne trebamo raditi, ali nisu izričito zabranjena. Mekruh se dijeli na:

Mekruhi tahrimen
Mekruhi tenzihen

Mekruhi tahrimen su djela koja su bliska haramu, zabranjeno ih je činiti, i za njih je predviđena kazna (pretjerati u jelu i piću…).

Mekruhi tenzihen su djela koja je ružno raditi (jesti lijevom rukom, pričati u WC-u…) Ko čini mekruhe on može lahko zaraditi grijeh i Allahovu kaznu.

Haram i halal

Haram su djela koja je Allah dž. š. strogo zabranio da se čine (alkohol, kocka, jesti svinjsko meso, ubistvo, kamata, blud, ne slušati roditelje, cigareta, nargila, droga…). Onaj ko čini haram, a ne pokaje se Allah će ga kazniti.

Halal je ono što je dozvoljeno raditi (jesti pileće meso…)

Islamski principi halala i harama

Sve je dozvoljeno, osim onoga što je Allah zabranio.

Samo Allah može nešto proglasiti dozvoljenim ili zabranjenim.

Zabrana dozvoljenog i dozvoljavanje zabranjenog, izvodi iz vjere.

Sve što vodi u haram je haram.

Dobre namjere ne čine haram prihvatljivim.

Haram je svakome haram, bez izuzetka.

U nuždi je dozvoljeno učiniti haram.
Odgovori
#2
33 dinska šarta

Šta znači riječ din?

Riječ din znači vjera.

A šta znači riječ šart?

Riječ šart znači uvjet.

Sada kada znamo šta znače ove dvije riječi možtel mi reći šta su to dinski šarti?

Dinski šart su uvjeti ili radnje koje treba ispuniti svaka punoljetna osoba za potpunost vjerovanja.

Dinskih šarti ima 33, a to su:

6 imanskih
5 islamskih
4 abdeska
3 tejemumska
3 gusulska
12 namaskih (6 prije namaza i 6 u namazu)

Da bi smo ispunili sve ove dinske šarte moramo istinski vjerovati u Allaha i ustrajati u tome.Hajz, nifas i istihaza

Hajz je mjesečnica, krvarenje iz maternice odrasle žene. Hajz može da traje minimalno tri dana, a maximalno deset dana. Prva mjesečnica se pojavljuje najčešće u dobi od 11-15. godine, a najranije u 7. godini, pa do 55. gdoine, a može i duže.

Nifas je poslijeporođajno krvarenje iz maternice odrasle žene. Može trajati do 40 dana, a najkraća granica ne postoji.

Istihaza je krvarenje (iz vene) kod odrasle ženske osobe, koje nije ni hajz ni nifas. Ako se pojavljuje u vremenu hajza, istihaza traje manje od tri dana, a više od deset dana, a u vremenu nifasa preko 40 dana. Ženska osoba koja ima istihazu smatra se sahibi-uzurom.

Ženskoj osobi koja je u stanju hajza ili nifasa su zabranjene sljedeće radnje:

– Klanjati namaz;

– Učenje, makar jednog ajeta, Kur’ana;

– Dodirivanje Kur’ana, bez omota;

– Ulazak u džamiju;

– Tavaf oko Kabe;

– Postiti;

– Spolni odnos imati;

– Naslađivanje sa dijelovima tijela ispod pupka.
Odgovori
#3
Abdest (opširno)

Definicija abdesta

Abdest se na arapskom kaže vudu’. Jezičko značenje riječi vudu’ jeste blistavost i ljepota. Definicija abdesta je: “Abdest je pranje i potiranje odrđenih dijelova tijela.” Abdest se uzima čistom vodom.

Koja voda se smatra čistom za uzimanje abdesta?

– Prirodne vode:

1.Slatke vode (rijeke, potoci, bare, bunari, otopine, izvori, jezera…)

2.Slane vode (morska i otopine slane vode)

3.Kisele vode (mineralnu)

– Dozvoljeno je koristiti svaku vrstu vode koja posjeduje himijska svojstva vode, odnosno sve dok se ta voda može nazvati običnom vodom.

– Vodu koju su pile životinje koje se jedu

– Vodu koju su pile:

Domaće životinje biljojedi (krave, ovce, bivoli, koze, perad koja se hrane svježom hranom…)
Divlje ptice biljojedi (vrane, svrake, gavran, vrabac…)
Gmazova biljojeda (neke vrste guštera poput iguane)
Divljih zvijeri biljojeda (zec, jelen, vjeverica…)
Mekušaca (puževi isl.)
Kopnene životinje koje se ne jedu i nemaju crvenu krv (pauci, rakovi, crvi…)
Svih vodenih životinja (ribe, vodeni sisari…)
Životinje koje nisu domaće, ali stanuju u kućama (mačka, zmija, miš…), osim divljih životinja iz porodice pasa.

Vrste abdesta po dužnosti

Abdest po vrsti dužnosti može biti:

– Farz (radi namaza, sedžde tilavet, uzimanja Mushafa)

– Vadžib ( radi tavafa oko Kabe)

– Sunnet (pred spavanje)

– Mustehab (uzeti abdest na abdest, kada se pokajemo za neki grijeh, nakon nošenja mrtvaca, radi svakog namaskog vakta….)

Uvjeti za valjanost abdesta

Postoje tri uvjeta za ispravnost abdesta, a oni su:

Da se uzme čistom vodom za uzimanje abdesta
Uklanjanje svega onoga što smeta da voda dopre do dijelova tijela koje je obavezno oprati (lak, masnoće…)
Prestanak radnji koje kvare abdest (urin, hajz, nifas…).

Farzovi abdesta

Četiri su abdeska farza, a to su:

Pranje lica, od uha do uha, odakle je kosa nikla do ispod brade, jedanput (ako čovjek ima gustu bradu, ispod koje se ne vidi koža, obavezan je oprati vanjski dio brade, dok onaj ko ima rijetku bradu, ispod koje se vidi koža, on će oprati tako što će voda doći do kože.)
Pranje ruku do iza laktova, jedanput
Potiranje četvrtine glave (prednji dio), jedanput
Pranje nogu do iza članaka, jedanput.

Sunneti abdesta

Abdest ima više sunneta, a oni su:

Početi sa nijjetom (Šafija smatra da je nijjet farz, zbog riječi Poslanika a.s.: “Nema djela, osim uz nijjet.”)
Proučiti Bismillu
Pranje ruku do iznad zglobova tri puta
Korištenje misvaka (četkice za zube) kod pranja usta tri puta
Pranje usta tri puta, svaki put obnavljajući vodu
Pranje nosa sa ušmrkivanjem vode, svakog puta (Talha b. Musafir prenosi od oca i svoga djeda, da je rekao: “Ušao sam (kod Poslanika a.s.) kada je abdestio, a voda je curila sa lica brade po prsima, pa sam ga vidio kako razdvaja pranje usta od pranja nosa.”)
Proći prstima kroz gustu bradu
Pranje između prstiju na rukama i nogama
Ponavljanje dijelova tijela do tri puta
Potiranje cijele glave i ušiju vodom jedanput (Ibn Abbas kaže da je vidio Poslanika a.s. kako uzima abdest, pa je rekao: “Potrao je glavu i uši odjednom.”)
Slijediti redoslijed uzimanja abdesta
Trljanje dijelova tijela koji se peru
Davati prednost desnoj strani
Neprekidnost (da se opere drugi organ prije nego se osuši prvi).

Mustehabi abdesta

Kao i abdeskih sunneta i abdeskih mustehaba ima više, a oni su:

Okrenuti se prema Kibli za vrijeme uzimanja abdesta
Uzimati abdest na čistom mjestu
Ne tražiti pomoć ni od koga (pranje i potiranje)
Uezeti abdest prije nastupanja namaskog vremena
Vodu za ispiranje usta i nosa uzeti desnom rukom, a išmrknuti lijevom
Ne pričati za vrijeme uzimanja badesta
Da se ne škrtari, niti rasipa voda
Da se malo napije vode koja je ostala od uzimanja abdesta
Da kada završi sa uzimanjem abdesta kaže: “Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerike leh. Ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allhummedž’alni minet-tevvabine vedž’alni minel mutetahhirin.
Nakon abdesta klanjati dva rekata
Prati veću površinu i ruku i nogu nego je određeno
Potiranje vrata (Poslanik a.s. kaže.: “Ko se abdesti, pa potare vrat, sačuvao se okova na Sudnjem danu.”).

Mekruhi abdesta

Naveli smo šta je to obavezno, ali ono što je lijepo, uraditi kod uzimanja abdesta. U nastavku ćemo navesti koje su to radnje pokuđene, koje ne bi trebali raditi, za vrijeme uzimanja abdesta:

Prskanje lica vodom
Pretjerano trošenje i škrtarenje vode
Ponovno potiranje galave (mesh) novom vodom
Prati više od tri puta, smatrajući sunnetom.

Šta kvari abdest?

Abdest će pokavariti ako se za vrijeme abdesta dogodi nešto od sljedećih radnji:

Izlazak bilo čega na dva tjelesna otvora za izlučivanje (mokraća, izmet, vjetar, glista, pijesak…)
Izlazak nečistoće mimo dva spomenuta otvora (krv, sukrvica, gnoj, povraćanje punim ustima…) Poslanik a.s. kaže: “Kada neko od vas povrati ili mu poteče krv iz nosa, dok je u namazu, ili na drugi način izgubi abdest, neka ode i uzme abdest, a onda neka se vrati i nastavi na ono što je obavio.”
Spavanje u potpunoj opuštenosti, nesvijest i ludilo
Glasno smijanje u namazu (koji se sastoji od rukua i sedžde)

Šta ne kvari abdest?

Abdest neće pokvariti sljedeće radnje:

Doticanje spolnog organa (Neko je pitao Poslanika a.s da li nakon doticanja spolnog organa mora obnoviti abdest, Poslanik a.s. reče: “Ne to je dio tebe.”)
Dodirnuti i poljubiti žensku osobu (Aiša r.a. prenosi da je Poslanik a.s. ljubio jednu od svojih žena, a onda izlazio da klanja ne uzimajući ponovo abdest)
Pojava krvi koja nije potekla sa svoga mjesta
Odgovori
#4
Gusul

 Šta je to gusul i tretiranje gusula?

Jezički gusul znači: tečenje vode preko nečega, uopće. Terminološki znači: “Pranje i sapiranje cijelog tijela, sa nijetom približavanja Allahu, dž.š..” Gusul može biti farz ili sunnet.

 Kada je gusul farz?

1.Kada je osoba džunup;

Kada je osoba džunup?

– Osoba je džunup nakon izlaženja sjemena iz spolnog organa muškarca ili žene, sa požudom;

– Nakon spolnog općenja.

Nakon hajza (mjesečno pranje) i nifasa (postporođajno pranje);
Okupati mrtvaca (mejta) – farz kifaje.

 Radnje koje su zabranjene za vrijeme džunupluka

Osobi koja je u stanju džunupluka zabranjeno je:

– Klanjati namaz;

– Učenje, makar jednog ajeta, Kur’ana;

– Dodirivanje Kur’ana bez omota;

– Ulazak u džamiju;

– Tavaf oko Kabe.

 Kada je gusul sunnet?

Gusul je sunnet uzeti:

– Prije džume namaza, jer je Poslanik a.s. rekao: “Kada neko od vas želi da ode na džumu, neka se okupa.”

– Kupanje za bajram-namaze, jer je Alija r.a. rekao: “Okupaj se svakog petka, Ramazanskog i Kurban bajrama i na dan Arefata.”

– Zbog oblačenja ihrama (hadžska odjeća), jer je Ibn Omer r.a. rekao: “Sunnet je okupati se onome ko želi ući u ihram.”

 Farzovi gusula

Farzovi, tj. radnje koje moramo izvršiti da bi nam gusul bio ispravan su:

– Pranje i ispiranje usta i nosa;

– Pranje cijelog tijela posipanjem vode po njemu.

Od Alije r.a. se prenosi: “Ko izostavi i ne opere od džunupluka dio tijela kolika je dlaka, toliko i toliko će ga biti u džehnnemskoj vatri.”

Sunneti gusula

prilikom uzimanja gusula sunnet je sljedeće:

– Početi Bismillom, prije nego što se skinemo;

– Donijeti nijjet kako bi bili nagrađeni za kupanje;

– Oprati ruke;

– Oprati zadnjicu i spolni organ;

– Odstraniti svu nečistoću sa tijela;

– Uzeti abdest, kao za namaz, s tim da će ostaviti pranje nogu za kraj kupanja;

– Tri puta politi vodom po cijelom tijelu;

– Kupati se na skrivenom mjestu.

 Adabi i mekruhi gusula

Pored farzova i sunneta, gusul ima radnje koje je lijepo uraditi (adabi), kao i radnje koje je pokuđeno (mekruh) raditi za vrijeme gusula. Lijepo je učiniti kod kupanja sve što je lijepo kod abdesta, s tim da se neće okretati prema Kibli. Dok je pokuđeno kod kupanja sve što je pokuđeno i kod abdesta.
Odgovori
#5
Tejemum

Definicija tejemuma

Filološki tejemum znači namjeru, dok terminološki tejemum oznčava: potiranje lica i ruku do iza lakata čistom, suhom, zemljom, ili predmetom od zemlje, uz postojanje namjere.

Allah dž.š. kaže: “A ako ne nađete vode, onda tejemum, čistom zemljom učinite.” (El-Maide, 6.)

Poslanik a.s. kaže: “Čista zemlja je muslimanu sredstvo za čišćenje, makar deset godina ne našao vode. Onda kada nađe vodu, neka njome pokvasi svoju kožu, jer je to bolje.”

Kada se uzima tejemum?

Tejemum se uzima u sljedećim situacijama:

Nedostatak vode. Pod nedostatkom vode podrazumijeva se:

– ako je udaljenost vode 1,85km;

– ako nemamo sredstava za dolazak do vode;

– ako imamo malu količinu vode koja nam je potrebana za prehranu i piće;

– ako postoji neka opasnost po nas (neprijatelj, krvoločna životinja…)

– ako nemamo čistu vodu.

2. Nemogućnost korištenja vode. Pod nemogućnošću korištenja vode podrazumijeva se:

– ako smo bolesni, pa bi uzimanje abdesta ili gusula još više pogoršalo ili odgodilo naše ozdravljenje;

– ako imamo strah za zdravlje i život.

3. Strah da će proći namaz za kojeg ne postoji zamjena. Poslanik a.s. kaže: “Ako se bojiš da će ti proći dženaza, a nemaš abdesta, uzmi tejemum i klanjaj.”

Čime uzimamo tejemum?

– Tejemum uzimamo čistom suhom zemljom;

– Tejemum se može uzeti svime što potiče od zemlje;

– Tejemum nije dozvoljeno uzeti željezom, bakrom, drvetom…

– Tejemum nije dozvoljeno uzeti blatom;

– Tejemum nije dozvoljeno uzeti zemljom na kojoj je osušena nečistoća;

– Tejemum nije dozvoljeno uzimati štetnim materijama (azbest).

Farzovi tejemuma

Da bi naš tejemum bio ispravan nužno je uraditi sljedeće:

1.Nijjet

– nijjet se donosi srcem, a lijepo je i riječima;

NEVEJTUT TEJEMMUME LI ‚EDŽLIS SALATI VE LI REF‘IL HADESI TEKARRBEN ILLELLAHI TE‘ALA

– nijjet se donosi u trenutku doticanja mjesta uzimanja tejemuma;

– nijjet tejemuma ne važi za namjenske ibadete (namaz, učenje Kur’ana…), ako smo ga uzeli za nešto što nije namjenski ibadet (doticanje Mushafa, ulazak u džamiju…);

– možemo donijeti nijjet općenito za sve.

2.Dotaknemo čistu suhu zemlju ili predmet od zemlje i potremo lice cijelom šakom ili većim dijelom;

3. Opet, dotaknemo čistu suhu zemlju ili predmet od zemlje i potremo ruke do laktova cijelom šakom ili većim dijelom.

Sunneti tejemuma

Pored radnji koje su farz, obavezne, kod uzimanja tejemuma, postoje i radnje koje su sunnet, a one su:

– Proučiti Bimillu na početku uzimanja tejemuma;

– Redoslijed radnji;

– Neprekidnost radnji;

– Pomijeranje šaka, nakon što smo dotakli mjesto sa kojeg uzimamo tejemum, naprijed i nazad;

– Otresanje prašine sa šaka;

– Širenje prstiju prilikom doticanja mjesta sa kojeg se uzima tejemum.

Šta kvari tejemum?

Tejemum će pokvariti sve što kvari abdest, kao i prestanak postojanja njegovog uzroka, npr. dolazak vode.
Odgovori
#6
Mesh po mestvama/čarapama/zavoju

Opće napomene

Mesh

Mesh u arapskom jeziku znači lagano rukama potrati po nečemu, a mesh po mestvama ima značenje potiranja mestvi vlažnom rukom, po tačno preciziranom predjelu i koje traje tačno određeno vrijeme.

Mestve

Mestve su obuća, najčešće napravljena, od kože, koja kada se obuje, prekriva stopala i nožne zglobove.

Utemeljenost mesha po mestvama

Islamski učenjaci su saglasni da je onome ko upotpuni svoju čistoću (gusul i abdest), a zatim u takvom stanju obuje mestve, pa nakon toga izgubi abdest, dozvoljeno da samo potare vlažnom rukom po mestvama, umjesto da pere noge.

El-Mugire b. Šu’ab r.a. prenosi hadis u kojem stoji da je Vjerovjesnik a.s. izašao napolje radi fiziološke potrebe. El-Mugire ga je slijedio s mješinom punom vode, te mu je posipao nakon što je obavio nuždu. Poslanik a.s. je uzeo abdest i potrao svoje mestve.

Uvjeti za ispravnost mesha po mestvama

Da bi nam mesh po mestvama bio ispravan nužno je da se ispune određeni uvjeti, a oni su:

– Obuti mestve za vrijeme čistoće koja je postignuta uzimanjem abdesta;

– Da obuća, po kojoj činimo mesh, pokriva cijelo stopalo sve do iznad članaka (pokrivanje sa strane, a ne odozgo);

– Da su mestve napravljene od materijala koji nam dozvoljava nesmtano hodanje;

– Da na mestvama ne bude većih rupa (tri najmanja nožna prsta ili više);

– Da mestve stoje uz noge bez sveza;

– Da mestve ne propuštaju vodu do nogu.

Kada se počinje računati vrijeme mesha?

Trajanje mesha se računa od trenutka prvog gubljenja abdesta, nakon što smo obuli mestve. Osoba koja je kod kuće može činiti mesh 24 h, dok putnik može činiti mesh 72 h. Ako bi osoba koja je kod kuće učinila mesh, a onda krenula na put, prije nego što joj je istekao period trajanja mesha, računat će period trajanja koji se odnosi na putnika. A ako bi putnik stigao u mjesto boravka, nakon što je potirao mesh 24 h, skinut će mestve, a u suprotnom potirat će mesh po mestvama dok ne navrši 24 h.

Kako se uzima mesh po mestvama?

Farz je potirati gornji dio svake noge sa površinom koliko su tri ručna prsta. Sunnet je da se razmaknuti prsti povuku od vrhova nožnih prstiju, ka grliću mestve (dio mestvi uz članak).

Šta kvari mesh po mestvama?

Mesh po mestvama će pokvariti:

– Sve što kvari abdest;

– Prestanak trajanja mesha, osim ako se boji da će mu noga nastradati od studeni, s tim da će tada učiniti mesh po čitavim mestvama;

– Skidanje mestvi sa nogu, pa makar samo jedne, ili izvlačenje većeg dijela stopala;

– Kvašenje većeg dijela jednog stopala.

NAPOMENA: Nakon tri zadnje stvari, potrebno je oprati samo noge, a ne uzimati cijeli abdest.

Mesh po čarapama

Dozvoljeno je činiti mesh po čarapama, ako su toliko guste da se ne vidi šta je ispod njih, da je moguće u njima preći, pješke, 5.5 km ili više, a da se ne poderu, da prekrivaju članke i da sprčavaju dopiranje vlažnosti do noge. Nije dozvoljeno činiti mesh po tankim čarapama.

Mesh po zavoju

Mesh po gipsu ili zavoju je dozvoljen i zamjenjuje pranje njima prekrivenog dijela tijela, ako čovjek nije u stanju oprati ili mesh učiniti po njemu. Ako bi čovjek bio u stanju potrati ili oprati mjesto ispod zavoja, a da to ne bi škodilo samoj rani, nije mu dozvoljeno učiniti mesh po zavoju. Mesh po gipsu ili zavoju je dozvoljen makar čovjek bio bez abdesta ili džunup u trenutku kada ih stavi. Spadanje poveza prije ozdravljenja ne kavari mesh. Mesh po zavoju je dozvoljeno uzimati sve dok se ne ozdravi.

Kako se uzima mesh po zavoju?

Dovoljno je potrati po većem dijelu gipsa ili zavoja, jer nastojanje da se vodom obuhvati cijela površina može dovesti do prolaska vode do rane, pa da to naškodi. Nijjet nije obavezan prilikom mesha po mestvama, zavoju i glavi.

Po čemu nije dozvoljen mesh?

Mesh nije dozvoljeno uzimati:

– Po turbanu;

– Po fesu, niti bilo kojoj drugoj muškoj kapi;

– Po feredži, niti bilo kojem drugom ženskom pokrivaču za glavu;

– Po rukavicama.
Odgovori
#7
Drugi islamski šart – namaz

Definicija namaza

Namaz se na arapskom kaže salat. Salat jezički znači opću molbu za dobro (dova). Definicijanamaza glasi: Namaz je ibadet sastavljen od učenja, ruku’a i sedždi.

Vrste namaza

Namaz se dijeli na tri vrste:

1.Farz namazi (farzovi pet dnevnih namaza, džuma namaz…)

2.Vadžib namazi (vitr namaz, bajram namaz)

3.Sunnet namazi (nafile namazi)

Značaj namaza u islamu

– Namaz je stub islama

Poslanik a.s. kaže: “Glava svih stvari je islam, njegov stub je namaz, a njegovo vrhunsko upotpunjenje jeste džihad.”

– Namaz je znak vjere

Poslanik a.s. kaže: “Dosita je između čovjeka, mnogoboštva i nevjreovanja ostavljanje namaza.”

– Namaz štiti čovjeka od grijeha

Allah dž.š. kaže: “Namaz dosita odvraća od razvrata i svega što je ružno…”

– Namaz briše grijehe

Poslanik a.s. kaže: “Pet dnevnih namaza i džuma do džume brišu ono što je između njih.”

– Namaz otklanja brigu i tugu

Allah dž.š. kaže: “Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore, zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga i sedždu obavljaj.”
Odgovori
#8
Uvjeti za namaz

Namaski farzovi

Namaskih farzova ima 12, a oni se dijela na:

6 uvjeta za namaz;
6 sastavnih dijelova namaza.

Ukoliko bi se samo jedan od ovih namaskih farzova izostavio, namjerno ili nenamjerno, namaz će biti neispravan.

Uvjeti za namaz

Da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje klanjamo;
Abdest uzeti, po potrebi se okupati, u nuždi tejemum uzeti;
Propisno se obući;
Na vrijeme klanjati;
Prema kibli se okrenuti;
Nijjet učiniti.

Prvi uvjet za namaz – Da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje klanjamo

Čistoća se na arapskom kaže et-tahare. Jezički et-tahare podrzumijeva i fizičku i duhovnu čistoću, dok definicija čistoće glasi: Čistoća od hadesa (nešto zbog čega moramo uzeti abdest ili gusul) i hubsa (sve što je po Šerijatu nečisto: urin, izmet…)

Koliko je čistoća bitna u islamu najbolje nam dokazuje sljedeći hadis Poslanika a.s. u kome se kaže: “Čistoća je polovina vjerovanja, a zahvala Allahu puni mizan…”

Vrste čistoće

Čistoća se dijeli na dvije vrste:

Čistoća od nečiste materije;
Čistoća od nečistog stanja.

Čistoća od nečiste materije obuhvata čistoću odjeće, tijela i prostora.

Brojne su vrste nečisti, a neke od njih su:

Sve što izlazi iz tijela čovjeka: urin, stolica, gnoj, povraćanje punim ustima, sperma, sluz nakon nadražaja…
Sve što izađe iz tijela životinja: urin, izmet, krv…
Izmet ptica koje ne lete po zraku: kokoš, patka…
Alkoholna pića

Koje se nečistoće tolerišu?

Postoje određene nečistoće koje se tolerišu tj. ne smetaju obavaljanju namaza, a one su:

Manje nečistoće od kojih se teško sačuvati, npr. prskanje urina, ako je veličine vrha igle;
Nečist koje prenose muhe;
Ko se obrisao kamenčićima nakon velike nužde;
Preparati od alkohola, urin životinje čije se meso jede, izmet ptica čije se meso ne jede, a lete po zraku…tolerišu se ako pokrivaju manje od četvrtine odjeće i tijela na kojem se nađu.

Kako ćemo postići stanje čistoće?

Da bismo postigli stanje čistoće nužno je voditi računa o sljedećem:

Pranje poslije velike i male nužde;
Čuvanje tijela odijela i mjesta gdje klanjamo od mokraće, izmeta i drugih nečistoća;
Da na tijelu odijelu i mjestu gdje klanjamo ne bude nečistoća: alkohola, svinjske masti, krvi…
Uklnjanje dlaka ispod pazuh i ostalih skrivenih mijesta;
Sjeći nokte i kupati se nekoliko puta sedmično.
Odgovori
#9
Treći uvjet za namaz – Propisno se obući

Avret je stidni dio tijela, koji se mora pokriti u namazu. Muškarac mora pokriti dio tijela ispod pupka do ispod koljena (pupak ne spada u stidni dio, a koljeno spada), dok žena mora pokriti cijelo tijelo, osim lica, šaka i stopala. Spomenuti dijelovi tijela su stidni za onoga ko gleda u klanjača, a ne za samog klanjača. Zabranjeno je klanjati u providnoj odjeći, u kojoj se vidi boja kože. Manji je prijestup obući nečistu odjeću, od pokrivanja avreta. Ako ne bismo imali dovoljno odjeće za pokrivanje cijelog avreta, pokrit ćemo one najstidnije dijelove tijela (spolni organ,stražnjicu, dio trbuha iznad spolnog organa, bedra i koljeno), dok će žena će prednost dati stomaku i leđima, a ne koljenu. Namaz će biti pokvaren, ako se u toku namaza otkrije četvrtina jednog od organa avreta, a to otkrivanje potraje koliko se može izvršiti jedan namaski rukn (pod uslovom da to nije namjerno uradio).

Odjeća treba biti: ćista, uredna, široka, lijepa…dok ne smije biti: providna, nečista, uska, sa slikama živih bića…

Četvrti uvjet za namaz – Na vrijeme klanjati

Ovaj namaski uvjet je vezan samo za pet dnevnih namaza. Svaki namaz ima svoje vrijeme, pa tako:

Sabah traje od zore do izlaska Sunca;
Podne nastupa kada Sunce prođe zenit, pa sve dok se sjenka predmeta ne udvostruči;
Ikindija nastupa kada se sjenka predmeta udvostruči, pa sve do zalaska Sunca;
Akšam traje od zalaska Sunca do potpunog mraka;
Jacija traje od potpunog maraka do zore.

Početak namaskog vremena se oglašava ezanom, po tačno utvrđenom godišnjem islamskom kalendaru – Takvimu.

Kada je mustehab klanjati?

Mustehab je da ljudi odgode sabah do pojave svjetlosti, jer Poslanik a.s. kaže: “Sačekajte sa klanjanjem sabaha da se razdani, jer je nagrada veća.”

Podne je mustehab klanjati u njegovo prvo vrijeme, zimi, dok je ljeti bolje malo odgoditi, jer Poslanik a.s. kaže: “Sačekajte sa podne namazom (ljeti), dok zahladni, jer je jaka vrućina zapah džehennema.”

Ikindiju je mustehab klanjati malo kasnije, kako bi više ostalo vremena za nafile.

Akšam je mustehab klanjati odmah.

Jaciju je mustehab odgoditi do početka prve trećine noći.

Kada je zabranjeno/pokuđeno klanjati?

Kada izlazi Sunce sve dok se ne podigne za jedno koplje (30-45 min);
Kada je Sunce u zenitu, na polovini neba (5-15 min);
Kada Sunce zalazi (30-45 min).

U ova tri slučaja nije dozvoljeno klanjati farz ili vadžib namaze, osim ikindiju tog dana, dok je mekruh je klanjati nafila namaze. Također mekruh je klanjati nafila namaze i u sljedeća dva slučaja:

Nakon sabahskog farza sve do izlaska Sunca;
Nakon ikindijskog farza sve do akšama.

Peti uvjet za namaz – Okrenuti se prema kibli

Kibla je pravac okretanja u namazu. Naša kibla je Kaba, prva džamija, koja se nalazi u Mekki, jugoistočno od BiH. Onaj ko nije u mogućnosti da se okrene prema kibli klanjat će kako može. Ako nikako ne možemo odrediti pravac kible, a nema nikog pouzdanog da nam pokaže, okrenut ćemo se tamo gdje mislimo da je kibla. Ako bi u toku namaza saznali pravac kible, okrenut ćemo se prema kibli. Odstupanje od kible 45° i više se ne toleriše.

Na osnovu čega možemo odrediti pravac kible?

Kompas, GPS uređaj, kibletname, raznih mobilnih aplikacija…
Mezarja, džamija (uvijek su okrenuti prema kibli)
Orjentacija na osnovu pojava u prirodi: (krošnje su bujnije na južnoj strani, na sjevernoj strani drveta kora je prekrivena mahovinom, godovi na drvetu su uži na sjevernoj i širi na južnoj strani, mravinjak je na južnoj strani panja, kamena…)

Šesti uvjet za namaz – Nijjet učiniti

Nijjet je odluka. Nijet se može donijeti u srcu, a lijepo je i riječima. Osman ez-Zejlei’ el-Hanefi u svojoj knjizi Tebjin el-hakaik šerh Kenz ed-dekaik kaže: “I šart (uvjet) je da svojim srcem zna koji namaz klanja, što podrazumijeva da je, u najmanju ruku, sposoban da odgovori bez razmišljanja, ako ga neko o tome upita. Što se tiče njegovog izgovaranja (nijeta), to nije uslov (šart), ali je lijepo to uraditi kako bi se ujednačila njegova odluka”.

Klanjač mora znati koji se namaz klanja. Nijet se donosi zajedno sa tekbirom ili prije njega. Treba zanijetiti da ćemo klanjati za imamom, ako klanjamo u džematu, dok imam nijeti da će predvoditi žene.
Odgovori
#10
Sastavni dijelovi namaza

Namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su:

Iftitahi tekbir – Početni tekbir u namazu
Kijam – Mirno stajanje u namazu
Kiraet – Učenje Kur’ana u namazu
Ruku – Pregibanje u namazu
Sedžda – Spuštanje čela na tlo u namazu
Kade i ehire ili tešehud – Posljednje sjedenje u namazu.

Početni tekbir

Početni tekbir glasi: Allahu ekber (Allah je najveći). Nema namaza bez tekbira ili nečega što ga može zamijeniti. Namaz će biti pokvaren, ako se otegne “be” u riječi ekber. Isti je slučaj sa otezanjem slova “A” u riječi Allah. Početni tekbir se mora izgovoriti u stojećem položaju.

Stajanje u namazu

Obavezno traje koliko je potrebno za učenje obaveznog dijela Kur‘ana. Stajanje je obavezno samo za farz i vadžib namaze. Sunnet namazi i nafile mogu se klanjati sjedeći bez ikakvog razloga, izuzetak je sabahski sunnet. Potpuni kijam je uspravno stajanje tj. da ruke ne dosežu koljena. Onaj ko zbog bolesti ne može namaz obaviti stojeći, može sjedeći, ako ne može ni sjedeći onda može ležeći. Ako bi čovjek bio u stanju da stoji, ali nije u stanju da obavi sedždu kako je propisano, onda će klanjati sjedeći, jer je stajanje je sredstvo za sedždu. Nije dozvoljeno ostavljanje kijama onome ko ga može izvršiti, pa makar i sa određenim poteškoćama.

Učenje Kur’ana u namazu

Učenje je obavezno za vrijeme kijama u namazu. Najniži stepen glasnoće jeste da klanjač čuje sam sebe, u normalnim uslovima. Obavezno je proučiti tri kratka ajeta ili jedan dugi. Nužni dio učenja mora biti na arapskom jeziku, osim ako osoba nije u stanju da nauči. Potrebno je učiti Kur‘anski tekst ispravno. Onaj ko klanja za imamom on će šutiti i slušati

Pregibanje u namazu

Pod rukuom se podrazumijeva da se leđa saviju toliko da se rukama mogu dohvatiti koljena, dok potpuni ruku jeste da glava i stražnji dio leđa budu poravnani. Onaj ko je pognut zbog bolesti, on će još malo na rukuu oboriti glavu.

Sedžda

Sedžda je spuštanje čela, nosa, šaka, kojena i stopala na zemlju. Činiti sedždu na čelu bez spuštanja nosa jeste mekruh, dok činiti sedždu na nosu bez spuštanja čela je dozvoljeno u slučaju opravdanog razloga, u suprotnom sedžda je neispravna. Dizanje nogu za vrijeme sedžde je mekruh tahrimen. Ako je gužva sedžda se može činiti na leđima drugog klanjača, ako klanjaju isti namaz. Obavezno je osjetiti tvrdoću tla prilikom činjenja sedžde. Mjesto sedžde ne smije biti uzdignuto više od 23 cm, osim u gužvi. Obavezno je sjesti između dvije sedžde.

Zadnje sjedenje

Zadnje sjedenje traje koliko se može proučiti et-tehijjatu.

Svi ovi sastavni dijelovi namaza se moraju obavljati tačno propisanim redoslijedom. Ako bi propustili samo jedan namaski farz naš namaz ne bi bio ispravan i morali bi ga ponoviti.
Odgovori


Skoči na Forum: