Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Merjem
#11
Oni govore: "Svemilosni je uzeo dijete!" /88/ Vi, doista, nešto krupno govorite! /89/ Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe,/90/ što Svemilosnom pripisuju dijete! /91/ A Svemilosnom ne treba to da uzima dijete!/92/ Ta, svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, doći Svemilosnom kao robovi./93/ On ih je sve obuhvatio i tačno izbrojio,/94/ i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno./95/

Nakon što je u ovoj časnoj suri potvrdio Isaovo, a.s., ropstvo i spomenuo njegovo stvaranje bez posredovanja oca, Uzvišeni pobija one koji smatraju da On ima dijete, Uzvišen je, daleko i Čist od svega toga. Slavljeni kaže:. "Oni govore: 'Svemilosni je uzeo dijete. Vi, doista, nešto'", svojim riječima "krupno govorite", tj. nešto krupno. Uzvišeni kaže: "Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe, što Svemilosnom pripisuju dijete", tj. to samo što se ne desi kada nebesa, Zemlja i planine čuju ovaj sramni govor; ljudi, nebesa, Zemlja i planine stvorenja su koja su utemeljena na tevhidu i koja slave i veličaju Allaha, dž.š. On nema boga osim Njega, On nema rivala i Sebi sličnog. Nema dijete niti supruge, a ni ravna sebi. On je Jedini, na koga se sve oslanja. Nije rodio niti je rođen i niko Mu ravan nije.

Ibn-Džerir kaže da je Ibn-Abbas rekao: "Od širka strahuju nebesa, Zemlja, planine i sva stvorenja, osim ljudi i džina. Ona samo što ne propadnu u svom veličanju Allaha, zbog ljudskog širka. Kao što mušriku uz njegov širk ne koristi dobročinstvo, mi se nadamo da će Allah, dž.š., oprostiti grijehe onima koji su u Njega Jedinog vjerovali." Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /145/ "Podsjećajte ljude na samrti na svjedočenje da nema boga osim Allaha, jer ko to izgovori u smrtnom času, sigurno će ući u Džennet." Prisutni upitaše: "A šta je sa onima koji to izgovore dok su zdravi?" Poslanik, s.a.v.s., odgovori: "To je sigurnije za ulazak u Džennet, to je sigurnije!", a zatim nastavi: "Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moja duša, Da se sva nebesa i sve zemlje, ono što je u njima, između njih i ispred njih stave na jedan tas vage, a da je svjedočenje da nema boga osim Allaha stavi na drugi tas vage, svjedočenje bi ih sve skupa preteglo." Ovako bilježI Džerir. Ed-Dahhak kaže da riječi: "a Zemlja provali" znače zbog srdžbe Uzvišenog. "I planine zdrobe" - Ibn-Abbas kaže da to znači da se razruše. Seid ibn Džubejr kaže da riječ: znači da se međusobno porazbijaju jedna o drugu.

Ahmed prenosi od Ebu-Musa da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /146/ "Niko ne osaburi na uznemiravanje više od Allaha, Koji čuje da Mu širk čine i pripisuju dijete. On im oprašta, odgađa kaznu i daje im opskrbu." Ovaj hadis zabilježili su Buharija i Muslim. Uzvišeni kaže: "A Svemilosnom ne treba to da uzima dijete", tj. ne dolikuje i ne priliči Njegovoj uzvišenosti i veličini, jer On nema ravna Sebi među stvorenjima i ona su sva Njegovi robovi. Zato Uzvišeni kaže: "Ta, svi će oni, i na nebesima i na Zemlji, doći Svemilosnom kao robovi. On ih je sve obuhvatio i tačno izbrojio", tj. On zna njihov broj od trenutka stvaranja do Sudnjeg dana. "I svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno", tj. neće imati pomagača ni zaštitnika, osim Jedinog Allaha, dž.š., Koji nema druga. On će svojim stvorenjima suditi kako hoće, a On je Pravedni, Koji nikome neće, ni za jednu trunku, neprevdu učiniti.

"One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno, voljenim učiniti. /96/ Mi smo Kur'an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo./97/. A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ? /98/
Odgovori
#12
Uzvišeni kaže da će Svojim robovima vjernicima koji rade dobra djela ukazati dobročinstvo. To su djela sa kojima je Allah, dž.š., zadovoljan, i On će, jer su se držali Muhammedovog, a.s., Šerijata, u srcima Svojih dobrih robova usaditi ljubav i milost prema njima. Ovo je odredba koja će se sigurno ostvariti i od koje nema odstupanja. O tome postoje brojne predaje od Poslanika, s.a.v.s. Ahmed prenosi od Ebu- -Hurejrea da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /147/ "Zaista, kada Allah zavoli jednog Svog roba, pozove Džibrila i rekne mu: 'O Džibrile, Ja volim toga i toga pa ga i ti voli.' Džibril ga zavoli, a zatim pozove stanovnike nebesa i kaže: 'Zaista Allah voli toga i toga, pa ga i vi volite.' Zavole ga stanovnici nebesa, pa se ova riječ o njemu proširi na Zemlji. Zaista, kada Allah zamrzi jednog Svog roba, pozove Džibrila i rekne mu: 'O Džibrile, ja mrzim toga i toga, pa ga i ti mrzi.' Džibril ga zamrzi, a onda se pozovu stanovnici neba: 'Zaista Allah mrzi toga i toga, pa ga i vi mrzite.' Oni ga zamrze, a zatim se mržnja prema njemu proširi na Zemlji." Muslim ga rivajeti od Suhejla, a Ahmed i Buharija od Ibn-Džurejdža, on od Musa ibn Utbeta, od Ebu-Hurejrea, a on od Poslanika, s.a.v.s. Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Ebu-Hurejrea da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /148/

"Kada Allah zavoli jednog roba, pozove Džibrila: 'Ja sam zavolio toga, pa ga i ti voli.' Pa se to proglasi na nebu, a zatim se ljubav prema njemu spusti na stanovnike Zemlje", a to je značenje Allahovih riječi: "One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno voljenim učiniti." Ovo bilježi Muslim i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen- sahih. Ibn-Ebu-Hatim kazuje od Hasana Basrije, r.a., da je rekao: "Neki je čovjek rekao: 'Ja ću robovati Allahu, dž.š., da će se o tome, zaista, pripovijedati.' Niko ga za vrijeme namaskog vakta nije mogao vidjeti da nešto radi, osim da klanja. Prvi je ulazio u džamiju, a posljednji iz nje izlazio. Prošlo je tako sedam mjeseci a ljudi ga nisu poštovali i kada bi prolazio pored njih, govorili su: 'Pogledajte onog licemjera!' Počeo je tada da se preispituje i nakon izvjesnog vremena sam je sebi rekao: 'Doista ja vidim da me ljudi spominju samo po zlu. Učinit ću da sva moja djela budu posvećena samo Allahu, dž.š.' On u svom ibadetu nije ništa povećavao niti mijenjao osim srčanog nijeta. Nakon izvjesnog vremena, kada bi prolazio pored tih istih ljudi, oni su govorili: 'Zaista je Allah, dž.š., spustio Svoju milost na tog čovjeka.'

Hasan bi potom citirao: "One koji su vjerovali i dobra djela činili Svemilosni će sigurno voljenim učiniti." " Uzvišeni kaže: "Mi smo ga učinili lahkim", tj. Kur'an, "na tvome jeziku", o Muhammede, a to je potpuni, jasni i rječiti arapski jezik "da bogobojazne obraduješ", tj. one koji Allaha, dž.š., dozivaju i Poslanika istinitim smatraju, "a da inadžije nepopustljive opomeneš", tj. da opomeneš one koji zakreću glave od Istine i slijede neistinu i ne ustaju protiv zaslijepljenih pokvarenjaka. Uzvišeni kaže: "A koliko smo samo naroda prije njih uništili", tj. ummeta koji nisu vjerovali i koji su lažnim smatrali Njegove poslanike, "da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?", tj. da li ti nekoga od njih vidiš i čuješ li im glas? Riječ znači "skriveni glas".
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.441 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 647 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 538 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: