Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Hadž
#11
Ove riječi doprle su do srca svih mušrika u Meki i njihovi jezici ponavljali su ih i rekli su: 'Zaista se Muhammed vratio svojoj prvotnoj vjeri i vjeri svog naroda.' Kada je Poslanik stigao do kraja sure 'En-Nedžm', učinio je sedždu i učinili su sedždu svi prisutni, i muslimani i mušrici. Oba tabora su se začudila, a muslimani nisu čuli to što je šejtan 'šapnuo' Poslaniku, a.s. Taj događaj pročuo se među ljudima, a šejtan ga je proširio sve dok se to nije pročulo među muslimanima koji su se bili iselili u Abesiniju. Oni su među sobom govorili da su mušrici u Meki primili islam pa su se, što su brže mogli, vratili u Meku. A Allah je uklonio ono što je šejtan ubacio, a zatim je Svoje riječi učvrstio i sačuvao od izmišljotine Svoga Poslanika: "Prije tebe Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šejtan nije kad bi on što kazivao u kazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šejtan ubacio uklonio, a zatim bi riječi svoje učvrstio - Allah sve zna i mudar je. Da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna, i za one čija su svirepa - a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi." Pošto je Allah pojasnio Svoje određenje i očistio Poslanika od šejtanska govora , mušrici su se ponovo vratili svojim zabludama i neprijateljstvu spram muslimana, koje je sada bilo jače." Velim (Ibn-Kesir) da ovaj slučaj spominje u "Siri", na sličan način, i Muhammed bin Ishak. Sve te predaje ne sežu do Poslanika i isprekidane su, a Allah najbolje zna. Slučaj navodi i El-Begavi postavljajući pitanje kako se nešto ovako moglo uopće desiti uz zagarantovanu nepogrešivost, od Allaha koju je Uzvišeni dao Svom Poslaniku, s.a.v.s. Zatim prenosi odgovore ljudi od kojih je najzanimljiviji taj da je to šejtan ubacio u uši mušrika, a oni su povjerovali da potječe od Poslanika, s.a.v.s., a ustvari nije tako. To je učinio šejtan, a ne Muhammed, s.a.v.s., a Allah najbolje zna.

I tako su odgovori apologetičara bili razni. To je pod pretpostavkom da je taj slučaj istinit!!! Međutim, događaj nije istinit! Govor Uzvišenog: "...a da šejtan nije, kad bi on što kazivao, u kazivanje njegovo nešto ubacio." Ovdje Allah tješi Svog Poslanika, s.a.v.s., u smislu neka te to ne uznemirava i neka kod tebe ne stvara sumnju... Poslanicima i vjerovjesnicima prije tebe su se događale slične stvari. "Allah bi ono što bi šejtan ubacio uklonio." Ibn-Abbas kaže: "To što bi šejtan ubacio Uzvišeni Allah bi to otklonio." " a zatim bi riječi Svoje učvrstio - Allah sve zna", tj. stvari i događaje koji će se desiti i od Njega ništa skriveno nije, "i mudar je", tj. u Svom određenju, stvaranju i odredbi. Njemu pripada savršena mudrost i snažna argumentacija. Zbog toga Uzvišeni veli: "Da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna", tj. sumnjom, širkom, poput mušrika, "i za one čija su svirepa." Mukatil bin Hajjan kaže da su to su židovi. "A nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi", tj. u zabludi, proturječnosti i protivljenju koje je daleko od Istine i Spoznaje. "Da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an Istina od Gospodara tvoga, pa u njeg povjerovali." Tj. da bi oni koji vjeruju spoznali Allaha i Njegova Poslanika i zahvaljujući Njemu bili u stanju razlikovati Istinu od neistine. To što smo ti objavili Istina je od Gospodara tvoga, koju je po Svom znanju objavio, štiteći je i čuvajući je da se s njom ne bi pomiješalo nešto što nije Istina, " pa u nj povjerovali", tj. Kur'an smatraju Istinom i njemu se pokoravaju. "I da mu srca njihova budu sklona", tj. potčinjena i ponizna. "Allah će vjernike, doista, na Pravi put izvesti." Na dunjaluku će ih ka Istini voditi, čineći da se neistini suprotstavljaju, a na ahiretu će ih uvesti u Džennet, a udaljiti od Džehennema.

"A nevjernici neće prestati da u nj sumnjaju, sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onom svijetu." /55/ "Tog dana vlast će samo Allah imati, On će im suditi. A vjernici i oni koji su dobra djela činili bit će u dženetskim baščama uživanja", /56/ "a nevjernici i oni koji su ajete Naše poricali, oni će patnju sramotnu imati." /57/

Uzvišeni kazuje da su oni nevjernici koji će neprestano sumnjati u Kur'an, "sve dok im iznenada smrt ne dođe", tj. dok ih iznenada blagostanje njihovo ne zaslijepi. U govoru Uzvišenog: "ili dok ne osjete patnju na ovom svijetu", tj. na Danu sudnjem, koji nema noći, o čemu Uzvišeni veli: "Tog dana vlast će samo Allah imati. On će im suditi." Slične su riječi Uzvišenog: "Vladara Dana sudnjeg." /1:3/ Govor Uzvišenog: "Vjernici i oni koji su dobra djela činili", tj. njihova srca vjerovala su i postupali su shodno znanju svome. "A nevjernici i oni koji su ajete Naše poricali", tj. njihova srca su nijekala Istinu, smatrala je lažnom, suprotstavljala su se poslanicima i sa njihovim sljedbenicima i ponašali se oholo. "Oni će patnju sramotnu imati", tj. kao naknadu, zato što su se oholo držali spram Istine, shodno riječima Uzvišenog: "Oni koji iz oholosti neće da Mi robuju - ući će, sigurno, u Džehennem, poniženi", tj. prezreni.

"Allah će, zaista, lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli - jer Allah najbolje nagrađuje." /58/ "On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni, doista, uvesti! - A Allah sve zna i blag je." /59/ "Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo, i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će, sigurno, pomoći - Allah je Onaj Koji grijehe poništava i Koji ih prašta." /60/

Uzvišeni kazuje o onome koji učini hidžru na Allahovom putu, želeći Njegovo zadovoljstvo i nagradu, koji u ime Allaha i Njegovog Poslanika naputi svoje mjesto boravka da bi pomogao vjeru Allahovu, a zatim u borbi bude ubijen ili pak umre prirodnom smrću, taj je stekao, kako to Uzvišeni veli, veliku nagradu: "A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allah i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna." /4:100/ Govor Uzvišenog: "Allah će njih zaista lijepo nagraditi" dajući im iz Svog izobilja i opskrbe u Džennetu ono sa čime će biti zadovoljni. "Jer Allah najbolje nagrađuje, On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti" tj. Džennet kako to Uzvišeni veli: "I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski - udobnost i opskrba lijepa i dženetske blagodeti njemu." /56:88-89/ Uzvišeni govori da je takav stekao rahatluk, opskrbu i dženetske bašče kako to ovdje Uzvišeni reče: "Allah će njih zaista lijepo nagraditi", a zatim veli: "On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni odista uvesti!" A Allah sve zna.
Odgovori
#12
Za onoga koji učini hidžru i koji se bori na Njegovom putu i koji to zaslužuje "i blag je", tj. milostiv je i grijehe im oprašta i iskupljuje grijehe od njih zato što se na Allaha oslanjaju. Ibn Ebi-Hatim kaže, prenoseći od Ebu-Kubejla i Rebie bin Sejf al-Mearifija, koji kažu: "Bili smo na Rodosu, a sa nama je bio Fedalet bin Ubejd al-Ensari, ashab Božijeg Poslanika, s.a.v.s. Prošao je pored dvije dženaze od kojih je jedna bila ubijena, a druga umrla osoba prirodnom smrću. Ljudi su se nadnosili nad onim koji je bio ubijen na Allahovom putu, a Fedalet bin Ubejd će reći: 'Šta je to, vidim ljudi naginju jednoj dženazi, a zapostavljaju drugu?' Odgovorili su: 'Ovaj je ubijen na Allahovom putu', a Fedalet će reći: 'Tako mi Allaha, ja bih bio presretan da budem proživljen iz bilo kojeg od ova dva kabura.'" Poslušajte Allahov govor: "One koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli." Učio je ajet sve dok nije došao do kraja. "Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo..." Ajet je objavljen u povodu jedne izvidnice sastavljene od ashaba koji su sreli grupu mušrika za vrijeme mjeseca muharrema. Muslimani su pokušali odvratiti mušrike od borbe u "svetom mjesecu", ali su to oni odbili i napali muslimane, a oni su im uzvratili i Allah im je pomogao. "Allah je Onaj Koji grijehe poništava i Koji ih prašta."

"Eto tako! A Allah smjenjuje noć danom, a dan noću, i Allah je Onaj Koji sve čuje i sve vidi." /61/ "To je zato što je Allah - Istina, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju - laž, i zato što je Allah Uzvišen i Veliki." /62/

Uzvišeni upozorava da je On Stvoritelj, suveren u stvaranju onoga što želi, u smislu da smjenjuje noć danom, dan noću, izvodi jedno iz drugog, drugo iz prvog. Ponekad noć produži, a dan skrati, kao što je to zimi, a ponekad odulji, a noć opet skrati, kao što je to u ljetnom periodu. Govor Uzvišenog: "A Allah je Onaj Koji sve čuje i vidi", tj. Onaj Koji čuje govor Svojih robova, Onaj Koji ih vidi, i nijedno njihovo stanje nije Mu skriveno. Nakon objašnjenja da je On u Svom bitisanju neprikosnoven, Onaj Koji sudi i čiju presudu niko ne može pobiti, Uzvišeni veli: "To je zato što je Allah Istina", tj. Gospodar Jedini dostojan obožavanja. "A oni kojima se oni, pored Allaha klanjaju - laž", tj. sve što je predmet obožavanja mimo Allaha laž je, jer ne može donijeti niti štetu niti korist. Govor Uzvišenog: "I zato što je Allah Uzvišen i Velik", kako to Hvaljeni veli: "On je Svevišnji, Veličanstveni." /2:255/ Uzvišeni veli: "On je Veličanstveni i Uzvišeni." /13:9/ Svaka stvar je pod Njegovom upravom. On je Veličanstven i nema veličanstvenijeg od Njega, Svevišnji je i nema svevišnijeg od Njega, Velik i nema većeg od Njega. Uzvišeni je od grijeha čist i daleko je od onoga što preko svake mjere govore silnici i oni koji napadaju.

"Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu od koje zemlja zazeleni? - Allah je zaista dobar i sveznajući." /63/ "Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji? Allah, doista nije ni o kome zavisan, i On je jedini hvale dostojan!" /64/ "Zar ne vidiš da je Allah sve što je na Zemlji vama podredio, pa i lađe koje, voljom Njegovom, morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na Zemlju, osim ako On to dopusti. - Allah je, uistinu, prema ljudima blag i milostiv." /65/ "On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti, čovjek je, zaista, nezahvalan!" /66/

To što neplodnu zemlju On kišom sa neba oblije, također je dokaz moći Njegove "...od koje zemlja zazeleni", poput riječi Uzvišenog: "Ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja" /22:5/, tj. nakon što je bila neplodna, plodnom postaje. "Allah je zaista dobar i sveznajući", tj. sve što je na Zemlji poznaje i od zrnevlja, makar bilo i najsitnije, i ništa Mu skriveno nije. On daje da do svakog tog zrna dospije njegovo sledovanje vode i daje da time nikne, kako to kaže Lukman, a.s.: "O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima, ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je sveznajući." /31:16/ Govor Uzvišenog:

"Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji", tj. sve što je na nebesima i na Zemlji samo Njemu pripada, i On sudruga nema. "Allah, doista, nije ni o kome zavisan, i On je jedini hvale dostojan", tj. od svega drugog neovisan, Onaj Koji je u svakoj situaciji dostojan hvale Svojih robova. Govor Uzvišenog: "Zar ne vidiš da vam je Allah sve što je na Zemlji vam podario", tj. životinje, anorganske materije i usjeve. "Pa i lađe koje, voljom Njegovom, morem plove", tj. Njegovim rukovođenjem, blagošću plove pučinom, kako bi došlo do trgovačke razmjene i razmjene potrepština među gradovima. "On drži ono što je na nebu da ne bi palo na Zemlju, osim ako On to dopusti", tj. da hoće nebesima bi dopustio da padnu na Zemlju i da unište ono što je na njoj. Međutim, Uzvišeni Allah iz Svoje milosti, blagosti i moći drži i ono što je na nebu, da ne bi palo na Zemlju.

Zbog toga Hvaljeni veli: "Allah je, uistinu, prema ljudima blag i milostiv", tj. uprkos nevjerovanju njihovom, kako to Uzvišeni veli: "Gospodar tvoj ljudima prašta i uprkos zulumu njihovu, ali Gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava." /13:6/ Govor Uzvišenog: "On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti, i poslije vas opet oživiti, a čovjek je, zaista, nezahvalan", tj. kako da Allahu druga pripisujete i uz Njega nešto drugo obožavate! A On je neovisan od stvorenja i od bilo kakvih potrepština. "On vam daje život", tj. stvorio vas je iz ničega: "Zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti", tj. oživit će vas na Danu sudnjem, ali je odista čovjek na Allahovim blagodatima nezahvalan i poriče ih.
Odgovori
#13
"Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kome je trebalo da se vlada, i ne dozvoli, nikako, da se s tobom o tome raspravlja. Ti pozivaj svome Gospodaru, jer ti si, uistinu, na Pravom putu." /67/ "A ako se oni budu s tobom prepirali, reci: 'Allah dobro zna ono što vi radite!'" /68/ "Allah će vam na Sudnjem danu presuditi o onome u čemu se razilazite." /69/

Riječ u osnovi znači mjesto koje je čovjek uobičajio posjećivati bilo radi dobra ili, pak, zla. Zbog toga su obredi hadža tako nazvani, jer su ljudi posjećivali ta mjesta. Govor Uzvišenog: "Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kome je trebalo da se vlada", tj. put kojeg su trebali slijediti, a lična zamjenica se odnosi na mušrike koji su imali svoja mjesta za obrede i ideologije. Oni su to činili protivno Allahovoj volji i odredbi "i ne dozvoli, nikako, da se s tobom o tome raspravlja", tj. neka njihove težnje i postupci na tebe ne ostave traga i neka te ne odvrate do Istine koju ti zastupaš. Zbog toga Uzvišeni veli: "Ti pozivaj svome Gospodaru, jer ti si, uistinu, na Pravom putu", tj. jasnom Pravom putu, koji cilju vodi, a što je identično govoru Uzvišenog: "I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi, kada ti se objave, i pozivaj Gospodaru svome." /28:87/ Govor Uzvišenog: "A ako se oni budu s tobom prepirali, reci: 'Allah dobro zna ono što vi radite'", identičan je riječima Uzvišenog: "I ako te oni budu u laž utjerivali, ti reci: 'Meni moja, a vama vaša djela, vi nećete odgovarati za ono što je radim, a je neću odgovarati za ono što vi radite.'" /10:41/ Govor Uzvišenog: "Allah dobro zna što vi radite", jaka je prijetnja i obećanje čvrsto shodno riječima Uzvišenog: "On dobro zna šta o Kur'anu govorite, On je dovoljan svjedok i meni i vama." /46:8/ O ovome Uzvišeni kaže: "Allah će vam na Sudnjem danu presuditi o onome u čemu se razilazite." Ova konstatacija je poput riječi Allahovih: "Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci: 'Ja vjerujem u sve Knjige koje je Allah objavio.'" /42:15/

"Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi, to je, uistinu, Allahu lahko!" /70/

Uzvišeni govori da On o Svojim stvorenjima posjeduje savršeno znanje i da ono obuhvata sve što je na nebesima i na Zemlji. Njegovo znanje na nebesima i na Zemlji ne izmiče ni jedan trun, pa mu ništa manje niti veće od toga. Uzvišeni je o svim stvorenjim imao znanje prije nego što su ta stvorenja postala, a tako je upisano u Njegovoj Knjizi, u "Levhi-mahfuzu", što je potvrđeno i u Muslimovom "Sahihu" od Abdullaha bin Amra, koji je prenio da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: /246/ "Allah je odista odredio odredbe stvorenjima prije stvaranja nebesa i Zemlje za 50 hiljada godina, kada je njegov prijesto još bio na vodi."/ U "Sunenima", prema hadisu kojeg prenosi skupina ashaba, stoji da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: /247/ "Prvo što je Allah stvorio je pero, rekavši mu da piše. 'Šta da pišem?', upitalo je pero. 'Piši ono što će biti!', pa je pero bilježilo ono što će biti do Sudnjeg dana." To je zapravo govor Uzvišenog Poslaniku Njegovom, s.a.v.s. "Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na Zemlji!?" Ovo je samo potvrda da je Uzvišeni savršeno dobro znao i prije toga šta će oni učiniti. Prije stvaranja znao je da će nešto biti po svom izboru pokorno, a da će nešto drugo po svom izboru biti opet nepokorno. To je kod Allaha zapisano i o svakoj stvari On znanje posjeduje bez ikakve teškoće, i to je Njemu lahko. O tome Uzvišeni veli: "To je sve u Knjizi, to je, uistinu, Allahu lahko."

"Mnogobošci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije poslao nikakav dokaz, i o njima sami ništa ne znaju. A mnogobošcima neće niko pomoći." /71/ "A kad im se Naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im riječi Naše kazuju. Reci: 'Hoćete li da vam kažem što će vam biti mrže od toga? - Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti.'" /72/

Uzvišeni iznosi kazivanje o mušricima, koji mimo Allaha obožavaju one za koje im On nije poslao nikakav dokaz, odnosno znak, argument. Govor Uzvišenog: "Mnogobošci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije poslao dokaz", poput je riječi Njegovih: "A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići." /23:117/ Govor Uzvišenog: "I o njima sami ništa ne znaju." Ono što obožavaju preuzeli su od svojih predaka, bez ikakva dokaza i argumenta, jer im je to šejtan uljepšavao. Zbog toga im se Uzvišeni prijeteći obraća: "A mnogobošcima neće niko pomoći", tj. spasiti ih od Allaha, od kazne koja na njih bude sručena, zatim Uzvišeni veli: "A kad im se naši jasni ajeti kazuju", tj. kad im se navode kur'anski ajeti koji upućuju na to da nema drugog boga osim Allaha i da su poslanici njegovi Sušta Istina, "koji umalo da nasrnu na one koji im riječi Naše kazuju", tj. koji umalo da ne ščepaju one koji ih na Istinu podsjećaju. "Reci", o Muhammede, ovima: "Hoćete li da vam kažem što će vam biti mrže od toga? - Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti", tj. Džehennem i džehenemska patnja i kazna, koja je gora i strašnija od onoga čime ste vi svojim rukama i jezicima plašili i bičevali miljenike Allahove, one koji su na Zemlji vjerovali. Ahiretska patnja zbog toga što niste vjerovali i što ste Allahove miljenike tlačili, bit će veća od zla koje se vi njima nanijeli. Govor Uzvišenog: "Grozno će ona prebivalište biti", tj. užasan je Džehennem kao boravište, mjesto povratka i prebivalište.

"O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: 'Oni kojima se vi, pored Allaha. klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti, nejak je i onaj koji traži i ono što se traži!'" /73/ "Oni ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je, uistinu, moćan i silan." /74/

Uzvišeni upozorava na niskost i prezrenost kipova, te da su oni koji ih obožavaju ograničene pameti. "O ljudi, evo jednog primjera", tj. primjera kojeg ne odobravaju oni koji nisu spoznali Allaha i koji Mu čine širk. "pa ga poslušajte", tj. počujte i shvatite: "Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili", tj. makar se i okupili da mušicu stvore ne bi to bili u stanju. Buharija i Muslim navode preko Amareta, a ovaj od Ebu-Zerre, a on od Ebu-Hurejrea da je Allahov Poslanik rekao: /248/ "Uzvišeni Allah rekao je: 'Ko može učiniti veće nasilje od onoga ko naumi stvoriti nešto poput onoga što sam Ja stvorio. Pa neka stvore zrno kukuruza, pa neka stvore zrno ječma.'" Uzvišeni veli: "A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti", tj. oni su nemoćni da stvore jednu mušicu, nemoćni su da joj se suprotstave, a bolje rečeno - ne mogu joj se osvetiti uzimajući od nje nešto što je vrijedno i ukoliko bi i željela da to vrati ne bi bila u stanju da to učini, a mušica je najslabije i najbeznačajnije Allahovo stvorenje. Zbog toga Uzvišeni veli: "Oni ne poznaju Allaha kako treba", tj. ne znaju Allahovu veličinu i moć, kada obožavaju neko drugo božanstvo mimo Allaha, koje nije u stanju da se suprotstavi ni mušici, ili da pak, izbavi ono što je njega ugrabljeno. "A Allah je, uistinu, moćan i silan." Onaj kad nečemu kaže - budi - i ono bude. On je od svega jači i moćniji, sve nadmašuje, potčinjava i pokorava. Njegovoj veličini i moći protivljenja i suprotstavljanja nema, On je jedan i Svemoguć je.
Odgovori
#14
"Allah odabire poslanike među melekima i ljudima - Allah sve čuje i sve vidi." /75/ "On zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća." /76/

Uzvišeni ističe da on između meleka poslanike odabire. Shodno Svojoj volji, po Svom određenju i Sebi svojstven način. I između ljudi bira poslanike, da bi Poslanicu njegovu dostavili. "Allah sve čuje i sve vidi", tj. čuje govor Svojih robova, vidi i zna ko od njih to zaslužuje, kako to Allah reče: "a Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje" /6:124/, te govor Uzvišenog: "On zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća." Tj. On zna šta će učiniti Njegovi poslanici sa onim sa čime ih je poslao, a od onoga što oni čine Njemu ništa skriveno nije, kako to On veli: "On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome osim onome koga On za poslanika odabere, - sve do - On zna broj svega što postoji." /72:26-28/ Kako je hvaljen onaj ko ima kontrolu nad njima i koji nad njima bdije i koji je svjedokom onoga što im je kazano. "O poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga. Ako ne učiniš onda nisi dostavio Poslanicu Njegovu - a Allah će te od ljudi štititi." /5:67/

"O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome ibadet činite, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite." /77/. "I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, namaz obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte. On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!" /78/

Imami su se - Allah im se smilovao - razišli po pitanju propisanosti ove druge sedžde u suri "El-Hadž", a tačnije je da je ona propisana na osnovu hadisa Ukbeta bin Amira, koji od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., prenosi sljedeće: /249/ "Sura 'Hadž' odlikovana je sa dvije sedžde, pa onaj koji neće učiniti te dvije sedžde, neka je ne uči." Govor Uzvišenog: "I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti", tj. svojim govorom, imecima i životima. Govor Uzvišenog: "On vas je izabrao", tj. u odnosu na ostale narode Allah vas je odabrao, odlikovao vas, dao vam prednost i počastio vas najčasnijim poslanikom i najsvršenijim vjerozakonom, "i u vjeri vam ništa teško nije propisao", tj. nije vam stavio u zadaću ono što bi vam bilo teško a da vam nije dao nekakvu lakšu mogućnost i izlaz. Namaz, koji je najviši postulat islama nakon kelimei-šehadeta, klanja se i kompletan i skraćeno, sastavljeno idući pješice, jašući, okrenut ili neokrenut prema Kibli, stojeći, ležeći i na druge olakšavajuće načine. Kad su u pitanju ostali farzovi i obaveze, o tome Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /250/ "Poslan sam pravom vjerom koja je tolerantna i popustljiva."

Kada je poslao Muaza i Ebu-Musaa u Jemen, Božiji Poslanik, s.a.v.s., im rekao je /251/ "Lijepo postupajte i nemojte izazivati odbojnost, olakšavajte, a ne otežavajte!" Zbog toga Ibn-Abbas o riječima Uzvišenog: "I u vjeri vam ništa teško nije propisano" kaže: "Znači: 'od neprijatnosti, uznemiravanja.'" Govor Uzvišenog: "...u vjeri pretka vašeg Ibrahima." Značenje ovog ajeta je poput riječi Uzvišenog: "Reci: 'Mene je Gospodar moj na Pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima pravovjernika'", /6:161/ i govor Njegov: Allah vas je odavno muslimanima nazvao”, tj. Allah Uzvišeni vas je nazvao muslimanima od ranije, u prethodnim Knjigama "a i u ovom Kur'anu." Nesaija prenosi od Harisa el-Eš’arijja da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: /252/ "Ko se bude dozivao na predislamski (džahilijetski) način, bit će od onih koji će klečati u Džehennemu." Jedan čovjek je upitao: "Allahov Poslaniče, i ako bude klanjao i postio?" Odgovorio je: "I ako bude klanjao i postio. Vi se dozivajte onako kako vas je Allah imenovao: muslimanima, pravovjernima, Allahovim robovima!" Allah Uzvišeni kaže: "...da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi.” Tj. On vas je učinio pravednom i odabranom zajednicom koja je poznata po svojoj pravednosti među drugim zajednicama da biste vi bili na Sudnjem danu "svjedoci protiv ostalih ljudi”, jer će tada sve zajednice priznati njeno preimućstvo i prednost nad svakom drugom zajednicom, pa će zbog ovoga biti primljeno njihovo svjedočenje protiv njih na Sudnjem danu o tome da su im poslanici dostavili Poslanicu njihova Gospodara, a Poslanik će svjedočiti protiv ove zajednice da joj je to dostavio. O ovome je bilo govora kod riječi Uzvišenog u suri "El--Bekara", /2:143/

"I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu”, što ne treba dodatno objašnjavati. Allah Uzvišeni kaže: "Zato, namaz obvaljajte i zekat dajite”, tj. primite ovu veliku blagodat, zahvaljujući se na njoj, tako što ćete se odužiti za Allahovo pravo prema vama, izvršavajući ono što vam je učinio obaveznim, a od čega je najvažnije obavljanje namaza i davanje zekata. Allah Uzvišeni kaže: "...i u Allaha se pouzdajte”, tj. tražite pomoć od Njega, pribježište i potporu. "On je Gospodar vaš”, tj. vaš čuvar i vaš pomagač protiv vaših neprijatelja, "i to kakav Gospodar i kakav zaštitinik!”, tj. divan li je pomagač i zaštitinik od neprijatelja!


Tefsir ibn Kesir
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.169 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 593 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 485 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: