Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vrijednost Kudsa
#1
Rainbow 
Vrlo malom broju muslimana koji žive na našim prostorima poznata je prava važnost i vrijednost Kudsa, odnosno Jerusalema, i džamije El-Aksa, odnosno Mesdžidul-aksaa koji se nalazi u Kudsu, a još manjem broju poznata je vrijednost njegove blagoslovljene okoline, koja se od davnina zove Šam. Nemoguće je pobrojati sve odlike Šama u jednom tekstu, pa ćemo se zadržati samo na vrijednostima i odlikama Kudsa.

Ovo mubarek mjesto ima više naziva, a najpoznatiji su: Kuds, Bejtul-makdis, Jerusalem i Ilija. Uzvišeni Allah u nizu kur’anskih ajeta opisao je Bejtul-makdis i Mesdžidul-aksa kao mubarek mjesto, koje se odlikuje mnoštvom dobra i velikim blagodatima. Slavljeni Allah kaže: “Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili.” (El-Isra, 1)

Opisujući Bejtul-makdis, mjesto u koje se iselio Ibrahim, rekao je: “...i spasili smo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili.” (El-Enbija, 71)

Opisujući blagodat koju je darovao Sulejmanu, alejhis-selam, Uzvišeni Allah kaže: “A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo – po zapovijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili, a Mi sve dobro znamo.” (El-Enbija, 81)

Plodna visoravan

Bejtul-makdis opisan je u Kur’anu kao plodna visoravan na kojoj najbolje uspijevaju plodovi i na kojoj se nalaze tekuće vode: “I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.” (El-Mu’minun, 50) U komentaru riječi: “na jednoj visoravni”, Dahhak i Katada rekli su da je to Bejtul-makdis, a Ibn Kesir je istakao da je to najodabranije mišljenje.” (Ibn Kesir, Tefsir)

Prva muslimanska kibla

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okretao se zajedno sa svojim ashabima u namazu prema Mesdžidul-aksau šesnaest ili sedamnaest mjeseci poslije Hidžre, kako to bilježe Buhari i Muslim, sve dok nije došla naredba da se okrenu prema Kabi. Uzvišeni Allah kaže: “I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti...” (El-Bekara, 143–144)

Mjesto iskupljanja

Bejtul-makdis je mjesto sa kojeg će povikati melek da se na njemu iskupe stvorenja na Sudnjem danu. Uzvišeni Allah kaže: “I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu.” (Kaf, 41) U tumačenju ovog ajeta, Katada je rekao: “Govorili smo da će povikati iz Bejtul-makdisa sa Stijene koja se nalazi u središtu mjesta.” (Kurtubi, Tefsir)

Najnepravednija stvorenja

One koji onemogućuju ljudima da izvršavaju vjerske obrede u Bejtul-makdisu, Uzvišeni Allah opisao je kao najnepravednija stvorenja i zaprijetio im je žestokom kaznom na dunjaluku i ahiretu: “Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovome svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” (El-Bekara, 114)

Ibnu Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Kršćane, Allahove neprijatelje, ponijela je mržnja prema židovima, tako da su pomogli Buhtenasiru (perzijskom kralju iz Babila), pa on poruši Bejtul-makdis” (Taberi, Kurtubi i Ibn Kesir), s tim da je poznato da se ajet odnosi na sve one koji zabranjuju ljudima da obavljaju ibadete u bilo kojem mesdžidu.
Odgovori
#2
Putovanje

Dozvoljeno je putovati u Bejtul-makdis sa ciljem ibadeta kako nas je o tome obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: “Ne priteže se sedlo osim radi posjete tri mesdžida: Mesdžidul-harama (Meka), mog mesdžida (Medina) i Mesdžidul-aksaa.” (Buhari i Muslim)

Drugi izgrađeni mesdžid na Zemlji

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koja je prva džamija koja je sagrađena na Zemlji?”, a on je odgovorio: “Mesdžidul-haram (Kaba)!” Zatim je Ebu Zerr upitao: “A koja je džamija sagrađena nakon nje?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Mesdžidul-aksa.” Ebu Zerr je upitao: “Koliko je vremena proteklo između gradnje Kabe i džamije El-Aksa?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Četrdeset godina”, a zatim je rekao: “Gdje god te zadesi vrijeme namaza, ti klanjaj, zemlja je sva čista (mesdžid).” (Buhari)

Vrijednost posjećivanja džamije El-Aksa

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada je Sulejman b. Davud, alejhimas-selam, sagradio džamiju El-Aksa, zamolio je Allaha da mu podari troje:

1. sud koji će se podudarati sa Allahovim sudom,

2. vlast koju neće imati niko poslije njega,

3. i da svaki onaj koji posjeti džamiju El-Aksa i u njoj klanja, iz nje izađe čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.” Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Što se tiče prve dvije stvari, one su mu date, a što se tiče treće stvari, ja se nadam da mu je i ona data.” (Ahmed, Nesai, Ibn Madža. Šejh Albani, Sahihul-džamia, hadis je ocijenio kao sahih.)

Vrijednost namaza u džamiji El-Aksa

Namaz u Bejtul-makdisu vredniji je za dvije stotine i pedeset puta od namaza u drugim mjestima, mimo Mesdžidul-harama u Meki i Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, mesdžida u Medini. Rekao je Ebu Zerr, radijallahu anhu: “U prisustvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, razgovarali smo o tome koji je bolji mesdžid: da li Poslanikov mesdžid ili mesdžid u Bejtul-makdisu, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Namaz u ovom mom mesdžidu bolji je od četiri namaza u Bejtul-makdisu i divno je to mjesto za klanjanje u zemlji mahšera – iskupljanja i proživljenja. I doći će ljudima vrijeme u kojem će prostor jednog biča sa kojeg će moći vidjeti Bejtul-makdis biti bolji od cijelog dunjaluka.” (Bejheki i Taberani. Imam Hejsemi i imam Albani hadis su ocijenili kao sahih. Vidjeti: Hejsemi, Medžmeuz-zevaid, i Albani, Sahihu tergib vet-terhib)
Odgovori
#3
Mjesto imana i bezbjednosti

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama obavijestio nas je da je Šam, u kojem se nalazi i Bejtul-makdis, mjesto imana i bezbjednosti. (Ahmed i Taberani, hadis je sahih. Ibn Hadžer, Fethul-Bari, Hejsemi, Medžmeuz-zevaid, i Albani, Sahihu tergib vet-terhib)

Mjesto islamskog hilafeta

Pred Sudnji dan, Bejtul-makdis će biti mjesto pravednog islamskog hilafeta. Rekao je Ibn Havala, radijallahu anhu: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavio mi je na glavu svoju ruku i rekao mi: “O Ibn Havale! Kada vidiš da se hilafet spustio na Erdul-mukadese (svetu zemlju Bejtul-makdis), a već su se približili potresi, nesreće i velike stvari, tada će Sudnji dan biti bliži ljudima od moje ruke tvojoj glavi!’” (Ebu Davud, hadis je sahih. Albani, Sahihul-džamia)

Potpomognuta skupina

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da će se potpomognuta grupa boriti na vratima Bejtul-makdisa: “Skupina iz moga ummeta neće se prestati boriti na vratima Damaska i onoga što je oko njega, i na vratima Bejtul-makdisa i onoga što je oko njega, i neće im naštetiti oni koji ih napuste, bit će potpomognuti na istini sve do Sudnjeg dana.” (Ebu Ja’la, hadis je sahih; Hejsemi, Medžmeuz-zevaid; Taberani; Ibn Hadžer, Fethul-Bari)

Vrijednost Kudsa
Pripremio : Sadik Turković, prof.
Odgovori


Skoči na Forum: