Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dove za razne prilike
#21
115) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM
DIVLJENJA ( ČUĐENJA ) ILI
TAJANSTVENOG DOGAĐAJA

225."Subhane-l-Lah"- Slavljen neka je Allah! ( K )

226.Ili, pak, ove riječi: "Allahu ekber"- Allah je najveći! ( B, T, H )

116) POSTUPAK PRILIKOM RADOSNOG
DOGAĐAJA

227.Vjerovjesnik bi, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kada bi mu se dogodilo nešto čemu bi se radovao, spustio lice svoje na sedždu, zahvaljujući Allahu, Blagodarovatelju Uzvišenom. ( SS - N, MA )

117) POSTUPAK KADA SE OSJETI BOL
U TIJELU

228.Stavi ruku na površinu tijela gdje osjećaš bol, te izgovori triput: "bismi-l-Lah" i sedam puta: "E'uzu bi-l-Lahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru"
- Zaštitu tražim od Allaha i Njegove svemoći protiv zla koga nalazim i kog se plašim! ( M )


118) POSTUPAK ONOGA KO SE PLAŠI DA
BI SVOJIM OKOM MOGAO UREĆI
NEKOGA

229.Ako vidite nešto kod svog brata, nešto pri njemu (kao čovjeku) ili pak nešto što mu pripada, a što vas zadivljuje, zamolite Allaha da mu to blagoslovi (Allahumme barik fihi), jer urok od očiju je, doista, istina! ( H, MA, MK )

119) RAZNOLIKOSTI DOBRIH DJELA
I LIJEPOG PONAŠANJA

230.Čim nastupi mrak ili uđete u noć, okupite svoju čeljad u kuću, jer šejtani u to doba izmile! A kad prođe sahat vremena od zalaska sunca, dozvolite im izlazak! Zaključajte svoja vrata, spomenuvši ime Allahovo, jer šejtan ne otvara zatvorena ( zaključana ) vrata! Pokrijte svoje posuđe, bilo čim, spomenuvši Allahovo ime. Na kraju (pred spavanje) pogasite svoja svjetla! (K)

120) NAČIN NA KOJI MUHRIM IZGOVARA
TELBIJJU PRILIKOM OBAVLJANJA
HADŽA ILI UMRE

231."Lebbejke-l-Lahumme, lebbejke, lebbejke la šerike leke, lebbejke! Inne-l-hamde ve ni'mete leke ve-l-mulke, la šerike leke"- Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam se Tebi, Koji ravnoga Sebi nemaš, odazivam! Doista, zahvalnost i sve blagodati Tebi pripadaju, kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nemaš! ( K )

121) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM
JEZOVITOG DOGAĐAJA

232."La ilahe ille-l-Lahu"
- Nema boga osim Allaha. ( K )

122) ŠTA SE IZGOVARA KAD NEVJERNIK
KIHNE

233."Jehdikumu-l-Lahu ve juslihu balekum"- Allah vas uputio i dobrim učinio vaše srce (stanje)! ( T, H, D )

123) KAKO UZVRATITI INOVJERCIMA
NA POZDRAV

234.Iza selleme 'alejkum ehlu-l-Kitabi, fe kulu: "Ve alejkum!"
- Ako vas pozdrave sljedbenici nebeskih knjiga, uzvratite im riječima: I vama pozdrav! ( K )

124) POSTUPAK SAIMA / POSTAČA
KADA GA NEKO GRDI

235. "Inni saimun, Inni simun"
- Ja postim, doista, ja postim! ( K )

125) ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM
KLANJA ŽIVOTINJE ILI KURBANA

236."Bismi-l-Lahi va-l-Lahu ekber. (Allahumme minke ve leke.) Allahumme tekabbel minni"
- U ime Allaha, Allah je najveći! (Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi ga darujem! ) Allahu moj, primi je od mene! ( M , BH )

126) DOVA - IZGOVARA SE RADI
ODBACIVANJA ŠEJTANSKIH
PAKOSTI

237."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati-l-leti la judžavizuhunne berrun ve la fadžirun, min šerri ma haleka ve bere e ve zere e, ve min šerri ma jenzilu mine-s-semai i ve min šerri ma ja'rudžu fiha ve min šerri ma zere e fi-l-erdi ve min šerri ma jahrudžu minha ve min šerri fiteni-l-lejli ve-n-nehari ve min šerri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi hajrin, ja Rahmanu"- Pomoću Allahovih savršenih riječi, koje ne može prevazići niti pobožni niti razvratnik, molim zaštitu pred zlom svega što je stvorio, proizveo ni iz čega i umnožio, od zla onog što s neba silazi i što se u nebo penje, od zla onog što je po Zemlji rasuto (živa bića), što iz nje izlazi, od zla onog što noć iznjedruje i dan obdanjuje, kao i od zla noćnog putnika, osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom, o Svemilosni! ( H, IS )
Odgovori
#22
127) TRAŽENJE OPROSTA I POKAJANJE

238.Kazao je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: - Tako mi Allaha, ja dnevno po sedamdeset puta i više zatražim oprosta od Allaha i pokajem se na ( slijedeći način ): "Estagfiru-l-Lahe ve etubu ilejhi". ( B )

239.A kazao je i ovo: "Ljudi, Allahu se pokajavajte, ta ja Mu se dnevno pokajem i po stotinu puta!" ( M )

240.Također je kazao: "Onome ko izgovori - Es-tagfiru-l-Lahe-l-lezi la ilahe illa Huve-l-Hajju-l-Kajjumu ve etubu ilejhi- tražim oprosta od Allaha, osim Koga drugog boga nema, Živog i Postojanog, i Njemu se kajem. Allah će mu oprostiti, čak da je i pred velikom vojskom utekao!" ( D, T, HA )

241.Zatim je kazao, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "U najneposrednijoj blizini Gospodara Svoga, sluga Njegov nalazi se u posljednjem dijelu noći. Zbog toga, ako si ikako u mogućnosti biti među onima koji te trenutke provode u spominjanju Allaha - pa, budi!" (T,N,HA )

242. Rekao je i ovo, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Abd (Rob) je najbliži Rabbu svome u momentu obavljanja sedžde - zbog toga umnogostručite svoje dove!" ( M )

243.Pripovijeda nam El-Ugar el-Muzni da je Allahov Poslanik kazao: "Doista, srce mi ponekad natkrije ( obuzme ) sehva (zaborav), zbog čega ja izgovaram dove oprosta i pokajanja i po stotinu puta na dan." ( M )

128) VRLINE / FADILETI IZGOVARANJA :
"SUBHANE-L-LAH, EL-HAMDU LI-L-
LAH, LA ILAHE ILLE-L-LAHU,ALLAHU
EKBER"

1.Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli šej in Kadir"
- Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit će mu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hrđavih, a bit će i toga dana zaštićen od šejtana sve dok noć ne nastupi. Osim toga, niko ne može učiniti nešto vrednije od toga osim onog koji više puta izgovori ove riječi! ( K )

2.Zatim ko bude izgovorio: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi"- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit će mu skinuti (umanjeni) grijesi makar da su veličine morske pjene! ( K )

3.Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekao: - Onaj ko ujutro i uvečer izgovara riječi: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" - Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, značit će da je na Sudnjem danu pristupio s najvišom vrijednošću. Ravan mu je ili više posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili više od toga! ( M )

4.Ebu - Ejjub el-Ensarija saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Ko izgovori deset puta "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej‘in Kadir ('ašere merarin, kane kemen e'ateka erbe 'ate enfusin min veledi Isma'ile)"- Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost! On je ponad svega - vrijedno mu je koliko da je oslobodio ropstva četiri potomka Ismaila, a.s.! ( K )

5.Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Dvije su riječi (sintagme) lahke na jeziku, teške na Vagi (Allahovoj) i drage Svemilosnom: " Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi, Subhane-l-Lahi-l-'azim" - Slavljen neka je Allah i hvaljen neka je, Slavljen da si, Uzvišeni Allahu! ( K )

6.Ebu - Hurejre saopćava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario kazao: - Draže mi je izgovoriti riječi "Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber"- Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveći - nego sve ono što sunce obasja! ( M )
7."Da li bi nekom od vas bilo teško da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?" - Jedan od prisutnih upita ga: "Na koji način bi to neko od nas mogao učiniti?" Poslanik mu odgovori: - Izgovori stotinu puta riječ "Subhana-l-Lah..."- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala, zaslužit ćeš hiljadu dobrih djela ili će ti biti pobrisano hiljadu ružnih, koje si počinio! ( M )

8.Džabir saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Za onog koji izgovori "Subhana-l-Lahi-l-'azim ve bi hamdihi" - Slavljen neka je Uzvišeni Allah i neka Mu je hvala - bit će u Džennetu zasađena palma! ( T, HA )

9.Abdullah, sin Kajsov, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, upitao ga: - Da li bi želio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od dženetskih riznica? Odgovorih mu: - Kako da ne bih, Allahov Poslaniče?! A on kaza: - Izgovaraj riječi "La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - Nema pomoći niti moći mimo Allaha! ( K )

10.Allahu su najdraže četiri riječi: "Subhane-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, ve la ilahe ille-l-Lahu, va-l-Lahu ekber" - Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je najveći. Neće ti škoditi da počneš s bilo kojom od njih. I ne zovite svoje dijete Jesar, Rebah, Nedžih, niti Efleh nego ćeš kazati: "Je li on tu?", a on, ipak, ne bude pa će uzvratiti: "Nije!" (M)

11.Sa'd, sin Ebu - Vekasov, pripovijeda da je neki beduin obratio se Poslaniku, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekavši mu: - Pouči me nečemu što ću izgovarati! Poslanik mu kaza: - Izgovaraj: "La ilahe illa-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu li-l-Lahi kesiren. Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine. La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-'Azizi-l-Hakim!"- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Allah je najveći veličinom; Hvala Allahu mnogo puta; Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova; Nema pomoći niti moći mimo Allaha Moćnog i Mudrog! Nato će beduin: - Ove riječi su za Gospodara moga, a koje su za mene (moje dobro)? Poslanik mu kaza: - Izgovaraj "Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni"
- Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj! ( M )

12.Džabir, sin Abdullahov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario, kazao: Najbolja je dova "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu, a najbolji spomen Allaha je "La ilahe illa-l-Lahu" Nema boga osim Allaha! ( T, MA, HA )

13.Trajno vrijedne riječi su: "Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve la ilahe illa-l-Lahu, va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi"
- Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga osim Allaha i On je najveći. Nema pomoći niti moći mimo Allaha! ( H )

129) NAČIN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO
ALLAHA

14.Abdullah, sin Amrov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje : - Gledao sam Allahovog Poslanika, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori "Subhana-l-Lah". ( DT, A )
Smiluj se, Allahu, mir podari i blagoslovi Vjerovjesnika našeg Muhammeda, te porodici njegovoj i svim ashabima! AMIN!

Knjizica "ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA
(Prema Kur'anu i sunnetu Poslanikovom )

Autor : Said Al-Kahtani
Odgovori


Skoči na Forum: