Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dove za razne prilike
#11
30) DOVA PROTIV ( DOŽIVLJAJA )
NEMIRA I STRAHA U SNU ,
TE AKO JE NEKO POGOĐEN
OSJEĆAJEM TUGE


105."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min gada-bihi ve 'ikabihi ve šerri 'ibadihi ve min hemezati-š-šejatini ve en jahdurun"- Zaštitu tražim pomoću Allahovih savršenih Riječi pred srdžbom Njegovom i kaznom Njegovom, protiv zla robova Njegovih, te protiv šejtanskih nagovaranja na zlo i njihova prisustva. ( T,D )31) DOVE - UČE SE POSLIJE SNOVIĐENJA
ILI SANJANJA

106.Snoviđenje lijepog dolazi od Allaha, a sanjanje ružnog od šejtana. Kad neko od vas snije što mu je drago, neka to ne priča osim onome ko mu je drag. ( K )

107.Onaj ko sanja san koji mu nije drag, neka u lijevu stranu puhne tri puta, i potom prouči: "e'uzu bi-l-Lahi"- moleći Ga za zaštitu protiv šejtana i ružnog sna. - ( 3x ) ( M )

108."Neće nikome san obznaniti." ( M )

109."Prevrne se na drugu stranu." ( M )

110."Ustane i klanja (nafilu), ako to želi." ( M )


32) KUNUT - DOVE ( NA VITR-NAMAZU )

111."Allahumme-hdini fimen hedejte, ve 'afini fimen 'alejte, ve tevelleni fimen tevellejte, ve barik li fima e'atajte, ve kini šerre ma kadajte fe inneke takdi ve la jukda 'alejke, innehu la jezillu men valejte (ve la je 'izzu men 'adejte) tebarekte Rabbena ve te' alejte"- Allahu, uputi me među one koje si već uputio, oprosti mi s onima kojima si već oprostio, preuzmi odgovornost nada mnom s onima nad kojima si već preuzeo, sačuvaj me od zla odluka koje si već donio, jer Ti propisuješ stvari, a ne obratno, ne uzdiže se onaj koga si Ti već odbacio. Blagoslovljen si, Gospodaru naš, i Uzvišen. ( SS4, H, DR, HA, BH-između zagrada )

112."Allahumme Inni e'uzu bi ridake min sehatike ve bi mu' afatike min' ukubetike, ve e'uzu bike minke, la uhsi senaen alejke, Ente kema esnejte 'ala nefsike"
-Allahu, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdžbom Tvojom, pod oproštaj Tvoj pred kaznom Tvojom, zaštitu tražim od Tebe pred Tobom, jer ja ne mogu obujmiti granice hvale i pouzdanja u Tebe. Ti si onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao. ( SS4, H, MA )

113."Allahumme ijjake na' budu ve leke nusalli ve nesdžudu ve ilejke nes' a ve nahfidu, nerdžu rahmeteke ve nahša 'azabeke. Inne 'azabeke bil-kafirine mulhik. Allahumme Inna neste' Inuke ve nestagfiruke ve nusni alejke-l-hajre ve la nekfuruke ve nu'minu bike ve nahda' u leke ve nahle' u men jekfuruke"
- Allahu, Tebe obožavamo i Tebi molitvu obavljamo, Tebi sedždu činimo i Tebi hitamo, Tebi, Tebi služimo i Tvojoj se milosti nadamo, Tvoje se kazne plašimo. Tvoja kazna, doista, bezbožnike sustiže. Allahu, mi, uistinu, pomoć od Tebe tražimo, i oprost od Tebe molimo, i na dobru Tebi zahvaljujemo. Ne poričemo Te, nego vjerujemo u Tebe. Tebi se pokoravamo i odričemo se onih koji Tebe ne vjeruju. ( BHSK )


33) DOVA POSLIJE SELAMA VITR-
NAMAZA

114.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, praktikovao je na vitr - namazu učiti sureta: "Sebbihisme Rabbike-l-e 'ala", " Kul ja ejjuhe-l-kafirun" i "Kul Huve-l-Lahu Ehad", da bi potom poslije selama proučio dovu: "Subhane-l-Meliki-l-Kuddusi (Rabbi-l-mela iketive-r-Ruhi") - (3x)- Slavljen neka si, Sveti Vladaru, Gospodaru meleka i Duha - (3x), s tim da bi treći put dovu proučio naglas i polahko. ( N, DK )

34) DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI
I ŽALOSTI

115."Allahumme inni 'abduke-ibnu 'abdike-ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, 'adlun fijje kada uke, es eluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev 'allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi-l-'ilmi-l-gajbi indeke, en tedž 'ale-l-Kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve džela e huzni ve zehabe hemmi"
Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an učiniš proljećem srca mog, svjetlo, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih. ( H )

116."Allahumme inni euzu bike mine-l-hemmi ve-i-huzni ve-l-'adžzi ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l-džubni ve dal i-d-dejni ve galebeti-r-ridžali"- Allahu, zaštitu od Tebe tražim od brige i žalosti, od iznemoglosti i ljenosti, škrtosti i uspaničenosti, te pred teretom dugovanja i ljudske nadmoći. ( B )

35) DOVE PROTIV TUGE I POTIŠTENOSTI

117."La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Arši-l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Arši-l-kerim"- Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog. ( K )
Odgovori
#12
118."Allahumme rahmeteke erdžu fe la tekilni ila nefsi tarfete' ajnin ve aslih li še' ni kullehu, la ilahe illa Ente"
- Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe. ( D, H )

119."La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine"
- Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio među grješnicima. ( T, HA )

120."Allahu, Allahu Rabbi, la ušriku bihi šej'en"
- Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam ništa. ( D )

36) DOVE - UČE SE PRI SUSRETU SA
NEPRIJATELJEM ILI S ONIM KOJI
IMA VLAST

121."Allahumme inna nedž' aluke fi nuhurihim ve ne' uzu bike min šururihim"
- Allahu, molimo Te da njihove spletke na njih usmjeriš i kod Tebe se sklanjamo pred njihovim zlima. ( D )

122."Allahumme, Ente 'adudi ve Ente nesiri, bike edžulu ve bike esulu ve bike ukatilu"- Allahu, Ti si Onaj od Koga snagu uzimam i pomagač moj. Pomoću Tvojom sam vođen, Tvojom pomoći pobjeđujem i Tvojom pomoći borim se. ( D, T )

123."Hasbune-l-Lahu ve ni' me-l-Vekil"- Allah nam je dostatan, i divan li je On Skrbnik! ( B )

37) DOVE - UČE SE KAD NEKOGA
OBUZME SUMNJA U IMAN

124.Prouči: "Euzu bi-l-Lahi" - Tako će doći kraj onome u što sumnja. (K )

125. Prouči: "Amentu bi-l-Lahi ve rusulihi"
- Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike - do kraja. ( M )

126.Prouči riječi Uzvišenog Allaha: "Huve-l-Evvelu ve- l-Ahiru ve-z-Zahiru ve-l-Batinu, ve Huve bi kulli Šej in' alim"
- On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Skriveni. On svaku stvar poznaje. ( D )

38) DOVE - UČE SE ZA OSLOBOĐENJE
OD DUGA

127."Allahumme - kfini bi halalike 'an haramike, ve agnini bi fadlike 'ammen sivake"- Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga i učini me bogatim ( neovisnim ) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe. ( T )

128."Allahumme inni e'uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni, ve-l-adžzi ve-l-keseli, ve-l-buhli ve-l-džubni, ve dal' I-d-dejni ve galebeti-r-ridžali"- Allahu, sklanjam Ti se pred brigama i tugom, pred nemoći i lijenošću, škrtosti i kukavičlukom, teretom duga i nasiljem ljudi. ( B )

39) DOVA - KADA KLANJAČA OBUZME
ŠEJTAN ( u namazu )

129.Prenosi Osman, sin 'Asov, da se obratio Poslaniku, rekavši mu: - Allahov Poslaniče, između mene i moga namaza i učenja ispriječio se šejtan i pobrkao me. Poslanik mu odgovori: - To je šejtan po imenu Hinzeb. Kada ga osjetiš, prouči: "E'uzu bi-l-Lahi...",okreni se malkice u lijevu stranu i triput učini kao da pljuješ. Pa sam tako postupio i s tim se više nisam sretao. ( M )

40) DOVA-UČI SE KAD ČOVJEKU
POSTANE TEŠKO

130."Allahumme la sehle illa ma dže' altehu sehlen ve Ente tedž 'alu-l-hazne, iza ši 'te sehlen"- Allahu moj, ne može biti lahkoće mimo onog što Ti ne učiniš. Ti, ako hoćeš, i teško učiniš lahkim. ( IIIB, IS )

41) DOVA I POSTUPAK KOJI VALJA
UČINITI NAKON ŠTO SE UČINI
GRIJEH

131.- Svakom vjerniku, koji počini grijeh, pa potom uzme lijepo abdest, klanja dva rekata, i zatim zamoli Allaha za oprost, Allah oprosti počinjeni grijeh. ( D, T )

42) DOVE KOJE SE UČE ZA
ODSTRANJIVANJE ŠEJTANA I
NJEGOVA NAVOĐENJA NA ZLO

132.Učenje: "E'uzu bi-l-Lahi" ( D, T )

133.Učenje ezana. ( K )

134.Učenje propisanih dova i učenje Kur'ana. ( Ovo potvrđuje hadis Muslima:"Ne pretvarajte kuće u kabure. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekare." ) ( M 1/ 539 )

43) DOVE - UČE SE KADA SE DOGODI
NEŠTO NEPOŽELJNO I KAD
ČOVJEK BUDE SAVLADAN NEKOM
SITUACIJOM

135.Jak vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika. U svakom pogledu u obojici ima dobra. Pomoć traži i ne kloni, a kada te nešto zadesi, ne reci: "Da učinih tako i tako", nego kaži: "Allah je to odredio i što je htio, učinio je.”Doista, "da sam" - otvara prostor za šejtanski posao. (M )
Odgovori
#13
44) DOVA KOJOM SE ZAŠTIĆUJU DJECA

136.Prenosi sin 'Abbasov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, da je Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, učio dovu za zaštitu unuka Hasana i Husejna, koja glasi:"U 'izukuma bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min kulli šejtanin vehhammetin, ve min kulli 'ajnin lammetin"-Zaštitu Allahovu molim za vas pomoću Allahovih savršenih riječi pred šejtanom i pred zlim pogledom. (B)

45) DOVE - UČE SE PRILIKOM POSJETE
BOLESNIKU

137.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom posjete bolesniku izgovorio bi ove riječi: "La be'se tahurun inša' Allah"-"Ne bilo opasno. Allah ti s ovim grijehe očistio, ako Allah da." ( B )

138."Es' elu-l-Lahe-l-'azim Rabbe-l-'Arši-l-'azimi en jušfike" - (7x) - Svaki bolesnik, koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni čas i prouči mu sedam puta dovu: Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Prijestolja velikog, da ti zdravlje da - ozdravit će.( D, T )

46) VRIJEDNOSTI POSJETE BOLESNICIMA

139.Alija, sin Ebu - Talibov, priča da je čuo Poslanika kako kaže: "Kada neko posjeti svog brata muslimana, krenuo je put dženetskog palminjaka, a pošto sjede, prožme ga Allahova milost. Ako ga posjeti izjutra, sedamdeset hiljada meleka salavat donose na njega sve do noći, a ako ga posjeti noću, sedamdeset hiljada meleka uče njemu salavate sve do sabaha. ( T, MA )

47) UČE IH BOLESNICI U OČAJNOM
STANJU

140."Allahuma-gfir li ve-rhamni ve elhikni bi-r-refikil-e'ala"- Allahu, oprosti mi i smiluj mi se! Pridruži me društvu Najuzvišenijeg. (K )

141.Hazreti Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, stavljao ruke u vodu, pa potom tako vlažnim potirao svoje lice i izgovarao ovu dovu: "la ilahe ille-l-Lah" - Nema boga osim Allaha - smrt nastupa u stanjima agonije. ( B )

142."La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, la ilahe ille-l-Lahu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, la ilahe ille-l-Lahu ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi"
- Nema boga osim Allaha, Allah je najveći, nema boga osim Allaha Jedinog, nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema, nema boga osim Allaha, nema pomoći niti moći osim od Allaha.( T, MA )

48) PODSJEĆANJE ČOVJEKA NA SAMRTI
DA IZGOVORI ŠEHADET

143."Men kane ahiru kelamihi, la ilahe ille-l-Lah-dehale-l-džennete" - Onaj čije posljednje riječi budu: la ilahe ille-l-Lah, ući će u Džennet. ( D )

49) DOVA - UČI SE NAKON PRESELJENJA
NA AHIRET NEKOGA

144."Inna li-l-Lahi ve inna ilejhi radži' un. Allahumme 'džurni fi musibeti va hluf li hajren minha"- Mi, doista, Allahu pripadamo i svi Mu se, bez dvojbe, vraćamo. Allahu, daruj mi u ovom (nesreći), i nakon nje podari mi veće dobro! ( M )

50) DOVA - UČI SE PRI SKLAPANJU OČIJU
UMRLOM

145."Allahumma-gfir li fulan (bi-ismihi) ve-rfa' deredžetehu fi-l-mehdijjine va hlufhu fi' akibihi fi-l-gabirine va-gfir lena ve lehu, ja Rabbe-l-'alemine, veefsih lehu fi kabrihi ve nevvir lehu fihi"- Allahu, oprosti - tome i tome (po imenu), uzdigni njegovo mjesto među onima koji su zaradili Tvoju uputu (Džennet) i odredi mu nasljednika među onima koji ostaju (na dunjaluku). Oprosti nama i njemu, Gospodaru svjetova! Kabur mu učini širokim prostorom i udobnim i osvijetli mu ga. ( M )

51) DŽENAZETSKE DOVE

146."Allahumma-gfir lehu ve-rhamhu ve' afihi va'fu 'anhu ve ekrim nuzulehu ve vessi‘ mudhalehu vagsilhu bi-l-mai ve-s-seldži ve-l-berdi ve nekkihi mine-l-hataja kema nekkajt e-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denisi ve ebdilhu daren hajren min darihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevdžen hajren min zevdžihi ve edhilhu-l-džennete ve e'izhu min 'azabi-l-kabri (ve azabi-n-nari)"- Allahu, oprosti mu i smiluj se, grijehe mu pobriši i sačuvaj ga, počasnim ga mjestom blagodari i širokim učini ulazak u kabur, očisti ga vodom, snijegom i hladnim zrakom, očisti ga od grijeha kao što bijelu odjeću čistiš od prljavštine! Udijeli mu kuću ( ahiretsku ) bolju od njegove dunjalučke i drugu bolju od njegove dunjalučke! U Džennet ga uvedi i zaštiti ga kazne zagrobne ( i od vatre džehenemske )! ( M )

147."Allahumma-gfir li hajjina ve mejjitina ve šahidina ve gaibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi' ale-l-islami ve men teveffejtehu minna fe teveffehu 'ale-l-imani. Allahumme la tahrimna edžrehu ve la tudilluna ba' dehu"- Allahu, oprosti našim živima i našim mrtvima, našim prisutnim i našim odsutnim, našim mlađima i našim starima, muškim i ženskim! Allahu, onoga koga poživiš među nama, učini da živi u islamu, a onoga koga na ahiret preseliš, preseli ga u imanu! Allahu, ne uskrati nas Tvojih nagrada njemu i ne skreni nas s pravoga puta poslije njega! ( MA, H )

148."Allahumme (navesti ime) fi zimetike ve habli dživarike, fe kihi min fitneti-l-kabri ve‘azabi-n-nari! Ve Ente ehlu-l-vefa i ve-l-hakki, fa-gfir lehu verhamhu, inneke Ente-l-Gafuru-r-Rahimu"- Allahu, dotični je u Tvojoj zaštiti i u dosegu Tvoje brzine - zato, zaštiti ga od stradanja u kaburu i od džehenemske kazne! Ti si Posjedovatelj iskrenosti i Istine - te zbog toga oprosti mu i smiluj mu Se, jer, doista, Ti si Oprostitelj Milosrdni. ( MA, H ) Đ

149."Allahumme 'abduke ve-bnu emetike ihtadže ila rahmetike ve Ente Ganijjun 'an 'azabihi, in kane muhsinen fe zid fi hasenatihi, ve in kane musien fe tedžavez' anhu"
- Allahu, rob Tvoj, sin robinje Tvoje potrebuje milost Tvoju, a Tebi ne treba kazna njegova. Ako bude dobročinitelj, povećaj broj njegovih djela, a ako bude grješnik, ne obaziri se na grijehe njegove! ( HA )
Odgovori
#14
52) DŽENAZETSKA DOVA ZA
MALODOBNO DIJETE

150."Allahumme-dž 'alhu feretan ve zuhren livalidejhi ve šefi' an mudžaben. Allahumme sekkin bihi mevazinehuma ve e‘azim bihi udžurehuma ve elhikhu bi salihi-l-mu' minine ve- dž 'alhu fi kefaleti Ibrahime ve kihi bi Rahmetike 'azabe-l-džehimi" ( uči se nakon dove za oprost )
- Allahu, učini ovo malodobno dijete dobitkom i zalihom njegovih roditelja i zagovornikom, čijem će zagovaranju biti udovoljeno! Allahu, učini da naša dobra djela, s njegovim zagovaranjem, budu teža na vrijednosti, te radi njega povećaj nagradu njemu i njegovim roditeljima! Sjedini ga s dobrim vjernicima i učini ga zalogom Ibrahima, a.s.! Svojom milošću ga zaštiti od vatre pakla! (BB,DM )

151.Hasan (unuk Poslanikov), Allah zadovoljan bio s njim, malodoban je učio Fatihu i ovu dovu: "Allahumme-dža' lhu lena feretan ve selefen ve edžra"
- Allahu moj, učini ga našom založenom vrijednošću, te našim prethodnikom i nagradom! ( BG )

53) RIJEČI ( DOVA ) KAO IZRAZ
SUOSJEĆANJA

152."Inne li-l-Lahi ma ehaze, ve lehu ma e'ata ve kullu šej in 'indehu bi edželin musemma ... fe-ltasbir ve-ltahtesib"- Allahu pripada ono što je uzeo i Njegovo je ono što je On dao. Kod Njega se sve događa po određenoj mjeri. Zato, strpi se i vjeruj u to! ( K )

153.Ili ako bi kazao samo ove riječi: E'azam-l-Lahu edžreke ve ahsene 'azaeke ve gafere li mejjitike- Allah ti nagradu uvećao i pomogao da lakše podneseš svoju bol, te oprostio grijehe tvom umrlom - bilo bi ispravno. ( NV )


54) DOVA - UČI SE PRILIKOM SPUŠTANJA
UMRLOG U KABUR

154."Bismi-l-Lahi ve 'ala sunneti Resuli-l-Lahi"- S Allahovim imenom i po sunnetu Allahova Poslanika (postupamo). (D,H)

55) DOVA - UČI SE NAKON ZAGRTANJA
KABURA UMRLOG

155.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, nakon što se zagrne kabur zemljom, stao bi iznad kabura i obratio se prisutnim (klanjačima dženaze - namaza): "Zatražite oprosta za brata vašeg i zamolite mu prisebnost, jer sada ga meleci pitaju!” ( D, HA )

56) DOVA - UČI SE PRILIKOM POSJETE
MEZARISTANIMA

156."E-s-selamu alejkum ehle-l-dijari mine-l-mu minine ve-l-muslimine ve inna, in ša e-l-Lahu bikum lahikune. Nes elu-l-Lahe lena ve lekumu-l-afijete"-Mir s vama, stanovnici smrtničkih domova vjernika muslimana! Mi ćemo se, ako Allah da, priključiti vama! Allaha molimo da nama i vama oprost Svoj dadne! (M)

57) DOVE - UČE SE PRILIKOM JAKIH
VJETROVA

157."Allahumme inni es eluke hajreha ve e'uzu bike min šerriha"
- Allahu, molim Te da ovo (nevrijeme) izdobri i zaštitu Tvoju tražim pred nesrećom koja bi se mogla dogoditi! ( D, MA )

158."Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma ursilet bihi, ve e'uzu bike min šerriha ve šerri ma fiha ve šerri ma ursilet bihi"
- Allahu, molim Te da vjetar bude dobro, kao takav za dobro koje on u sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi, a zaštitu kod Tebe tražim protiv zla vjetra, kao takvog, te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga sobom donosi! (K)

58) DOVA - UČI SE PRI JAKOJ
GRMLJAVINI

159.Kada bi Abdullah, sin Zubejrov, čuo grmljavinu, prekinuo bi razgovor i izgovorio ovu dovu: "Subhane-l-lezi jusebbihu-r-ra'du bi hamdihi vel-melaiketu men hifetihi"
-Slava Onome Koga grom slavi hvalom, a meleci iz straha prema njemu! ( MT )
59) KIŠNE DOVE

160."Allahumme-skina gajsen mugisen, meri‘en muri‘an, nafi'an gajre darrin, 'adžilen gajre‘adžilin"
-Allahu, spusti nam posvuda obilnu kišu, prijatnu i plodnu, korisnu i neštetnu, što brže i bez odlaganja. ( D )

161."Allahumme egisna!" (3x)
- Allahu, kišu nam obilnu spusti! Kišu nam obilnu spusti! Kišu nam spusti, molimo Te! ( K )

162."Allahumme-ski 'ibadeke ve behaimeke, venšur rahmeteke ve ahji beledeke-l-mejjite"- Allahu, kišom obilnom napoji Svoje robove i Svoj životinjski svijet! Raširi milost Svoju i oživi ovu Svoju zamrlu zemlju! ( D )

60) DOVA - UČI SE KADA PADA KIŠA

163."Allahumme sajjiben nafi an"
- Allahu, za kišu korisnu molim Te! ( B )


61) DOVA - UČI SE NAKON PADANJA KIŠE

164."Mutirna bi fadli-l-Lahi ve rahmetihi"- Kiša nam je podarena dobrotom Allahovom i Njegovom milošću. ( K )

62) DOVA - UČI SE KAO MOLITVA ZA
PRESTANAK VELIKIH KIŠA

165."Allahumme havalejna ve la'alejna! Allahumme 'ale-l-'akami ve-z-zirabi ve butuni-l-evdijjeti ve menabiti-š-šedžeri"- Allahu, izvan našeg okruženja spusti ove kiše, a ne na nas! O Allahu, na humusno zemljište i na kršovite stijene, u utrobe dolinas i korjeništa drveća (isprazni kišne oblake )! ( K )

63) DOVA - UČI SE PRILIKOM VIĐENJA
HILALA ( MLADOG MJESECA)

166."Allahu ekber, Allahumme ehillehu 'alejna bi-l-emni ve-l-imani ve-s-selameti ve-l-islami v-t-teufiki lima tuhibbu ve terda! Rabbuna ve Rabbuke-l-Lahu"- Allah je najveći, Allahu, učini nam ga dobrodošlim u znaku sigurnosti i imana, mira i islama, te pomoći u onome što Ti voliš i što Te raduje. Naš Gospodar i tvoj Gospodar (mjeseče) jeste Allah. ( T, DR )

64) IFTARSKE DOVE

167."Zehebe-z-zame' u ve-btelleti-l-'uruku ve sebete-l-edžru, in ša-l-Lahu"
Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne!
( D, ig )


65) DOVE - UČE SE PRED POČETAK
OBROKA

168.Kada neko od vas sjede za obrok, neka prouči:"Bismi-l-Lahi", a ako zaboravi proučiti prije početka obroka, neka prouči kada se sjeti: "Bismi-l-Lahi fi evvelihi ve ahirihi; Bismi-l-Lahi" za početak i za kraj. ( D, T )

169.Onaj koga opskrbi hranom neka se zahvali riječima: "Allahumme barik lena fihi, ve at'imna hajren minhu"-Allahu, blagoslov nam daj u hrani i hrani nas boljom od nje! A onaj koga Allah napoji mlijekom neka se zahvali riječima: "Allahumme barik lena fihi ve zidna minhu"
-Allahu moj, blagoslovi ovo mlijeko i povećaj nam njegovu količinu! ( T )
Odgovori
#15
66) DOVE - UČE SE POSLIJE OBROKA

170."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at'ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin"
-Hvala Allahu, Koji me nahrani i opskrbi bez moje pomoći i moći! ( SS )

171."El-hamdu li-l-Lahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi gajre mekfijjin ve la muvedde'in ve la mustagnen 'anhu Rabbena"- Allahu pripada velika, lijepa i blagoslovljena zahvalnost na ovoj nafaci, časti nas redovno i ne učini nam ovu nafaku posljednjom. Gospodaru naš, mi bez hrane ne možemo opstati. ( B )

67) DOVA GOSTA DOMAĆINU - POSLIJE
JELA

172."Allahumme barik lehum fima rezaktehum va-gfir lehum ve-rhamhum"-Allahu, blagoslovi im ono čime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se!( M )

68) DOVA ONOM KO NAPOJI ILI TO
HTJEDNE URADITI

173."Allahumme at' im men at' ameni ve-ski men sekani"
Allahu, nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene napojio! ( M )

69) DOVA DOMAĆINU KOJI NAS UGOSTI
IFTAROM

174."Eftare' indekumu-s-sa imune ve ekele ta'a mekumul-ebraru, ve sallet alejkumu-l-mela iketu"
- Postači kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili! ( D )

70) PONAŠANJE POSTAČA KADA BUDE
POZVAN DA PRISTUPI SOFRI

175." Kada budete pozvani da pristupite obroku - pristupite! Ako postite, onda učite dove domaćinu, a ako ne budete postili - sjedite za sofru! ( M )

71) DOVA - UČI SE KAD SE UGLEDAJU
RANI PLODOVI

176."Allahumme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi muddina"- Allahu, blagoslovi nam plodove naše, i blagoslovi nam grad naš; blagoslovi nam mjere naše (za mjerenje plodova) i blagoslovi nam opskrbu našu! ( M )

72) DOVA - ( POSTUPAK ) KADA NEKO
KIHNE U NAŠOJ BLIZINI

177.Kada neko od vas kihne, neka kaže: "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu. Tada ćete mu uzvratiti: "Jerhamuke-l-Lahu"- Allah ti se smilovao. Vi na to uzvratite: "Jehdikumu-l-Lahu ve juslih balekum"
- Allah vas (te) uputio i uljepšao vaše (tvoje) stanje! (B)

73) DOVA - UČI SE OŽENJENOM - UDATOJ

178."Bareke-l-Lahu leke ve bareke 'alejke ve džeme' a bejnekuma fi hajrin"
Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat dao! Allah vas sjedinio u dobru!
( SS, N )

74) DOVA - UČI JE MLADOŽENJA SAM
SEBI, TE DOVA KOJA SE UČI
KADA KUPIMO SEBI KAKVU
ŽIVOTINJU

179.Kada se neko između vas oženi, ili za kućne porodične potrebe unajmi poslugu, neka izgovori dovu: "Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma džebelteha' alejhi ve e'uzu bike min šerriha ve šerri ma džebelteha' alejhi"
- Allahu, molim Te da bude najbolja i da ono čemu je ona po naravi sklona, bude dobro.
A ako, pak, kupi mužjaka deve ( ili, pak, kakvu drugu životinju ), neka je uzme za vrhove rogova ili glave, te neka izgovori istu dovu! ( D, MA )
Odgovori
#16
75) DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA
U BRAKU

180."Bismi-l-Lah. Allahumme džennibne-š-šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena" - Allahu, skloni nas od šejtana i skloni šejtana od onoga čime si nas opskrbio! ( K )

76) DOVA PROTIV IZLJEVA SRDŽBE

181."Euzu bi-l-Lahi mine-š-šejtani-r-radžim"- Allaha prizivam protiv šejtana prokletog! ( K )

77) DOVA KADA UGLEDAMO
NESRETNIKA

182."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi' afani mimma ibtelake bihi ve feddaleni 'ala kesirin mimmenhaleka tefdila"
-Hvala Allahu, Koji me zaštiti od onoga što je tebe zadesilo i dade mi prednost nad mnogo čime što je stvorio! ( T )

78) DOVA - UČI SE U KRUGU SIJELA

183."Omer, r.a., prenosi da je brojao kako je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, u toku sijela sa ashabima, izgovarao po stotinu puta: "Rabbi-gfir li ve tub 'alejje inneke Ente-t-Tvvabu-l-Gafur"
- Gospodaru moj, oprosti mi i pokajanje moje primi, jer Ti si, doista, Onaj Koji pokajanja primaš i grijehe opraštaš! ( T, ig )

79) DOVA ZA ISKUPLJENJE SKUPA
( KRUGA SIJELDŽIJA )

184."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke"- Neka si slavljen, Allahu, i neka Ti je hvala; svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem! ( SS )

79a) DOVA KOJOM SE ZAVRŠAVAJU SVI
SKUPOVI / SIJELA

184a."Subhaneke ve bi hamdike, la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke" Hazreti Aiša, r.a., prenosi slijedeće: Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, redovito je svako sijelo sa ashabima, svako učenje Kur'ana i svaki namaz, završavao riječima, što je navelo h.Aišu da mu se obrati: "Alahov Poslaniče, još te ne vidjeh da si odsijelio sijelo, učio Kur'an ili klanjao namaz, a da nisi završavao tim riječima (dovom)?" Odgovorio joj je: - Da, ko ispravno govori ( dobro radi ) kao završni čin, na to djelo se stavlja biljeg, a ko, pak, govori (ili uradi) loše, one (te riječi) mu dođu kao iskupljenje, a glase: "Neka si Slavljen i Hvaljen, Allahu moj! Nema Boga osim Tebe, Koga ja za oprost grijeha molim i Kome se iskreno kajem!” ( NFJL, H )

80) DOVA ZA ONOG KOJI TI KAŽE:
"ALLAH TI OPROSTIO"

185.Abdulah, sin Serdžisov, kazuje nam: "Došao sam kod Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, i s njim obrokovao, poslije čega sam mu se zahvalio: "Gafera-l-Lahu leke"
- Allah ti oprostio, Allahov Poslaniče! A on mi odgovori: "Ve leke" - i tebi! ( H, NFJL )

81) DOVA ZA ONOGA KO TI UČINI
DOBRO

186.Onaj kome bude učinjeno dobro, neka kaže dobročinitelju: "Džezake-l-Lahu hajren"
- Allah te nagradio dobrim.( I time će se zahvaliti.) ( T )

82) DOVA KOJOM SE MOLI ALLAHOVA
ZAŠTITA OD DEDŽALA

187.Ko nauči napamet prvih deset ajeta iz sure "El-Kehf", bit će sačuvan od Dedžala. Proučiti "E'uzu bi-l-Lahi" na posljednjem tešehhudu svakog namaza - za zaštitu od smutnje Dedžalove. (Pogledaj dove broj 55 i 56.)


83) DOVA ZA ONOGA KOJI TI KAŽE DA
TE VOLI ZARAD ALLAHA

188."Ehabeke-l-lezi ahbebteni lehu"
-Volio te Onaj radi Koga me voliš! ( D )

84) DOVA ZA ONOGA KOJI TI PONUDI
MATERIJALNU POMOĆ

189."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike"
- Allah ti blagoslov dao u porodici tvojoj i imovini tvojoj! ( B )

85) DOVA ZA ONOG KO TI POSUDI
SREDSTVA U SLUČAJU POTREBE

190."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike"
- Allah te blagoslovio, porodicu i imovinu tvoju! Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraćanje duga na vrijeme. ( NFJL, MA )

86) DOVA KOJOM SE ZAŠTIĆUJEMO
OD STRAHA PRED ŠIRKOM ( MNOGOBOŠTVOM )

191."Allahumme inni e'uzu bike en ušrike bike ve ene e'alemu ve estagfiruke lima la e'alemu"
- Allahu, zaštiti me da širk ne učinim prema Tebi svjesno, i molim Te da mi oprostiš za ono što počinim nesvjesno! ( H, ig )

87) DOVA KOJOM MOLIMO ZA ONOG
KOJI NAM SE ZAHVALI DOVOM
NA NAŠOJ HEDIJI ILI ATERIJALNOJ
POMOĆI ( SADAKI )

192.Aiša, Allah s njom zadovoljan bio, kazuje nam: "Jednom, kada je Poslaniku bila poklonjena ovca, Poslanik se zahvalio riječima: "Dvostruko ti bio darovan!" - Kada se sluga Aišin vratio, ona ga upita: "Šta kažu?" - On joj odgovori: "Rekli su": "Bareke-l-Lahu fikum!"- Neka vas Allah blagoslovi! - Fe tekulu Aišetu - Aiša tada uzvrati: "Ve fihim bareke-l-Lahu!" - Neka i njih Allah blagoslovi! - Uzvratimo im kako su nam zaželjeli, time će nagrada naša nama ostati. ( IS )
Odgovori
#17
88) DOVA KOJOM SE ČOVJEK OGRAĐUJE
OD GATANJA

193."Allahumme la tajre ill tajruke ve la hajre illa hajruke ve la ilahe gajruke!"
- Bože moj, samo Ti budućnost poznaješ, i nema dobra osim Tvoga. Nema boga osim Tebe! ( Uči se kada čujemo ili vidimo da to neko čini - određuje svoj pravac kretanja prema kretanju ptica, vjerujući da mu ptice donose dobro.) ( H, IS )

89) DOVA KADA SE POĐE NA PUT
PRIJEVOZNIM SREDSTVOM ( NA
JAHAĆOJ ŽIVOTINJI ILI AUTOM )

194."Bismi-l-Lah. El-hamdu li-l-Lah. Subhan e-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. El-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhaneke-l-Lahume inni zalemtu nefsi, fa-gfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente"- S Allahovim imenom (polazim). Hvala Allahu. Slavljen neka je Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Hvala Allahu, hvala Allahu, (i još jednom) hvala Allahu. Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka si slavljen, Allahu. Zaista sam počinio nasilje prema sebi, zato - oprosti mi. Jer, grijehe, zasigurno, ne oprašta niko drugi osim Tebe! ( D,T )


90) PUTNA DOVA ( DRUGA )

195."Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhane-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. Allahumme inna nes‘eluke fi seferina haza el-birre, ve-t-takva ve mine-l-'ameli ma terda. Allahumme hevvin 'alejna seferena haza va-tvi' 'anna bu‘dehu. Allahumme Ente-s-Sahibu fi-s-sefari v-l-halifetu fi-l-ehli. Allahumme inni e'uzu bike min va‘sai-s-seferi ve keabeti-l-menzari ve su i-l-munkalebi fi-l-mali ve-l-ehli" - A poslije povratka bi dodao: "Ajibune, ta ibune, 'abidune, li rabbina hamidune"- Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka je slavljen Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje, a mi ga ne bismo bili sposobni obaviti sami. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Allahu, molimo Te da nas prati dobro na putu našem i odanost Tebi, a od naših djela samo ona kojima si Ti zadovoljan! Allahu, olakšaj nam ovo putovanje, a razdaljinu njegovu podnošljivom! Allahu, Ti si Gospodar na putu i Čuvar u porodici, zato - zaštiti me od zamora i nesreća na putu, te tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice! - A, kada se povrati kući s puta, prouči se ista dova i još doda:
- Vraćamo se i trajno kajemo, Allahu svome pobožni i zahvalni! ( M )

91) DOVA - UČI SE PRILIKOM ULASKA U
NEKO SELO ILI GRAD

196."Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb'i ve ma azlelne ve Rabbe-l-eredine-s-seb'i ve ma aklelne ve Rabbe-š-šejatini ve ma adlelne ve Rabbe-r-rijahi ve ma zerejne : Es‘eluke hajre hazihi-l-karjeti ve hajre ehliha ve hajre ma fiha, ve e'uzu bike min šerriha ve šerri ehliha, ve šerri ma fiha"-Allahu, Gospodaru sedam nebesa i onoga što ona natkriljuju, Gospodaru sedam Zemalja i onoga što one drže, Gospodaru šejtana i onog koga su oni zaveli, Gospodaru vjetrova i onog što oni nose, molim Te za dobrobit ovog naselja i za dobrobit njegovih žitelja, te za dobrobit svega što se u njemu nalazi! Zaštitu Tvoju tražim od zla ovog naselja, te od zla njegovih mještana i svega onog što je u njemu! ( HA, IS, N )

92) DOVA - UČI SE PRILIKOM ULASKA U
TRŽNICU / ČARŠIJU

197."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve Huve Hajjun la jemutu. Bi jedihi-l-hajru ve Huve 'ala kulli šej in Kadir"- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On proživljava i usmrćuje, i On je Živi, Koji ne umire. U Njega je svako dobro i On je ponad svakog. ( T, HA )

93) DOVA - UČI SE KADA ČUJEMO DA JE
ŽIVOTINJA KIHNULA

198."Bismi-l-Lah"
- S Allahovim imenom. ( D )

94) DOVA - UČI JE MUSAFIR ZA ONE KOJI
OSTAJU

199."Estevdi' ukumu-l-Lahe-l-lezi la tedi' u veda i'uhu"
- Ostavljam vas u amanet / na brigu Allahu, Čiji se amanet ne može izgubiti! ( H, MA )

95) DOVE - UČE IH MUSAFIRIMA ONI KOJI
OSTAJU

200."Estevdi' u-l-Lahe dineke, ve emaneteke ve havatime 'amelike"- Allahu povjeravam vjeru tvoju, amanet / polog tvoj i završetke djela tvojih. ( H, T )

201."Zevvedeke-l-Lahu-t-takva ve gafere zenbeke ve jessere leke-l-hajre hajsu ma kunte"- Allah ti uvećao tvoju odanost Njemu, oprostio ti grijehe i olakšao ti činjenje dobrih djela gdje god da se nađeš! ( T )

96) DOVA PRILIKOM USPINJANJA NA
BRDO ILI PLANINU I SILASKA
S NJIH
Odgovori
#18
202.Džabir, neka je Allah zadovoljan s njim, kazuje nam: - Kad bismo se popeli na kakvu uzvišicu, proučili bismo tekbir, a kad bismo se spustili s nje, učili bismo "Subhane-l-Lah"! ( B )

97) DOVA - UČI JE MUSAFIR KOJI PORANI
NA PUT

203."Semi'a sami'un bi hamdi-l-Lahi ve husni belaihi 'alejna. Rabbena sahibna ve efdil 'alejna a'izen bi-l-Lahi mine-n-nari"
- Neka čuje / onaj koji sluša hvaljenje Allaha, dželle šanuhu, neka nam učini lijepim (moguće) neprilike! Gospodaru naš, budi nam Pratiocem i dobrotom nas Svojom obraduj! Allahu se utječemo pred vatrom Džehennema! ( M )

98) DOVA - UČI SE PRILIKO MZAUSTA-
VLJANJA U NEKOM MJESTU NA
PUTOVANJU ILI KAKVOM DRUGOM
PRISTANIŠTU

204."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min šerri ma haleka"
- Pomoću Allahovih savršenih riječi utječem se protiv zla svega što je stvorio! ( M )

99) DOVA - UČI SE PO POVRATKU S PUTA

205.Sin Omerov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje da je Allahov Poslanik, nakon bitke ili obavljenog hadža, u povratku na svakom uzvišenju proučio ovu dovu: "Allahu ekber (3x) La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej in Kadir. Ajibune, Taibune, Abidune li Rabbina hamidune. Sadeka-l-Lahu va'dehu ve nesare 'abdehu ve hezzeme-l-azabe vahdehu"- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je moćniji iznad svega drugog. Vraćamo se i kajemo, obožavajući našeg Gospodara i Allah je obistinio Svoje obećanje, hvaleći Ga, pomogao je Svoga roba i sve protivnike Sam porazio! ( K )

100) KAKO ĆE POSTUPITI ONAJ
KOGA ZADESI NEŠTO DRUGO
ŠTO GA OBRADUJE ILI GA,
PAK, ONERASPOLOŽI

206.Poslanik bi, Allah mu se smilovao i spasio ga, kada bi mu se dogodilo nešto čemu bi se obradovao, izgovarao riječi: "El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi bi ni'metihi tetimmu-s-salihatu"- Hvala Allahu, po Čijoj se blagodati zbivaju dobri događaji. A kada bi mu se dogodilo nešto čemu se ne bi radovao, izgovarao bi ovu dovu: "El-hamdu li-l-Lahi' ala kulli halin"- Hvala Allahu na svemu (što daje)! ( IS, FJL )

101) VRIJEDNOST IZGOVARANJA SALAV-
ATA NA POSLANIKA, sallallahu `alejhi we sellem

207.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti!" ( M )

208.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Ne pretvarajte kabur moj u svetkovište, nego salavatima me spominjite! Vaši salavati stižu do mene ma gdje da ih izgovorili." ( D, H )

209.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Škrtica je onaj u čijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne spomene! ( T, ig )

102) ŠIRENJE SELAMA / ISLAMSKOG
POZDRAVA

210.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli! Hoćete li da vas uputim ka nečemu što će među vama uspostaviti ljubav, ako ga budete upražnjavali? Nazivajte selam jedni drugima!" ( M )

211.Kazao je Ammar, sin Jasirov, Allah zadovoljan bio s njim: "Ko sjedini tri vrline obujmio je puninu vjerovanja: nepristrasnost prema sebi, širenje selama među svijetom, pomaganje siromašnih onda kada je i sam potreban. ( B )

212.Abdullah, sin Omerov, neka je Allah zadovoljan njima dvojicom, kazuje da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Šta se u islamu smatra među najboljim djelima?" Poslanik mu je odgovorio: "Hranom nahrani onoga kome je potrebna i selam nazivaj onome koga poznaješ i onom koga ne poznaješ! ( K )

103) KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE
PJEVANJE HOROZA I REVANJE
MAGARCA
Odgovori
#19
213.Kada čujete horoza da kukuriče, molite Allaha za dobrote Njegovim riječima: "Allahumme inni es‘eluke min fadlike"
- jer pijetao je vidio meleka, a ako, pak, čujete revanje magarca - proučite: "E'uzu bi-l-Lahi" - jer magarac je spazio šejtana! ( K )

104) KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE
ZAVIJANJE PASA NOĆU

214.Kada čujete zavijanje pasa i revanje magarca noću, proučite: "E'uzu bi-l-Lahi" - jer su te životinje spazile ono što mi ne možemo vidjeti. ( D,H )

105) DOVA - UČI SE ZA ONOGA KOGA SI
RUŽIO

215.Ebu - Hurejre pripovijeda da je čuo Vjerovjesnika kako kaže: "Allahu, kojeg god da sam vjernika grdio - približi ga time Sebi na Danu sudnjem! ( K )

106) KAKO ĆE POSTUPITI MUSLIMAN U
ČIJEM PRISUSTVU NEKO HVALI
DRUGOG MUSLIMANA

216.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Ako neko od vas bude hvalio svoga prijatelja, neka obavezno kaže: ‘ Ahsibuhu va-l-Lahu hasibuhu ve la uzzeki 'ala-l-Lahi ehada ‘
- Ja ga znam takvog, a Allah najbolje zna o njemu. Nije mi nakana da ikog precjenjujem iznad ocjene Božije. Ja samo iznosim svoje mišljenje o spomenutom.” ( M )

107) DOVA KOJA SE UČI IZMEĐU DESNOG
UGLA KABE I CRNOG KAMENA
( El-hadžerul-esveda )

217.Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, vršeći tavaf oko Kabe, učaše slijedeću dovu između njenog desnog ugla i Crnog kamena: "Rabbena atina fi-d-dunja hasenetenh ve fi-l-ahireti haseneten ve kina 'azabe-n-nari"
- Gospodaru naš, daj nam dobro na ovome svijetu i dobro na drugome svijetu! Sačuvaj nas džehenemske vatre! ( D, H, BG, FŠS )
Odgovori
#20
108) DOVA KOJA SE UČI PRILIKOM
BORAVKA NA SAFFI I MERVI

218.Džabir nam, opisujući Poslanikov hadž, prenosi slijedeće: Pošto bi se približio Saffi, Poslanik bi proučio ajet: "inne-s-Safa ve-l-Mervete min še' airi-l-Lahi"- Saffa i Merva su Allahova časna mjesta ... - Počeo je na način kako je Allah, dželle šanuhu , počeo. Dakle, počeo bi od Saffe, popevši se na nju, odakle mu je pogled dosezao do Bejtullaha, potom bi upravio lice svoje prema Kibli, izgovorivši: "La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej in Kadirun, la ilahe ille-l-Lahe vahdehu, endžeze va'-dehu ve nesare' abdehu, ve hezeme-l-ahzabe vahdehu!"
"Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je ponad svega. Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji obećanje Svoje ispuni i roba Svoga pomaže, i sve protivnike Sam porazi!" Potom bi Allahu dovu učinio, a onda bi to ponavljao tri puta. A u drugom predanju se navodi da je to isto Poslanik obavljao na Mervi.
( M )

109) DOVA KOJA SE UČI NA AREFATU

219."Najbolja dova je ona koja se izgovara na dan Arefata, te najbolje što sam ja učio i poslanici prije mene jeste: "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir"- Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je iznad svega! ( T )

110) DOVA KOJA SE UČI KOD "MEŠ'ARIL-
HARAMA" - ČASNOG HRAMA

220."Allahu ekber. La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve 'ala kulli šej'in kadir."Prenosi Džabir, Allah bio zadovoljan s njim, da bi Poslanik uzjahao devu zasječenog uha ( Kasvu ) i krenuo od Meš'aril-harama, te bi se upravio prema Kibli i učio dove i izgovarao tekbire izgovarajući: Nema boga osim Allaha i On je Jedan Jedini... Tako bi stajao sve do pojave jakog jutarnjeg rumenila, a pokrenuo bi se tek pred neposredni izlazak sunca.( M )

111) IZGOVARANJE TEKBIRA PRILIKOM
BACANJA KAMENČIĆA KOD OBREDA
KAMENOVANJA ŠEJTANA

221.Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, prilikom svakog od tri kamenovanja šejtana, kod svakog bačenog kamenčića izgovorio bi tekbir, potom bi iskoračio naprijed i proučio dovu okrenuvši se prema Kibli podignutih ruku. Tako je postupao pri prvom i drugom bacanju / džemreta. Prilikom trećeg kamenovanja, poslije svakog bačenog kamenčića bi izgovorio tekbir i povukao se bez zaustavljanja. ( K )

112) IZGOVARANJE TEKBIRA ( PRILIKOM
TAVAFA) U RAZINI UGLA KABE
U KOME JE CRNI KAMEN


222.Vjerovjesnik je , Allah mu se smilovao i mir mu podario, obavljao tavaf / obilazak oko Kabe / i na devi. Kad god bi stigao do ugla s Crnim kamenom, upravio bi prema njemu svoj štap (ili što bi mu se našlo u rukama) i izgovorio tekbir. ( B )

113) DOVA PROTIV NEPRIJATELJA

223."Allahumme Munzile-l-Kitabi, seri'u-l-hisabi ihzimi-l-ahzabe! Allahumme, ihzimhum ve zelzilhum"- Allahu, Dostavitelju Knjige, Koji brzo sviđaš račune. Porazi protivnike! Allahu, porazi ih sve i uzdrmaj ih (razori ih )! ( M )


114) DOVA - UČI SE PRILIKOM STRAHA
OD NEKOGA (GRUPE ILI NARODA)

224."Allahumme-kfinihim bi ma ši’te"- Allahu, zapretaj ih čim Ti je volja! ( M )
Odgovori


Skoči na Forum: