Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Propis klanja akike za dijete
#1
Rainbow 
Sunnet je da se za muško dijete zakolju dvije akike, da li se te dvije akike moraju zaklati zajedno ili se mogu zaklati u različitim vremenima, naprimjer da se zakolje jedna sedmog dana, a druga nakon mjesec dana?

Pohvalno je i od sunneta da se akika, bila jedna ili dvije, zakolje sedmog dana po rođenju djeteta. Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Svako novorođenče vezano je za svoju akiku, žrtvuje se za njega sedmi dan, brije mu se glava i nadijeva mu se ime” (Ibn Madža, br. 3165. Hadis je vjerodostojan po ocjeni Albanija.)

Neki učenjaci istaknuli su da, ukoliko se akika ne zakolje sedmi dan, to će se učiniti četrnaesti ili dvadeset prvi dan ili nakon toga u bilo kojem vremenu. Pri tome su se pozvali na predaju u kojoj se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Akika se kolje sedmog, četrnaestog i dvadeset prvog dana” (Taberani fil-Evsat, br. 4882, i Bejheki fil-Kubra, br. 19293). Kazujući o vremenu kada se kolje akika, Ibn Kudama Šemsuddin el-Makdisi kaže:

“Ako bi je zaklao prije toga (sedmog, četrnaestog ili dvadeset prvog dana) ili nakon toga, to bi bilo ispravno jer je cilj postignut. Ako pređe dvadeset prvi dan, moguće je da pohvalno vrijeme bude svakih sedam dana, dvadeset osmog, trideset petog dana itd., a moguće je da bude u bilo kojem vremenu, jer je to naknadno izvršavanje obreda...” (Eš-Šerhul-kebir, 9/440). S obzirom na to da je ispravno i validno da se akika zakolje u bilo kojem vremenu, dozvoljeno je i ispravno da se dvije akike zakolju u različitim vremenima, kao naprimjer da se jedna zakolje sedmog dana, a druga nekad kasnije.

Ipak, riječi nekih učenjaka upućuju na to da bi se obje akike trebale zaklati zajedno. U komentaru hadisa: “Za dječaka se žrtvuju dvije identične ovce...” (Ebu Davud, br. 2834, Tirmizi, br. 1514, Ibn Madža, br. 3162. Hadis je hasen sahih po ocjeni Tirmizija), kazano je da su dvije identične ovce one koje su približno jednake u izgledu i životnoj dobi, ili su jednake u tome da zadovoljavaju uvjete kurbana, a kazano je i da se žrtvuju zajedno bez odgađanja klanja druge nakon prve. (Vidjeti: Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 9/592)

Dakle, dvije akike u pravilu se kolju zajedno i to je bolje, a ako postoji validan razlog i potreba da se kolju u različitim vremenima, to je također dozvoljeno i ispravno. A Allah najbolje zna!
Odgovori
#2
Citat:PITANJE: Selam alejkum. Poštovani brate, imam pitanje je vezano za akiku. Znam da se za muško dijete kolju dva kurbana, dok za žensko jedan. U jednoj sam knjizi pročitala da bi bilo bolje da se to meso skuha i da mu se dodaju neki začini, nego da se samo onako podijeli. Mene zanima da li se to meso može ispeći kao pečenje i tako podijeliti?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika, a zatim:

Koliko kurbana se kolje za muško a koliko za ženski dijete?

Mustehab je da se za muško dijete zakolje dva kurbana a za žensko jedan. Na ovo ukazuje vjerodostojan hadis kojeg bilježi Tirmizi od Aiše, radijallahu anha, u kojem je došlo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se za muško dijete kolju dvije iste ovce a za žensko jedna ovca.

Iako je u hadisu došla naredba ispravno je da je klanje dva kurbana za muško dijete mustehab a ne vadžib.

Dokaz koji ukazuje da je to samo mustehab je hadis kojeg prenosi Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao kao akiku za Hasana ovna i za Husejna ovna. Hadis bilježe Ebu Davud, Nesai i Ahmed a vjerodostojnim ga ocjenjuju Ibn Huzejme, Ibnul-Džarud, Abdulhak El-Išbili, Albani i Šuajb Arnaut.

Je su li propisi akike kao propisi kurbana?

Većina učenjaka smatra da je propis mesa akike, njegove kože i ostalih dijelova poput mesa kurbana u raspodjeli (da se ostavi nešto sebi a ostalo da se podijeli siromašnim, poznanicima i komšijama) i zabrani da se prodaje (da se prodaje njeno meso, koža, glava i ostalo). Pa tako po nekim učenjacima akika i kurban se slažu u tri stvari a razlikuju u tri.

Tri stvari u kojima se slažu su:

Prvo- da životinja koja se kolje i za kurban i za akiku mora biti jedna od četiri: koza, ovca, krava i deva, s tim da neki učenjaci kažu da se akika kolje samo od koze i ovce.

Drugo- da životinja mora dostići određenu starosnu dobu, a to je šest mjeseci za ovcu, godina za kozu, dvije godine za kravu i pet godina za devu.

Treće- da životinja koja se kolje nema mahana zbog kojih se ne prima njen kurban.

A tri stvari u kojima se razlikuje akika od običnog kurbana su:

Prvo– da je njeno kuhanje ili pečenje akike bolje od dijeljenja mesa.

Drugo– da se kosti zaklane akike ne smiju lomiti, dok se kod kurbana mogu lomiti.

Treće- da u klanju akike ne može učestvovati druga akika ili kurban, odnosno, da ako bi se zaklala krava ili deva za akiku nije dozvoljeno niti ispravno da se krava ili deva dijele na dvije ili više (najviše sedam) akika ili na akiku i kurban, nego mora čitava krava ili deva biti samo za jednu akiku. Dok se za kurban krava i deva mogu podijeliti na sedam dijelova.

Treba napomenuti da za svetri stvari u kojima spomenuto da se razlikuje akika od običnog kurbana nema nema dokaza u vjerodostojnom Sunnetu.
Odgovori
#3
Način spremanja i dijeljenja akike

U Sunnetu nije prenešeno kako se akika priprema za jelo i kako se i kome dijeli osim ako bi rekli da akika ima iste propise kao i bilo koji drugi kurban. Bilježi Muslim u svom Sahihu od Aiše, radijallahu anha, u dugom hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao govoreći o tome šta se radi sa mesom kurbana: “Jedite, uskladištite (tj. ostavite za poslije) i podijelite kao sadaku”.

Zbog toga što nije nešto prenešeno o načinu spremanja i dijeljenja akike, što bi obavezivalo da se slijedi kao sunnet, učenjaci imaju različito mišljenje oko toga, a što predstavlja njihov čisti idžtihad (mišljenje) u kojem ima širine.

Po malikijama ljudi se ne zovu da bi im se pripremila akika kako bi je jeli jer je imam Malik rekao: “A što se tiče toga da se ljudi pozovu da jedu akiku, ja prezirem hvalisanje” (Hašijetu Dusuki 2/126). Kaže malikijski učenjak Badži da se iz ovih riječi imama Malika razumije da je sunnet dijeljenja akike tako da se ona podijeli ljudima (El-Munteka 3/104).

Dok šafije (Mugnil-muhtadž 4/294) i hanabile (El-Mugni 11/124) smatraju da je bolje da se akika skuha (pripremi za jelo svejedno skuhalo se ili pečeno na ražnju) i da se pozovu prijatelji i rodbina.

Upitan je imam Ahmed da li akiku treba skuhati a on je potvrdno odgovorio, zatim mu bi rečeno da je to dodatna obaveza ljudima a on im odgovori da to trebaju podnijeti.

Kaže Ibnul-Kajjim u svojoj knjizi “Tuhfetu mevlud” (str. 179) nadovezujući se na riječi imama Ahmeda: “To je tako jer kada skuha akiku time je olakšao obavezu njenog kuhanja od strane siromaha i komšija, a u tome je dodatno dobročinstvo i zahvalnost na blagodati, a radost onoga kome se akika pokloni skuhana je potpunija”.

Prema tome, nema nikakve smetnje da se akika ispeče na ražnju a zatim podijeli jer u njenom načinu spravljanja i dijeljenja ima širine. Ve billahi tevfik.
Odgovori
#4
Osnovni propisi akike – klanja kurbana povodom rođenja djeteta

Priredio: mr. Elvedin Pezić

Vjerodostojni hadisi potvrđuju propisanost i pohvalnost akike, tj. klanja kurbana povodom rođenja djeteta.
Vjerodostojni hadisi potvrđuju da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao kurban za svoje unuke Hasana i Husejna, za svakog od njih dvojice po dvije ovce.
Jedan od razloga klanja akike jeste zahvalnost Allahu na blagodati potomstva.

Većina islamskih učenjaka zastupala je stav da je akika pohvalna, a bilo je i onih koji su smatrali da je akika obaveza onome ko je imućan.
Većina učenjaka smatra da su uvjeti koji se postavljaju za ispravnost životinje koja se kolje za Kurbanski bajram identični uvjetima za akiku: da se za kurban kolje životinja koja se ubraja u stoku (ovca, krava), da je životinja zdrava i bez fizičkih nedostataka, i da je dostigla starosnu dob preciziranu sunnetom Allahovog Poslanika.
Zaklati akiku za novorođenče vrednije je nego da se protuvrijednost akike udijeli kao sadaka.

Jedna od razlika između kurbana i akike jeste da je u kurbanu dozvoljeno da u klanju krave i deve učestvuje sedam osoba, za razliku od akike, kada neki učenjaci to nisu dopuštali, već su smatrali da se jedna životinja kolje za jedno novorođenče.

Na osnovu vjerodostojnih hadisa, većina učenjaka smatra da se za muško novorođenče kolju dvije ovce, a za žensko jedna.
Osoba koja bi zaklala samo jednu ovcu na ime akike za muško dijete, na taj bi način ispunila sunnet akike.
Podjela mesa akike nije precizirana sunnetom Poslanika, tako da osoba koja kolje akiku može da podijeli sirovo meso, kao što se to čini prilikom podjele kurbanskog mesa, a može da ga ispeče i potom podijeli, ili da pozove komšije, rodbinu i prijatelje na zajedničko objedovanje.

Kao što se kurban može dati nemuslimanima, isti propis važi i za akiku.

Ako bi se akika klala na dan Kurbanskog bajrama, prema mišljenju većine učenjaka, jedna životinja nije dovoljna da bude i kurban i akika za novorođenče.
Otac novorođenčeta je taj koji treba da snosi troškove akike, ali ako bi neko od rodbine ili poznanika želio da snese troškove akike, u tome nema ništa sporno.
Sunnet je da se akika zakolje sedmog dana po rođenju djeteta, a ako se ne bi zaklala tada, može u bilo kojem drugom vremenu.
Sedmi dan po rođenju djeteta jeste dan u narednoj sedmici prije dana u kojem se dijete rodilo. Naprimjer, ako je novorođenče rođeno u petak, akika se kolje u naredni četvrtak.

Dozvoljeno je da se akika zakolje danju i noću, onda kada je to najlakše onome ko kolje akiku.
Većina učenjaka smatra da se sedmog dana prvo kolje akika, a potom brije glava novorođenčetu.
Dio učenjaka smatrao je da čovjek može sam za sebe da zakolje akiku ako to nisu učinili njegovi roditelji.
Prema stavu većine učenjaka, prilikom klanja akike obaveza je izgovoriti bismillu, kao što se to čini kada se kolje bilo koja druga životinja.
Prilikom klanja životinje dovoljno je u srcu imati namjeru da je to akika za novorođenče, a ako bi to čovjek izgovorio, ne bi pogriješio.
Ako roditelji nisu u mogućnosti da akiku zakolju u mjestu gdje žive, nema smetnje da se akika zakolje u nekom drugom mjestu, gradu, državi.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Propis korištenja tespiha prilikom zikra Media 0 129 09-10-2023.12:40
Poslednja Poruka: Media
Question Kako se klanja džuma namaz? Media 0 103 09-10-2023.12:29
Poslednja Poruka: Media
Question Kakav je propis posta 6 dana Ševala Media 0 269 03-03-2023.18:50
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: