Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nafila namaz
#1
Rainbow 
Definicija i podjela nafila

Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu. Dijele se u dvije kategorije:

Redovni sunnet namazi, koji se klanjaju uz dnevne farzove (onaj ko ih izostavlja čini grijeh ili odlazi u zabludu, ukoliko je ustrajan u tome i bez opravdanog razloga);
Ostali sunnet namazi.

Vrijeme u kojima je zabranjeno klanjati nafile

Ukbe ibn Amir r.a. kaže: “U tri vremena nam je Allahov Poslanik, a.s., zabranio da klanjamo i da kopamo svoje mrtve. To su vremena kada Sunce izlazi, dok se ne popne, kada bude na polovini neba dok ne skrene i kada se nagne ka zapadu dok ne zađe.”

Pored ova tri vremena zabranjeno je klanjati nafile poslije klanjanja sabaha sve dok Sunce ne izađe i nakon ikindijskog farza do akšama.

Vrijednost sunneta dnevnih namza

Poslanik a.s. kaže: “Ko redovno klanja dvanaest rekata sunneta: četiri prije podnevskog farza i dva poslije, dva poslije akšamskog farza, dva poslije jacijskog farza i dva prije sabahskog farza, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu.”

– Sunneti sabah namza (2 rekata prije farza)

Poslanik a.s. kaže: “Dva rekata sabahskog sunneta draži su mi od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu.” Na sabahskom sunnetu sunnet je učiti sure Kafirun i Ihlas.

– Sunneti podne namaza (četiri rekata prije, i dva poslije, farza)

Poslanik a.s. kaže: “Allah, dž.š., će zabraniti vatri da prži onoga ko redovno klanja četiri rekata prije podnevskih farzova.“

– Sunneti ikindije namaza (četiri rekata prije farza)

Poslanik a.s. kaže: “Smilovao se Allah čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindijskog farza.”

– Sunneti akšam namza (dva rekata posle farza)

Poslanik a.s. kaže: “Ko klanja akšam i nakon njega klanja dva rekata, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu.” Na akšamskom sunnetu sunnet je učiti sure Kafirun i Ihlas.

– Sunneti jacije namaza ( četiri rekata prije, i dva poslije, farza)

Četiri rekata prije jacijskog farza su sunneti gajri muekkede, dok su dva poslije sunneti muekkede.

Ostali sunnet namazi

– Duha namaz

– Kijamul lejl – Noćni namaz

– Hadždže namaz

– Istihara namaz

– Tehijjetul mesdžid
Odgovori
#2
Duha namaz

Duha namaz je jutarnji namaz. Aiša, r.a., kaže: “Božiji Poslanik, a.s., klanjao je nekada duha namaz, a nekada nije. Ja stalno klanjam duha namaz” Vrijeme duha namaza je od pola sahata poslije izlaska Sunca ili nešto više, i traje sve do podne namaza. Alija, r.a., kaže: “Allahov Poslanik, a.s., klanjao bi duha namaz u vrijeme kada bi Sunce od istoka odmaklo, onoliko koliko se sunce primakne zapadu u vrijeme ikindija namaza.”

Koristi duha namaza su mnogobrojne. Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”O Ebu Zerre, ako klanjaš od duha-namaza dva rekata, nećeš biti upisan u nemarne. Ako klanjaš četiri rekata, bit ćeš upisan među dobročinitelje. Ako klanjaš šest rekata, toga dana će te Allah sačuvati od grijeha. Ako klanjaš osam rekata, upisat ćeš se među pobožne, a ako klanjaš deset ili dvanaest rekata, Allah, dž.š., će ti sagraditi kuću u džennetu.”

Muhammed, a.s., kaže: “Svako jutro na svaki vaš zglob daje se sadaka. Svaki tesbih (izgovaranje subhanalah) je sadaka: svaki tahmid (izgovaranje elhamdulillah) je sadaka; svaki tehlil (izgovaranje la ilahe illallah) je sadaka; svaki tekbir (izgovaranje Allahu ekber) je sadaka naređivanje dobra je sadaka; odvraćanje od zla je sadaka; a sve to zamjenjuju dva rekata duha namaza.”

Vjerovjesnik, a.s., je rekao: “Ko klanja sabah u džematu, zatim sjedi spominjući Allaha, dž.š., dok Sunce ne izađe, a potom klanja dva rekata ima nagradu kao da je obavio hadž i umru.”

Način obavljanja duha namaza

Nijet duha namaza je: “Nevejtu en usalijje lillahi teala salated duha, edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.” (Ko ne zna neka zanijeti u srcu)

Duha namaz ima najmanje dva, a najviše dvanaest rekata. Ebu Hurejre, r.a., kaže: ”Moj prijatelj Vjerovjesnik, a.s., oporučio mi je troje: da postim tri dana od svakog mjeseca, da klanjam dva rekata duha namaza i da klanjam vitr prije odlaska na spavanje.”

Duha namaz se može klanjati u džematu, a može i pojedinačno, mada je bolje klanjati ga pojedinčano. Selam se predaje nakon svaka dva rekata (kao sabahski sunnet). Na rekatima duha namaza uči se kratko.

KIJAMUL LEJL – Noćni namaz

Noćni namaz je najbolje ga klanjati u posljednjoj trećini noći, ali ukoliko čovjek nije siguran da će ustati i klanjati, može noćni namaz klanjati i pred spavanje. Imami Gazali kaže: “Pametan će iskoristiti vrijeme u prvom dijelu noći, a disciplinovan i jak će to klanjanje ostaviti za kraj noći.” Noćni namaz se može klanjati nakon vitr namaza. Na rekatima noćnog namaza se dugo uči Kur’an.

Koristi noćnog namaza su mnogobrojne. Muhammed a.s. kaže: “Najbolji post nakon ramazana je u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz nakon propisanog (farz namaza) jeste noćni namaz.”

Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Uzvišeni Allah spušta se svake noći od petka na zemaljsko nebo, od početka do kraja noći, a u ostalim noćima u zadnjoj trećini, pa naređuje meleku da doziva: Ima li i jedan molilac, pa da mu dam, ima li i jedan pokajnik, pa da mu pokajanje primim, ima li neko ko traži oprost, pa da mu oprostim. O tražitelju dobra približi se. O tražitelju zla prođi se.”

Način obavljanja noćnog namaza

Nijet za noćni namaz je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salatel lejli edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.” (Ko ne zna neka zanijeti srcem)

Vjerovjesnik, a.s., najmanje je klanjao sedam rekata noćnog namaza, a najviše trinaest. Noćni namaz se klanja dva po dva rekata (kao sabahski sunnet), a može i po četiri (kao podnevski sunnet).

Hadždže namaz

Hadždže namaz je namaz za želju ili potrebu. Može se klanjati i danju i noću.

O koristi hadždže namaza Ahmed ibn Harb je rekao: “Klanjao sam hadždže namaz i osvjedočio se da je istina.”

Način obavljanja hadždže namaza

Hadždže namaz se može klanjati dva ili dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata.

Nijet za hadže namaz je: “Nevejtu en usallije lillahi teala saletel hadždžeti edaen mustakbilel kibleti. Allahu ekber.” (Ko ne zna neka zanijeti srcem)

Ukoliko klanjamo dva rekata, način klanjanja je sljedeći:

Muhammed, a.s., kaže: “Kome je potrebna Allahova pomoć li pomoć nekog čovjeka neka abdesti i neka klanja dva rekata. Nakon toga neka zahvali Allahu i donese salavat na Poslanika, a.s., zatim neka kaže: „Nema boga osim Allaha, Blagog i Plemenitog. Slavljen neka je Allah, Gospodar Arša velikog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Tvoju milost molim i Tvoj oprost i nagradu za učinjena dobra djela i spas od grijeha. Ne ostavi ni jednog mog grijeha da ga ne oprostiš, niti brigu da je ne otkloniš, niti neku potrebu sa kojom si Ti zadovoljan da je ni ispuniš. O Ti, Koji si najmilostiviji.‟ Zatim neka traži ono što hoće, vezano za dunjaluk ili ahiret jer Allah, je, zaista, Svemilosni.”

Ukoliko klanjamo dvanaest rekata, način klanjanja je sljedeći:

Poslanik, a.s., rekao: “Klanjaj dvanaest rekata noću ili danju, sjedi između svaka dva rekata. Kada budeš sjedio na kraju namaza (prije selama), zahvali se Allahu i donesi salavat na Poslanika, a.s. Nakon namaza učini sedždu i tada prouči sedam puta Fatihu i sedam puta Ajetul- Kursijju i reci: “La ilahe illallahu, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej‟in kadir” deset puta. Zatim reci: ‘Allahumme inni eseluke bi meakidil izzi min aršike, ve munteha rrahmeti min kitabike, ve ismikel e’azami, ve džiddikel e’ala, ve kelimatiket tammeti.‘ Zatim moli ono što ti treba, a onda podigni glavu (sa sedžde) i predaj selam na desnu i na lijevu stranu.”
Odgovori
#3
Istihare namaz

Istihare namaz je namaz koji se klanja kada želimo da donesemo najbolju moguću odluku, kada se dvoumimo oko nečeg. Istihare namaz klanja svako za sebe. Rezultate istihare možemo vidjeti u snu ili da jednostavno osjetimo šta je bolje za nas. Istihare namaz se ne klanja se u džematu. Može se klanjati danju, ali bolje noću. Istihare namaz se klanja do sedam puta.

Božiji Poslanik, a.s., je rekao: “Kada imaš kakvu važnu stvar ili posao, traži Allahov izbor (tako što ćeš klanjati istihara namaz) do sedam puta, a onda postupi prema onome čemu teži tvoje srce. To je za tebe dobro (hajr).”

Način obavljanja istihare namaza

Istihare namaz ima dva rekata i klanjaju se kao sabahski sunnet.

Nijet za istihara-namaz je: “Nevejtu en usalijje lillahi teala salatel istihareti edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.” (Ko ne zna neka zanijeti srcem)

Uče se sure Kafirun (1. rekat) i Ihlas (2. rekat)

Način obavljanja istihare namaza se nalazi u sljedećem hadisu:

Džabir ibn Abdullah prenosi: ”Božiji Poslanik, a.s., poučavao nas je istihari kao što nas je poučavao svakoj suri iz Kur‟ana. Govorio je „Kada se neko od vas bude odlučivao za neki posao, neka prethodno klanja dva rekata nafile i neka kaže: „Bože moj, molim Ti se, da uz pomoć Tvoga znanja odaberem ono što je dobro. Molim Te da me pomogneš Svojom pomoći. Molim Te za Tvoju veliku milost. Ti si moćan, a ne ja. Ti sve znaš, a ne ja. Ti si poznavalac svakih tajni. Bože moj, ako će ovaj posao za mene, za moju vjeru i moj život i na dunjaluku i ahiretu, biti dobar, pa dosudi mi ga i podari mi u njemu napredak. A ako će ovaj posao za mene, moju vjeru i život na dunjaluku i ahiretu, biti štetan, otkloni ga od mene i mene odvrati od njega! Dosudi mi dobro gdje god bilo i podari mi da sam time zadovoljan.‟ Ovdje će spomenuti svoju želju ili potrebu.”

Tehijjetul mesdžid

Tehijjetul mesdžid je pozdravni namaz tj. namaz koji klanjamo iz počasti prema džamiji. Namaz se klanja prilikom ulaska u džamiju, prije nego se sjede. Ima dva rekata i klanja se kao sabahski sunnet.

Nijet za tehijjetul-mesdžid je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salatet-tehijjetli mesdžidi edaen mustakbilel kibleti. Allahu ekber.”

Ukoliko se ulazak u džamiju ponavlja više puta dovoljno je klanjati jedan tehijjetul mesdžid.

Ostale nafile koje su utemeljenje na sunnetu

– Namaz između akšama i jacije (namaz evvabin);

– Teravih namaz;

– Namaz pri pomračenju Sunca i Mjeseca (namaz kusuf);

– Namaz za kišu (namaz istiska);

– Tesbih namaz;

– Namaz za pokajanje (namaz tevbe);

– Namaz nakon abdesta (namaz vudui);

– Namaz zahvale (namaz šukr);

– Namaz po dolasku s puta;

– Nafile koje se klanjaju povodom mubarek noći utemeljene su hadisima Vjerovjesnika, a.s., ali sve te predaje su slabe ili lažne.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Teravih namaz Media 1 279 25-10-2022.13:32
Poslednja Poruka: Media
Thumbs Up Bajram namaz Media 0 227 25-10-2022.13:28
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Dženaza namaz Media 0 349 25-10-2022.13:26
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: