Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
20. Ta-Ha – Taha
#1
Star 
20. Ta-Ha – Taha Mekka – 135 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ta Ha.

2. Ne objavljujemo Kur’an da se mučiš,

3. već da bude pouka o­nome koji se boji -

4. objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih,

5. Milostivi, koji upravlja svemirom svim.

6. Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je između njih i što je pod zemljom!

7. Ako se ti glasno moliš – pa, o­n zna i šta drugom tajno rekneš i što samo pomisliš!

8. Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!

9. A da li je do tebe doprla vijest o Musau,

10. kada je vatru ugledao pa čeljadi svojoj rekao: “Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati.”

11. A kad do nje dođe, neko ga zovnu: “O Musa,

12. Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obuću svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tuva.

13. Tebe sam izabrao, zato o­no što ti se objavljuje slušaj!

14. Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!

15. Čas oživljenja će sigurno doći – od svakog ga tajim – kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti.

16. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj o­naj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen.

17. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa?”

18. “Ovo je moj štap” – odgovori o­n – “kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe.”

19. “Baci ga, o Musa!” – reče o­n.

20. I o­n ga baci, kad o­n – zmija koja mili.

21. “Uzmi je i ne boj se”- reče o­n – “Mi ćemo je vratiti u o­no što je bila prije.

22. I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna; i eto – znamenje drugo,

23. da ti pokažemo neka od Naših velikih čuda.

24. Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevršio!”

25. “Gospodaru moj,” – reče Musa – “učini prostranim prsa moja

26. i olakšaj zadatak moj;

27. odriješi uzao sa jezika moga

28. da bi razumjeli govor moj

29. i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje

30. Haruna, brata mog;

31. osnaži me njime

32. i učini drugom u zadatku mome,

33. da bismo Te mnogo hvalili

34. i da bismo Te mnogo spominjali,

35. Ti, uistinu, znaš za nas.”

36. “Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!” – reče o­n -

37. “a ukazali smo ti milost Svoju još jednom,

38. kada smo majku tvoju nadahnuli o­nim što se samo nadahnućem stječe:

39. ’Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.’ I Ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom mojim.

40. Kada je sestra tvoja otišla i rekla: ’Hoćete li da vam pokažem o­nu koja će se o njemu brinuti?’ – Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te Mi brige oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena, zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao

41. i Ja sam te za Sebe izabrao.

42. Idite ti i brat tvoj, sa dokazima Mojim, i neka sam vam Ja uvijek na pameti,

43. idite faraonu, o­n se, doista, osilio,

44. pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!”

45. “Gospodaru naš,” – rekoše o­ni – “bojimo se da nas odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači.”

46. “Ne bojte se!” – reče o­n – “Ja sam s vama, Ja sve čujem i vidim.

47. Idite k njemu i recite: ’Mi smo poslanici Gospodara tvoga, pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti! Donijeli smo ti dokaz od Gospodara tvoga, a nek živi u miru o­naj koji Pravi put slijedi!

48. Nama se objavljuje da će, sigurno, stići kazna o­noga koji ne povjeruje i glavu okrene.’”

49. “Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?” – upita faraon.

50. “Gospodar naš je o­naj koji je svemu o­nom što je stvorio dao o­no što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi nadahnuo.”

51. “A šta je sa narodima davnašnjim?” – upita o­n.

52. “O njima zna sve Gospodar moj, u Knjizi je, Gospodaru mome ništa nije skriveno i o­n ništa ne zaboravlja.

53. o­n je za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro, i o­n spušta s neba kišu!” – Samo Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno.

54. Jedite i napasajte stoku svoju! To su dokazi za o­ne koji pameti imaju.

55. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti.

56. I Mi smo faraonu sve dokaze Naše pokazali, ali je o­n ipak porekao i da povjeruje odbio.

57. “Zar si došao da nas pomoću vradžbine svoje iz zemlje naše izvedeš, o Musa?” – upitao je.

58. “I mi ćemo tebi vradžbinu sličnu ovoj doista pripremiti! Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati, o­nako kako odgovara i nama i tebi!”

59. “Neka ročište bude za praznik” – reče Musa – “i nek se narod izjutra sakupi.”

60. I faraon ode, sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe.

61. “Teško vama!” – reče im Musa. “Ne iznosite laži o Allahu, pa da vas o­n kaznom uništi; a, sigurno, neće uspjeti o­naj koji laži iznosi!”

62. I o­ni se, tiho šapćući, stadoše o svome poslu između sebe raspravljati.

63. “Ova dvojica su čarobnjaci” – rekoše jedni drugima – “hoće vas vradžbinama svojim iz zemlje vaše izvesti i uništiti vjeru vašu prelijepu;

64. zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a o­nda u red stanite. Ko danas pobijedi, sigurno će postići šta želi!”

65. “O Musa,” – rekoše o­ni – “hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti?”

66. “Bacite vi!” – reče o­n – i odjednom mu se pričini da konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću,

67. i Musa u sebi osjeti zebnju.

68. “Ne boj se!” – rekosmo Mi – “ti ćeš, doista, pobijediti!

69. Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutaće o­no što su o­ni napravili, jer je o­no što su o­ni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti.”

70. I čarobnjaci se baciše licem na tle govoreći: “Mi vjerujemo u Musaova i Harunova Gospodara!”

71. “Vi ste mu povjerovali” – viknu faraon – “prije nego što sam vam ja dopustio! o­n je učitelj vaš, o­n vas je vradžbini naučio i ja ću vam, zacijelo, unakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i istrajniji.”

72. “Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam o­noga koji nas je stvorio!” – odgovoriše o­ni – “pa čini što hoćeš; to možeš učiniti samo u životu na ovome svijetu!

73. Mi vjerujemo u Gospodara našeg da bi nam grijehe naše oprostio i vradžbine na koje si nas ti primorao. A Allah bolje nagrađuje i kažnjava trajnije.”

74. o­noga koji pred Gospodara svoga kao nevjernik iziđe čeka Džehennem, u njemu neće ni umrijeti ni živjeti;

75. a o­ne koji pred Njega iziđu kao vjernici, a koji su dobra djela činili – njih sve čekaju visoki stepeni,

76. edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u njima će o­ni vječno ostati, i to će biti nagrada za o­ne koji se budu od grijeha očistili.

77. I Mi objavismo Musau: “Noću izvedi robove Moje i s njima suhim putem kroz more prođi, ne strahujući da će te o­ni stići i da ćeš se utopiti.”

78. A faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, ali su ih talasi mora prekrili;

79. faraon je narod svoj u zabludu doveo, a nije na Pravi put izveo.

80. O sinovi Israilovi, Mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili, i na desnu stranu Tura vas doveli, i manu i prepelice vam slali.

81. “Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni da vas ne bi snašla srdžba Moja; a koga snađe srdžba Moja – nastradao je!

82. Ja ću sigurno oprostiti o­nome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje.”

83. “A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa”

84. “Evo ide za mnom” – odgovori o­n – “a požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.”

85. “Mi smo narod tvoj poslije tvog odlaska u iskušenje doveli” – reče o­n – “njega je zaveo Samirija.”

86. I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. “O narode moj,” – reče – “zar vam Gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili hoćete da vas stigne srdžba Gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali!”

87. “Nismo prekršili dato ti obećanje od svoje volje” – odgovoriše. “Bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to bacili.” A to isto uradio je i Samirija,

88. pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muče,* i o­ni su o­nda rekli: “Ovo je vaš bog i Musaov bog, o­n ga je zaboravio!”

89. Zar o­ni nisu vidjeli da im o­no ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist pribaviti?

90. A njima je Harun još prije govorio: “O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni; Gospodar vaš je Milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje!”

91. “Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa” – odgovorili su o­ni.

92. “O Harune,” – povika Musa – “šta te je spriječilo, kad si ih vidio da su zalutali,

93. da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao?”

94. “O sine majke moje,” – reče Harun – “ne hvataj me za bradu i za kosu moju! Ja sam se plašio da ti ne rekneš: ’Razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio o­nako kako sam ti rekao.’”

95. “A šta si to ti htio, o Samirija?” – upita Musa.

96. “Ja sam vidio o­no što o­ni nisu vidjeli” – odgovori o­n – “pa sam šaku zemlje ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio, i eto tako je u mojoj duši ponikla zla misao.”

97. “E o­nda se gubi!” – reče Musa – “čitavog svog života ćeš govoriti: ’Neka me niko ne dotiče!’, a čeka te još i određeni čas koji te neće mimoići. Pogledaj samo ovog tvog ’boga’ kojem si se klanjao; mi ćemo ga, sigurno, spaliti i po moru mu prah rasuti.

98. Vaš bog je – Allah, drugog boga, osim Njega, nema! o­n sve zna!”

99. I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti o o­nima koji su bili i nestali, i objavljujemo ti od Sebe Kur’an.

100. Ko za njega ne bude mario, na Sudnjem danu će doista teško breme ponijeti,

101. vječno će u muci ostati, a jeziv tovar će im na Sudnjem danu biti,

102. na Dan kada će se u rog puhnuti. Toga dana ćemo nevjernike modre sakupiti

103. i jedan drugom će tiho govoriti: “Niste ostali više od deset dana.”

104. Mi dobro znamo o čemu će o­ni govoriti kad najrazboritiji između njih rekne; “Ostali ste samo dan jedan!”

105. A pitaju te o planinama, pa ti reci: “Gospodar moj će ih u prah pretvoriti i razasuti,

106. a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti,

107. ni udubina ni uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti.”

108. Toga dana će se o­ni glasniku odazvati, moraće ga slijediti i pred Milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti.

109. Toga dana će biti od koristi posredovanje samo o­noga kome Milostivi dopusti i dozvoli da za nekoga govori.

110. o­n zna šta su radili i šta ih čeka, a o­ni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti.

111. Ljudi će se Živom i Vječnom pokoriti, o­naj koji Mu je druge ravnim smatrao svaku nadu će izgubiti,

112. a o­naj ko je dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravde ni zakidanja nagrade plašiti.

113. I eto tako, Mi Kur’an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu opomene ponavaljamo da bi se o­ni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio.

114. Neka je uzvišen Allah, Vladar Istiniti! I ne žuri s čitanjem Kur’ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi, i reci; “Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!”

115. A Ademu smo odmah u početku naredili; ali o­n je zaboravio, i nije odlučan bio.

116. A kad smo melekima rekli: “Sedždu učinite Ademu!” – svi su sedždu učinili, samo Iblis nije htio.

117. “O Ademe,” – rekli smo – “ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da o­n bude uzrok vašem izlasku iz Dženneta, pa da se o­nda mučiš.

118. U njemu nećeš ni ogladnjeti, ni go biti,

119. u njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti.”

120. Ali šejtan mu poče bajati i govoriti: “O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?”

121. I njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova pa počeše po njima lišće džennetsko stavljati – tako Adem nije Gospodara svoga poslušao i s Puta je skrenuo.

122. Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na Pravi put ga uputio.

123. “Izlazite iz njega svi” – reče o­n – “jedni drugima ćete neprijatelji biti!” Od Mene će vam uputa dolaziti, i o­naj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.

124. A o­naj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.

125. “Gospodaru moj,” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?”

126. “Evo zašto” – reći će o­n: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.”

127. I tako ćemo Mi kazniti sve o­ne koji se pohotama previše odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na o­nome svijetu biće, uistinu, bolnija i vječna.

128. Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili, o­nih po čijim nastambama o­ni hode! To su, zaista, dokazi za ljude pametne.

129. I da nije ranije izrečene riječi Gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna.

130. Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima, i na krajevima dana – da bi bio zadovoljan.

131. I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vječna.

132. Naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo o­ne koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.

133. Mnogobošci govore: “Zašto nam ne donese kakvo čudo od Gospodara svoga?” A zar im ne dolazi objašnjenje o o­nome što ima u davnašnjim listovima?

134. A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: “Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi Tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali.”

135. Reci: “Svi mi čekamo, pa čekajte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na Pravome putu.”

(Kur’an Časni)
#2
Surah Ta-Ha

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Ta-Ha.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an, and none but Allah (Alone) knows their meanings.]

2. We have not sent down the Qur'an unto you (O Muhammad ) to cause you distress,

3. But only as a Reminder to those who fear (Allah).

4. A revelation from Him (Allah) Who has created the earth and high heavens.

5. The Most Beneficent (Allah) Istawa (rose over) the (Mighty) Throne (in a manner that suits His Majesty).

6. To Him belongs all that is in the heavens and all that is on the earth, and all that is between them, and all that is under the soil.

7. And if you (O Muhammad ) speak (the invocation) aloud, then verily, He knows the secret and that which is yet more hidden.

8. Allah! La ilahla illa Huwa (none has the right to be worshipped but He)! To Him belong the Best Names.

9. And has there come to you the story of Musa (Moses)?

10. When he saw a fire, he said to his family: "Wait! Verily, I have seen a fire, perhaps I can bring you some burning brand therefrom, or find some guidance at the fire."

11. And when he came to it (the fire), he was called by name: "O Musa (Moses)!

12. "Verily! I am your Lord! So take off your shoes, you are in the sacred valley, Tuwa.

13. "And I have chosen you. So listen to that which is inspired to you.

14. "Verily! I am Allah! La ilaha illa Ana (none has the right to be worshipped but I), so worship Me, and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) for My Remembrance.

15. "Verily, the Hour is coming and My Will is to keep it hidden that every person may be rewarded for that which he strives.

16. "Therefore, let not the one who believes not therein (i.e. in the Day of Resurrection, Reckoning, Paradise and Hell, etc.), but follows his own lusts, divert you therefrom, lest you perish.

17. "And what is that in your right hand, O Musa (Moses)?"

18. He said: "This is my stick, whereon I lean, and wherewith I beat down branches for my sheep, and wherein I find other uses."

19. (Allah) said: "Cast it down, O Musa (Moses)!"

20. He cast it down, and behold! It was a snake, moving quickly.

21. Allah said:"Grasp it, and fear not, We shall return it to its former state,

22. "And press your (right) hand to your (left) side, it will come forth white (and shining), without any disease as another sign,

23. "That We may show you (some) of Our Greater Signs.

24. "Go to Fir'aun (Pharaoh)! Verily, he has transgressed (all bounds in disbelief and disobedience, and has behaved as an arrogant, and as a tyrant)."

25. [Musa (Moses)] said: "O my Lord! Open for me my chest (grant me self-confidence, contentment, and boldness).

26. "And ease my task for me;

27. "And make loose the knot (the defect) from my tongue, (i.e. remove the incorrectness from my speech) [That occurred as a result of a brand of fire which Musa (Moses) put in his mouth when he was an infant]. [Tafsir At-Tabari, Vol. 16, Page 159].

28. "That they understand my speech,

29. "And appoint for me a helper from my family,

30. "Harun (Aaron), my brother;

31. "Increase my strength with him,

32. "And let him share my task (of conveying Allah's Message and Prophethood),

33. "That we may glorify You much,

34. "And remember You much,

35. "Verily! You are of us Ever a Well-Seer."

36. Allah said: "You are granted your request, O Musa (Moses)!

37. "And indeed We conferred a favour on you another time (before).

38. "When We inspired your mother with that which We inspired.

39. "Saying: 'Put him (the child) into the Tabut (a box or a case or a chest) and put it into the river (Nile), then the river shall cast it up on the bank, and there, an enemy of Mine and an enemy of his shall take him.' And I endued you with love from Me, in order that you may be brought up under My Eye,

40. "When your sister went and said: 'Shall I show you one who will nurse him?' So We restored you to your mother, that she might cool her eyes and she should not grieve. Then you did kill a man, but We saved you from great distress and tried you with a heavy trial. Then you stayed a number of years with the people of Madyan (Midian). Then you came here according to the fixed term which I ordained (for you), O Musa (Moses)!

41. "And I have Istana'tuka, for Myself.

42. "Go you and your brother with My Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), and do not, you both, slacken and become weak in My Remembrance.

43. "Go, both of you, to Fir'aun (Pharaoh), verily, he has transgressed (all bounds in disbelief and disobedience and behaved as an arrogant and as a tyrant).

44. "And speak to him mildly, perhaps he may accept admonition or fear Allah."

45. They said: "Our Lord! Verily! We fear lest he should hasten to punish us or lest he should transgress (all bounds against us)."

46. He (Allah) said: "Fear not, verily! I am with you both, hearing and seeing.

47. "So go you both to him, and say: 'Verily, we are Messengers of your Lord, so let the Children of Israel go with us, and torment them not; indeed, we have come with a sign from your Lord! And peace will be upon him who follows the guidance!

48. 'Truly, it has been revealed to us that the torment will be for him who denies [believes not in the Oneness of Allah, and in His Messengers, etc.], and turns away.'(from the truth and obedience of Allah)"

49. Fir'aun (Pharaoh) said: "Who then, O Musa (Moses), is the Lord of you two?"

50. [Musa (Moses)] said: "Our Lord is He Who gave to each thing its form and nature, then guided it aright."

51. [Fir'aun (Pharaoh)] said: "What about the generations of old?"

52. [Musa (Moses)] said: "The knowledge thereof is with my Lord, in a Record. My Lord is neither unaware nor He forgets, "

53. Who has made earth for you like a bed (spread out); and has opened roads (ways and paths etc.) for you therein; and has sent down water (rain) from the sky. And We have brought forth with it various kinds of vegetation.

54. Eat and pasture your cattle, (therein); verily, in this are proofs and signs for men of understanding.

55. Thereof (the earth) We created you, and into it We shall return you, and from it We shall bring you out once again.

56. And indeed We showed him [Fir'aun (Pharaoh)] all Our Signs and Evidences, but he denied and refused.

57. He [Fir'aun (Pharaoh)] said: "Have you come to drive us out of our land with your magic, O Musa (Moses)?

58. "Then verily, we can produce magic the like thereof; so appoint a meeting between us and you, which neither we, nor you shall fail to keep, in an open wide place where both shall have a just and equal chance (and beholders could witness the competition)."

59. [Musa (Moses)] said: "Your appointed meeting is the day of the festival, and let the people assemble when the sun has risen (forenoon)."

60. So Fir'aun (Pharaoh) withdrew, devised his plot and then came back.

61. Musa (Moses) said to them: "Woe unto you! Invent not a lie against Allah, lest He should destroy you completely by a torment. And surely, he who invents a lie (against Allah) will fail miserably."

62. Then they debated with one another what they must do, and they kept their talk secret.

63. They said: "Verily! These are two magicians. Their object is to drive you out from your land with magic, and overcome your chiefs and nobles.

64. "So devise your plot, and then assemble in line. And whoever overcomes this day will be indeed successful."

65. They said:"O Musa (Moses)! Either you throw first or we be the first to throw?"

66. [Musa (Moses)] said: "Nay, throw you (first)!" Then behold, their ropes and their sticks, by their magic, appeared to him as though they moved fast.

67. So Musa (Moses) conceived a fear in himself.

68. We (Allah) said: "Fear not! Surely, you will have the upper hand.

69. "And throw that which is in your right hand! It will swallow up that which they have made. That which they have made is only a magician's trick, and the magician will never be successful, no matter whatever amount (of skill) he may attain."

70. So the magicians fell down prostrate. They said: "We believe in the Lord of Harun (Aaron) and Musa (Moses)."

71. [Fir'aun (Pharaoh)] said: "Believe you in him [Musa (Moses)] before I give you permission? Verily! He is your chief who taught you magic. So I will surely cut off your hands and feet on opposite sides, and I will surely crucify you on the trunks of date-palms, and you shall surely know which of us [I (Fir'aun - Pharaoh) or the Lord of Musa (Moses) (Allah)] can give the severe and more lasting torment."

72. They said: "We prefer you not over the clear signs that have come to us, and to Him (Allah) Who created us. So decree whatever you desire to decree, for you can only decree (regarding) this life of the world.

73. "Verily! We have believed in our Lord, that He may forgive us our faults, and the magic to which you did compel us. And Allah is better as regards reward in comparison to your [Fir'aun's (Pharaoh)] reward, and more lasting (as regards punishment in comparison to your punishment)."

74. Verily! Whoever comes to his Lord as a Mujrim (criminal, polytheist, disbeliever in the Oneness of Allah and His Messengers, sinner, etc.), then surely, for him is Hell, therein he will neither die nor live.

75. But whoever comes to Him (Allah) as a believer (in the Oneness of Allah, etc.), and has done righteous good deeds, for such are the high ranks (in the Hereafter),

76. 'Adn (Edn) Paradise (everlasting Gardens), under which rivers flow, wherein they will abide forever: such is the reward of those who purify themselves [(by abstaining from all kinds of sins and evil deeds) which Allah has forbidden and by doing all that which Allah has ordained)].

77. And indeed We inspired Musa (Moses) (saying): "Travel by night with Ibadi (My slaves) and strike a dry path for them in the sea, fearing neither to be overtaken [by Fir'aun (Pharaoh)] nor being afraid (of drowning in the sea)."

78. Then Fir'aun (Pharaoh) pursued them with his hosts, but the sea-water completely overwhelmed them and covered them up.

79. And Fir'aun (Pharaoh) led his people astray, and he did not guide them.

80. O Children of Israel! We delivered you from your enemy, and We made a covenant with you on the right side of the Mount, and We sent down to you Al-Manna and quails,

81. (Saying) eat of the Taiyibat (good lawful things) wherewith We have provided you, and commit no oppression therein, lest My Anger should justly descend on you. And he on whom My Anger descends, he is indeed perished.

82. And verily, I am indeed Forgiving to him who repents, believes (in My Oneness, and associates none in worship with Me) and does righteous good deeds, and then remains constant in doing them, (till his death).

83. "And what made you hasten from your people, O Musa (Moses)?"

84. He said: "They are close on my footsteps, and I hastened to You, O my Lord, that You might be pleased."

85. (Allah) said: "Verily! We have tried your people in your absence, and As-Samiri has led them astray."

86. Then Musa (Moses) returned to his people in a state of anger and sorrow. He said: "O my people! Did not your Lord promise you a fair promise? Did then the promise seem to you long in coming? Or did you desire that wrath should descend from your Lord on you, so you broke your promise to me (i.e disbelieving in Allah and worshipping the calf)?"

87. They said: "We broke not the promise to you, of our own will, but we were made to carry the weight of the ornaments of the [Fir'aun's (Pharaoh)] people, then we cast them (into the fire), and that was what As-Samiri suggested."

88. Then he took out (of the fire) for them a statue of a calf which seemed to low. They said: "This is your ilah (god), and the ilah (god) of Musa (Moses), but [Musa (Moses)] has forgotten (his god).'"

89. Did they not see that it could not return them a word (for answer), and that it had no power either to harm them or to do them good?

90. And Harun (Aaron) indeed had said to them beforehand: "O my people! You are being tried in this, and verily, your Lord is (Allah) the Most Beneficent, so follow me and obey my order."

91. They said: "We will not stop worshipping it (i.e. the calf), until Musa (Moses) returns to us."

92. [Musa (Moses)] said: "O Harun (Aaron)! What stopped you when you saw them going astray;

93. "That you followed me not (according to my advice to you)? Have you then disobeyed my order?"

94. He [Harun (Aaron)] said: "O son of my mother! Seize (me) not by my beard, nor by my head! Verily, I feared lest you should say: 'You have caused a division among the Children of Israel, and you have not respected my word!' "

95. [Musa (Moses)] said: "And what is the matter with you. O Samiri? (i.e. why did you do so?)"

96. (Samiri) said: "I saw what they saw not, so I took a handful (of dust) from the hoof print of the messenger [Jibrael's (Gabriel) horse] and threw it [into the fire in which were put the ornaments of the Fir'aun's (Pharaoh) people, or into the calf]. Thus my inner-self suggested to me."

97. Musa (Moses) said: "Then go away! And verily, your (punishment) in this life will be that you will say: "Touch me not (i.e.you will live alone exiled away from mankind); and verily (for a future torment), you have a promise that will not fail. And look at your ilah (god), to which you have been devoted. We will certainly burn it, and scatter its particles in the sea."

98. Your Ilah (God) is only Allah, the One (La ilaha illa Huwa) (none has the right to be worshipped but He). He has full knowledge of all things.

99. Thus We relate to you (O Muhammad ) some information of what happened before. And indeed We have given you from Us a Reminder (this Qur'an).

100. Whoever turns away from it (this Qur'an i.e. does not believe in it, nor acts on its orders), verily, they will bear a heavy burden (of sins) on the Day of Resurrection,

101. They will abide in that (state in the Fire of Hell), and evil indeed will it be that load for them on the Day of Resurrection;

102. The Day when the Trumpet will be blown (the second blowing): that Day, We shall gather the Mujrimun (criminals, polytheists, sinners, disbelievers in the Oneness of Allah, etc.) Zurqa: (blue or blind eyed with black faces).

103. In whispers will they speak to each other (saying): "You stayed not longer than ten (days)."

104. We know very well what they will say, when the best among them in knowledge and wisdom will say: "You stayed no longer than a day!"

105. And they ask you concerning the mountains, say; "My Lord will blast them and scatter them as particles of dust.

106. "Then He shall leave it as a level smooth plain.

107. "You will see therein nothing crooked or curved."

108. On that Day mankind will follow strictly (the voice of) Allah's caller, no crookedness (that is without going to the right or left of that voice) will they show him (Allah's caller). And all voices will be humbled for the Most Beneficent (Allah), and nothing shall you hear but the low voice of their footsteps.

109. On that day no intercession shall avail, except the one for whom the Most Beneficent (Allah) has given permission and whose word is acceptable to Him.

110. He (Allah) knows what happens to them (His creatures) in this world, and what will happen to them (in the Hereafter), and they will never compass anything of His Knowledge.

111. And (all) faces shall be humbled before (Allah), the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists. And he who carried (a burden of) wrongdoing (i.e. he who disbelieved in Allah, ascribed partners to Him, and did deeds of His disobedience), became indeed a complete failure (on that Day).

112. And he who works deeds of righteousness, while he is a believer (in Islamic Monotheism) then he will have no fear of injustice, nor of any curtailment (of his reward).

113. And thus We have sent it down as a Qur'an in Arabic, and have explained therein in detail the warnings, in order that they may fear Allah, or that it may cause them to have a lesson from it (or to have the honour for believing and acting on its teachings).

114. Then High above all be Allah, the True King. And be not in haste (O Muhammad ) with the Qur'an before its revelation is completed to you, and say: "My Lord! Increase me in knowledge."

115. And indeed We made a covenant with Adam before, but he forgot, and We found on his part no firm will-power.

116. And (remember) when We said to the angels: "Prostrate yourselves to Adam." They prostrated (all) except Iblis (Satan), who refused.

117. Then We said: "O Adam! Verily, this is an enemy to you and to your wife. So let him not get you both out of Paradise, so that you be distressed in misery.

118. Verily, you have (a promise from Us) that you will never be hungry therein nor naked.

119. And you (will) suffer not from thirst therein nor from the sun's heat.

120. Then Shaitan (Satan) whispered to him, saying : "O Adam! Shall I lead you to the Tree of Eternity and to a kingdom that will never waste away?"

121. Then they both ate of the tree, and so their private parts appeared to them, and they began to stick on themselves the leaves from Paradise for their covering. Thus did Adam disobey his Lord, so he went astray.

122. Then his Lord chose him, and turned to him with forgiveness, and gave him guidance.

123. (Allah) said:"Get you down (from the Paradise to the earth), both of you, together, some of you are an enemy to some others. Then if there comes to you guidance from Me, then whoever follows My Guidance shall neither go astray, nor fall into distress and misery.

124. "But whosoever turns away from My Reminder (i.e. neither believes in this Qur'an nor acts on its orders, etc.) verily, for him is a life of hardship, and We shall raise him up blind on the Day of Resurrection."

125. He will say:"O my Lord! Why have you raised me up blind, while I had sight (before)."

126. (Allah) will say: "Like this, Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) came unto you, but you disregarded them (i.e. you left them, did not think deeply in them, and you turned away from them), and so this Day, you will be neglected (in the Hell-fire, away from Allah's Mercy)."

127. And thus do We requite him who transgresses beyond bounds [i.e. commits the great sins and disobeys his Lord (Allah) and believes not in His Messengers, and His revealed Books, like this Qur'an, etc.], and believes not in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of his Lord, and the torment of the Hereafter is far more severe and more lasting.

128. Is it not a guidance for them (to know) how many generations We have destroyed before them, in whose dwellings they walk? Verily, in this are signs indeed for men of understanding.

129. And had it not been for a Word that went forth before from your Lord, and a term determined, (their punishment) must necessarily have come (in this world).

130. So bear patiently (O Muhammad ) what they say, and glorify the praises of your Lord before the rising of the sun, and before its setting, and during some of the hours of the night, and at the sides of the day (an indication for the five compulsory congregational prayers), that you may become pleased with the reward which Allah shall give you.

131. And strain not your eyes in longing for the things We have given for enjoyment to various groups of them (polytheists and disbelievers in the Oneness of Allah), the splendour of the life of this world that We may test them thereby. But the provision (good reward in the Hereafter) of your Lord is better and more lasting.

132. And enjoin As-Salat (the prayer) on your family, and be patient in offering them [i.e. the Salat (prayers)]. We ask not of you a provision (i.e. to give Us something: money, etc.); We provide for you. And the good end (i.e. Paradise) is for the Muttaqun (pious - see V.2:2).

133. They say: "Why does he not bring us a sign (proof) from his Lord?" Has there not come to them the proof of that which is (written) in the former papers [Scriptures, i.e. the Taurat (Torah), and the Injeel (Gospel), etc. about the coming of the Prophet Muhammad ].

134. And if We had destroyed them with a torment before this (i.e. Messenger Muhammad and the Qur'an), they would surely have said: "Our Lord! If only You had sent us a Messenger, we should certainly have followed Your Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), before we were humiliated and disgraced."

135. Say (O Muhammad ): "Each one (believer and disbeliever, etc.) is waiting, so wait you too, and you shall know who are they that are on the Straight and Even Path (i.e. Allah's Religion of Islamic Monotheism), and who are they that have let themselves be guided (on the Right Path).


Skoči na Forum: