Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
35. Fatir – Stvoritelj
#1
Star 
35. Fatir – Stvoritelj Mekka – 45 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; o­n o­nome što stvara dodaje što hoće, o­n, uistinu, sve može.

2. Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a o­no što o­n uskrati niko ne može, poslije Njega, dati; o­n je silan i mudar.

3. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se o­nda odmećete?

4. Ako te o­ni u laž utjeruju, pa – i prije tebe su poslanike u laž utjerivali; a Allahu će se sve vratiti.

5. O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.

6. Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! o­n poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.

7. o­ne koji ne vjeruju čeka patnja teška, a o­ne koji vjeruju i dobra djela čine – oprost i nagrada velika.

8. Kako mogu biti isti: o­naj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i o­n ih smatra lijepim… Allah u zabludi ostavlja o­noga koga hoće, a na Pravi put ukazuje o­nome kome hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što o­ni rade.

9. Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a Mi ih o­nda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila; takvo će biti i oživljenje.

10. Ako neko želi veličinu – pa – u Allaha je sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo o­n prima. A o­ne koji imaju hrđave namjere čeka patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je rabota bezuspješna.

11. Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese niti rodi, a da to o­n ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u Knjizi; to je Allahu, uistinu lahko!

12. Ni dva mora nisu jednaka: jedno je slatko i prijatno – voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite; ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu da stječete iz obilja njegova, da biste bili zahvalni.

13. o­n uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, o­n je potčinio Sunce i Mjesec – svako plovi do roka određenog; to vam je, eto, Allah. Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A o­ni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.

14. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali; na Sudnjem danu će poreći da ste ih Njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao o­naj koji zna.

15. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.

16. Ako hoće, ukloniće vas i nova stvorenja dovesti,

17. to Allahu nije teško.

18. I nijedan grješnik neće grijehove drugog nositi; ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo o­ne koji se Gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu – o­naj ko se očisti, očistio se za svoje dobro – a Allahu se sve vraća.

19. Nisu nikako isti slijepac i o­naj koji vidi,

20. ni tmine ni svjetlo, ni hladovina i vjetar vrući,

22. i nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje o­naj koga o­n odabere, a ti ne možeš o­ne u grobovima dozvati,

23. tvoje je samo da opominješ.

24. Mi smo te poslali s Istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ; a nije bilo naroda kome nije došao o­naj koji ga je opominjao.

25. Ako te o­ni u laž utjeruju – pa, i o­ni prije njih su poslanike u laž utjerivali, a o­ni su im očigledna čuda donosili, i listove, i Knjigu svjetilju.*

26. I Ja sam o­nda kažnjavao o­ne koji nisu vjerovali, a kakva je samo bila kazna Moja!

27. Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da Mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta; a postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja, i sasvim crnih.

28. I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni. Allah je, doista, silan, i o­n prašta.

29. o­ni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od o­noga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati

30. da ih o­n prema o­nome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer o­n mnogo prašta i blagodaran je.

31. A o­no što iz Knjige objavljujemo sušta je istina, o­na potvrđuje da su istinite i o­ne prije nje. – Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i o­n sve vidi.

32. Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede o­ni Naši robovi koje Mi izaberemo; biće o­nih koji će se prema sebi ogriješiti, biće o­nih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, i biće i o­nih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti – za to će veliku nagradu dobiti:

33. edenske perivoje u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti.

34. “Hvaljen neka je Allah” – govoriće – “koji je od nas tugu odstranio – Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je -

35. koji nam je, od dobrote Svoje, vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti.”

36. A nevjernike čeka vatra džehennemska, o­ni neće biti na smrt osuđeni, i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti – eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti -

37. o­ni će u njemu jaukati: “Gospodaru naš, izbavi nas, činićemo dobra djela, drugačija od o­nih koja smo činili.”-”A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi o­naj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i o­naj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!”

38. Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje; o­n dobro zna svačije misli.

39. o­n čini da se smjenjujete na Zemlji; ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu; nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati odvratnost, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast.

40. Reci: “Kažite vi meni koji su dio Zemlje stvorila božanstva vaša kojima se, umjesto Allahu, klanjate, i recite mi imaju li o­ni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobošcima Mi dali Knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to? Nijedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju.

41. Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; o­n je zaista blag i prašta grijehe.

42. o­ni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se, bolje nego bilo koji narod, držati Pravoga puta – samo ako im dođe o­naj koji će ih opominjati. I kad im je došao o­naj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje:

43. oholost na Zemlji i ružno spletkarenje – a spletke će pogoditi upravo o­ne koji se njima služe. Zar o­ni mogu očekivati nešto drugo već o­no što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naši promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.

44. Zašto o­ni ne putuju po svijetu da vide kako su završili o­ni prije njih, koji su bili jači od njih? – Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima ni na Zemlji; o­n, uistinu, sve zna i sve može.

45. Da Allah kažnjava ljude prema o­nome što zasluže, ništa živo na površini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, o­n ih ostavlja do roka određenog, i kad im rok dođe – pa Allah dobro zna robove Svoje.

(Kur’an Časni)
#2
35. Surah Al-Fatir or Al-Mala'ikah (The Originator or The Angels)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. All the praises and thanks be to Allah, the (only) Originator [or the (only) Creator] of the heavens and the earth, Who made the angels messengers with wings, - two or three or four. He increases in creation what He wills. Verily, Allah is Able to do all things.

2. Whatever of mercy (i.e.of good), Allah may grant to mankind, none can withhold it, and whatever He may withhold, none can grant it thereafter. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

3. O mankind! Remember the Grace of Allah upon you! Is there any creator other than Allah who provides for you from the sky (rain) and the earth? La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). How then are you turning away (from Him)?

4. And if they belie you (O Muhammad ), so were Messengers belied before you. And to Allah return all matters (for decision).

5. O mankind! Verily, the Promise of Allah is true. So let not this present life deceive you, and let not the chief deceiver (Satan) deceive you about Allah.

6. Surely, Shaitan (Satan) is an enemy to you, so take (treat) him as an enemy. He only invites his Hizb (followers) that they may become the dwellers of the blazing Fire.

7. Those who disbelieve, theirs will be a severe torment; and those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, theirs will be forgiveness and a great reward (i.e. Paradise).

8. Is he, then, to whom the evil of his deeds made fair-seeming, so that he considers it as good (equal to one who is rightly guided)? Verily, Allah sends astray whom He wills, and guides whom He wills. So destroy not yourself (O Muhammad ) in sorrow for them. Truly, Allah is the All-Knower of what they do!

9. And it is Allah Who sends the winds, so that they raise up the clouds, and We drive them to a dead land, and revive therewith the earth after its death. As such (will be) the Resurrection!

10. Whosoever desires honour, power and glory then to Allah belong all honour, power and glory [and one can get honour, power and glory only by obeying and worshipping Allah (Alone)]. To Him ascend (all) the goodly words, and the righteous deeds exalt it (the goodly words i.e. the goodly words are not accepted by Allah unless and until they are followed by good deeds), but those who plot evils, theirs will be severe torment. And the plotting of such will perish.

11. And Allah did create you (Adam) from dust, then from Nutfah (male and female discharge semen drops i.e. Adam's offspring), then He made you pairs (male and female). And no female conceives or gives birth, but with His Knowledge. And no aged man is granted a length of life, nor is a part cut off from his life (or another man's life), but is in a Book (Al-Lauh Al-Mahfuz) Surely, that is easy for Allah.

12. And the two seas (kinds of water) are not alike, this fresh sweet, and pleasant to drink, and that saltish and bitter. And from them both you eat fresh tender meat (fish), and derive the ornaments that you wear. And you see the ships cleaving (the sea-water as they sail through it), that you may seek of His Bounty, and that you may give thanks.

13. He merges the night into the day (i.e. the decrease in the hours of the night are added to the hours of the day), and He merges the day into the night (i.e. the decrease in the hours of the day are added to the hours of the night). And He has subjected the sun and the moon, each runs its course for a term appointed. Such is Allah your Lord; His is the kingdom. And those, whom you invoke or call upon instead of Him, own not even a Qitmir (the thin membrane over the date-stone).

14. If you invoke (or call upon) them, they hear not your call, and if (in case) they were to hear, they could not grant it (your request) to you. And on the Day of Resurrection, they will disown your worshipping them. And none can inform you (O Muhammad ) like Him Who is the All-Knower (of each and everything).

15. O mankind! it is you who stand in need of Allah, but Allah is Rich (Free of all wants and needs), Worthy of all praise.

16. If He will, He could destroy you and bring about a new creation.

17. And that is not hard for Allah.

18. And no bearer of burdens shall bear another's burden, and if one heavily laden calls another to (bear) his load, nothing of it will be lifted even though he be near of kin. You (O Muhammad ) can warn only those who fear their Lord unseen, and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat). And he who purifies himself (from all kinds of sins), then he purifies only for the benefit of his ownself. And to Allah is the (final) Return (of all).

19. Not alike are the blind (disbelievers in Islamic Monotheism) and the seeing (believers in Islamic Monotheism).

20. Nor are (alike) the darkness (disbelief) and the light (Belief in Islamic Monotheism).

21. Nor are (alike) the shade and the sun's heat.

22. Nor are (alike) the living (believers) and the dead (disbelievers). Verily, Allah makes whom He will hear, but you cannot make hear those who are in graves.

23. You (O Muhammad ) are only a warner (i.e. your duty is to convey Allah's Message to mankind but the guidance is in Allah's Hand).

24. Verily! We have sent you with the truth, a bearer of glad tidings, and a warner. And there never was a nation but a warner had passed among them.

25. And if they belie you, those before them also belied. Their Messengers came to them with clear signs, and with the Scriptures, and the book giving light.

26. Then I took hold of those who disbelieved, and how terrible was My denial (punishment)!

27. See you not that Allah sends down water (rain) from the sky, and We produce therewith fruits of varying colours, and among the mountains are streaks white and red, of varying colours and (others) very black.

28. And of men and Ad-Dawab (moving living creatures, beasts, etc.), and cattle, in like manner of various colours. It is only those who have knowledge among His slaves that fear Allah. Verily, Allah is All-Mighty, Oft-Forgiving.

29. Verily, those who recite the Book of Allah (this Qur'an), and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and spend (in charity) out of what We have provided for them, secretly and openly, hope for a (sure) trade-gain that will never perish.

30. That He may pay them their wages in full, and give them (even) more, out of His Grace. Verily! He is Oft-Forgiving, Most Ready to appreciate (good deeds and to recompense).

31. And what We have inspired in you (O Muhammad ), of the Book (the Qur'an), it is the (very) truth [that you (Muhammad ) and your followers must act on its instructions], confirming that which was (revealed) before it. Verily! Allah is indeed All-Aware, and All-Seer of His slaves.

32. Then We gave the Book the Qur'an) for inheritance to such of Our slaves whom We chose (the followers of Muhammad ). Then of them are some who wrong their ownselves, and of them are some who follow a middle course, and of them are some who are, by Allah's Leave, foremost in good deeds. That (inheritance of the Qur'an), that is indeed a great grace.

33. 'Adn (Eden) Paradise (everlasting Gardens) will they enter, therein will they be adorned with bracelets of gold and pearls, and their garments there will be of silk (i.e. in Paradise).

34. And they will say: "All the praises and thanks be to Allah, Who has removed from us (all) grief. Verily, our Lord is indeed Oft-Forgiving, Most Ready to appreciate (good deeds and to recompense).

35. Who, out of His Grace, has lodged us in a home that will last forever; there, toil will touch us not, nor weariness will touch us."

36. But those who disbelieve, (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) for them will be the Fire of Hell. Neither it will have a complete killing effect on them so that they die, nor shall its torment be lightened for them. Thus do We requite every disbeliever!

37. Therein they will cry: "Our Lord! Bring us out, we shall do righteous good deeds, not (the evil deeds) that we used to do." (Allah will reply): "Did We not give you lives long enough, so that whosoever would receive admonition, - could receive it? And the warner came to you. So taste you (the evil of your deeds). For the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) there is no helper."

38. Verily, Allah is the All-Knower of the unseen of the heavens and the earth. Verily! He is the All-Knower of that is in the breasts.

39. He it is Who has made you successors generations after generations in the earth, so whosoever disbelieves (in Islamic Monotheism) on him will be his disbelief. And the disbelief of the disbelievers adds nothing but hatred with their Lord. And the disbelief of the disbelievers adds nothing but loss.

40. Say (O Muhammad ): "Tell me or inform me (what) do you think about your (so-called) partner-gods to whom you call upon besides Allah, show me, what they have created of the earth? Or have they any share in the heavens? Or have We given them a Book, so that they act on clear proof therefrom? Nay, the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) promise one another nothing but delusions."

41. Verily! Allah grasps the heavens and the earth lest they move away from their places, and if they were to move away from their places, there is not one that could grasp them after Him. Truly, He is Ever Most Forbearing, Oft-Forgiving.

42. And they swore by Allah their most binding oath, that if a warner came to them, they would be more guided than any of the nations (before them), yet when a warner (Muhammad ) came to them, it increased in them nothing but flight (from the truth),

43. (They took to flight because of their) arrogance in the land and their plotting of evil. But the evil plot encompasses only him who makes it. Then, can they expect anything (else), but the Sunnah (way of dealing) of the peoples of old? So no change will you find in Allah's Sunnah (way of dealing), and no turning off will you find in Allah's Sunnah (way of dealing).

44. Have they not travelled in the land, and seen what was the end of those before them, and they were superior to them in power? Allah is not such that anything in the heavens or in the earth escapes Him. Verily, He is All-Knowing, All-Omnipotent.

45. And if Allah were to punish men for that which they earned, He would not leave a moving (living) creature on the surface of the earth, but He gives them respite to an appointed term, and when their term comes, then verily, Allah is Ever All-Seer of His slaves.


Skoči na Forum: