Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
62. Al-Gumu’a – Petak
#1
Star 
62. Al-Gumu’a – Petak Medina – 11 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!

2. O­n je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi,

3. i drugima koji im se još nisu priključili – o­n je Silni i Mudri.

4. To je Allahova milost koju o­n daje o­nome kome hoće – a u Allaha je milost velika.

5. o­ni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši o­ni koji poriču Allahove ajete! – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji neće da vjeruje.

6. Reci: “O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, o­nda smrt poželite, ako istinu govorite.”

7. A zbog o­noga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike.

8. Reci: “Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete o­nome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i o­n će vas o o­nome što ste radili obavijestiti.”

9. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate!

10. A kad se molitva obavi, o­nda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.

11. Ali kad o­ni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: “Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine.” – A Allah najbolju opskrbu daje.*

(Kur’an Časni)
#2
62. Surah Al-Jumu'ah (Friday)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth glorifies Allah, the King (of everything), the Holy, the All-Mighty, the All-Wise.

2. He it is Who sent among the unlettered ones a Messenger (Muhammad ) from among themselves, reciting to them His Verses, purifying them (from the filth of disbelief and polytheism), and teaching them the Book (this Qur'an, Islamic laws and Islamic jurisprudence) and Al-Hikmah (As-Sunnah: legal ways, orders, acts of worship, etc. of Prophet Muhammad ). And verily, they had been before in mainfest error;

3. And He has sent him (Prophet Muhammad ) also to others among them (Muslims) who have not yet joined them (but they will come). And He (Allah) is the All-Mighty, the All-Wise.

4. That is the Grace of Allah, which He bestows on whom He wills. And Allah is the Owner of Mighty Grace.

5. The likeness of those who were entrusted with the (obligation of the) Taurat (Torah) (i.e. to obey its commandments and to practise its legal laws), but who subsequently failed in those (obligations), is as the likeness of a donkey who carries huge burdens of books (but understands nothing from them). How bad is the example (or the likeness) of people who deny the Ayat (proofs, evidences, verses, signs, revelations, etc.) of Allah. And Allah guides not the people who are Zalimun (polytheists, wrong-doers, disbelievers, etc.).

6. Say (O Muhammad ): "O you Jews! If you pretend that you are friends of Allah, to the exclusion of (all) other mankind, then long for death if you are truthful."

7. But they will never long for it (death), because of what (deeds) their hands have sent before them! And Allah knows well the Zalimun (polytheists, wrong-doers, disbelievers, etc.).

8. Say (to them): "Verily, the death from which you flee will surely meet you, then you will be sent back to (Allah), the All-Knower of the unseen and the seen, and He will tell you what you used to do."

9. O you who believe (Muslims)! When the call is proclaimed for the Salat (prayer) on the day of Friday (Jumu'ah prayer), come to the remembrance of Allah [Jumu'ah religious talk (Khutbah) and Salat (prayer)] and leave off business (and every other thing), that is better for you if you did but know!

10. Then when the (Jumu'ah) Salat (prayer) is finished, you may disperse through the land, and seek the Bounty of Allah (by working, etc.), and remember Allah much, that you may be successful.

11. And when they see some merchandise or some amusement [beating of Tambur (drum) etc.] they disperse headlong to it, and leave you (Muhammad ) standing [while delivering Jumu'ah's religious talk (Khutbah)]. Say "That which Allah has is better than any amusement or merchandise! And Allah is the Best of providers."
#3
62. Sura Al-Jumu'ah (Petek)

V imenu Allaha, najbolj usmiljenega, najbolj usmiljenega

1. Karkoli je v nebesih in kar je na zemlji, slavi Allaha, (vsega), Svetega, Vsemogočnega, Vsemodrega.

2. On je tisti, ki je med nepismene poslal Glasnika (Mohameda) izmed njih samih, ki jim je recitiral svoje verze, jih očistil (iz umazanije nevere in mnogoboštva) in jih poučeval Knjigo (ta Kur'an, islamski zakoni in islamska sodna praksa) in Al-Hikmah (As-Sunnah: pravne poti, ukazi, dejanja čaščenja itd. preroka Mohameda). In res, prej so bili v glavni zmoti;

3. In poslal ga je (preroka Mohameda) tudi drugim med njimi (muslimani), ki se jim še niso pridružili (vendar bodo prišli). In On (Allah) je Vsemogočni, Vsemodri.

4. To je Allahova milost, ki jo podarja komur hoče. In Allah je lastnik mogočne milosti.

5. Podobnost tistih, ki jim je bila zaupana (obveznost) Taurat (Tora) (tj. ubogati njene zapovedi in prakticirati njene pravne zakone), a so kasneje spodleteli pri teh (obveznostih), je kot podoba osel, ki nosi ogromno bremen knjig (pa iz njih nič ne razume). Kako slab je zgled (ali podobnost) ljudi, ki zanikajo Allahov ajet (dokaze, dokaze, verze, znamenja, razodetja itd.). In Allah ne vodi ljudi, ki so Zalimun (mnogobošci, grešniki, neverniki itd.).

6. Reci (O Muhammad): "O vi Judje! Če se pretvarjate, da ste Allahovi prijatelji, z izključitvijo (vsega) drugega človeštva, potem hrepenite po smrti, če ste iskreni."

7. Toda nikoli ne bodo hrepeneli po tem (smrti), zaradi tega, kar (dejanja) so njihove roke poslale pred njimi! In Allah dobro pozna zalimune (mnogobošce, grešnike, nevernike itd.).

8. Reci (jim): "Resnično, smrt, pred katero bežite, vas bo zagotovo srečala, potem boste poslani nazaj k (Allahu), Vsevednemu nevidnega in vidnega, in povedal vam bo, kaj si včasih delal."

9. O vi, ki verujete (muslimani)! Ko je klic razglašen za Salat (molitev) v petek (Jumu'ah molitev), pridite k spominu na Allaha [Jumu'ah verski govor (Kutba) in Salat (molitev)] in opustite delo (in vse druge stvari), to je bolje za vas, če ste, vendar vedite!

10. Potem, ko je (Jumu'ah) Salat (molitev) končan, se lahko razkropite po deželi in iščete Allahovo dobroto (z delom itd.) in se veliko spominjajte Allaha, da boste lahko uspešni.

11. In ko vidijo nekaj blaga ali kakšno zabavo [udarjanje tamburja (bobna) itd.] se brezglavo razidejo k temu in pustijo tebe (Muhameda) stati [med predajo Jumu'ahovega verskega govora (Khutba)]. Reci: "To, kar ima Allah, je boljše od vsakršne zabave ali trgovskega blaga! In Allah je najboljši oskrbovalec."


Skoči na Forum: