Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Куран на Македонски Јазик
#1
Rainbow 
СУРЕ ФАТИХА (ОТВОР)
Мекка-7 ајети

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ

Ел хамду лиллахи раббил алемин.

Ер Рахманир Рахим,

Малики јеумид дин.

Ијјаке набуду ве ијјаке нестеин.

Ихдинас сиратал мустеким.

Сиратал лезине ен амте алејхим,

гајрил магдуби алејхим ве лед да лиин.

АМИН

Превод:

Во името на Аллах, Милостивиот Сомилосен!


Благодарение на Аллах, Господарот на световите,

Милостивиот и Сомилосен,

Владарот на Денот суден!

Ние само Тебе Те обожаваме и ние само од Тебе помош бараме!

Упати не по патот вистински,

по патот на оние врз кои ја разлеа Твојата благодат, а не по патот на оние врз кои се разлеа омразата и кои во заблуда скршнаа!
Odgovori
#2
СУРЕ ФИЛ (“СЛОН“)
Мекка-5 ајети

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ

Елем тере кејфе фе’ала раббуке би асхабил фил.

Елем јеџ’ал кејдехум фи тадлил.

Ве ерселе ’алехим тајрен еба бил.

Термихим би хиџаретин мин сиџџил.

Фе џе’алехум ке асфин ме’кул.


Превод:

Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен!


Не виде ли ти како Господарот твој постапи со сопствениците на слонот?

Нели сплетките нивни Он ги скршна во бездна?

И против нив испрати јато птици,

кои ги гаѓаа со камења од скаменета глина,

па Он ги направи како суво лисје, изјадено!
Odgovori
#3
СУРЕ КУРЕЈШ (КУРЕЈШ)
Мекка-4 ајети

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ

Ли илафи курејш.

Илафихим рихлетеш-шита’и вес-сајф.

Фел ја’буду раббе хазел бејт.

Ел-лези ет’амехум мин џу’ин ве аменехум мин хауф.

Превод:

Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен!


Заради адетот на Курејшии,

адетот нивни да патуваат и зиме и лете;

па, нека го обожаваат Господарот на оваа Куќа,

Кој ги нахрани по гладот

и ги обезбеди по стравот!
Odgovori
#4
СУРЕ МАУН (’’МИЛОСРДИЕ’’)
Мекка-7 ајети

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ

Ере’ејтел-лези јукеззибу бид-дин.

Фе заликел-лези једу’ул јетим.

Ве ла јехуд-ду ’ала та’амил мискин.

Фе вејлун лил мусал-лин.

Ел-лезине хум ’ан салатихим сахун.

Ел-лезине хум јура’ун .

Ве јемне’унел маун.


Превод:

Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен!


Го виде ли ти оној кој лаже за Денот ветен?

Па, тоа е оној кој го одбива јетимот,

и кој не поттикнува да се нахрани сиромавиот!

Тешко на оние кои клањаат:

оние кои не внимаваат кон Намазот свој,

оние кои, така, се договараат,

и кои забрануваат на сиромашните да им се даде милосрдие.
Odgovori
#5
СУРЕ КЕВСЕР (ИЗОБИЛИЕ)
Мекка-3 ајети


БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ

Инна а’тајнакел кевсер.

Фе салли ли раббике венхар.

Инне ша’ниеке хувел ебтер.

Превод:

Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен!


Да, Ние ти ја дадовме реката Кевсер!

Па, клањај Му се на Господарот твој и заколи Курбан!

Оној што те мрази ќе остане без помен, навистина!
Odgovori
#6
СУРЕ КАФИРУН (НЕВЕРНИЦИ)
Мекка-6 ајети

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ

Кул ја ејјухел кафирун.

Ла е’абуду ма та’абудун.

Ве ла ентум ’абидуне ма е’абуд.

Ве ла ене ’абидуне ма ’абедтум.

Ве ла ентум ’абидуне ма е’абуд.

Лекум динукум ве лије дин.


Превод:

Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен!


Кажи: О неверници!

Јас не го обожавам она што вие го обожавате,

а вие не го обожавате она што јас го обожавам,

а и јас не го обожавам она што вие го обожавате,

а и вие не го обожавате она што јас го обожавам.

Вам - верата ваша, а мене - верата моја!
Odgovori
#7
СУРЕ НАСР (ПОМОШ)
Медина-3 ајети

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ

Иза џа’е насрул-лахи вел фетх.

Ве ре’ејтен насе једхулуне фи динил-лахи ефаџа.

Фе саббих би хамди рабике вестагфирху, ин-неху кане тев-ваба.

Превод:

Во името на Аллах,Милостивиот Сомилосен!


Кога ќе дојде помошта и победата од Аллах,

и кога ќе ги видиш луѓето како влегуваат во верата Аллахова во дружини,

па, слави Го, заблагодарувајќи Му се и прошка барајќи Му, Господарот твој. Он е Примач на покајанијата, навистина!
Odgovori
#8
СУРЕ ЛЕХЕБ (ЛЕХЕБ)
Мекка- 5 ајети

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ

Теббет једа еби лехебин ве тебб.

Ма агна анху ве ма кесеб.

Се јесла нарен зате лехеб.

Вемре’етуху хам-малетел хатаб.

Фи џидиха хаблун мин месед.


Превод:

Во името на Алллах ,Милостивиот Сомилосен!


1. Нека пропаднат рацете на Ебу Лехеб, и тој пропадна!

2. Не му вредеше имотот негов, и она што го спечали.

3. Ќе се пржи во огнот преполн со пламени,

4. и жената негова која дрва носи.

5. На вратот нејзин ќе биде обесено јаже од пламен!
Odgovori
#9
СУРЕ ИХЛАС (ЧИСТОТА)

Мека -4 ајетиБИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМКул-хуваллаху ехад.

Аллахус-самед.

Лем јелид, ве лем јулед.

Ве лем јекун леху куфувен ехад.Превод:Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен!


Кажи: Он е Аллах, Еден е!

Аллах - Засолниште.

Не роди и не е роден,

и никој не Му е рамен!
Odgovori
#10
СУРЕ ФЕЛЕК (МУГРА)

Медина-5 ајети


БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМКул еузу би Раб¬бил фелек.

мин шерри ма халек.

ве мин шерри гасикин иза векаб.

ве мин шеррин неффасати фил укад.

ве мин шерри хасидин иза хасед.


Превод:Кажи: Се приклонувам кон Господарот на муграта,

од злото на она што Он го создаде,

и од злото на темнината кога ќе поклопи,

и од злото на дувачите во јазли,

и од злото на завидливиот кога завидува!
Odgovori


Skoči na Forum: