Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Komentar sure El-Ihlas
#1
Rainbow 
“Reci: ‘On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i nije rođen, i niko Mu ravan nije!’”

O suri El-Ihlas

Sura El-Ihlas 112. je sura u Kur’anu. Sastoji se iz četiri ajeta, ima petnaest riječi i četrdeset sedam harfova. (Tefsir Hazin, 7/319) Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju riječju kul – reci. Komentatori Kur’ana razilaze se u pogledu toga da li je sura El-Ihlas mekanska ili medinska sura.

Nazivi sure
● El-Ihlas – iskrena ili čista. Ovako je nazvana jer govori o iskrenoj potvrdi Allahove jednoće i čista je od svakog drugog govora mimo govora o Allahu.

● Et-Tefrid, Et-Tedžrid, Et-Tevhid, jer govori o izdvajanju Allaha, Jednog i Jedinog, kao istinskog Boga.

● En-Nedžat, jer čovjek, učeći, izučavajući, vjerujući i postupajući u skladu sa ovom surom, čuva se i štiti od širka na dunjaluku i Vatre na ahiretu.

● El-Vilajet, jer onaj koji je bude učio sa ubjeđenjem i svoj život gradio na njenim principima, bit će jedan od Allahovih evlija.

● El-Ma‘rife, jer čovjek putem nje upoznaje svoga Gospodara, Uzvišenog Allaha, i Njegovu potpunost, neovisnost o bilo kome.

● El-Esas, jer govori o najbitnijem temelju vjere.

● Kul huvallahu ehad, kako se najčešće naziva u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Tematika sure
Sura El-Ihlas od početka do kraja govori o najbitnijem temelju islamskog vjerovanja, o Allahovom tevhidu, tj. Njegovoj jednoći, i negira Mu svaku manjkavost i ovisnost o bilo kome.

Vrijednost sure
Sura El-Ihlas ima brojne vrijednosti, a neke od njih jesu sljedeće:

● Jednaka je trećini Kur’ana kako bilježi imam Buhari, rahimehullahu teala, u svome Sahihu od Ebu Seida, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao svoje ashabe: “Zar je to nekome od vas teško da prouči trećinu Kur’ana u jednoj noći?!” To se ashabima učinilo teškim, pa su upitali: “A ko to može od nas, Allahov Poslaniče?” Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Allahul-Vahidus-Samed je trećina Kur’ana!” (Buhari, br. 5010)

U drugoj verziji navodi se da je neki čovjek čuo drugog čovjeka kako (u namazu) često ponavlja suru Kul huvallahu ehad. Ujutro je otišao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je to spomenuo, jer njeno stalno ponavljanje nije smatrao naročito vrijednim djelom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ta sura vrijedi koliko trećina Kur’ana.” (Buhari, br. 5013, i Muslim, br. 812) Ovaj čovjek smatrao je da to djelo, stalno učenje sure El-Ihlas nije vrijedno koliko ustvari jeste, a ovim riječima on nikako nije htio omalovažiti ni ovu suru, ni njenu vrijednost.

● Sura El-Ihlas kod onoga koji ustrajava u njenom učenju izgrađuje ljubav prema Uzvišenom Allahu, pa i biva razlogom zadobivanja Allahove ljubavi i ulaska u Džennet, kako bilježi Buhari u svome Sahihu kazivanje o čovjeku koji je svoj namaz uvijek završavao s ovom surom, pa kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio da se sazna razlog zbog kojeg tako postupa, čovjek je pojasnio rekavši: “Ja volim da je učim zbog toga što ona opisuje Svemilosnog!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Obavijestite ga da i Allah njega voli!” (Buhari, br. 7375.)

U drugoj verziji od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, spominje se ensarija koji je u mesdžidu Kuba predvodio muslimane u namazu, pa bi u svakom namazu nakon proučene sure El-Fatiha prvo učio suru El-Ihlas, a zatim nakon toga učio neku drugu suru. Nakon što je pojasnio da to čini iz ljubavi prema toj suri, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: “Tvoja ljubav prema njoj uvela te u Džennet.” (Buhari, br. 774)

● Bilježi imam Ahmed od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je čovjeka kako uči Kul huvallahu ehad, pa je rekao: “Obavezan mu je.” Prisutni su upitali: “Allahov Poslaniče, šta mu je obavezno?!”, a on je odgovorio: “Obavezan mu je Džennet.” (Ahmed, br. 7664, Tirmizi, br. 2897, Nesai, br. 994)

Također, Ahmed bilježi od Muaza b. Enesa, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči Kul huvallahu ehad do kraja deset puta, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu.” (Ahmed, br. 5437, Sahih Džamis-Sagir, br. 6472)
Odgovori
#2
Povod objave sure
Imam Ahmed, rahimehullahu teala, bilježi sa svojim lancem prenosilaca od Ubejja b. Ka‘ba, radijallahu anhu, da su mnogobošci rekli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “O Muhammede, opiši nam svoga Gospodara.” Tada je Allah objavio: “Kul huvallahu ehad. Allahus-Samed.” A Es-Samed je Onaj koji nije rodio i rođen nije, jer sve što se rodi, mora i umrijeti, a ništa ne umire a da se ne nasljeđuje. A Uzvišeni Allah niti umire niti se nasljeđuje. Objavio je: “Lem jelid ve lem juled”, On nema Sebi sličnog niti ravnog, ništa nije kao On.” (Musned, 5/133, a hadis je dobar)

Kada je preporučeno učiti ovu suru
● Uči se zajedno sa surom El-Kafirun na dva rekata namaza nakon obavljenog tavafa.

● Uči se zajedno sa surom El-Kafirun na dva rekata sabahskih i akšamskih sunneta.

● Uči se na trećem rekatu vitr-namaza.

● Uči se prilikom odlaska na spavanje.

Komentar sure
(1) Kul huvallahu ehad
– Reci: ‘On je Allah – Jedan!’ Reci, o Poslaniče, onima koji te pitaju o tvome Gospodaru, Njegovim osobinama i porijeklu: ‘Moj Gospodar Allah je jedan. Jedan je u Svome Biću, jedan jedini u Svojim osobinama. On nema druga, niti ikoga Sebi ravnog niti sličnog. On je jedan jedini dostojan ibadeta.
(2) Allahus-Samed
– Allah je Es-Samed. Es-Samed je Allahovo lijepo ime koje ima značenje:
● Onaj koji nema nikakve potrebe ni kod koga,

● Onaj koji ne jede i ne pije,

● Onaj kojem se sve pokorava i bez kojeg se ništa ne rješava,

● Onaj o kome sve ovisi, koji ispunjava sve potrebe,

● Onaj iznad koga nema nikoga,

● Onaj koji je oduvijek i koji će biti zauvijek i nakon prolaska svih stvorenja,

● Onaj čije su sve osobine potpune: Njegovo gospodarstvo, mudrost, milost, On je dobročinitelj čije je dobročinstvo potpuno.

(3) Lem jelid ve lem juled
– Nije rodio i rođen nije. Nije rodio, tj. On je zauvijek, nema nasljednika, neće Ga nestati niti Mu je iko potreban jer je on Es-Samed. On je jedan i Njemu ništa nije slično. Ništa nije dio Njega. Za dijete se kaže da je dio oca kao što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao za Fatimu: “Ona je dio mene.” (Buhari, br. 3714, Muslim, br. 2444) Čovjek na dunjaluku rađa potomstvo jer mu je potrebna pomoć i zbog toga što želi da se nastavi njegovo porijeklo; čovjeku je to potrebno jer je nemoćan i prolazan, dok je Allah Svemogući, oduvijek i zauvijek, niko Mu i ništa nije potreban. U ovom dijelu ajeta je odgovor:
● mnogobošcima koji su za meleke tvrdili da su oni Allahove kćeri,

● jevrejima koji su za Uzejra, alejhis-selam, rekli da je Allahov sin,

● kršćanima koji su za Isaa, alejhis-selam, rekli da je Allahov sin.

i rođen nije
– On je oduvijek, bio je kada nikoga nije bilo, pa kako da bude rođen. On je oduvijek i zauvijek, sve je od Njega krenulo i Njemu će se vratiti, On je Prvi i Posljednji.
(4) ve lem jekun lehu kufuven ehad

– I niko Mu ravan nije. Niko mu nije ravan, niti sličan, niko s Njim ne učestvuje ni u čemu. U ovome je odgovor mnogobošcima koji su smatrali da su meleki, kipovi i njihovi idoli Allahovi ortaci, da zajedno sa Allahom vladaju.
Odgovori
#3
Poruke i pouke sure El-Ihlas
● Ovu suru treba često učiti zbog njene sadržine i njene velike vrijednosti. Sura El-Ihlas jednaka je trećini Kur’ana, a sve zbog toga jer u cijelosti govori samo o Allahovoj jednoći.

● Sura El-Ihlas upoznaje nas s našim Gospodarom kroz Njegova lijepa imena i uzvišena svojstva.

● U ovoj suri potvrđuje se Allahovo lijepo ime Es-Samed i spoznaje se njegovo značenje.

● Vjernik treba iskazivati ljubav prema ovoj suri jer nam pojašnjava našeg Gospodara, da je naš Gospodar oduvijek i zauvijek i da je On Es-Samed, tj. koliko god mi živjeli i iza nas naši potomci, znajmo da imamo Gospodara koji je Es-Samed svima nama, ispunjava potrebe svih nas, pa se ne brinimo.

● Ova sura odgovara onima koji Allaha opisuju manjkavostima, pripisuju Mu dijete kao što sura El-Kevser odgovara onima koji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, omalovažavaju i ismijavaju zbog smrti muške djece.

● U ovoj suri ukazuje se na ništavnost govora onih koji Uzvišenom Allahu pripisuju sina. On, Uzvišeni Allah, je jedan, jedini, potpun i savršen u Svome Biću i Svojim osobinama, neovisan je o bilo kome.

● Obaveza je negirati sve manjkavosti koje Uzvišenom Allahu neki pripisuju, jer Allah od nas traži da govorimo o suri El-Ihlas.

PRIPREMIO HAJRUDIN TAHIR AHMETOVIĆ, PROF.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Thumbs Up Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Ihlas Boots 6 825 18-11-2022.10:18
Poslednja Poruka: Media
Star Komentar ajeta: Fatiha Boots 4 697 07-10-2022.19:58
Poslednja Poruka: Boots

Skoči na Forum: