Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuran o porodici
#1
Heart 
Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi veliku pažnju poklanja porodici. Mnogi ajeti, ali i drugi vjerski tekstovi, govore o važnosti porodice, podstiču na sklapanje braka i na izgradnju zdravog društva čija je osnovna ćelija zdrava i bogobojazna porodica. Kur'an o porodici govori sa više aspekata, a na neke ćemo se posebno osvrnuti.
Brakom protiv siromaštva

Brojne su blagodati i koristi koje čovjeku donosi bračna zajednica, a koje ne može postići izvan nje. Jedna od tih blagodati, o kojoj ćemo ovdje govoriti, jeste i povećanje nafake, kao i bereket u imetku koji nam Uzvišeni podari. Naime, mnogi mladići i djevojke koji su na pragu stupanja u brak, a koji nisu baš najbolje materijalno situirani, koji nemaju "stalan i siguran" posao, ili ga nikako nemaju, imaju bojazan kako će osnovati porodicu i kako će preživljavati ako stupe u bračnu zajednicu, ne znajući da je, zapravo, brak jedan od razloga nestanka siromaštva i povećanja nafake od Uzvišenog Allaha, a na što nam ukazuju mnogobrojni vjerski tekstovi. Uzvišeni je rekao: "Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (En-Nur, 32)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Trojici ljudi Allah se obavezao pomoći: onome ko se ženi želeći se sačuvati poroka, robu koji se želi otkupiti i borcu na Allahovom putu." (Tirmizi, Nesai, Ibn Madža i Ahmed, sahih)

Uzvišeni Allah, u spomenutom ajetu, kao i u hadisu, obavezao se da će pomoći one koji stupaju u brak, kako ih neće ostaviti bez Svoje pomoći, a to je ono što je osjetio svako ko je radi Allaha stupio u brak, ko se na Njega oslonio, i Njemu prepustio svoje stanje. Nemali je broj primjera onih koji su u brak stupili, doslovno, bez ičega, a koje je Allah nakon stupanja u brak obilato opskrbio.

Brak je izvor svakoga dobra i bereketa ukoliko se u njega stupa na ispravan način i sa osloncem na Allaha, a o tome nam govore i riječi časnog ashaba Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, koji je rekao: "Tražite bogatstvo u braku."

Zato bi moja poruka mladima bila da se zbog siromaštva ili nedovoljno imetka ne boje ulaska u brak, već da se istinski oslone na Allaha i da stupaju u brak što je to ranije moguće, kako bi sačuvali svoju čast i svoju vjeru.
Prava i obaveze

Islamom je potvrđeno da je porodica zasnovana na pravima i obavezama koje se tiču svih njenih članova -- prava muža kod žene, prava žene kod muža, prava roditelja kod djece, kao i prava djece kod roditelja. Kada Uzvišeni govori o zabrani oduzimanja vjenčanog dara nakon što se uruči i o tom pravu koje žena ima kod muža, kaže: "Kako biste mogli i oduzeti to kada ste jedno s drugim živjeli i kada su one od vas čvrstu obavezu uzele" (En-Nisa, 21).

Uzvišeni Allah savjetuje nas kako da se ophodimo prema ženama, kako da prevazilazimo određena iskušenja, ili kad kod njih primijetimo nešto što nam se ne dopada: "A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao" (En-Nisa, 19).

Govoreći o pravima muškarca i njegovoj dominantnoj ulozi u braku, kao i o njegovoj najvećoj odgovornosti, Uzvišeni kaže: "Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! -- Allah je, zaista, uzvišen i velik!" (En-Nisa, 34).

U islamu je muškarac zadužen da vodi brigu o porodici, da im obezbijedi opskrbu, krov nad glavom i sve ono što je nužno potrebno za normalan život, naravno sve u skladu sa mogućnostima, dok je žena oslobođena te obaveze i ona nije dužna da radi kako bi zarađivala za opskrbu svoje porodice, a ukoliko bude radila i privređivala za svoju porodicu, na islamski propisan način, onda će se to smatrati dobrim djelom za koje će ona biti nagrađena.
Odgovori
#2
Prava roditelja kod djece

Roditelji imaju velika prava kod svoje djece. Djeca su dužna da budu poslušna roditeljima i da im čine dobročinstvo, što posebno dolazi do izražaja kada roditelji dođu u poznu starost, kada iznemognu, kada su bolesni, kada postanu potrebni da ih se pazi i čuva, a tome nam Uzvišeni jasno govori u Kur'anu: "Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: \'Uh!\' -- i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: 'Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!'" (El-Isra, 23--24).
Najbolji su oni koji su najbolji prema svojoj porodici

Lijepo ponašanje i ophođenje prema ljudima veliki je imperativ koji se postavlja pred svakim vjernikom, a koji se povećava kada je u pitanju porodica, bližnji, rodbina, bračni drug ili roditelji. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, za one koji se lijepo ophode prema svojoj porodici kaže da su najbolji: "Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici." (Tirmizi, sahih)

Sva ova pažnja koju je Uzvišeni u Kur'anu posvetio porodici, tretirajući je sa raznih aspekata, govori nam o velikoj važnosti porodice u životu jednog vjernika, stoga je jako važno da porodici damo mjesto koje joj pripada.

Lijepo ophođenje, ljubav, samilost, ispunjavanje obaveza i međusobno potpomaganje sastavni su elementi svake uspješne muslimanske porodice, a svi problemi koji nastaju rezultat su pomanjkanja nekog od ovih elemenata, stoga je na nama da pazimo na sve ovo kako bismo živjeli u harmoniji porodičnog života, daleko od problema i iskušenja koja su svakodnevnica svih onih koji žive daleko od Upute.
Odgovori


Skoči na Forum: