Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hadisi Kudsi
#1
Rainbow 
Hadis br. 1

Uzvišeni Allah veli: “Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob, i sa njim sam gdje god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega u sebi spomenem, ako Me spomene u društvu, Ja njega spomenem u boljem. Ako mi se primakne pedalj, primičem mu se aršin, ako Mi se primakne aršin, primaknem mu se hvat, ako Mi dođe običnim hodom, dolazim mu hrleći.”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] Hadis je svojevrstan i vrlo ubjedljiv poticaj na činjenje svega što je dobro i pozitivno, jer ono nailazi na višestruko uzvraćanje od strane Allah dž.š. “Bolje društvo“ spomenuto u hadisu je prisustvo meleka.

Hadis br. 2

Klanjao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa nama sabah na Hudejbiji nakon kiše koja je pala protekle noći. Nakon što je klanjao, okrenuo se prisutnima i rekao: “‘Znate li šta veli vaš Gospodar?’ Rekoše: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ On reče: ‘Neki od Mojih robova osvanuli su kao vjernici u Mene, a neki kao nevjernici. Ko kaže: ‘Kiša je pala zahvaljujući Allahovoj dobroti i milost’, taj vjeruje u Me, a ne vjeruje u zvijezde. A ko kaže: ‘Kiša je pala zbog toga što je to određena zvijezda nagovijestila’, taj ne vjeruje u Me, a vjeruje u zvijezde.'”[1]

Hadis prenosi Zejd ibn Halid El-Džuheni, a bilježi ga Buharija.

[1] Hadis nije negacija postojanja zakonitosti po kojima se sve u prirodi događa, već ukazivanje na onoga koji stoji iza njih, i koji ih, ako hoće, može promijeniti, a to je Allah dž.š.

Hadis br. 3

Uzvišeni Allah veli: “Uznemirava Me (vrijeđa Me) sin Ademov (čovjek): psuje vrijeme, a Ja sam vrijeme (tj. Stvoritelj vremena), izmjenjujem noć i dan!” 

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 4

Uzvišeni Allah veli: “Čovjek Me utjeruje u laž, a na to nema pravo, vrijeđa Me, a na to nema pravo. Utjeruje Me u laž kada veli: ‘Neće me ponovo stvoriti kao što je to prvi put učinio’, a prvo stvaranje mi nije nimalo lakše od ponovnog. Vrijeđa me kada kaže: ‘Allah je sebi uzeo dijete’, a Ja sam Jedan i nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam rođen, i niko Mi ravan nije!’ 

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 5

Pri kraju vremena (koje je preostalo do Sudnjeg dana) pojaviće se ljudi koji će dunjaluk sticati u ime vjere (pod plaŠtom vjrere), ljudima će se prikazivati u janjećoj koži od silne blagosti, jezici će im biti slađi od šećera, a srca, srca vukova. Uzvišeni Allah veli: “Zar se sa Mnom zavaravaju i zanose?! Zar se protiv Mene odvažavaju ustati?! Sobom se kunem, poslaću im kušnju koja će i razboritog između njih učiniti zbunjenim!” 

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

Hadis br. 6

“Stvaranje nekoga od vas odvija se tako što se prvo sjedinjuje i ustaljuje u majčinom stomaku četrdeset dana, potom biva zakvačak (‘aleka) isto toliko, potom biva gruda mesa i krvi (mudga) isto toliko. Zatim mu Allah šalje meleka, kome budu naređene četiri stvari. Rekne mu: ‘Piši šta će raditi, koliko će živjeti, kakvu nafaku će imati i da li će biti nesretan ili sretan.’ Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neko od vas radi djela svojstvena džennetlijama i kada između njega i dženneta bude samo aršin, preduhitri ga što mu je propisano, počne raditi ono što rade džehennemlije i uđe u džehennem. Neko od vas, opet radi djela svojstvena džehennemlijama i taman kada između njega i džehennema bude samo aršin, preduhitri ga ono što mu je propisano, pa počne raditi djela svojstvena džennetlijama i uđe u džennet.”

Hadis prenosi Abdullah ibn Mes’ud radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

Hadis br. 7

Nevjerniku će na Sudnjem danu biti rečeno: ‘Šta misliš, da imaš zemlju ispunjenu zlatom, da li bi to dao da se otkupiš (od kazne u džehennemu)?’ ‘Da!’ ‘Od tebe je traženo nešto lakše (pa to nisi učinio).'[1] 

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Druge predaje hadisa preciziraju šta je to ‘lakše’ – održati datu obavezu pri stvaranju prvog čovjeka: svjedočiti da je Allah Gospodar i nikoga Mu ne smatrati ravnim. A Kur’an o uzaludnosti pokušaja otkupa govori u suri Ali Imran, 91 ajet.

Hadis br. 8

“Čuo sam od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako veli: ‘Tvoj Gospodar se čudi i divi pastiru koji na izbočenoj stijeni na vrhu brda uči ezan za namaz i klanja, pa Uzvišeni veli: ‘Pogledajte Mog roba, uči ezan i klanja, boji Me se! Opraštam Mome robu i uvodim ga u džennet!'”

Hadis prenosi ‘Ukbe ibn ‘Amir radijallahu anhu, a bilježi ga Nesai.

Hadis br. 9

“‘Neka niko od vas ne ponižava sebe!’ Prisutni rekoše: ‘Allahov Poslaniče, kako će neko od nas poniziti sebe?’ ‘Tako što će uvidjeti da u pogledu neke Allahove naredbe (i njenog kršenja) mora da kaže svoju riječ, pa je neće reći. Uzvišeni Allah će mu na Sudnjem danu reći: ‘Šta te spriječilo da o toj i toj stvari kažeš svoju riječ?’ ‘Bojao sam se ljudi.’ ‘Bilo je preče da se Mene bojiš!'”

Hadis prenosi Ebu Se’id El-Hudri radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

Hadis br. 10

“‘Kada se Dedždžal pojavi sa sobom će imati vodu i vatru. Ono za što ljudi budu držali da je vatra biće hladna voda, a ono što budu smatrali da je hladna voda biće vatra koja prži. Ko od vas bude to doživio, neka uđe u ono za što smatra da je vatra, biće mu pitko i hladno.’ Huzejfe, prenosilac hadisa dalje veli: ‘Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori: ‘Među onima prije vas bio i neki čovjek kome je došao melek smrti da mu uzme dušu. Tom prilikom mu je rečeno: ‘Da li si uradio ikakvo dobro djelo?’ ‘Ne znam,’ – reče on. ‘Razmisli’ – bi mu rečeno. ‘Ne znam ni za jedno. Jedino sam trgovao sa ljudima, pa sam pričekivao onoga ko je bio u stanju odmah platiti, a otpisivao onima koji to nisu bili u stanju.’ Allah ga je (zbog toga) uveo u džennet. Prenosilac hadisa dalje veli: ‘Takođe sam čuo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: ‘Jednom čovjeku se primakla smrt. Kada je izgubio nadu u nastavak života, oporučio je čeljadi: ‘Kada umrem, sakupite dosta granja i raspalite vatru. Kada vatra pojede (sprži) moje meso i stigne do kosti i ona se zgori, uzmite to, sameljite, sačekajte vjetrovit dan, pa ga raspite u more.’ To su i učinili. Allah ga je, međutim, sakupio, te mu rekao: ‘Zašto si to učinio?’ Ovaj reče: ‘Iz straha od Tebe.’ Allah mu je oprostio. ‘Ukbe, koji prenosi ovaj hadis od Huzejfe, veli: Čuo sam ga (Huzejfu) sve to i još (dodaje) da je spomenuti čovjek (koji je naredio da ga spale) bio pljačkaš grobova.'”

Hadis prenosi Huzejfe ibn El-Jeman radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 11

Uzvišeni Allah veli: “Čovjek Me utjeruje u laž, a na to nema pravo, vrijeđa Me, a na to nema pravo. Utjeruje Me u laž kada veli: ‘Neće me ponovo stvoriti kao što je to prvi put učinio’, a prvo stvaranje mi nije nimalo lakše od ponovnog. Vrijeđa me kada kaže: ‘Allah je sebi uzeo dijete’, a Ja sam Jedan i nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam rođen, i niko Mi ravan nije!’

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 12

“Allah veli: ‘Udijeli, sine Ademov, udijeliću ti!'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 13

“Nakon što Allah stvori zemlju, ona poče da se pokreće, te On stvori brda, koja postavi na nju i ona se smiri. Meleki se začudiše i zadiviše silini brda, pa rekoše: ‘Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima išta silnije i moćnije od brda?’ ‘Ima željezo.’ ‘Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od željeza?’ ‘Ima vatra.’ ‘Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vatre?’ ‘Da, ima voda?’ ‘Gospodaru, ima li među Tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vode?’ ‘Da, ima vjetar.’ ‘Gospodaru, ima li štogod od Tvojih stvorenja što je jače i silnije od vjetra?’ ‘Da, ima čovjek: udijeli svojom desnicom krijući od ljevice.'”

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.
Odgovori
#2
Hadis br. 14

“Na Sudnjem danu, čovjek će biti doveden poput jagnjeta. Biće postavljen pred Allaha, pa će mu Allah reći: ‘Dao sam ti izobilje blagodati, šta si činio?’ ‘Gospodaru, sakupljao sam i rasplođivao (umnožavao), ostavio sam više nego što je bilo. Vrati me da Ti to donesem!’ Tako ispadne da rob nije pripremio nikakvo dobro, te bude odveden u vatru.”

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

Hadis br. 15

‘Adijj ibn Hatim radijallahu anhu veli: “Bio sam kod Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su mu došla dva čovjeka: jedan se tužio na neimaštinu, a drugi na pljačkaše po putevima. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ‘Pljačkanja na putu što se tiče, neće proći puno vremena do časa kad će iz Mekke kretati karavana bez čuvara. Neimaštine što se tiče, Sudnji dan neće nastati prije nego što dođe doba kada će neko od vas obilaziti sa sadakom, na nalazeći ko bi je primio. Zatim će svako stati pred Allaha, bez zastora i tumača, pa će mu On reći: ‘Nisam li ti dao imetak?’ ‘Jesi.’ ‘Nisam li ti poslao Poslanika?’ ‘Jesi.’ Tada će pogledati na svoju desnu stranu i vidjeti samo vatru, pa će pogledati na lijevu stranu i tamo neće vidjeti ništa osim vatre. Neka se zato svako od vas čuva i štiti od vatre, pa makar sa pola hurme (koju će udijeliti), a ako ne nađe ni toliko, onda lijepom rječju.'”

Hadis prenosi ‘Adijj ibn Hatim radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 16

Allah veli (melekima): “Kada Moj rob poželi da uradi loše djelo nemojte mu ga pisati dok ga ne učini. Ako ga učini, pišite mu ga kao jedno, a ako ga ostavi zbog Mene, pišite mu ga kao dobro djelo. A kada Moj rob poželi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, pišite mu ga kao dobro djelo, a ako ga uradi pišite deset sličnih, do sedamstostruko uvećanog.”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 17

“Muslimani, jevreji i kršćani sliče primjeru čovjeka koji je unajmio grupu ljudi da mu rade neki posao čitav dan do noći za određenu nagradu, pa mu oni radili do pola dana i rekli: ‘Ne treba nam nagrada koju si nam uvjetovao. Što smo uradili neka bude badava.’ ‘Nemojte to činiti, već dovršite posao i uzmite nagradu.’ Oni odbiše i ostaviše. On unajmi druge nakon njih i reče: ‘Dovršite ostatak dana i pripašće vam nagrada koju sam njima odredio.’ Oni radiše do ikindije i rekoše: ‘Neka ti bude badava ovo što smo radili, a neka ti i nagrade koju si nam odredio.’ On im reče: ‘Završite što vam je preostalo od posla; ostalo je samo malo dana.’ Unajmi druge da rade ostatak dana. Oni radiše dok ne zađe sunce i u potpunosti dobiše nagradu određenu prethodnim dvjema grupama. To je primjer njih i onoga koliko su primili od ovog nura.”

Hadis prenosi Ebu Musa El Eš‘ari radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 18 

“Allah, neka je slavljen, veli: ‘Sine Ademov, ako ispoljiš sabur i ‘ihtisab'[1] kod prvog udarca (u trenutku kad te zadesi nevolja), zadovoljan Sam samo time da nagrada bude džennet!'”

Hadis prenosi Ebu Umame radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

[1] ‘Sabur’ je višeznačna riječ i ne može se uvijek prevoditi kao strpljivost, već zavisno od konteksta. Tako sabur može značiti strpljenje, podnošenje, trpljenje, izdržljivost, upornost, ustrajnost, ustezanje, itd. ‘Ihtisab’ je povjerenje u Allaha subhanehu ve te'ala. I očekivanje isključivo Njegove nagrade.

Hadis br. 19

“Kada umre dijete nekog Allahovog roba, Allah rekne melekima: ‘Uzeli ste dijete Moga roba?’ ‘Da.’ ‘Uzeli ste plod njegovog srca?’ ‘Da.’ ‘Šta je rekao Moj rob?’ ‘Zahvalio Ti i izgovorio ‘istirdža’.[1] ‘Sagradite Mome robu kuću u džennetu i nazovite je ‘Kuća zahvalnosti’.”

Hadis prenosi Ebu Musa El Eš‘ari radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

[1] ‘Istiradža’ su Kur’anske riječi: ‘INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RADŽI’UN’ (Svi smo Allahovi i Allahu se vraćamo).

Hadis br. 20

“Među onima prije vas bio neki čovjek u ranama, pa izgubio strpljenje, uzeo nož i presjekao njime vene na rukama, iskrvario i umro. Na to je Allah rekao: ‘Preduhitrio me Moj rob u onome što Sam mu odredio, pa mu zabranjujem (ulazak u) džennet!'”[1]

Hadis prenosi Džundub ibn Abdullah radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] Džehennem mu je određen, kako se kaže u komentaru iz djela iz koga su preuzeti hadisi, zbog toga što je samoubistvo koje je haram učinio dozvoljenim i zbog izvršenja istoga. Što se tiče riječi: ‘Pretekao me…’ one svakako ne znače da je oduzimanjem života samom sebi umro prije od Allaha mu određenog roka. ‘Preticanje’ se očituje u njegovoj riješenosti da tako sebi prekrati život, a ne zna šta mu je Allah odredio.

Hadis br. 21

“Allah jamči onome ko izađe na Njegovom putu: ‘Onome ko ne izađe ni zbog čega drugog do li zbog borbe na Mome putu, vjerujući u Mene i priznajući Moje poslanike, jamčim da ću ga uvesti u džennet ili ga vratiti u dom iz koga je krenuo sa zadobivenom nagradom i ratnim plijenom.’ Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, svaka rana zadobivena na putu Uzvišenog Allaha biće (na Sudnjem danu stvorena) ista kao na dan kada je nanesena, boja će biti boja krvi, a miris miris miska. Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, da neće biti teško muslimanima, ne bih nikada izostao ni iza jednog pohoda, ali ne nalazim dovoljno sredstava da ih opremim, a ni oni ih nemaju, a teško im je da ostanu iza mene. Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, (po)želim da se borim na Allahovom putu i poginem, pa (da budem proživljen i da) se ponovo borim i (ponovo) poginem.'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

Hadis br. 22

“Neki džennetlija će bit doveden (pred Allaha subhanehu ve te'ala), pa će Uzvišeni Allah reći: ‘Sine Ademov, kako ti se čini tvoje obitavalište?’ ‘Gospodaru, (to je) najbolje obitavalište.’ ‘Traži i želi!’ ‘Tražim da me vratiš na dunjaluk kako bih poginuo na Tvome putu deset puta.’ Ovo će reći zbog velike vrijednosti koju vidi u pogibiji na Allahovom putu.”

Hadis prenosi Enes ib Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Nesai.
Odgovori
#3
Hadis br. 23

“Dok bijah u Mekki, rastvori se krov moje kuće. Dođe mi Džibril alejhi selam, otvori mi prsa i izapra ih Zemzemom. Potom donese zlatnu posudu ispunjenu mudrošću i imanom, izruči mi je u grudi i zatvori ih. Uze me potom za ruku i uspe se sa mnom na zemaljsko nebo. Džibril reče čuvaru neba: ‘Otvori!’ ‘Ko je!’ ‘Džibril.’ ‘Ima li neko sa tobom?’ ‘Da, sa mnom je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Onaj što mu je objavljeno?’ ‘Da.’ Kada nam otvori, uspesmo se na zemaljsko nebo, kad tamo – sjedi neki čovjek.

Sa njegove desne i lijeve strane bijahu neke osobe. Kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na lijevu stranu zaplače. Reče: ‘Dobro došao, dobri Poslaniče i dobri sine!’ Rekoh Džibrilu: ‘Ko je ovo?’ ‘Ovo je Adem alejhi selam, a ove osobe sa njegove desne i lijeve strane su njegovi potomci. Oni sa desne strane su džennetlije, a oni sa lijeve strane su džehennemlije. Zato se, kada pogleda na desnu stranu, nasmije, a kada pogleda na lijevu stranu zaplače.’ Uzdignut sam na drugo nebo. Džibril reče njegovom čuvaru: ‘Otvori!’, a ovaj mu reče isto što i prvi, te otvori. (Enes ibn Malik radijallahu anhu (prenosilac hadisa) veli: ‘Spomenuo je da je na nebu našao Adema, Idrisa, Musa, Isa i Ibrahima alejhimu salatu ve selam, ne precizirajući njihova staništa; jedino je spomenuo da je našao Adema alejhi selam na zemaljskom nebu, a Ibrahima alejhi selam na šestom nebu. Kada Džibril prođe sa Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pored Idrisa alejhi selam ovaj reče:)

‘Dobro došao, dobri Poslaniče i dobri brate!’ ‘Ko je ovo?’ ‘Ovo je Idris alejhi selam.’ Potom sam prošao pored Musa alejhi selam koji reče: ‘Dobro došao, dobri Poslaniče i dobri brate!’ ‘Ko je ovo?’ ‘To je Musa alejhi selam.’ Zatim prođoh pored Isa alejhi selam koji reče: ‘Dobro došao, dobri Poslaniče i dobri brate!’ ‘Ko je ovo?’ ‘To je Isa alejhi selam.’ Prođoh potom pored Ibrahima alejhi selam, koji reče: ‘Dobro došao, dobri Poslaniče i dobri sine!’ ‘Ko je ovo?’ ‘Ovo je Ibrahim alejhi selam.’ (Ibn Šihab /jedan od prenosilaca hadisa/ veli: ‘Izvijestio me Ibn Hazm da su Ibn ‘Abbas i Ebu Hajje El-Ensari radijallahu anhum govorili: ‘Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:) Potom sam uzdignut do mjesta sa koga sam čuo škripu pera (kojima meleki prave ispise iz Levhi-Mahfuza). (Ibn Hazm i Enes ibn Malik radijallahu anhuma /ovdje se, dakle, obje predaje stapaju u jednu/: ‘Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:) ‘Allah propisa mome ummetu pedeset namaza, i ja se s time vratih.

Kad prolazih pored Musa alejhi selam on reče: ‘Šta je Allah propisao tvome ummetu?’ ‘Pedeset namaza.’ ‘Vrati se svome Gospodaru, jer tvoj ummet to neće biti u stanju obavljati.’ ‘Vratih se, pa mi Allah subhanehu ve te'ala umanji jedan dio. Vrati se Musa alejhi selamu i rekoh: ‘Umanjio mi je jedan dio (šatr).[1] ‘Ponovo se vrati svome Gospodaru, tvoj ummet to nije u stanju.’ Obratio sam se ponovo, pa mi je Allah subhanehu ve te'ala umanjio jedan dio. Vratih mu se, a on reče: ‘Vrati se svome Gospodaru, tvoj ummet to nije u stanju.’ Vratih se, a Allah subhanehu ve te'ala reče: ‘Neka bude pet, a pedeset, jer kod Mene se Moja riječ ne mijenja.’ Vratih se Musau, a on mi reče: ‘Obrati se ponovo svome Gospodaru.’ ‘Stidim se svoga Gospodara.’ Potom Džibril alejhi selam krenu sa mnom, te stigosmo do ‘Sidretul-munteha’,[2] natkriljenog bojama za koje ne znadoh šta su. Uđoh potom u džennet, kad ono u njemu nizovi bisera, a džennetski prah od miska (mošusa).'”

Hadis prenosi Enes ib Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] Šatr znači polovina, ali kada se sve predaje hadisa o Miradžu usklade, onda se dolazi do toga da je svaki put umanjivano po 5 namaza, pa je stoga riječ ‘šatr’ ovdje prevedena kao dio.

[2] Sidretul Munteha – ‘sidretu (tun)’ je lotos, ‘munteha’ je konačnost, svršetak. Sidretul-munteha je, prema tome, granica do koje je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa Džibrilom alejhi selam, a potom nastavio sam, što je dokaz veličine i bliskosti Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U nekim hadisima postoje neki opisi tog stabla, jedna je uvršten i ovdje. Da li ih shvatiti doslovno ili figurativno, pitanje je oko koga se odavno spore islamski učenjaci.

Hadis br. 24

“Dovedena mi je životinja veća od magarca, a manja od mazge, čiji je korak dugačak koliko ona sama. Uzjahah, a sa mnom Džibril alejhi selam. Išli smo neko vrijeme, pa mi reče: ‘Sjaši i klanjaj.’ Učinih to. ‘Znaš li gdje si klanjao? Klaanjao si u Tajibi.[1] (drugo ime Medine), koja će biti mjesto Hidžre. Neko vrijeme potom ponovo reče: ‘Sjaši i klanjaj.’ ‘Klanjah.’ ‘Znaš li gdje si klanjao? Klanjao si na Sinaju, mjestu, gdje je Uzvišeni Allah razgovarao sa Musaom alejhi selam.’ Nakon nekog vremena mi opet reče: ‘Sjaši i klanjaj.’ ‘Sjahah i klanjah.’ ‘Znaš li gdje si klanjao? Klanjao si u Bejtu Lahmu (Betlehemu), gdje je rođen Isa alejhi selam.’ Uđoh potom u Bejtul-makdis (El-Mesdžidul-aksa) gdje mi se iskupiše poslanici. Džibril me proturi naprijed te im bijah imam. Zatim bijah uzdignut na zemaljsko nebo, kad na njemu Adem alejhi selam.

Potom bijah uzdignut na drugo nebo, kad na njemu tetići – Isa i Jahja alejhi selam. Potom bijah uzdignut na treće nebo, kad na njemu Jusuf alejhi selam. Zatim bijah uzdignut na četvrto nebo, kad na njemu Harun alejhi selam. Potom bijah uzdignut na peto nebo, kad na njemu Idris alejhi selam. Zatim bijah uzdignut na šesto nebo, kad na njemu Ibrahim alejhi selam. Potom bijah uzdignut iznad sedam nebesa. Stigosmo do Sidretul-Munteha.

Obuze me neka izmaglica, te padoh na sedždu. Bi mi rečeno: ‘Na dan kad stvorih nebesa i zemlju propisao Sam tebi i tvome ummetu pedeset namaza. Izvršavajte ih ti i tvoj ummet!’ Vratih se do Ibrahima alejhi selama, a on me ništa ne upita. Potom dođoh do Musa alejhi selama, a on reče: ‘Koliko je (namaza) propisao tvoj Gospodar tebi i tvom ummetu?’ ‘Pedeset namaza.’ ‘Ni ti ni tvoj ummet nećete biti u stanju da ih izvršavate. Vrati se svom Gospodaru i moli Ga da olakša.’ Vratih se Gospodaru, te mi On olakša za deset. Potom dođoh Musau koji mi naredi da se vratim. Vratih se, pa mi On olakša za deset, da bi na kraju bili svedeni na pet.

Dođoh Musau, a on mi reče: ‘Vrati se svom Gospodaru i traži da ti olakša. Israelćanima su propisana dva namaza, pa ih nisu izvršavali (kako treba).’ Vratih se svome Gospodaru i zatražih da olakša, a On reče: ‘Na dan kada stvorih nebesa i zemlju propisao sam tebi i tvome ummetu pedeset namaza. Ovih pet biće za pedeset. Izvršavajte ih ti i tvoj ummet.’ Shvatih da je to od Allaha – neka je uzvišen i blagoslovljen! – konačna i neopoziva odluka. Vratih se Musau alejhi selam koji mi reče: ‘Vrati se.’ Shvatio sam da je to Allahova konačna odluka i nisam se više vraćao.”

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Nesai.

[1] Zastajanje u Medini je svojevrsno obveseljavanje Poslanika sallallahu alejhi ve sellem budučnošću koja će biti ugodnija od aktuelnih uvjeta u vrijeme kojih je došlo do Mi'radža. Zastajanje na Sinaju i Bejtul Lahmu, te Poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem imametom u zajedničkom namazu sa pređašnjim poslanicima željela se istaći zajednička nit koja vezuje sva poslanstva i njihovo zajedničko izvorište, te ukazati na počast Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao Pečatu poslanstva.

Hadis br. 25

“Doveden mi je Burak, bijela i dugačka životinja, veća od magarca i manja od mazge, koja pravi korake svoje dužine. Jahao sam dok nisam došao do Bejtul-Makdisa (Kudsa). Svezao sa ga za halku za koju vežu poslanici. Ušao sam u mesdžid, klanjao dva rekata i izašao. Džibril mi donese posudu vina i posudu mlijeka. Izabrao sam mlijeko, pa mi Džibril alejhi selam reče: ‘Izabrao si prirodu (ono što je bliže ljudskoj prirodi).'[1] Potom smo uzdignuti na nebo.

Džibril je tražio dozvolu za ulazak, pa je rečeno: ‘Ko si?’ ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’ ‘Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Objavljeno mu je?’ ‘Objavljeno mu je.’ Otvori nam, kad ono tamo Adem alejhi selam. Zaželi mi dobrodošlicu i uputi hajr-dovu. Uspesmo se potom na drugo nebo. Džibril zatim zatraži dozvolu za ulazak i bi mu rečeno: ‘Ko si?’ ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’ ‘Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Objavljeno mu je?’ ‘Objavljeno mu je.’ Otvori nam, kad ono tamo tetići Isa sin Merjemin i Jahja sin Zekerijjaov. Poželiše mi dobrodošlicu i uputiše hajr-dovu.

Uspesmo se na treće nebo. Džibril zatraži dozvolu za ulazak. ‘Ko si?’ ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’ ‘Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Objavljeno mu je?’ ‘Objavljeno mu je.’ Otvori nam, kad ono tamo Jusuf alejhi selam, kome je data polovina (ukupne) ljepote. Poželi mi dobrodošlicu i uputi hajr-dovu. Uspesmo se na četvrto nebo. Džibril zatraži dozvolu za ulazak i bi mu rečeno: ‘Ko si?’ ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’ ‘Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Objavljeno mu je?’ ‘Objavljeno mu je.’ Otvori nam, kad ono tamo Idris alejhi selam. Poželi mi dobrodošlicu i uputi hajr-dovu. Uzvišeni Allah (za Idrisa alejhi selam) veli: ‘Uzdigli smo ga na visoki položaj.'[2] Uspesmo se na peto nebo. Džibril zatraži da se otvori.

Bi rečeno: ‘Ko si?’ ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’ ‘Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Objavljeno mu je?’ ‘Objavljeno mu je.’ Otvori nam, kad ono Harun alejhi selam. Poželi mi dobrodošlicu i uputi hajr-dovu. Uspesmo se na šesto nebo. Džibril zatraži da se otvori. Bi rečeno: ‘Ko si?’ ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’ ‘Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Objavljeno mu je?’ ‘Objavljeno mu je.’ Otvori nam, kad tamo Musa alejhi selam. Poželi mi dobrodošlicu i uputi hajr-dovu. Uspesmo se na sedmo nebo. Džibril zatraži da se otvori. Bi rečeno: ‘Ko si?’ ‘Džibril.’ ‘Ko je s tobom?’ ‘Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.’ ‘Objavljeno mu je?’ ‘Objavljeno mu je.’ Otvori nam, kad tamo Ibrahim alejhi selam leđa naslonjenih na Bejtul-Ma’mur (nebesku Ka’bu) u koji svakog dana ulazi 70000 meleka koji se ne vraćaju.[3] (Potom je otišao do Sidretul-munteha, kad ono – lišće njegovo bijaše poput slonovskih ušiju, a plodovi poput velikih ćupova).

Kada ga je snašlo što je Allah odredio, promijenilo se i niko od Allahovih stvorenja ne bi bio u stanju opisati njegovu ljepotu. Tu mi je objavljeno što je objavljeno. Propisano mi je pedeset namaza svaki dan i noć. Sišao sam do Musa alejhi selama, koji mi reče: ‘Šta je tvoj Gospodar propisao tvome ummetu?’ ‘Pedeset namaza.’ ‘Vrati se svome Gospodaru i traži olakšanje, jer tvoj ummet to nije u stanju obavljati. Ja sam to iskusio sa sinovima Israilovim (Jevrejima).’ Vratih se Gospodaru i rekoh: ‘Gospodaru, olakšaj mome ummetu!’ Umanji mi pet.

Vratih se Musau i rekoh: ‘Umanjio je pet.’ ‘Tvoj ummet to neće biti u stanju. Vrati se tvome Gospodaru i traži olakšanje.’ Vraćao sam se između Gospodara i Musa alejhi selama sve dok Allah nije rekao: ‘Muhammede, biće pet namaza svakog dana i noći, za svaki od njih po deset, to je pedeset namaza. Ko poželi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi pisaće mu se dobro djelo, a ako ga uradi pisaće mu se deset. Ko poželi da uradi loše djelo, pa ga ne uradi, ništa mu se ne piše, a ako ga uradi piše mu se samo jedno loše djelo.’ Sišao sam i stigao do Musa alejhi selama i izvijestio ga. ‘Vrati se svome Gospodaru i moli olakšanje.’ Vraćao sam se Gospodaru dok Ga se nisam postidio.”

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.
Odgovori
#4
[1] Mlijeko simbolizira nepomućenost i neiskvarenost s kojim čovjek u svojoj prirodi dolazi na ovaj svijet, dok je vino, tj. alkohol, ‘majka svih zala’, kako to veli Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U jednoj predaji se dodaje: “Da si izabrao vino, zalutali bi i ti i tvoj ummet!”

[2] Merjem 57

[3] Što znači da svaki dan ulazi novih 70000 meleka.

Hadis br. 26

“Uzvišeni Allah veli: ‘Propisao sam tvome ummetu pet namaza i obavezao se: onoga ko ih bude čuvao i obavljao na vrijeme uvešću u džennet, a prema onome ko ih ne bude čuvao nemam nikakve obaveze.'”

Hadis prenosi Ebu Katade ibn Rib’ijj radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže. 

Hadis br. 27

“Prvo za što će rob polagati račun na Sudnjem danu biće njegov namaz. Ako bude potpun (po broju i načinu obavljanja) biće upisan potpunim, a ako nešto bude manjkavo, reći će Allah subhanehu ve te'ala: ‘Nalazite li kakvih dobrovoljnih namaza?’ (Ako ih bude), dobrovoljnim namazima mu se dopune obavezni namazi koje je propustio, a zatim tako isto bude i sa ostalim djelima.”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 28

“Klanjali smo za Allahovim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem akšam, pa su se neki vratili kućama, a neki ostali zabavljeni zikrom namaza. Utom nam dođe Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, žureći sav zadihan, otkrivenih koljena i reče: ‘Veselite se! Evo je vaš Gospodar otvorio jedna od nebeskih vrata dičeći se vama pred melekima, i veli: ‘Pogledajte Moje robove, klanjali su jedan propisan namaz i išćekuju drugi!'”

Hadis prenosi ‘Amr ibn El ‘As radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

Hadis br. 29

“Među vama se stalno smjenjuju noćni i dnevni meleki. Okupljaju se na ikindiji i sabahu. Oni koji su među vama zanoćili uspinju se, a On ih, mada najbolje zna sve o vama, pita: ‘U kakvom stanju ste ostavili Moje robove?’ ‘Ostavili smo ih, a oni klanjaju, a i zatekli smo ih, a oni klanjaju.'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 30

Ebu Derda i Ebu Zerr radijallahu anhuma prenose od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on od Uzvišenog Allah da veli: “Sine Ademov, klanjaj Mi početkom dana četitri rekata , pa ću te sačuvati (od svakog zla i činjenja grijeha) na kraju dana (ili do kraja noći).”[1]

Hadis prenose Ebu Derda i Ebu Zerr radijallahu anhuma, a bilježi ga Tirmizi.

[1] Misli se na ‘Salatul duha’, namaz koji se klanja od izlaska sunca do podne namaza.

Hadis br. 31

“Allah ima meleke koji obilaze puteve, tražeći one koji zikr čine. Kada nađu ljude koji zikr čine, jedni druge zovu: ‘Dođite onome što tražite!’ Potom ih natkriljuju sve do najbližeg neba. Nakon toga ih pita njihov Gospodar, a On zna najbolje od njih: ‘Šta vele Moji robovi?’ ‘Slave te i veličaju, zahvaljuju Ti se i uznose Te.’ ‘A da li su Me vidjeli?’ ‘Ne, tako nam Allaha, nisu Te vidjeli!’ ‘Da su Te vidjeli još silnije bi Te uzdizali i zahvaljivali Ti, još više Te slavili.’ ‘A šta od Mene traže?’ ‘Traže džennet.’ ‘Da li su ga vidjeli?’ ‘Ne, tako nam Allaha, nisu ga vidjeli.’ A šta bi bilo da su ga vidjeli?’ ‘Da su ga vidjeli, još bi više za njim žudili, još silnije bi ga tražili i željeli.’ ‘Od čega traže utočište?’ ‘Od vatre.’ ‘A da li su je vidjeli?’ ‘Ne, tako nam Allaha, Gospodaru, nisu je vidjeli.’ ‘Šta bi bilo da su je vidjeli?’ ‘Da su je vidjeli još bi više od nje bježali i još bi je se silnije plašili.’ Na to će im Allah reći: ‘Budite Mi svjedoci da im opraštam.’ Jedan od meleka će reći: ‘Među njima je bio taj i taj koji ne spada među njih, već je došao radi neke svoje potrebe.’ A Allah će reći: ‘Oni su društvo čiji sabesjednik ne može biti nesrećan.'[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] Hadis je podsticaj na druženje sa dobrim i pobožnim ljudima, kako bi ono uticalo na čovjeka koji možda griješi i bilo uzrokom preokreta u njegovom načnu življenja.

Hadis br. 32

Od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma se prenosi da im je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao kako je Allahov rob rekao: ‘Gospodaru moj, Tebi je hvala onako kako to dostoji Tvojoj veličanstvenosti i veličini Tvoje moći!’, pa su te riječi predstavljale problem za meleke koji pišu njegova djela, te su se uspeli na nebo i rekli: “Gospodaru naš, Tvoj rob je izgovorio riječi za koje ne znamo kako da ih zapišemo.” Uzvišeni Allah, koji najbolje zna šta je rekao Njegov rob, reče: ‘Šta je rekao Moj rob?’ Gospodaru, rekoše njih dvojica, – rekao je: ‘Gospodaru moj, Tebi je hvala onako kako to dostoji Tvojoj veličanstvenosti i veličini Tvoje moći!’ Na to Uzvišeni Allah reče: ‘Zapišite onako kako je rekao Moj rob, i neka tako stoji sve dok se ne susretne sa Mnom i dok ga Ja ne nagradim za to!'[1]

Hadis prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, a bilježi ga Nesai.

[1] Nagrada za izgovaranje ovih riječi je tako velika da meleki nisu znali njenu visinu, a Allah im to nije otkrio, već je Sebi zadržao pravo da je On oktrije na Sudnjem danu. U originalu one glase: ‘Ja Rabbi, lekel hamdu kema jenbegile dželali vedžhike ve li’azimi sultanike!’

Hadis br. 33

“Uzvišeni Allah veli: ‘Sine Ademov, posveti se ibadetu (robovanju Meni), pa ću ti srce ispuniti bogatstvom i utažiti ti siromaštvo. Ako to ne učiniš, ruke ću ti ispuniti poslom, a neću te zaštiti od siromaštva!'”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

[1] Ovaj hadis ni u kom slučaju nije poziv na potpuno odricanje od rada i truda za sticanje, već prije obećanje dosezanja unutrašnjeg smiraja i zadovoljstva sa postignutim. Drugim riječima, bogat je onaj ko se tako osjeća, nezavisno od količine onoga što posjeduje.

Hadis br. 34

“Uzvišeni Allah veli: ‘Koga zabave Kur’an i spominjanje Mene, pa ne bude od Mene tražio, daću mu najbolje što dajem onima koji od Mene traže!'”

Hadis prenosi Ebu Se’id El-Hudrijj radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

Hadis br. 35

“Uzvišeni Allah veli: ‘Post je Moj i Ja za njega nagrađujem, (jer postač) ostavlja svoje strasti, jelo i piće zbog Mene.’ Post je štit. Postač ima dvije radosti: (jednu) radost kada se iftari i (drugu) radost kada susretne svoga Gospodara. Zadah iz usta postača kod Allaha je ljepši od mirisa miska (mošusa).'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 36

“Onome ko se bude družio sa Kur’anom (učio ga i po njemu postupao) biće rečeno kada uđe u džennet: ‘Uči i uspinji se!’, pa će učiti i za svaki ajet se uspinjati po jedna stepen, sve dok ne prouči posljednje što zna.”

Hadis prenosi Ebu Se’id El Hudrijj radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

Hadis br. 37

“Čovjeku će biti podizan stepen u džennetu, pa će reći: ‘Odakle (zbog čega) ovo?’ Biće mu rečeno: ‘Zbog traženja oprosta za tebe od strane tvog brata!'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

Hadis br. 38

“Uzvišeni Allah veli: ‘Ko iskaže neprijateljstvo prema nekome kome sam Ja prijatelj, najavljujem mu rat! Moj rob mi se ne može približiti ničim što bi mi bilo draže od onoga što sam mu Ja propisao da čini.[1] Moj rob mi se približava nafilama (djelima koja mu nisu naređena, ali ih dobrovoljno izvršava) sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, bivam njegovim sluhom kojim sluša, bivam njegovim vidom kojim vidi, bivam njegovom rukom kojom prihvata i nogom kojom hodi.[2] Ako od Mene potraži utočište, pružiću mu ga. Ni u čemu što činim ne kolebam se kao prilikom uzimanja duše Moga roba – vjernika, kome smrt nije draga, a Meni nije drago da mu se desi bilo kakva neprijatnost.'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] Usmjerenje na činjenje stvari koje su strogo naređene, pa tek onda na dopunske oblike pobožnosti. Nagrade koje se u pojedinim hadisima obećavaju za određene nafile i postove sleduju onoga ko ih obavi, a obavlja i obavezne namaze i sl., a Allah najbolje zna i može sve!

[2] Alegorično i metaforično izražavanje u ovom hadisu različito su tumačeni. Najprihvatljivije je tumačenje ono koje kaže da Allah pomaže takvom svome robu u svakoj situaciji koju poduzima i daje mu posebnu snagu i izoštrenost svih osjetila, kao sam On, neka je Uzvišen, direktno preuzima njihovu funkciju.
Odgovori
#5
Hadis br. 39

“Kada Allah zavoli mekog svoga roba, pozove Džibrila te mu rekne: ‘Ja volim toga i toga, voli ga i ti!’ Džibril ga zavoli. Potom proglasi na nebu: ‘Allah voli tog i tog, volite ga i vi!’, te ga zavole žitelji neba. Zatim to bude prihvaćeno i na Zemlji. A kada Allah zamrzi nekog svog roba, pozove Džibrila i rekne: ‘Mrzim toga i toga, mrzi ga i ti!’ Džibril ga zamrzi, pa oglasi medu žiteljima neba: ‘Allah mrzi toga i toga, mrzite ga i vi!’ Oni ga zamrze, a zatim mu se odredi mržnja i na Zemlji.”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

Hadis br. 40

“Allah će reći na Sudnjem danu: ‘Gdje su oni koji su se voljeli zbog Moje uzvišenosti? Smjestiću ih u svoj hlad danas, kada nema drugog hlada osim Mojega.'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

Hadis br. 41

“Krenuo neki čovjek da posjeti svog brata (u vjeri) u drugom selu, pa mu Allah uz put postavi meleka, koji reče: ‘Gdje ćeš?’ ‘Želim kod svog brata u ovome selu.’ ‘Činiš li to radi neke koristi koju od njega očekuješ?’ ‘Ne, zavolio sam ga samo u ime Uzvišenog Allaha.’ ‘Ja sam ti Allahov glasnik: ‘Allah te zavolio kao što si ti zbog Njega zavolio svog brata.'”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Strogo uzevši, ovaj hadis i nije hadis kudsi, jer ne sadržava direktno Allahove riječi, ali je valjda uvršten zbog Allahove poruke kojoj je melek samo vjerni prenosilac.

Hadis br. 42

“Allah, neka je uzvišen i slavljen, veli: ‘Obavezao sam se da svoju ljubav ukažem onima koji se zbog Mene druže, posjećuju i potpomažu.'”

Hadis prenosi Mu’az ibn Džebel radijallahu anhu, a bilježi ga Malik.

Hadis br. 43

“Uzvišeni Allah veli: ‘Oni koji se vole zbog Moje uzvišenosti imaće (na Sudnjem danu) uzvišena mjesta od nura (svjetla), na kojima će im zavidjeti poslanici i šehidi.'”[1]

Hadis prenosi Mu’az ibn Džebel radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

[1] Riječ upotrijebljena ovdje ne znači onu nedozvoljenu zavidnost (hased, zavist u želji za prestankom određene blagodati kod onog ko je posjeduje), već jednu zadivljenost i priželjkivanje istog.

Hadis br. 44

“Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘Sine Ademov, obolio Sam pa Me nisi obišao!’ ‘Gospodaru, kako ću Te obići kad si Ti Gospodar svjetova?’ ‘Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob obolio, pa ga nisi obišao? Zar nisi znao da bi Me, da si ga obišao, našao kod njega? Sine Ademov, tražio sam da Me nahraniš, pa to nisi učinio!’ ‘Gospodaru, kako da Te nahranim kada si Ti Gospodar svjetova?’ ‘Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob tražio da ga nahraniš, pa to nisi učinio? Zar nisi znao da bi, da si ga nahranio, nagradu za to našao kod Mene? Sine Ademov, tražio sam da Me napojiš, pa to nisi učinio!’ ‘Gospodaru, kako da Te napojim kad si ti Gospodar svjetova?’ ‘Taj i taj Moj rob je tražio da ga napojiš, pa to nisi učinio. Da si ga napojio, nagradu za to bi našao kod Mene!'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

Hadis br. 45

“Džennetska vrata se otvaraju ponedjeljkom i petkom i oprašta se svakom robu koji Allahu ništa ravnim ne smatra, izuzev čovjeku između koga i brata mu bude neprijateljstvo, za koje će biti rečeno: ‘Ostavite ovu dvojicu dok se ne izmire, ostavite ovu dvojicu dok se ne izmire!'”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Uvjeti za primanje tevbe (pokajanja) su: a) uvidjeti da je djelo loše i pokajati se, b) odlučiti da se više ne čini, c) zamoliti Allaha za oprost. Ovome se ukoliko je grijeh iz oblasti međuljudskih odnosa, dodaje i četvrti uvjet, a to je: d) da onaj ko je oštetio nekoga zatraži oprosta od njega. Upravo u tom slučaju je ovdje riječ.

Hadis br. 46

“Među onima prije vas bio neki čovjek koji je ubio 99 ljudi. Pitao je za najučenijeg čovjeka na Zemlji, te su ga uputili kod nekog kaluđera. Otišao mu je i rekao da je ubio 99 ljudi, i pitao ga ima li za njega pokajanja i oprosta. Ovaj mu je rekao: ‘Ne’, pa je i njega ubio i namirio na 100. Potom je pitao za najučenijeg čovjeka na Zemlji, pa su ga uputili na nekog učenjaka, kom je rekao da je ubio 99 ljudi i pitao ga da li za njega ima pokajanja i oprosta. ‘Da’, – reče mu on, – a ko bi se to mogao ispriječiti između tebe i pokajanja? Idi u to i to mjesto. U njemu su ljudi koji robuju Allahu, pa Mu i ti s njima robuj! Ne vraćaj se u svoje mjesto, jer je to loše mjesto.’ On krenu, i kad stiže na pola puta dođe mu smrt. Oko njega se sporječkaše meleki (Allahove) milosti i meleki (Allahove) kazne. Meleki milosti, rekoše: ‘Došao je ovdje kajući se, srcem okrenut ka Uzvišenom Allahu.’ Meleki kazne rekoše: ‘Nikada nije dobra učinio!’ Tada im dođe melek u ljudskom obliku, te ga oni uzeše za sudiju, a on im reče: ‘Izmjerite udaljenost između dvaju mjesta, i kom bude bliži, tamo ga svrstajte!’ Izmjeriše i utvrdiše da je bliže mjestu u koje je htio stići, te ga prihvatiše meleki milosti. U vjerodostojnoj predaji, stoji: ‘Allah je objavio jednom mjestu (lošem): ‘Udalji se!’, a drugom: ‘Približi se!’ I rekao: ‘Izmjerite udaljenost između njih!’ Oni utvrdiše da je bliži drugom za pedalj, te mu bi oprošteno.”[1]

Hadis prenosi Ebu Se’id El-Hudrijj radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Ovo je jedini hadis koji nije sadržan u zbirci na osnovu koje je sačinjen izbor. Jedino ga predaja koja spominje da je Allah objavio mjestima da se udalje, tj. primaknu, čini hadisom-kudsijom. Hadis je naveden prema djelu ‘Rijadus salihin’.

Hadis br. 47

“Allah veli: ‘Sine Ademov, sve dok Me moliš i nadaš se Mome oprostu, Ja ću ti opraštati uz sve ono što je pri tebi, ne mareći (da li će to nekome drugome biti pravo ili ne). Sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosezali do neba, pa Me zamolio da ti oprostim, Ja bih to učinio, ne mareći. Sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima koji bi ispunili čitavu Zemlju, a pri tome nisi nikoga smatrao Meni ravnim (nisi širk činio), podario bih ti isto toliko oprosta.'”

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

Hadis br. 48

“Kada dođe noć polovine ša’bana, probdijte je (provedite je u ibadetu), a naredni dan postite, jer Allah te noći nakon zalaska sunca silazi na zemaljsko nebo i zbori: ‘Ima li koga da oprost traži, da mu oprostim? Ima li koga ko moli za ‘rizk’ (opskrbu, nafaku), da ga opskrbim? Ima li koga u nevolji, da ga iz nje izbavim? Ima li toga i toga?…’ I sve tako do svitanja.”

Hadis prenosi Ali ibn Ebi Talib radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

Hadis br. 49

“Naš Gospodar, neka slavljen i uzvišen, silazi svaku noć kada preostane zadnja trećina noći na zemaljsko nebo i govori: ‘Ima li koga da Me zove, da nu se odazovem? Ima li koga da nešto traži od Mene da mu to dam? Ima li koga da traži oprosta od Mene, da Mu oprostim?'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 50

“Bila među Israelićanima dva pobratima. Jedan od njih griješio, a drugi bio predan ibadetu. Ovaj potonji je stalno vidio da prvi griješi i govorio mu: ‘Okani se!’, a on je govorio: ‘Prepusti to meni i mom Gospodaru! Nisi valjda poslat da nada mnom bdiš?’ Na to je ovaj rekao: ‘Tako mi Allaha, Allah ti neće oprostiti!’ ili: ‘Allah te neće uvesti u džennet!’ Nakon što su umrli i sastali se kod Gospodara svjetova, Allah je rekao onome što je bio predan ibadetu: ‘Jesi li znao šta Ja smjeram? Ili si bio u stanju učiniti ono što je u Mojoj moći?!’ Griješniku je rekao: ‘Idi i uđi u Moj džennet, Mojom milošću!’, a drugom: ‘Vodite ga u vatru!’ Ebu Hurejre je rekao: ‘Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, (pobožni) je izgovorio riječi koje su mu upropastile i ovaj i budući svijet!'”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Ebu Davud.

[1] Pobožni je za sebe uzurpirao pravo da određuje kome će biti oprošteno, a kome ne, što je isključivo Allahovo pravo, te je na taj način počinio svojevrstan širk.
Hadis br. 51

“Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je molio za svoj ummet pred veče Dana stajanja na Arefatu (Jevmu ‘Arefe), pa mu je odgovoreno: ‘Opraštam im, izuzev nepravednog (zalima) od koga ću uzeti (ono što pripada) onome kome je učinjena nepravda (mazlum).’ ‘Gospodaru, ako hoćeš možeš onome kome je nepravda učinjena dati (ono što mu pripada) iz dženneta, a oprostiti zulumčaru.’ Te večeri mu nije ništa odgovoreno. Kada je osvanuo na Muzdelifi, ponovio je molbu, pa mu je udovoljeno. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao ili osmjehnuo (sumnja prenosioca hadisa). Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma su mu rekli: ‘Ovo je čas u kom se (ranije) nisi smijao. Šta te nasmijalo, neka te Allah učini uvijek nasmijanim?!’ ‘Allahov neprijatelj Iblis, saznavši da je Uzvišeni Allah uslišao moju molbu i oprostio mome ummetu, zagrabio je prašine i počeo se posipati po glavi, kukajući i lelečući, pa me njegov očaj nasmijao.'”

Hadis prenosi ‘Abbas ibn Mirdas Es-Sulemi radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

Hadis br. 52

“Allah mi je sakupio zemlju, pa sam vidio njen istok i zapad, (a vidio sam) i da će moj ummet posjedovati i vladati onim što mi je skupljeno. Data su mi dva blaga: crveno i bijelo.[1] Molio sam svoga Gospodara za svoj ummet da ga ne uništi opštom sušnom godinom i da im ne pošalje neprijatelja izvan njih samih koji će im oduzeti moć i vlast. Gospodar mi je rekao: ‘Muhammede, kada Ja nešto dosudim, ono se ne može otkloniti. Udovljavam ti da tvoj ummet ne uništim opštom sušom i da im ne pošaljem neprijatelja izvan njih samih koji će im oduzeti vlast i moć, pa makar se on sakupio sa svih strana, sve dok sami ne počnu uništavati i porobljavati jedni druge.'”

Hadis prenosi Sevban radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Viđenje istoka i zapada je ukazivanje na pravce u kojima se najviše proširio islam. Dva blaga su zlato i srebro, a neki komentatori vele riznice Kisre i Kajsara, perzijskog i vizantijskog vladara.

Hadis br. 53

“Kada je Allah stvorio stvoreno, u svojoj Knjizi, u kojoj sebi piše obaveze i koja je stavljena kod Njega na Prijesto (‘Arš), zapisao je: ‘Moja milost nadvladava Moju srdžbu!'”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] “Kaznom Svojom kažnjavam koga hoću, a Moja milost obuhvata sve…” E'araf 156.

Hadis br. 54

“Dvojica od onih koji su ušli u vatru zapomagali žestoko, pa Uzvišeni Allah reče: ‘Izvedite ih!’ Kada su izvedeni reče im: ‘Zbog čega ste tako žestoko zapomagali?’ ‘Učinili smo to da bi nam se smilovao.’ ‘Moja milost je u tome da se obojica bacite u vatru u kojoj bijaste.’ Jedan se baci, pa mu Allah učini vatru hladnom i spasonosnom, a drugi to ne učini. Gospodar mu reče: ‘Šta te sprječava da se ne baciš u vatru kao tvoj sudrug?’ ‘Gospodaru, nadam se da me nećeš u nju vratiti nakon što si me iz nje izveo!’ Gospodar mu reče: ‘Neka ti bude ono čemu se nadaš!’ Obojica, Allahovom milošću, udoše u džennet.”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.
Odgovori
#6
Hadis br. 55

“Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi od Uzvišenog Allaha da je rekao: ‘Robovi moji, nepravdu sam zabranio Sebi i učinio je i vama zabranjenom, pa ne budite jedni prema drugima nepravedni! Robovi moji, svi ste vi zalutali, osim onoga koga Ja uputim. Tražite da vas uputim, uputiću vas! Robovi moji, svi ste vi gladni, osim onoga koga Ja nahranim. Tražite da vas nahranim, nahraniću vas! Robovi moji, svi ste vi nagi, osim onoga koga Ja zaodjenem. Tražite da vas zaodjenem, zaodjenuću vas! Robovi moji, vi griješite i noću i danju, a Ja opraštam sve grijehe. Molite me da vam oprostim, oprostiću vam! Robovi moji, nikada nećete biti u stanju da Mi naškodite, niti ćete biti u stanju da koristite! Robovi moji, kada bi prvi i posljednji među vama, i ljudi i džini, bili poput srca najbogobojaznijeg među vama, to nimalo ne bi povećalo Moju vlast i posjed. Robovi moji, kada bi i prvi i posljednji među vama, i ljudi i džini, bili poput srca najrazvratnijeg među vama, to nimalo ne bi umanjilo, to nimalo ne bi umanjilo Moju vlast i posjed. Robovi moji, kad bi i prvi i posljednji među vama, i ljudi i džini, stali na jedno polje i tražili od Mene, pa Ja svakome dao što je tražio to bi smanjilo ono što ja imam (samo) kao što igla umanji more kada se u njega uroni. Robovi moji, vaša djela vam zapisujem, a zatim ću vam ih vjerno isporučiti. Ko nađe dobro, neka zahvali Allahu, a ko nađe drugačije, neka kori samo sebe!”

Hadis prenosi Ebu Zerr radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

Hadis br. 56

“Nakon što je Allah stvorio Adema alejhi selam i udahnuo u njega dušu, ovaj je kihnuo, pa rekao: ‘El-hamdulillah!’ (Hvala Allahu), zahvalivši Allahu po Njegovom odobrenju. Gospodar mu je rekao: ‘Rahimekellahu ja Adem (Neka ti se Allah smiluje, Ademe).[1] Idi onim melekima – grupi njih koji su sjedili – i reci: ‘Es-selamu alejkum’. (Kada je to učinio), oni rekoše: ‘Ve alejkesselamu ve rahmetullah’. Potom se on vrati svome Gospodaru koji mu reče: ‘Ovo je tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva kojim će se međusobno pozdravljati.’ Potom mu Allah, skupljenih ruku (stisnutih šaka) reče: ‘Proberi koju hoćeš.’ On reče: ‘Odabirem desnicu moga Gospodara – a obje ruke moga Gospodara su blagoslovljena desnica.[2] Allah je ispruži, kad ono u njoj Adem i njegovo potomstvo. ‘Gospodaru, ko su ovi?’ ‘To su tvoji potomci.’ Svakom od njih bijaše među očima upisana dužina života. Među njima je bio jedan najsvjetliji, ili među najsvjetlijima. ‘Gospodaru, ko je ovo?’ ‘Ovo je tvoj sin Davud. Odredio sam da će živjeti 40 godina.’ ‘Gospodaru produži mu život!’ ‘Ja sam mu toliko odredio.’ ‘Gospodaru, ja mu od svog života dajem 60 godina.’ ‘Neka ti bude.’ Potom ga je nastanio u džennet koliko je On htio, a onda ga iz njega izveo. Adem je sebi odbrojavao. Kada mu je došao melek smrti, Adem mu reče: ‘Požurio si, meni je određeno (da živim) 1000 godina.’ Ovaj mu reče: ‘Svakako, ali ti si svome sinu Davudu dao 60 godina.’ Tako je Adem zanijekao, pa i njegovo potomstvo niječe, zaboravio je, pa zaboravlja njegovo potomstvo. Od tada je naredeno zapisivanje i svjedočenje.”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

[1] Islamski bonton traži da se onom ko kihne i kaže: ‘Elhamdulillah’ nazdravi riječima Jehdikumullahu ve juslihu balekum’ ili ‘Jehdina ve jehdikumullah’.

[2] Desna strana u islamu simbolizira sve lijepo i pozitivno, a lijeva ružno i negativno.

Hadis br. 57

“Neki od Allahovih Poslanika odsjeo je ispod drveta. Tu ga je ujeo mrav, te je naredio da mu se ukloni oprema i da se spali mravinjak, pa mu je Allah objavio: ‘Zašto ne samo jednog?'”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] U ljudskoj je prirodi da ponekad pretjera u osveti. Poslanik iz ovog hadisa je, nedvojbeno, čovjek! O uzvraćanju Kur’an kaže: ‘Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda to učinite samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno…’ Nahl 126

Hadis br. 58

“Dok se jednom prilikom Ejub alejhi selam kupao nag, na njega sletješe zlatni skakavci, pa ih on stade skupljati u odjeću. Njegov Gospodar ga pozva: ‘Nisam li te učinio neovisnim od toga što vidiš?’ On reče: ‘Svakako, tako mi Tvoje moći, ali ja ne mogu bez Tvoga blagoslova!'”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] I ljubav za imetkom je svojstvena ljudima – poslanici su ljudi! Ali odabrani.
Hadis br. 59

“Došao melek smrti Musau alejhi selamu i rekao mu: ‘Odazovi se svome Gospodaru!’ Musa alejhi selam ga udari po oku i izbi mu ga. Melek se vrati Uzvišenom Allahu i reče: ‘Ti si me poslao robu koji ne želi smrt i on mi je izbio oko!’ Allah mu vrati oko i reče: ‘Vrati se mome robu i reci: ‘Želiš život? Ako želiš život, stavi ruku na vola, i koliko ti ruka pokrije dlaka toliko ćeš živjeti!’ ‘Šta poslije?’ ‘Poslije ćeš umrijeti.’ Neka to onda bude što skorije. Gospodaru, usmrti me nadomak Svete zemlje!'[1] ‘Tako mi Allaha, da sam pored puta, pokazao bih vam njegov kabur pored puta, kod crvene pješćane dine.'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Doslovno: ‘Usmrti me na mjestu odakle mogu kamenom dobaciti do Svete zemlje!’ Inače komentatori kažu da je Musa alejhi selam molio smrt blizu Svete zemlje, a ne u njoj, iz straha od jevrejske sklonosti da uzimaju bogove mimo Allaha, jer bi njegov grob u Svetoj zemlji često bio posjećivan i postojala bi mogućnost da ga počnu obožavati.

Hadis br. 60

“Nakon što Allah stvori džennet, reče Džibrilu: ‘Idi pogledaj ga!’ On ode i pogleda ga, a potom dođe i reče: ‘Gospodaru, tako mi Tvoje moći, ko čuje za njega i ući će u njega!’ Potom ga opkoli raznoraznim poteškoćama i čovjeku neugodnim stvarima, pa mu reče: ‘Džibrile, idi pogledaj ga!’ On ode i pogleda, a potom dođe i reče: ‘Gospodaru, tako mi Tvoje moći, bojim se da će iko u njega ući!’ Nakon što Allah stvori vatru (džehennema), reče: ‘Džibrile, idi i pogledaj je! On ode i pogleda je, potom dođe i reče: ‘Tako mi Tvoje moći, ko čuje za nju neće u nju ući!’ On je zaokruži prohtjevima i strastima, pa reče: ‘Džibrile, idi pogledaj je!’ On ode i pogleda, pa reče: ‘Gospodaru, tako mi Tvoje moći, bojim se da će iko ostati, a da ne uđe u nju!'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Ebu Davud.

Hadis br. 61 

“Potužila se džehennemska vatra svome Gospodaru: ‘Gospodaru, sama sebe jedem.’ Na to joj On odobri dva oduška: jedan u zimi i jedan u ljetu – (to su) najveća žega koju osjećate i najveća ciča zima koju osjećate.”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] Džehennemska vatra sa ovozemaljskom ima zajedničko – ime. Ostale karakteristike su bitno drugačije, intenzivnije, i nije nikakvo čudo i apsurd da u sebi sjedinjuje takve suprotnosti kao što su žega i ciča zima. Tvorac stvari može im, ako i kada hoće, promijeniti svojstva i dati sasvim oprečna (slučaj vatre u koju je bačen Ibrahim alejhi selam. “‘O vatro’, – rekosmo Mi – ‘postani hladna, i spas Ibrahimu!'” Enbija 69

Hadis br. 62

“Uzvišeni Allah veli: ‘Mojim dobrim robovima sam pripremio što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti čovjeku može pasti na pamet.’ To je skriveno, mimo onoga što vam je predočeno (Kur’anu). Potom je proučio: ‘Niko ne zna kakva su im uživanja skrivena, kao nagrada za ono što su uradili.'”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] Sedžda 17.

Hadis br. 63

“Allah će skupiti zemlju i saviti nebesa Svojom desnicom, pa će reći: ‘Ja sam Vladar (Vlasnik i Gospodar, El-Melik)! Gdje su zemaljski vladari?!'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 64

“Vi ćete na Sudnjem danu biti proživljeni bosi, goli i neobrezani. (Potom je proučio kur’anski ajet: ‘Kao što smo započeli prvo stvaranje tako ćemo ga i ponoviti. To je Naše obećanje koje ćemo ispuniti.'[1]) Prvi koji će biti odjeven na Sudnjem danu biće Ibrahim alejhi selam. Neki od mojih ashaba biće uzeti na lijevu stranu (među one koji će u džehennem), pa ću reći: ‘Moji ashabi, moji ashabi!’ Biće rečeno: ‘Oni su se odmetnuli čim si ih napustio.’ Ja ću, poput Dobrog roba (Isa alejhi selama), reći: ‘Ja sam bio svjedok protiv njih dok bijah među njima. Kada si me usmrtio, Ti si nad njima bdio, a Ti si svjedok za sve!'”[2]

Hadis prenosi Ibn ‘Abbas radijallahu anhuma, a bilježi ga Buharija.

[1] Enbija 104
[2] Maide 117

Hadis br. 65

“Svakoga ko među ljudima sudi (na bilo koji način) na Sudnjem danu će ga uzeti jedan melek za potiljak, a potom dići svoju glavu prema nebu. Ako (Allah subhanehu ve te'ala) rekne: ‘Baci ga!'[1], baciće ga u provaliju duboku 40 godina (padanja).”

Hadis prenosi Abdullah Ibn Mes’ud radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.

[1] Riječi se odnose na one koji ne budu pravedni.

Hadis br. 66

“Enes ibn Malik radijallahu anhu veli: ‘Bili smo kod Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa se nasmijao i pitao: ‘Znate li čemu se smijem?’ ‘Allah i Njegov poslanik najbolje znaju, – rekosmo.’ ‘Smijem se razgovoru roba sa Gospodarom’. Veli: ‘Gospodaru, nisi li me zaštitio od nepravde?’ ‘Svakako da jesam.’ ‘Onda se slažem da mi svjedoči samo neko sa moje strane.’ ‘Dovoljno si danas sam sebi bio svjedok, a plemeniti pisari kao očevici.’ Tada mu bivaju zapečaćena usta, i biva rečeno njegovim udovima: ‘Govorite!’ Oni kažu sva njegova djela. Potom mu se vrati moć govora, te on rekne: ‘Daleko od mene bili! Za vas sam se borio!'”

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

Hadis br. 67

“Meni će na Sudnjem danu doći grupa mojih ashaba da se napoji, te će biti udaljeni, pa ću reći: ‘Gospodaru, (to su) moji ashabi!’ ‘Ti nemaš pojma šta su počinili nakon tebe – skroz su se odmetnuli!'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

Hadis br. 68

“Prvi čovjek kome će biti presuđeno na Sudnjem danu biće neki čovjek poginuo na Allahovom putu. Pokazaće mu svoje blagodati, pa će ih on priznati i reći će mu: ‘Šta si zauzvrat učinio?’ ‘Borio sam se za Tebe (u Tvoje ime) dok nisam poginuo.’ ‘Lažeš, borio si se da se rekne: ‘Baš je hrabar!’ I to je rečeno. Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru. Zatim će bit suđeno nekom koji je sticao znanje, podučavao druge i učio Kur’an.

Kada bude doveden, pokazaće mu svoje blagodati, pa će ih on priznati. ‘Šta si zauzvrat učinio?’ ‘Sticao sam znanje i podučavao druge, i učio sam Kur’an u Tvoje ime.’ ‘Lažeš, sticao si znanje da se kaže: ‘Baš je učen’, a učio si Kur’an da se kaže: ‘On je učač.’ I to je rečeno. Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru. Zatim će biti suđeno čovjeku kome je Allah dao izobilje i svakovrsni imetak. Pokazaće mu svoje blagodati, pa će ih on priznati. ‘Šta si zauzvrat činio?’ ‘Nisam ostavio nijednu svrhu koju voliš da se udijeli, a da nisam udijelio, sve Tebe radi.’ ‘Lažeš, činio si to da se rekne: ‘Baš je darežljiv!’ I to je rečeno. Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru.”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Motivi koji rukovode čovjeka u djelima koja čini su prisutni u njihovom vrjednovanju, shodno hadisu: “Djela se vrjednuju prema namjerama.”
Odgovori
#7
Hadis br. 69 

“Kada nastupi Sudnji dan, Allah neka je blagoslovljen i uzvišen, sići će robovima da im presudi. Svaki ummet će klečati. Prvi koje će prozvati biće: čovjek koji je sakupio (naučio) Kur’an, čovjek koji je poginuo na Allahovom putu i čovjek sa mnogo imetka. Allah će reći učaču: ‘Nisam li te naučio onome što objavih svome Poslaniku.’ ‘Jesi, Gospodaru.’ ‘Šta si radio sa onim što si znao?’ ‘Držao sam ga se i noću i danju (učio ga i postupao po njemu).’ Allah će mu reći: ‘Lažeš!’, a i meleki će mu reći: ‘Lažeš.’ Allah će reći: ‘Želio si da se rekne: ‘Taj i taj je učač!’ I rečeno je.

Tada će biti doveden bogataš, pa će mu Allah reći: ‘Nisam li ti dao izobilje i učinio da ti niko nije potreban?’ ‘Jesi, Gospodaru.’ ‘Šta si učinio sa onim što sam ti dao?’ ‘Potpomagao rodbinu i davao sadaku.’ Allah će reći: ‘Lažeš!’, a i meleki će mu reći: ‘Lažeš!’ ‘Naprotiv, želio si da se rekne: ‘Baš je darežljiv!’ I rečeno je. Biće doveden onaj što je poginuo na Allahovom putu, pa će mu Allah reći: ‘Zbog čega si poginuo?’ ‘Naređeno mi je da se borim na Tvome putu i ja sam se borio, sve dok nisam poginuo.’ Uzvišeni Allah će mu reći: ‘Lažeš!’ I meleki će mu reći: ‘Lažeš!’ ‘Naprotiv, želio si da se rekne: ‘Baš je hrabar!’ I rečeno je. (Ebu Hurejre veli: ‘Potom me Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem udari po koljenu i reče: ‘Ebu Hurejre, ta trojica su prva Allahova stvorenja s kojima će biti raspaljena vatra na Sudnjem danu.'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.

Hadis br. 70

“Vjernici će se sakupiti na Sudnjem danu i reći: ‘Kako bi bilo da tražimo nekoga ko će se za nas zauzeti kod našeg Gospodara? Doći će Ademu i reći: ‘Ti si otac ljudi, Allah te stvorio Svojom rukom, naredio melekima da ti sedždu učine i naučio te imenima svih stvari. Zauzmi se kod tvoga Gospodara da nas riješi ovoga ovdje mjesta.’ ‘Nisam u takvoj situaciji da bih to mogao.’ Potom spomenu svoj grijeh[1] i postidi se. ‘Idite Nuhu, on je prvi poslanik koga je Allah poslao žiteljima zemlje.’ Doći će mu, pa će on reći: ‘Nisam u takvoj situaciji’, – i spomenuti da je tražio od Gospodara ono o čemu nije imao znanja[2], – idite Allahovom prijatelju (Ibrahimu alejhi selam). Doći će mu, pa će im on reći: ‘Nisam ja za toga’, idite kod Musaa, roba s kojim je Allah govorio i kom je dao Tevrat.’ Doći će mu, pa će im on reći: ‘Nisam ja za toga’, i spomenuti ubistvo nedužnog čovjeka[3] i postiditi se svoga Gospodara. ‘Idite Isau, Allahovom robu i poslaniku, Allahovoj riječi i Njegovom duhu.’ Doći će mu, pa će reći: ‘Nisam ja za toga.

Idite Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, robu kome je Allah oprostio sve što je prethodilo i slijedilo.’ Doći će mi, pa ću ja krenuti i tražiti dozvolu za pristup kod moga Gospodara. Biće mi dozvoljeno. Kada vidim svoga Gospodara, past ću na sedždu. Allah će me ostaviti tako koliko htjedne. Potom će mi biti rečeno: ‘Podigni glavu! Traži, dobićeš; govori, bićeš slušan; zauzmi se, biće ti uslišano zauzimanje!’ Odrediće mi izvjestan broj onih koje ću uvesti u džennet. Vratiću Mu se potom i kad Ga vidim učiniću kao i prvi put, zauzeću se i On će mi odrediti izvjestan broj onih koje ću uvesti u džennet. Vratiću se treći put, pa četvrti, a onda reći: ‘U vatri su ostali samo oni koje je zadržao Kur’an[4] i kojima je odredđen vječan boravak.'”

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Buhari.

[1] Spomenuti grijeh je jedenje plodova zabranjenog drveta u džennetu (Bekare 35).

[2] Molba za sina koji nije htio da se svrsta u red vjernika i ukrca se u lađu. (Hud 47)

[3] Kasas 15

[4] Oni za koje se u Kur’anu kaže da će vječno ostati.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Odabrani hadisi Poslanika a.s (Uvod) Media 3 250 15-10-2023.10:30
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Odabrani hadisi Poslanika a.s Media 57 1.993 15-10-2023.10:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: