Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Propast Lutovog naroda
#1
Rainbow 
Uzvišeni kaže: “l prevrnuta naselja On je prevrnuo i snašlo ih je ono što ih je snašlo, pa u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš.” (En-Nedžm, 53-55).

Lutov narod je nastanio grad Sodomu i okolna sela, u zemlji na putu prema Šamu, na mjestu današnjeg Mrtvog mora. Bili su nevjernički narod, najrazvratniji među ljudima, sa najpokvarenijim dušama i najgorih srca i vladanja. Presjecali su puteve (pravili zasjede), radili sva nevaljala djela i od zla kojeg su činili nisu odvraćali. Kako je ružno ono što su činili! Izmislili su razvrat koji niko od prijašnjih naroda nije činio, a to je općenje sa muškarcima i ostavljanje žena koje je Allah stvorio dobrim Allahovim robovima.

Lut, alejhis-selam, [1] ih je pozvao da obožavaju samo Allaha i zabranio im da čine ove razvrate, ružna i zabranjena djela. Ali oni ostadoše uporni u svojoj zabludi i bezboštvu i nastaviše sa razvratom i nevjerstvom te Allah na njih spusti kaznu koju niko nije mogao zaustaviti i onakvu kakvu nisu mogli ni zamisliti niti predvidjeti. Allah ih učini primjerom drugima i poukom za one koji pameti imaju. I zbog toga je Uzvišeni Allah spomenuo njihovu priču u Svojoj jasnoj Knjizi. Kaže Uzvišeni: “I Luta kada reče narodu svome: Zašto činite razvrat naočigled jedni drugih? Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, uistinu, bezumni . A odgovor njegovog naroda je glasio: Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci.” (En-Neml, 54-56).

I Uzvišeni kaže: “I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike. Kad im njihov brat Lut reče: Kako to da se ne bojite? Ja sam vam · sigurno poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i budite poslušni meni! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi. Zašto vi mimo sav svijet sa muškarcima općite, a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji granicu zla prelazite! Rekoše oni: Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan.” (Eš-Šuara’, 160- 167).

Predaje potvrđuju da je nered, moralni sunovrat i sve ono što je pokvareno zavladalo njihovim ponašanjem i stanjem obuhvatajući ljude, omladinu, starce, djecu i žene. Doktor Abdul-Halim Mahmud, Allah mu se smilovao, je rekao: “Osnovno pravilo kod njih je bio nered i prava je rijetkost da u njima nađeš od dobra ikakva traga.” [2]

Rekao je Ibn Abbas: “Deset loših djela koje je činio narod Lutov su: pravljenje frizura, puštanje odjeće da se vuče po zemlji, bacanje kugle, gađanje ljudi kamenčićima, igranje puštanjem golubova, zviždanje na prste, pucketanje zglobova, spuštanje ogrtača i odvezivanje ogrtača prilikom hoda, ovisnost o pijenju alkohola, općenje sa muškarcima i ovaj ummet će dodati još jedan razvrat, a to je općenje žena sa ženama [3]

Prenosi se da je Lutov narod radio deset loših djela zbog kojih je kasnije uništen:

Obavljali su veliku nuždu na putevima, ispod drveća koje daje plodove i na obalama rijeka, skidali odjeću prije nego bi obavljali nuždu, i spuštali vjetrove (između sebe) i udarali se po vratovima, na narod bacali kamenčiće kako bi ih odvraćali, javno radili loša djela na skupovima i činili najveći razvrat, a to je homoseksualizam. [4]

Prenosi se da su djela koja su činili Lutov narod bila: “Bacanje kocki (tavla), natjecanje sa golubovima, huškanje pasa jednih na druge, borba ovnova, zavađanje pijetlova, ulazak u toalet bez ogrtača, zakidanje na vagi i kantaru, teško onom ko to čini!” [5]

Stoji u hadisu časnom: “Allah, dželle šanuhu, neće pogledati čovjeka koji je općio s muškarcem i u čovjeka koji je općio sa ženom u njenu stražnjicu.” Prenose ga Tirmizi, Nesai, Ibn Hibban u Sahihima.

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Pet za pet.” Rekoše: “O Allahov Poslaniče, šta znači pet za pet?” Reče: “Ne prekrši narod ugovor, a da Allah ne da vlast nad njima njihovom neprijatelju. Ne sude po onom što je Allah objavio, a da Allah među njima ne raširi siromaštvo. I ne pojavi se razvrat (u drugoj predaji – među narodom) dok ga ne objelodane, a da Allah na njih ne spusti kugu (odnosno, puno smrtnih slučajeva). I ne zakinu na vagi, a da ne izgube usjeve i da ih ne snađu gladne godine. I ne zabrane davanje zekata, a da im se ne uskrati kiša.” [11]

Prenosi se od Ibn Omera da je rekao: Došao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “O skupino muhadžira! Ako budete stavljeni na kušnju sa pet stvari, utječem se Allahu da ih ne doživite. Nije se pojavio razvrat u jednom narodu kojeg su javno činili, a da se među njima nije proširila kuga i bolesti koje nisu bile prisutne kod njihovih prethodnika. I nisu zakidali na vagi i kantaru, a da ih nisu snašle gladne godine, žestoka oskudica i nepravednost vladara nad njima. I nisu prestali davati zekat svojih imetaka, a da im se nije uskratila kapljica sa neba, a da nije životinja nikada im kiša ne bi pala. I nisu prestali kršiti ugovore sa Allahom i Njegovim Poslanikom, a da Allah vlast nad njima nije dao njihovom neprijatelju iz drugog naroda koji je uzeo dio onog što imaju. I ne budu li njihove vode sudile po Allahovoj knjizi i davali prednost onome što je Allah objavio, Allah će stvoriti neprijateljstvo među njima. [12]

Mudžahid, radijallahu anhu, je rekao: “Da se onaj koji je učinio djelo Lutovog naroda okupa sa svakom kapljicom na Zemlji i svakom kapljicom na nebesima ne bi nečistoću skinuo.” [13]

Seid ibn Musejjeb, Allah mu se smilovao, je rekao: “Ako vidite čovjeka da uporno gleda golobrada mladića, optužite ga.” [18]
Odgovori
#2
Završetak pokvarenjaka

Uzvišeni Allah nije tek tako ostavio ove pokvarenjeka da osuđuju lijepe odlike i uništavaju vrijednosti, a da na njih nije poslao strijele osvete i žestoku kaznu. Nema drugog boga osim Njega. Zaista je Allah ljubomoran kada se naruše Njegove svetosti. Ibn Kajjim kaže: “I On, neka je slavljen i Uzvišen, je odredio da neće kazniti silnike (zalime) prije nego im da dokaz i dok im ne predoči obećanje i prijetnju. Pa im je poslao Svog plemenitog poslanika da ih upozori od njihovih zlodjela i da ih opomene Njegovom bolnom kaznom, javno pred svim svijetom. Govorio je među njima, u svim gradovima i selima. Govorio im je i bio je najveći savjetnik. (Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio) (El­ E’araf, 80). Zatim im je ponavljao savjetujući ih i opominjući ih, ali su oni u pijanstvu ljubavi svoje bili i nisu pameti imali. (Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama.

Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi.) (El-E’araf, 81 ). Zaljubljenici su odgovarali odgovorom onih koji su se predali svojim strastima i grijesima. (Rekoše: Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci.) (En-Neml, 56). I kada dođe određeni čas počeše odredbe kadera neizbježnog da se sprovode. Da bi se upotpunili milost i ispit, Milostivi, Slavljeni i Uzvišeni posla u kuću Lutovu meleke u ljudskom obliku. [20] Poslao ih je u najljepšem obliku koji može biti i dođoše kao gosti miroljubivi i otvorenih srca.

Ali kao što kaže Kur’an: “On se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši i reče: Ovo je mučan dan.” (Hud, 77). Doprije povik do Lutovog naroda da su kod Luta došli mladići neviđene ljepote (slične niko nikada nije vidio). Jedni druge pozvaše da požure u Lutovu kuću jer tamo je zadovoljenje strasti i dobivanje najvećih užitaka. (l narod njegov pohrli njemu – a prije su radili sramotna djela.) (Hud, 78 ) .

I kada su ušli kod njega i napali ga, rekao im je, potišten zbog brige i bola, srca punog tuge: “O narode moj – reče on – eto mojih kćeri [21]  one su vam čistije, bojte se Allaha i pred gostima mojim me ne sramotite. Zar među vama nema razumna čovjeka.) (Hud, 78). I kada su čuli Lutove riječi odgovoriše mu riječima punim razvrata i prkosa: “Ti znaš da nama nisu potrebne tvoje kćeri – rekoše oni – ti doista znaš šta hoćemo mi.” (Hud, 79). I Lut kao jedini potlačen reče: “Ah da ja samo imam moć ili da se mogu osloniti na nekog snažnog.” (Hud, 80). [22] I kada su Allahovi izaslanici vidjeli koliko Njegov poslanik trpi radi njegovog naroda homoseksualaca, otkrili su mu istinu i rekli mu: “Ne brini se.” (O Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi.) (Hud, 81 ). Allahov Poslanik se jako obradovao jer mu je Allah iznenada otklonio nedaću uz pomoć izaslanika. Bi mu rečeno: “Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći bez žene svoje [23] i neka se niko od vas ne obazire. Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu.” (Hud, 81 ).

I kada ga ne poslušaše nego nastaviše da zavode njegove goste i ne vodiše brigu o komšijskim pravima Džibril ih udari po licu svojim krilom i izvadi im oči te ih oslijepi. Odoše od njega pipajući i govoreći : “Vidjećeš šta će te sutra snaći, luđače!” I kada se praskozorje ukaza stiže poziv Gospodara da propadne Lutov narod i da osjete bolnu patnju. Džibril (snažni i povjerljivi) iščupa gradove njihove percetom svoga krila, podiže ih uvis dotle da su meleci čuli lajanje njihovih pasa i kukurikanje njihovih pjetlova.

Te ih prevrnu naopačke (i ono što je bilo gore učini ga dolje) i na njih se još sruči grumenje od blata (tvrdo, pečeno blato). Pa jezikom Svoga Poslanika, Allah Uzvišeni je zastrašivao njihovu braću pa je rekao: “l kada pade naredba Naša, Mi prevrnusmo ono što je bilo gore bi dolje i na njih kao kišu grumenje od pečena blata spustismo koje je neprekidno sipalo obilježeno [24] od Gospodara tvoga – a ono nije daleko ni od jednog nasilnika.” (Hud, 82, 83). [25]
Odgovori
#3
Dragocjene riječi Ibn Kajjima

Rekao je, Allah mu se smilovao: Rekoše: “I koliko je fitnet razvrata bacio ljude naglavačke u džehennem i učinio da trpe bolnu patnju i na spratovima džehennemskim napojio ih uzavrelom vodom. I koliko je samo uz Allahovu dozvolu ljudi iz pameti i iz vjere izveo kao što se dlaka iz tijesta vadi. Koliko je samo blagodati uklonio, kazni prouzrokovao i koliko je razboritih i jakih učinio poniženim i koliko časnih, uglednih i velikodostojnih ukaljao i učinio ih najgorim bjednicima.

Koliko je sramota otkrio, koliko lažnog sjaja uveo iza kojeg je bol uslijedila i koliko je kajanja prouzrokovao. I koliko je samo vatri jada raspirio u kojima su džigerice izgorile. I uništio ugled koji je rob kod Allaha i u srcima dobrih ljudi imao. Koliko je teških stradanja i crnih nesreća u nepravednih presuda i zlobe dušmanina privukao. A pravo je čudo da iza njega ne uslijedi nestanak blagodati, iznenadne kazne, umjesto zdravlja bolest, kucanje nedaća na vrata ili dešavanje velike nesreće.

I kad bi blagodati upitao: ” Šta vas je odvelo?” i kazne: “Šta vas je dovelo?” i brige i žalost: ” Šta vas je privuklo?” i zdravlje: ” Šta te udalji i otkloni?” i velu: “Šta te otkri?” i suncu vjere: “Šta te zakloni?” i lice: “Šta te otkri i odnese tvoju svjetlost?” i živote: ” Šta te to zagorča?” i samopoštovanje: ” Šta te to ponizi i prezirom poslije uvažavanja zamijeni?” uslijedio bi nijemi odgovor koji se podrazumijeva jer bi riječi bile suvišne. I tako mi Allaha ovo su samo neki plodovi Aška (strastvene ljubavi, zaljubljenosti) koje ubiru oni koji tom stazom idu, a kada bi oni samo pameti imali (eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili, to je zaista pouka narodu koji zna) (En-Neml, 52).” [26]

Tako mi Allaha, ovo je pouka koja se piše tintom od zlata na stranicama srca. I ne samo to, nego se piše i suzama. Kako je samo jasna pouka, kako je lijep govor i kako je rječit savjet, samo da su srca živa.

Ovo je upozorenje svakom razvratniku da će ga Allah uništiti i osvetiti mu se. Medicina je u savremenom dobu ustanovila da razvrat homoseksualizma njegove počinioce pogađa prljavim i neizlječivim bolestima poput side i drugih bolesti. Istinu je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nije se pojavio razvrat u jednom narodu kojeg oni objelodane, a da se među njima nije proširila kuga i bolest koje nisu bile prisutne kod njihovih prethodnika.” [29]

U časnom hadisu stoji: “Čovjek ne smije gledati u stidno mjesto drugog čovjeka, i žena ne smije gledati u stidno mjesto druge žene. I ne smiju dva čovjeka ležati pod jednim pokrivačem i ne smiju dvije žene ležati pod jednim pokrivačem.” [34]

Odlomak iz knjige “Knjiga o zulumćarima” – Sa’d Jusuf Mahmud Ebu Aziz

[1] Poslanik Lut je Lut ibn Haran ibn Tarih Azer, pa po ovom Ibrahim je njegov amidža. Lut je povjerovao amidži Ibrahimu i izbjegao sa njim iz Babilona u Šam i nastanio se u Sodomi i Gomori.

[2] Me’al-Enbijai ver-Rusul, str. 193.

[3] EI-Kebairu od Zehebija sa fusnotama doktora Abdul-Azima, 226.

[4] EI-Hukmul-madbutu fi tahrimi fi’li kavmi Lut, Šemsuddin Muhammed bin Omerel-Gamri, str. 99

[5] EI-Kebair, str. 227.

[6] Ukoliko pod pojmom vezanje turbana podrazumijeva vezanje koje vodi oponašanju žena onda je ovo ispravno, jer u suprotnom vezanje turbana je sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer ga je i on nosio a to je zabilježeno u sahih hadisima.

[7] Min Enbair-Rusuli, 1/120. preneseno iz Kurtubija, EI-Ankebut, 29.

[8] Prenose ga Ebu Šejh, Ed-Dejlemi i El-FiRJabi. Šejh El-Gamri ga smatra hasenom u djelu El-Istiksa’, str. 36. doktor Usama Abdul-Azim kaže daje ovaj hadis neosporan dokaz. Pogledaj u knjizi El-Kebair, str. 227.

[9] Prenose ga Ahmed, Tirmizi i Hakim. Vjerodostojan je. Pogledaj u Sahihul­-Džami’, 1552.

[10] Sahih, prenosi ga Ahmed u Musnedu. Pogledaj Sahihul-Džami’, 5891.

[11] Prenosi ga Taberani u El-Kebiru. Sened mu je dobar, dokaz mu je hadis poslije njega.

[12] Hadis je hasen, prenosi ga Ibn Madže i Ebu Nu’ajm u djelu EI-Hiljetu. Busir je rekao u Ez-Zevaidu: “Po njemu se može raditi.” Prenosi ga Hakim i kaže da je vjerodostojnog isnada. Sa njim se složio i Zehebi, a Albani je rekao da je hasen. Es-Sahihatu, 106.

[13] El-Hukmul-madbutu fi tahrimi fi’li kavmi Lut, str. 92.

[14] EI-Kebair, str. 61.

[15] EI-Kebair, str. 62 i ElrZevadžir, 2/141.

[16] El-Kebair, str. 60.

[17] El-Hukmul-madbutu, 95.

[18] Ibid, 92.

[19] Ibid, 69, a ajet je iz sure Hidžr, 72.

[20] Džibrila, Mikaila i Israfila, a.s.

[21] Eto mojih kćeri – Ibn Abbas je rekao: “Lut nije ponudio svoje kćeri narodu da ih žene ili bludniče sa njima nego je rekao: Evo vam vaših žena jer se poslanik u narodu smatra ocem.” Fethul-Kadir, 2/516.

[22] Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. kaže: “Da se Allah smiluje Lutu, tražio je oslonac u nekom snažnom.” Prenose ga Buharija i Muslim i drugi.

[23] Suhejl je rekao: “Lutova žena se zvala Valiha, a Nuhova žena se zvala Valiga i Allah ih navodi kao primjer izdaje – izdaje akide (vjerovanja).

[24] Obilježeno – na svakom kamenu je pisalo ime razvratnika kojeg će uništiti.

[25] Revdatul-Muhibbine, 188-190, skraćena verzija.

[26]  Revdatul-Muhibbine, Ibn Kajjim, str. 186, 187.

[27] Fethul-Kadir, 3/139.

[28] Fethul-Kadir, 2/517.

[29] Hadis je dobar. Prenose ga Ibn Madže i drugi, već je spomenut.

[30] Prenose ga Ibn Dunja i Bejheki, 8/132. Ukbe je rekao: Ovaj hadis je mursel, a ima i drugu verziju. ali u drugom kazivanju i kaže: treba se kamenovati i spaliti vatrom. Hašijetul-Hukmil-madbuti, str. 81, 82.

[31] EI-Hukmul-madbutu, str. 83.

[32] Prenose ga Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže, 2562. Hadis je hasen.

[33] Prenose ga Ahmed, Ebu Davud, Nesai (8/143), Darmi i Begavi u Šerhus­-Sunneti.

[34] Sahih, prenose ga Muslim, Ahmed 3/63, Tirmizi i Bejheki.
Odgovori


Skoči na Forum: