Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Isus (Isa) a.s
#1
Rainbow 
„One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabejci – one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati!“ (El-Bekaren, 62.)

Postoje mnoge sličnosti između kršćanstva i islama. Nijedan musliman nije musliman ako ne vjeruje u Isusa, neka je Allahov mir i blagoslov na njega. Muslimani vjeruju da je Isus / Isa jedan od najmoćnijih Božijih poslanika uz Adema, Musaa (Mojsija), Ibrahima (Abrahama) i Muhameda (mir s njima). U Časnom Kur’anu se govori da je Isus rođen na čudesan način, bez ikakve muške intervencije, te da je oživljavao mrtve, liječio slijepe i liječio gubavce (uz Božju dozvolu).

Aramejska riječ za “Boga” na jeziku asirskih kršćana je Ĕlāhā ili Alaha . Govornici arapskog jezika svih abrahamskih vjera, uključujući kršćane i židove, koriste riječ “Allah” u značenju “Bog”. Tako i kršćanski arapi nemaju drugu riječ za “Boga” osim “Allah”. Časni Kur’an je bila konačna objava od Allaha (nakon svih prethodnih, koje su ljudi vremenom izmijenili i nadodali/oduzimali) posljednjem poslaniku Muhamedu, sallallahu alejhi ve sellem. Kur’an mu je objavljen u razdoblju od 23 godine preko meleka/andjela Gabriela s istom porukom – obožavanje Jedinog Istinskog Boga/Allaha .

Pogledajmo sada kako Allah spominje Isusa, alejhisselam u Kur’anu:

Bog nema sina/djecu

„Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!“ (El-Furkan, 2.)

„…i reci: ‘Hvaljen neka je Allah, koji Sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći – i hvaleći Ga veličaj!‘“ (El-Isra, 111.)

„Mesihu (Isusu) neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti: vjernike koji su dobra djela činili On će prema zasluzi nagraditi i još će im, iz obilja Svoga, više dati; a one koji su zazirali i oholili se – na nesnosne muke će staviti i oni neće naći sebi, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagača.“ (En-Nisa. 172.-173.)

„I kada Allah reče: ‘O Isa (Isuse), dušu ću ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učiniću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi…“ (Ali Imran, 55.)

“Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici – a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj zatim njih (ljude) kako se odmeću. (El-Ma’ide, 75.)

 „Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih (Isus), sin Merjemin (Marijin)!’ A Mesih je govorio: ‘O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem bit …“ (El-Ma’ide, 72.)

Allah svaki grijeh oprašta osim jednog – pridruživanje/pripisivanje nekoga Njemu ravnim.

„Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.“ (Kur’an, En-Nisa, 48.)

„Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.“ (En-Nisa, 116.)
Odgovori


Skoči na Forum: