Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Svijet džina
#1
Rainbow 
Kur’an i sunnet ukazuju na to da džini postoje i da je svrha njihovog postojanja u ovom životu kao i naša – obožavanje jedino Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah kaže: “Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.“ (Ez-Zarijat, 56.)

U drugom ajetu kaže Uzvišeni: “O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati?’ Oni će reći: ‘Mi to priznajemo na svoju štetu.’ Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici.” (El-En’am, 130.)

Svijet džina je od nas neovisan i odvojen svijet, sa svojom posebnom prirodom i osobinama koje su skrivene od svijeta ljudi. Džini i ljudi imaju neke zajedničke stvari, kao što je posjedovanje razuma i izbor između puta dobra i puta zla. Oni nas vide, dok mi njih ne vidimo u njihovoj formi. Uzvišeno Allah kaže: “On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite.“ (El-A’raf, 27.)

Allah nam je u Plemenitom Kur’anu rekao od čega su stvoreni džini. On kaže: “...a još prije smo stvorili džine od vatre užarene.” (El-Hidžr, 27.)

Prema hadisu koji je prenijela Aiša, radijallahu anhu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Meleci su stvoreni od svjetlosti, džini su stvoreni od vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano (tlo).” (Muslim)

Vrste džina

Uzvišeni Allah je stvorio različite vrste džina. Među njima su neki koji mogu poprimiti različite oblike, poput pasa i zmija, neki su letači, a neki koji brzo mogu putovati (kako je nama ljudima teško zamisliti).

Džini i Adamova djeca

Svaki pojedinac među Adamovim potomcima ima džina koji je određen da mu bude stalni pratilac, tzv. džin karin. Ibn Mesud, radijallahu anhu, je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema nijednog od vas koji nema džina koji mu je određen da mu bude stalni pratioc.”, ashab rekoše: “Zar i ti, Allahov Poslaniče?” , a Poslanik odgovori: “I ja, ali Allah mi je pomogao i on se pokorio (postao vjernik), tako da mi pomaže da činim dobro.” (Muslim)

Njihove moći

Uzvišeni Allah je džinnima dao moći koje nije dao ljudima. Ispričao nam je neke od njihovih moći, kao što je sposobnost brzog kretanja i putovanja. Jedan iz reda džina jamčio je Poslaniku Sulejmanu, da će donijeti prijestolje jemenske kraljice u Jeruzalem u trenutku brže nego što je potrebno da čovjek ustane odakle sjedi. Allah nas je o tome obavijestio u Kur’anu: “Ja ću ti ga donijeti’ – reče Ifrit, jedan od džina – ‘prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.’, ‘A ja ću ti ga donijeti’ – reče onaj koji je učio iz Knjige – ‘prije nego što okom trepneš.’ I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: ‘Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.“ (En-Neml, 39. – 40.)

Hrana i piće džina

Džini jedu i piju. Prenosi se od Ibn Mesuda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Došao mi je jedan od džina i pozvao me, pa sam otišao s njim i učio Kur’an.” Tražili su hranu, pa im je Poslanik rekao: ‘Pripada vam svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime, u vašim rukama ona postaje meso i svaka balega je hrana vaših životinja.’” Zato nam je Poslanik kazao: “Nemojte se nakon nužde čistiti kostima ili balegom, jer je to hrana vaše braće džina.” (Muslim)

Prebivalište džina

Džini žive na ovoj zemlji gdje živimo i mi. Uglavnom se nalaze u ruševinama i nečistim mjestima kao što su kupaonice, smetlišta i groblja. Stoga nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poučio da preduzmemo mjere opreza pri ulasku na takva mjesta, učeći zikr i dove. Jedna od njih, prilikom ulaska u toalet je: Allahhumme inni e’uzu bike mine-l-hubsi ve-l- habaisi, odnosno u prijevodu: Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica.
Odgovori
#2
Muslimani i nemuslimani

Uzvišeni Allah nam kaže u Časnom Kur’anu da su neki od džina rekli: “…i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali, a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.“ (El-Džinn, 14.-15.) Muslimani među džinnima su različitih stepena u pogledu ispravnosti i bogobojaznosti. U Kur’anu piše: “…a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih.“ (El-Džinn, 11.)

Priču o prvom džinu koji je postao musliman prenio je Abdullah Ibn ‘Abbaas, radijallahu anhu, koji je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem se sa grupom ashaba zaputio u Ukaz u vrijeme kad se nešto ispriječilo između šejtana i vijesti sa neba. Na njih su poslane vatrene strelice. Vratili su se svome narodu koji ih je upitalo šta im je.

Oni su rekli: ‘Nešto se ispriječilo između nas i vijesti sa neba, pa smo zasuti vatrenim strelicama.’ Narod im je potom kazao: ‘To što se ispriječilo između vas i neba neki je krupan događaj, pogledajte po svim krajevima zemlje šta bi to moglo biti.’ Oni koji su se uputili ka Tihami (primorska oblast sjeverno od Hidžaza) došli su kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio u Nahli.

Klanjao je sa ashabima sabah u mjestu Ukaz. Kad su čuli učenje Kur’ana, slušali su i rekli: ‘Tako nam Allaha, ovo se ispriječilo između nas i vijesti sa neba.’ Vratili su se svome narodu govoreći: ‘Narode naš, uistinu smo čuli čudesni Kur’an koji vodi dobru. Povjerovali smo u njega i Gospodaru svome nikoga nećemo za druga pripisivati.’ Zatim je Allah Uzvišeni objavio: ‘Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo…’ Ustvari, objavljeno mu je ono što su govorili džini.’” (Buhari)

 Polaganje računa na Kijametskom danu

Džini će biti pozvani na odgovornost na dan proživljenja. Mudžahid, Allah mu se smilovao, je rekao tumačeći ajet: “...a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni...“ (Es-Saffat, 158.) – ‘Bit će izvedeni pred Allahov sud.’ (Buhari)

Zaštita od džina

Budući da nas džini mogu vidjeti, a mi njih ne možemo vidjeti, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio mnogim načinima da se zaštitimo od njih, kao što je traženje utočišta kod Allaha od prokletog šejtana, učenje sura Feleq i Nas, te izgovaranje riječi koje je Allah spomenuo u Časnom Kur’anu: “ …i reci: ‘Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!‘“ (El-Mu’minun, 23.)

Potom Izgovaranje Bismille pri ulasku u kuću, prije jela ili pića, i prije snošaja sa supružnikom. To će također spriječiti šejtana da uđe u kuću ili da sudjeluje s osobom u njegovoj hrani, piću i intimnom odnosu.

Slično tome, spominjanje Allahovog imena prije ulaska u toalet ili skidanja odjeće spriječit će džine da vide nečija stidna mjesta ili mu naude, kao što je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dova koju učimo prilikom ulaženja u toalet je: (Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e’uzu bike mine-l-hubsi ve-l- habaisi, a prijevod dove je: (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica.

Allah je vjernicima najbolji Zaštitnik.
Odgovori


Skoči na Forum: