Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Da li je masturbacija tj. onanisanje dozvoljeno u islamu ?
#1
Question 
Es-Selamu alejkum.

Da li je seksualno samozadovoljavanje dozvoljeno u islamu ?

ODGOVOR 195:

Es-Selamu alejkum!

Onanisanje je zabranjeno (haram) po mišljenju većine islamskih učenjaka zbog riječi Uzvišenog Allaha: “I koji svoja stidna mjesta čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.” (Prijevod značenja, Kur'ana, El-Muminun 5.-7.). Imam Šafija je ovim ajetom dokazivao zabranu onanisanja. Vidjeti: El-umm, 5/101.-102. i Es-sunenul-kubra, 7/199, Tefsirul-Kur'anil-Azim, 3/249. Ibn Atijje, Begavi, Šinkiti i drugi ovim ajetom dokazivali su zabranu onanisanja. Vidjeti: El-muharerul-vedziz, 11/222, Mealimut-tenzil, 3/303 i Advaul-bejan, 5/769.-771. 

Neki islamski učenjaci zabranu onanisanja dokazuju sljedećim ajetom: I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne. (Prijevod značenja, Kur'ana, En-Nur, 33). Vidjeti: El-istuska li edileti tahrimil-istimna, str. 26. 

Uzvišeni Allah naređuje neoženjenima da se strpe i suzdrže, a nije rekao: “Ako nemate mogoćnosti za ženidbu samozadovoljavajte se.” Naredni Poslanikov, s.a.v.s., hadis ukazuje na ispravnost dokazivanja ovim ajetom: “O mladići, ko ima mogućnost da se oženi neka to učini, jer će tako obarati svoj pogled i čuvati se nemorala. Ko nema mogućnosti za ženidbu neka posti, to mu je zaštita.” Buhari, (5066), Muslim, (1400). Vidimo da Poslanik, s.a.v.s., nije olakšao u pogledu samozadovoljavanja, već je tražio da se posti. 

Prenosi se vjerodostojnim putevima od Ibn-Omera i Ibn-Abbasa da su zabranjivali samozadovoljavanje. Bilježe Duri u Zemul-livat, (73, 131), Bejheki, 7/199, Ibn Ebi Hatim u El-merasilu, (218). Nije vjerodostojna predaja koja se navodi od Ibn Abbasa da je dozvoljavao onanisanje. Bilježe je Abdur-Rezzak, (13592), njegovim putem i Ibn Hazm u El-muhalla, 11/393 koji ju je ocijenio slabom. Isto ovo se navodi u Mevsuatu fikhi Ibni Abbas, 1/170.-171.

Veliki hanefijski učenjak Ibn-Hemmam samozadovoljavanje smatra zabranjenim. Vidjeti: Šerhu fethil-kadir, 2/330 i Hasijetu Ibn-Abidin, 2/399. 
Šejhul-islam Ibn-Tejmijje tvrdi: “Ko se naslađuje onanisanjem, zamisljajući da ima odnos sa zenom, čini haram koji niko od islamskih učenjaka nije dozvolio, a neki pravnici smatraju da zaslužuje šerijatsku kaznu.” 

Šejhul-islam, također, kaže da glavnina islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija onanisanje smatraju zabranjenim. Vidjeti: Medžmuatul-fetava, 15/573.-574., Ianetut-talibine, 3/340, Et-tenbih, 1/241, El-mubdia, 3/24, El-insaf, 10/251 i El-mugni, 3/21, El-mevsuatul-fikhijje, 4/97.-98. 
Zanimljivo je da je savremena medicina otkrila više štetnih posljedica koje izaziva ovaj samoblud. Najpoznatija posljedica samozadovoljavanja je slabljenje vida i znatno umanjenje njegove oštrine. Vidjeti: El-istiska li edileti tahrimil-istimna, str. 45. Nema sumnje da ovakav postupak spušta ličnost vjernika (čovjeka) na najniže stepene i budi odbojnost prema bračnoj zajednici, a Allah najbolje zna.

Es-Selamu alejkum!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (03.06.2005)
Odgovori
#2
1. Propisi masturbiranja

PITANJE: Selam alejkum! Interesuje me da li je masturbacija grijeh u islamu? Meni je četrnaest godina. Dakle, do ženidbe je još daleko, a kao i gotovo svako, imam potrebu za tim. Što se tiče svega ostalog, to me ne odvraća od Allaha. Ne zaboravljam na obaveze itd. Dakle, radim “to” samo da bih smirio strasti. Nadam se da mi možete pomoći!

ODGOVOR: Uvaženi brate u vjeri, mi smo na to pitanje odgovarali više puta. U “Islamskom priručniku bračne intime” stoji sljedeće: “Većina islamskih učenjaka smatrala je masturbaciju zabranjenom. Svoj su stav, između ostalog, zasnovali i na riječima Uzvišenog Allaha: „Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; – a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.“ (Prijevod značenja El-Mu’minun, 1-7.)

Poznati komentator Kur’ana, Ibn Kesir, zapisao je sljedeće: „Imam Šafija, i učenjaci koji su dijelili njegovo mišljenje da je samozadovoljavanje zabranjeno, dokazivali su to ajetom: ‘i oni koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu.’ Imam Šafija govorio je o samozadovoljavanju: ‘To ne potpada ni pod jedan od spomenuta dva načina zadovoljavanja strasti, a Uzvišeni Allah dalje kaže: ‘A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.’” (Tefsir Ibn Kesir, 3/293.)

Emin eš-Šenkiti zapaža: „Znaj, nema sumnje da ajet sure El-Mu’minun: ‘A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju‘, svojom općenitošću ukazuje na zabranu samozadovoljavanja, jer se tako naslađuje rukom i dovodi do ejakulacije, čime osoba traži nešto pored onoga što je Allah dopustio. Prema tekstu ovog kur’anskog ajeta, takav je čovjek onaj koji u zlu pretjeruje.“ (Edvau’l-bejan, 5/316.)

Kao dokaz zabranjenosti masturbacije, učenjaci su naveli i hadis koji prenosi Abdullah ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se mladićima, rekao: „O skupino mladića, ko od vas ima mogućnost, neka se ženi, na taj će način sačuvati svoj pogled i spolni organ, a onaj koji ne može, neka posti, njemu će post biti štit.“ (Buhari (br. 5065) i Muslim (br. 3464).

Islamski su učenjaci na osnovu ovog hadisa izveli zaključak: da je samozadovoljavanje bilo rješenje neoženjenom mladiću, kao što to tvrde mnogi u današnjem vremenu, Allahov Poslanik uputio bi na to mladiće kojima se obratio, utoliko prije jer je samozadovoljavanje bilo poznato i u njegovo vrijeme.
Prenosi se u vjerodostojnim predajama od Ibn Omera i Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da su zabranjivali samozadovoljavanje.

Savjeti onome ko ima naviku da masturbira

Islamski su učenjaci uputili nekoliko savjeta onima koji su iskušani masturbiranjem, kako bi ostavili tu ružnu naviku. Tu su, između ostalih, njihovi sljedeći savjeti:

● ženidba, kao jedan od najboljih načina da se čovjek sačuva samozadovoljavanja;

● umjerenost u hrani – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetujući neoženjene mladiće, preporučio je post jer glad umanjuje strasti, što je veoma važna stvar, naročito u današnjem vremenu, kada postoje razni energetski napici kojih bi se neoženjen čovjek trebao maksimalno kloniti;

● udaljavanje od svega što pobuđuje strasti – osoba koja je iskušana samozadovoljavanjem trebala bi se maksimalno udaljiti od svega što pobuđuje strasti kao što je slušanje muzike, gledanje serija, porno-filmova, društvo žena itd.

● moralno društvo – odabrati dobro društvo, koje će osobu podsticati da čini dobra djela, a izbjegava zabranjena, te napuštanje društva koje na bilo koji način potiče osobu na ovu lošu naviku.“

(Islamski priručnik bračne intime, str. 15/20)

A Allah najbolje zna!
Odgovori
#3
2. Ostavio pornografiju pa ima problem sa mezijjem zbog kojeg se kupa nekoliko puta dnevno

PITANJE:

Selam alejkum!

Imam dvadeset godina, a već skoro dvije godine nastojim da prakticiram sve vjerske obaveze. Inače, ramazan postim odavno, ali redovno sam počeo klanjati tek prije dvije godine i od tada se trudim da budem što bolji musliman, međutim nisam uspijevao da se riješim ovisnosti od pornografije i samozadovoljavanja. Te ružne ovisnosti jedva sam se riješio. Allahovom voljom, prije 3-4 mjeseca rekao sam samom sebi: “Allaha mi, neću to više raditi”, i od tada to više ne radim. Nakon što sam prestao, dobio sam još veću volju za vjerom čak, i kad bih napravio neki mali grijeh, osjećao sam grižnju savjesti i kajao bih se, ali i pojavili su mi se određeni problemi.

Prvi problem je taj da svako malo mislim da mi je sperma sama izašla i da sam postao džunup, nekad se kupam i po dvaput dnevno, a skoro nikad ne mogu proći dva dana a da se ne okupam makar jednom (mada nekad se ni ne oznojim), ali umislim si da mi je izašla sperma i moram se kupati ili u suprotnom ako se ne okupam, imam osjećaj da mi namaz neće biti primljen.

Drugi problem, kada počnem uzimati abdest, onda imam osjećaj da mi vjetar izlazi, tako da nekad uzimam abdest više od deset puta zaredom jer mislim da ga nisam uzeo, a kada dobijem taj osjećaj da sam ga uzeo i kada počnem klanjati, onda imam osjećaj kao da mi je vjetar na rubu. Moram napomenuti da ja vjerovatno nisam sahibi-uzur jer prije nego što počnem uzimati abdest i poslije klanjanja nemam te osjećaje da mi vjetar izlazi ili da mi je na rubu.

Koji mi vi savjet možete dati za ovo, da li je ovo sve psihičke naravi ili je ovo nagovaranje prokletog šejtana? Ja sam čitao negdje da šejtan Karin stalno prati čovjeka i nagovara ga na razne stvari i da se on može savladati sa surom Kaf. Slušao sam svaki dan po više puta tu suru, mali napredak se vidio, ali i dalje je moj problem ostao isti.

Sad ne znam šta da radim, naročito me muči taj problem s (vjerovatno umišljenim) vjetrovima, jer on mi nekad umanjuje želju za namazom, zbog toga što moram uzimati mnogo puta abdest i trošiti mnogo vode. Unaprijed vam hvala na odgovoru i neka vas Uzvišeni Allah nagradi svakim dobrom!
Odgovori
#4
Mnogo toga bi trebalo kazati da bi odgovor na vaše pitanje bio potpun, tako da ćemo spomenuti najbitnije stvari.

Prvo, Allaha molimo da vas učvrsti na putu istine i da vas pomogne da ustrajete u ostavljanju tog gnusnog grijeha.

Drugo, “problem” s kojim se suočavate odnosi se na tečnost koja se zove mezijj. Kada su u pitanju propisi o mezijju, primjetno je da je ova tematika mnogima nepoznata, što može imati veoma negativne posljedice na čovjeka, kao u tvom slučaju, kada se čovjek boji da je to sperma i da se zbog toga mora kupati, što može predstavljati veliku poteškoću, naročito u zimskom periodu.

Osnova ovog poglavlja uzeta je iz hadisa Alije, r.a., koji je kazao: “Imao sam izuzetno mnogo problema sa mezijjem, a stidio sam se o tome pitati Allahovog Poslanika, zbog mjesta njegove kćerke, pa sam naredio Mikdadu ibn Esvedu da ga pita, pa mu je kazao: ‘Neka opere spolni organ i neka abdesti.’” (Buharija i Muslim)

U drugoj, opširnijoj predaji ovoga hadisa, zabilježene su riječi Alije: “Imao sam izuzetno mnogo problema sa mezijjem, pa sam se u zimskom periodu kupao zbog toga, sve dok mi nisu ispucala leđa zbog čestog kupanja, pa sam upitao Allahovog Poslanika – ili je o tome upitan Allahov Poslanik – pa je kazao: ‘Ne čini tako, nego kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ i abdesti potpunim abdestom za namaz, a kada vidiš spermu, tada se trebaš kupati.’” (Hadis su zabilježili imam Ahmed, Ibn Huzejme, Ebu Davud, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani kao i šejh Šuajb Arnaut)

Šta je to mezijj?

(Arapska riječ mezijj, može se izgovarati na tri ispravna načina: mezj, mezijj i mezij, ovo napominjem kako se oni koji čitaju o ovoj tematici ne bi zbunili kada primijete da se ponekad piše ili izgovara na drugačiji način.) Mnogi učenjaci definirali su ovu tečnost riječima: “Bijela bistra sluzava tekućina koja izlazi prilikom nadražaja ili razmišljanja o spolnom općenju”.

Propisi vezani za mezijj:

1- Islamski učenjaci, u pogledu spomenute tečnosti – mezijja, imaju jednoglasan stav da je to nečistoća, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ.” Međutim, razilaze se u pogledu načina čišćenja od spomenute tečnosti. (Konsenzus zabilježio imam En-Nevevi u svome djelu “El-Medžmu”, 2/552)

2- Istjecanje mezijja kvari abdest, po jednoglasnom stavu učenjaka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Neka opere spolni organ i neka abdesti.”

3- Nije se obaveza kupati prilikom istjecanja mezijja, po konsenzusu islamskih učenjaka, na osnovu riječi Allahovog Poslanika: “Ne čini tako (ne trebaš se kupati zbog istjecanja mezijja), nego kada vidiš mezijj, operi svoj spolni organ i abdesti potpunim abdestom za namaz, a kada vidiš spermu, tada se trebaš kupati.” (Konsenzus zabilježio imam En-Nevevi u svome djelu “El-Medžmu”, 2/142)

4- Kada muškarac vidi mezijj, propisano je da prilikom pranja spolnog organa zajedno sa spolnim organom opere i testise, na osnovu hadisa Abdullaha ibn Sa‘da el-Ensarija: “Pitao sam Allahovog Poslanika o tečnosti koju vidim nakon džunupluka, pa mi je kazao: ‘To je mezijj, a svaki energičan muškarac izbacuje mezijj, zbog te tečnosti operi svoj spolni organ i testise, i abdesti kao za namaz.’” (Ebu Davud, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

5- Ako se desi da mezijj uprlja odjeću, po mišljenju većine islamskih učenjaka, tragove mezijja obaveza je oprati kao što se to čini prilikom čišćenja drugih vrsta nečistoće, a po mišljenju imama Ahmeda nije stroga obaveza to potpuno oprati vodom, već je dovoljno poprskati vodom, na osnovu predaje Sehla ibn Hanifa, r.a., u kojoj stoji: “Imao sam veoma mnogo problema sa mezijjem i zbog toga sam se često kupao, pa sam upitao Allahovog Poslanika o tome, a on je kazao: ‘Dovoljan ti je abdest.’ Upitao sam: ‘Šta da učinim sa odjećom na koju je kanuo mezijj.’ Kazao je: ‘Dovoljno ti je da uzmeš šaku vode i da njome poprskaš mjesto na odjeći koje je ukapano mezijjem.’” (Ebu Davud, Tirmizi, Darimi, Ibn Huzejme, šejh Albani i E‘azami kazali su za ovaj hadis da je hasen – dobar)
Odgovori
#5
6- Prema ispravnom mišljenju, istjecanje mezijja ne kvari post.

Rezime o vrstama tečnosti koje izlaze kroz spolni organ:

1- Sperma (menijj): ako izađe u mlazu i sa strašću, obaveza je kupati se (džunupluk), a njeno izlaženje također kvari abdest. Po ispravnom mišljenju, sperma je čista. Izlaženje sperme uzrokuje neispravnost posta, izuzev ako se ejakuliranje desi u snu, kada ne kvari post, po konsenzusu učenjaka, ali je u toj situaciji obavezno kupanje.

2- Mezijj: izlaskom mezijja čovjek gubi abdest. Ova tečnost je nečista i obaveza je oprati spolni organ zajedno sa testisima, međutim, nije obavezno kupanje i njeno izlaženje ne kvari post.

3- Mokraća (urin): istjecanje mokraće uzrokuje gubljenje abdesta. Urin je nečist i obaveza je oprati odjeću ili dio tijela na koji dospije, ali istjecanje urina ne uzrokuje obaveznost kupanja.

Treće, što se tiče pričinjavanja da puštate vjetar, to su šejtanske vesvese i savjetujemo vam da se ne osvrćete na te stvari. Uzmite abdest jednom i obavite namaz kao da se ništa ne dešava. Allahov Poslanik nam je ukazao na najbolji način kako da se riješimo toga – da se ne osvrćemo na spomenutu stvar. Allahovom Poslaniku su spomenuli čovjeka kojem se pričinjava da mu se nešto desi u namazu, pa mu je kazao Allahov Poslanik: “Neka ne prekida namaz sve dok ne čuje zvuk (puštanja vjetra) ili dok ne osjeti neugodan miris (vjetra).” (Buharija i Muslim)

Četvrto, nije mi poznato da postoji vjerodostojan dokaz koji potvrđuje da se slušanjem (samo) sure Kaf može savladati šejtansko došaptavanje. A Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: Pezić Elvedin, prof.
Odgovori
#6
OVISNOST O PORNOGRAFIJI

Mnogo je nas odraslo u dzahilijetu, tj. mnogi od nas se nisu pridrzavali islamskih propisa u svom djetinjstvu i svojoj mladosti, i mnogima od nas mnogi harami nisu bili strani. Mnogi od nas su citali (gledali) pornografske casopise i gledali filmove sa odvratnim sadrzajem, i onda je i kada insan pocne prakticirati vjeru, tesko da se ostavi ovaj haram, jer one slike ostanu u glavi i ostane ta ruzna navika.

Da sve bude jos gore, u danasnje vrijeme covjek ne treba ni da izadje iz svoje kuce kako bi dosao do ovakvog materijala, vec je dovoljno da za svojim kompjuterom, na nekom od pretrazvica interneta, upise rijec ili dvije i otvorice mu se mnostvo stranica koje nude pornografski sadrzaj. Znaci u roku od minut, dva moze se doci do ovog harama, i za tim nema nikakve barijere….OSIM ako se kod insana ne nadje strah od Allaha i svijest da nad njim uvijek bdije Uzviseni Allah i njegovi meleki, i da se i ovaj gnusni grijeh upisuje u njegovu knjigu djela koja ce mu biti predocena na Sudnjem danu.

Medjutim, vecinom covjek vjernik, prakticar je svjestan ovih stvari, ali njegova strast, sejtanovo nagovaranje, njegova ovisnost o ovome, ucini da poklekne i da se upusti u gledanje ovakvog ruznog i odvratnog sadrzaja. Zaista, kako je ruzno i odvratno da se gleda u naga medjunozja ljudi koji su mrski Gospodaru svjetova, i koji veliki nered siju po zemlji kada dopustaju da se slikaju ili snimaju kada cine bludne radnje.

Savjet braci

Ubjedjeni smo, da velika vecina brace, koji gledaju ove harame, osjecaju griznju savjest zbog ovih radnji, kako prije samog cinjenja ovog grijaha, a pogotovo poslije tog cina, i vjerujemo da bi mnogi od njih bili zahvalni kada bi se mogli iscupati iz ovog zacaranog kruga, ponora koji im stjesnjava grudi i cini da se tuse u grijesima, grijesima koji im unistavaju njihova dobra djela kao sto vatra unistava drva. Medjutim kada se covjek uvuce u ovaj grijeh, tesko je izaci iz njega. Rekao je Allahov Poslanik, saws: “Kada čovjek pogriješi, na njegovo srce stavi se tamna mrlja, pa ako se pokaje, odustane od tog grijeha i zamoli za oprost, oslobodi se njegovo srce i ono postane čisto. Ako se, pak, vrati griješenju, crnilo na srcu se povećava dok srce u potpunosti ne potamni.”

Tako i ti brate, kada te sejtan prevari i kada ti oslabi iman, pa se upustis prvi put da pogledas ovaj haram, u srcu ti se pojavi crna tacka, pa ako se ostavis tog harama, i iskreno se pokajes, srce ti je cisto, kao i tvoj razum, pa kada te sejtan pocne ponovo nagovarati da ucinis ovaj haram, ti se sjetis kako je ovo odvratno i gnusno djelo, i ti ga vidis kao takvog, pa ces sigurno odustati od cinjenja tog harama. Medjutim brate, kada ucinis ovaj haram, te uporno ustrajavas u njemu, onda tama prekrije tvoje srce, i ti vise ovaj grijeh i ne vidis tako strasnim i ne vidis pogubnost svojih postupaka. Ti onda postajes ovisnik o ovim stvarima, a grijesi prekriju tvoju dusu koja se gusi u njima.

Sta je lijek?

Znaci najbolje je uopste se ne upustati u ovaj haram, ne dozvoliti sejtanu da dolazi sa vesvesama tipa: “Hajde sta ima veze, pogledaj ovu noc, niko te ne vidi, poslije ces se pokajati za to.” Jer ako se upustis jednom, te slike ti ostaju u glavi (pogledaj donji tekst) i postoji rizik da ces se ponovo vratiti tom grijehu.

A ako si vec duboko utonuo u ovaj grijeh, onda se sto prije moras rjesiti njega. Moras naci nacina da napravis pauzu da ne gledas ovaj haram jedno vrijeme, da ti se u medjuvremenu ocisti glava, razum i tvoja prsa od svega ovog i vidjeces poslije izvesnog vremena kako je ruzan put na kojem si bio i osjetices prezir prema tom grijehu.

Pitanje je kako napraviti pauzu? Iskljuci internet mjesec dana, ne pali TV mjesec dana, ako si ozenjen cesce imaj odnose sa svojom zenom, jer na taj nacin ces udovoljiti svojim strastima, obuzdaces ih i moci ces se bolje kontrolisati. Ako si duze u vjeri, zakleti se svom Gospodaru da ovaj grijeh neces ciniti nekoliko sedmica i ova zakletva te moze sprijeciti da ne cinis grijeh, ili nadji neki drugi nacin….sve sa ciljem da odmoris svoju dusu i razum od ovog grijeha jedno vrijeme i da mozes jasno i svjesno poslije toga sagledati situaciju u kojoj si bio i kakav ruzan haram si cinio.

Dobro, ako uspijes sa ovim prvim korakom, kako dalje, kako se sacuvati da se ne vise ne vracas na ovaj grijeh, jer kao sto rekosmo ovdje se radi o ovisnosti, i kao sto je poznato kada se radi o bilo kojoj drugoj ovisnosti postoji veliki rizik da se insan ponovo vrati cinjenu tog harama.

Obaraj pogled kada si vani medju narodom, ne izlazi se mjestima gdje su zene oskudno i izazovno obucene (danas je ovo skoro nemoguce izbjeci, ali izbjegavaj razne feste, plaze i sl.), manje gledaj televizijski program, jer nema skoro emisije gdje covjek ne moze vidjeti neki haram i koji mu nece probuditi strasti. Ne ulazi na internet stranice gdje i malo ima rizik da ces vidjeti golotinju.

Brate, u ovom tekstu nismo se mnogo zadrzavali na vjerskim propisima, tj. kako islam gleda na sve ovo, ali sada na kraju zelimo ti uputiti savjet da ces se kroz islam najlakse sacuvati ovog harama: Pojacaj svoju vezu sa Allahom, mnogo uci Kur’an, odi cesce u dzamiju i druzi se sa bracom (jer sto vise si sam dajes vise sejtanu prostora da ti dolazi sa vesvesama), slusaj islamska predavanja, citaj islamsku literaturu – sve ovo kako bi izgradio jaku svijest da je Uzviseni Allaha uvijek s tobom, da je ovaj zivot kratak, da te vreba smrt svakog trenutka, da te ceka mezar i polaganje racuna na Sudnjem danu i da te cinjenje ovog grijeha, u ovom prolaznom i kratkom dunjaluckom zivotu, moze udaljiti od vjecnog druzenja sa hurijama u Dzennetu.
Odgovori
#7
Selamu alejkum,

Zanima me da li je dozvoljeno samozadovoljavanje (onanisanje) u islamu, jer neki moji prijatelji tvrde da jeste, iako nemaju nikakvog islamskog znanja?

Odgovor:

We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu,

Samozadovoljavanje nije dozvoljeno zbog riječi Uzvišenog, Koji opisujući svoje robove, kaže:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

” … i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali, osim od žena svojih i robinja svojih – takvi prijekor ne zaslužuju. A oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju…” (Mearidž, 29-31)

Dakle, Uzvišeni Allah kori one koji ne čuvaju svoja stidna mjesta i zadovoljavaju se na neki drugi način mimo svojih žena i robinja.

Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mladiće koji su u stanju da se ožene podstakao na brak a one koji nisu u stanju da se ožene, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih je podstakao na post, kako bi slomili svoju strast. Da je zadovoljavanje dozvoljeno, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi na to ukazao i dozvolio ashabima jer je samozadovoljavanje lakše od posta, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi birao između dvije stvari a da ne bi odabrao onu lakšu osim ako bi bila haram – kao što kaže Aiša, radijellahu anha.

Također, savremena medicina je dokazala da samozadovoljavanje za sobom povlači i neželjene posljedice kao što su uništavanje potencije i slabljenje nerava.

U svakom slučaju obaveza je omladini koja nije u stanju da se oženi da vodi računa o uputi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. da što češće poste. Obaveza im je takođe da se udaljavaju od svakog mjesta na kojima se miješaju muškarci i žene kao i da vode računa o obaranju svojih pogleda ne bi li ih Allah sačuvao. Neka muslimasnka omladina također vodi računa o tome da što češće upućuje dove Uzvišenom Stvoritelju da ih sačuva u ovom vremenu velikih iskušenja, i da im olakša brak sa čestitim vjernicama.

Odgovorio: prof. Idriz Bilibani
Odgovori
#8
PITANJE: Poštovani, es-Selamu alejkum!
Imam jedno pitanje. Ja imam 13 godina, i da li je meni dozvoljeno onanisanje dok gledam nemoral preko interneta?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Sve četiri poznata fikhska mezheba, hanefije, malikije, šafije i hanabile, jasno su naglasili da je samozadovoljavanje (onanisanje ili masturbiranje) zabranjeno. A kod hanabila onaj ko to radi zaslužuje kaznu koju kadija odredi.

Takođe, složni su učenjaci četiri mezheba da onanisanje nije dozvoljeno osim u nuždi, poput bojazni da će učiniti zinaluk i slično.

A ono što se prenosi od hanefija o dozvoli samozadovoljavanja pod određenim šartovima treba napomenuti, kao što kaže savremeni egipatski šejh Mustafa Ez-Zerka, da je osnov kod hanefija zabrana samozadovoljavanja, s tim da oni dozvoljavaju ako se ispune tri šarta:

1 – da osoba nije oženjena (udata),

2- da se boji da će stvarno učiniti zinaluk ako to ne uradi,

3- da mu nije namjera da uživa u tome nego samo da se riješi nabujale strasti.

Prema tome, ovo što navode hanefije je ustvari poznato općeprihvaćebo šerijatsko pravilo „da nužda dozvoljava zabranjeno“, tj. ako se čovjek boji za sebe stvarnim i realnim strahom da će upasti u zinaluk koji je veći haram od samozadovoljavanja, njemu je dozvoljeno da učini manje od dva zla.

A što se tiče šerijatskih argumenata zabrane samozadovoljavanja, može se reći sljedeće:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije uputio omladinu na samozadovoljavanje (onanisanje) a da u tome ima hajra pojasnio bi im to. Nego im je dao izbor između dvoga: ženidbe i posta. U hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “O omladino, ko je od vas u (materijalnoj) mogućnosti neka se ženi, jer sa tim se više obara pogled i u tome je veća zaštita za polni organ. A ko nije u mogućnosti na njemu je da posti, jer mu je to zaštita”.

Takođe Uzvišeni Allah kada govori o osobinama mumina koji će biti spašeni kaže da je jedna od tih osobina da stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih i robinja svojih, a da oni koji mimo toga traže nešto drugo oni u griješenju granice prelaze. Pa kaže Uzvišeni: “… i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovom, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni u griješenju sasvim pretjeruju” (Sura El-Mu'minun 5-7).

Prema tome, Uzvišeni Allah sve intimne radnje mimo naslađivanja i polnog odnosa sa suprugom ili robinjom ubraja u griješenje sa kojim se prelaze granice dozvoljenog.

Ova dva šerijatska teksta su dovoljni argumenti zabrane samozadovoljavanja i onanisanja uz pomoć ruke ili nekih drugih pomagala. Ova zabrana se odnosi i na ženu i na muškarce. Na ovom stavu je ogromna većina učenjaka ovog Ummeta. A do onih učenjaka od kojih se prenosi dozvola, kod većine njih se misli na dozvolu u nuždi, tj. bojazni da se upadne u zinaluk.

A neznatan dio učenjaka od kojih se prenosi uopštena dozvola ili pokuđenost, u njihovom stavu nema ibreta jer je oprečan gore spomenutom ajetu i hadisu, i jer nemaju dokaza koji ukazuju na dozvolu. Ovo je što se tiče šerijatskih dokaza.

Sa druge strane, znanstvenici medicine potvrđuju da upražnjavanje samozadovoljavanja šteti tjelesno i psihički, prazni tjelesnu snagu i uzrokuje brigu i sikiranciju.

Samozadovoljavanje odvraća od obaveza i često vodi u nemoral. Mnogi ljudi obole od impotencije (slabe seksualne moći) zbog prethodnog upražnjavanja samozadovoljavanja, a ovo se najbolje pokazuje pri ženidbi. Takođe, mnogi kojima je samozadovoljavanje postalo navika nastave to raditi i nakon ulaska u brak i dobijanja djece i neprestano nastoje da nađu načina kako da se toga riješe.

Dok djevojka koja praktikuje ovaj loši običaj može izgubiti djevičanstvo odnosno probiti djevičansku opnu, kao što to potvrđuju ljekari. Takve osobe, one koje upražnjavaju samozadovoljavanje, žive u nekom svom zamišljenom svijetu. Takođe, sposobnost uživanja u polnom odnosu se u dobroj mjeri poremeti, te takve osobe često ne doživljavaju polni užitak kao one koje nemaju taj običaj.

Bivši egipatski muftija Husejn Mahluf kada je upitan o ovoj temi, nakon što je naveo stav većine učenjaka koji zabranjuju samozadovoljavanje i pojasnio štetnost ovog lošeg običaja na živce, spolnu moć i razum, spomenuo je stvari koje pomažu osobi koja je upala u to da se riješi tog lošeg običaja.

Pa između ostalog kaže da su od najbitnijih stvari koje pomažu sljedeće:

1- rano stupanje u brak bez komplikovanja i pravljenja od toga bauka,

2- umjerenost u jelu i piću kako bi se strast umanjila, zato nije slučajno oporučeno u hadisu da onaj koji nije u mogućnosti da se oženi da posti,

3- udaljavanje od svega što pobuđuje spolnu strast poput gledanja pornografije, nemoralnih filmova ili uopšteno žena (a za ženu muškaraca),

4- druženje sa osobama koje praktikuju vjeru, zaokupljanje što više sa ibadetima i nedozvoljavanje da se preda i prepusti mašti i mislima koje često navode na pobuđivanje strasti koje onda treba isprazniti,

5- bavljenje sa stvarima i aktivnostima koje odvode misli od razmišljanja o polnom odnosu,

6- izbjegavanje susreta i mjesta u kojima se miješaju muškarci i žene, a naročito ona gdje se žene oblače izazovno ne vodeći računa o šerijatskom oblačenju.

Ovi i slični primjeri čine spolnu potrebu umjerenom i ne navode čovjeka da traži izlaz u samozadovoljavanju koje šteti tijelu i razumu i vodi u nemoral.

Rezime gore spomenutog je da opća šerijatska pravila zabranjuju ovu praksu jer ona nije prirodan put zadovoljavanja spolne strasti nego se smatra devijacijom i iskrivljavanjem ljudske prirode što je dovoljno da bude pokuđeno i zabranjeno.

Ve billahi tevfik.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Da li je ženi dozvoljeno? Media 0 87 29-12-2023.19:16
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Da li je ženi dozvoljeno uljepšavanje pred proscem ? Media 0 88 29-12-2023.19:12
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Da li je dozvoljeno gledati u lica pokrivenih žena? Media 0 330 06-02-2023.16:58
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: