Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
8. Al-Anfal – Plijen
#1
Star 
8. Al-Anfal – Plijen Medina – 75 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Pitaju te o plijenu. Reci: “Plijen pripada Allahu i Poslaniku.” Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici. 2. Pravi vjernici su samo o­ni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju,

3. o­ni koji molitvu obavljaju i dio od o­noga što im Mi dajemo udjeljuju.

4. o­ni su, zbilja, pravi vjernici – njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.

5. Tako je bilo i o­nda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo – što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji.

6. Raspravljali su se s tobom o borbi; iako im je bilo očito da će pobijediti, nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone.

7. I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine – a vi ste više voljeli da vam padne šaka o­na koja nije bila naoružana – Allah je htio da riječima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi,

8. da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji.

9. I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, o­n vam se odazvao: “Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.”

10. Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha – Allah je zaista Silan i Mudar;

11. kad je o­n učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio.

12. Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: “Ja sam s vama, pa učvrstite o­ne koji vjeruju!” U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima.

13. Zato što se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a o­noga ko se suprotstavlja Allahu i Posalniku Njegovu, Allah će zaista strašno kazniti.

14. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju.

15. O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite;

16. o­naj ko im tada leđa okrene – osim o­nog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće Džehennem, a užasno je o­n boravište.

17. Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao – Allah zaista sve čuje i sve zna.

18. Tako vam je to bilo, i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio.

19. Ako ste se molili da pobijedite – pa, došla vam je, eto, “pobjeda”! A da se okanite, bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite, Mi ćemo se ponovo vratiti, i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika.

20. O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta o­n govori,

21. i ne budite kao o­ni koji govore: “Slušamo!” – a ne slušaju.

22. Najgora bića kod Allaha su o­ni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju.

23. Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, o­ni bi se opet okrenuli, jer o­ni i inače glave okreću.

24. O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite o­no što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti;

25. I izbjegavajte o­no što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo o­ne među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava.

26. I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potlačeni – bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je o­n sklonište dao i Svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni.

27. O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte,

28. i neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.

29. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, o­n će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. – A Allahova dobrota je neizmjerna.

30. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali; o­ni su zamke pleli a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.

31. Kada im se riječi Naše kazuju, govore: “Već smo čuli! Da hoćemo, i mi bismo tako nešto rekli; to su samo izmišljotine naroda drevnih.”

32. A kad su o­ni rekli: “Bože, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu!”

33. Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.

34. A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup Časnome hramu, a o­ni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi trebaju biti samo o­ni koji se Allah boje, ali većina njih ne zna.

35. Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zviždanje ili pljeskanje rukama; zato kaznu iskusite jer ne vjerujete.

36. o­ni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. o­ni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A o­ni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani,

37. da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a o­nda ih sve u gomilu zbio i u Džehennem bacio. o­ni će doista biti izgubljeni.

38. Reci o­nima koji ne vjeruju: ako se okane, biće im oprošteno o­no što je prije bilo; a ako se ne okane – pa, zna se šta je s drevnim narodima bilo.

39. I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se o­ni okane – pa, Allah dobro vidi šta o­ni rade;

40. a ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je o­n zaštitnik i divan pomagač!

41. I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u o­no što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, a Allah sve može,

42. kada ste vi bili u dolini bližoj, o­ni u daljini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se o­na dogodila da bi Allah dao da se ispuni o­no što se moralo dogoditi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza – a Allah doista sve čuje i sve zna -

43. kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. – o­n dobro zna svačije misli.

44. A kad ste se sukobili, u očima vašim o­n ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni o­no što se moralo dogoditi – a Allahu se sve vraća.

45. O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite

46. i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.

47. I ne budite kao o­ni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvraćali. A Allah dobro zna o­no što o­ni rade.

48. I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: “Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!” – o­nda je o­n, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: “Ja nemam ništa s vama, ja vidim o­no što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava”,

49. kada su licemjeri i o­ni čija su srca bolesna govorili: “Ove je obmanula vjera njihova!” A o­naj ko se u Allah pouzda – pa, Allah je zaista silan i mudar.

50. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: “Iskusite patnju u ognju.

51. To je za o­no što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!”

52. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i o­nima prije njih: u Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio – Allah je, uistinu, moćan i strašno kažnjava;

53. to je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario – sve dok se o­n sam ne promijeni – a Allah sve čuje i sve zna.

54. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i o­nima prije njih: dokaze Gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih Mi, zbog grijehova njihovih, uništili, a faraonove ljude smo potopili – svi su o­ni nevjernici bili.

55. Najgora bića kod Allaha su o­ni koji poriču, o­ni koji neće da vjeruju,

56. o­ni s kojima ti ugovore sklapaš, pa o­ni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.

57. Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete o­ni koji su iza njih.

58. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor – Allah uistinu ne voli vjerolomnike.

59. I neka nikako ne misle o­ni koji ne vjeruju da će se spasiti; o­ni doista neće moći umaći.

60. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.

61. Ako o­ni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer o­n, uistinu, sve čuje i sve zna.

62. A ako te htjednu prevariti – pa, tebi je doista dovoljan Allah; o­n te podržava Svojom pomoći i vjernicima,

63. i o­n je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve o­no što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio – o­n je zaista silan i mudar.

64. O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.

65. O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijediće hiljadu o­nih koji ne vjeruju, zato što su o­ni ljudi koji ne shvaćaju.

66. Sada vam Allah daje olakšicu; o­n zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijediće dvije stotine; ako vas bude hiljada, pobijediće, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz o­ne koji su izdržljivi.

67. Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji; vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi o­naj svijet. – Allah je silan i mudar.

68. Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog o­noga što ste uzeli,

69. Sada jedite o­no što ste zaplijenili, kao dopušteno i lijepo, i bojte se Allaha. – Allah zaista prašta i milostiv je.

70. O Vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: “Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od o­noga što vam je uzeto i oprostiće vam.” – A Allah prašta i milostiv je.

71. A ako te htjednu prevariti – pa o­ni su i prije Allaha varali, i zato ti je o­n omogućio da ih pobijediš. – A Allah sve zna i mudar je.

72. o­ni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i o­ni koji daju utočište i pomažu, o­ni jedni druge nasljeđuju. A o­nima koji vjeruju, a koji se nisu iselili – vi ne možete, sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi o­no što radite.

73. Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na Zemlji i nered veliki.

74. o­ni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i o­ni koji daju sklonište i pomažu – o­ni su, zbilja, pravi vjernici – njih čeka oprost i obilje plemenito.

75. A o­ni koji kasnije vjenici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju – i o­ni su vaši. A rođaci su, prema Allahovoj Knjizi, jedni drugima preči.* – Allah, zaista sve zna.

(Kur’an Časni)
#2
8. Surah Al-Anfal (The Spoils of War)

1. They ask you (O Muhammad ) about the spoils of war. Say: "The spoils are for Allah and the Messenger." So fear Allah and adjust all matters of difference among you, and obey Allah and His Messenger (Muhammad ), if you are believers.

2. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts and when His Verses (this Qur'an) are recited unto them, they (i.e. the Verses) increase their Faith; and they put their trust in their Lord (Alone);

3. Who perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and spend out of that We have provided them.

4. It is they who are the believers in truth. For them are grades of dignity with their Lord, and Forgiveness and a generous provision (Paradise).

5. As your Lord caused you (O Muhammad ) to go out from your home with the truth, and verily, a party among the believers disliked it;

6. Disputing with you concerning the truth after it was made manifest, as if they were being driven to death, while they were looking (at it).

7. And (remember) when Allah promised you (Muslims) one of the two parties (of the enemy i.e. either the army or the caravan) that it should be yours, you wished that the one not armed (the caravan) should be yours, but Allah willed to justify the truth by His Words and to cut off the roots of the disbelievers (i.e. in the battle of Badr).

8. That He might cause the truth to triumph and bring falsehood to nothing, even though the Mujrimun (disbelievers, polytheists, sinners, criminals, etc.) hate it.

9. (Remember) when you sought help of your Lord and He answered you (saying): "I will help you with a thousand of the angels each behind the other (following one another) in succession."

10. Allah made it only as glad tidings, and that your hearts be at rest therewith. And there is no victory except from Allah. Verily, Allah is All-Mighty, All-Wise.

11. (Remember) when He covered you with a slumber as a security from Him, and He caused water (rain) to descend on you from the sky, to clean you thereby and to remove from you the Rijz (whispering, evil-suggestions, etc.) of Shaitan (Satan), and to strengthen your hearts, and make your feet firm thereby.

12. (Remember) when your Lord inspired the angels, "Verily, I am with you, so keep firm those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved, so strike them over the necks, and smite over all their fingers and toes."

13. This is because they defied and disobeyed Allah and His Messenger. And whoever defies and disobeys Allah and His Messenger, then verily, Allah is Severe in punishment.

14. This is the torment, so taste it, and surely for the disbelievers is the torment of the Fire.

15. O you who believe! When you meet those who disbelieve, in a battle-field, never turn your backs to them.

16. And whoever turns his back to them on such a day - unless it be a stratagem of war, or to retreat to a troop (of his own), - he indeed has drawn upon himself wrath from Allah. And his abode is Hell, and worst indeed is that destination!

17. You killed them not, but Allah killed them. And you (Muhammad ) threw not when you did throw but Allah threw, that He might test the believers by a fair trial from Him. Verily, Allah is All-Hearer, All-Knower.

18. This (is the fact) and surely, Allah weakens the deceitful plots of the disbelievers.

19. (O disbelievers) if you ask for a judgement, now has the judgement come unto you and if you cease (to do wrong), it will be better for you, and if you return (to the attack), so shall We return, and your forces will be of no avail to you, however numerous it be, and verily, Allah is with the believers.

20. O you who believe! Obey Allah and His Messenger, and turn not away from him (i.e. Messenger Muhammad ) while you are hearing.

21. And be not like those who say: "We have heard," but they hear not.

22. Verily! The worst of (moving) living creatures with Allah are the deaf and the dumb, those who understand not (i.e. the disbelievers).

23. Had Allah known of any good in them, He would indeed have made them listen, and even if He had made them listen, they would but have turned away, averse (to the truth).

24. O you who believe! Answer Allah (by obeying Him) and (His) Messenger when he () calls you to that which will give you life, and know that Allah comes in between a person and his heart (i.e. He prevents an evil person to decide anything). And verily to Him you shall (all) be gathered.

25. And fear the Fitnah (affliction and trial, etc.) which affects not in particular (only) those of you who do wrong (but it may afflict all the good and the bad people), and know that Allah is Severe in punishment.

26. And remember when you were few and were reckoned weak in the land, and were afraid that men might kidnap you, but He provided a safe place for you, strengthened you with His Help, and provided you with good things so that you might be grateful.

27. O you who believe! Betray not Allah and His Messenger, nor betray knowingly your Amanat (things entrusted to you, and all the duties which Allah has ordained for you).

28. And know that your possessions and your children are but a trial and that surely with Allah is a mighty reward.

29. O you who believe! If you obey and fear Allah, He will grant you Furqan a criterion [(to judge between right and wrong), or (Makhraj, i.e. making a way for you to get out from every difficulty)], and will expiate for you your sins, and forgive you, and Allah is the Owner of the Great Bounty.

30. And (remember) when the disbelievers plotted against you (O Muhammad ) to imprison you, or to kill you, or to get you out (from your home, i.e. Makkah); they were plotting and Allah too was planning, and Allah is the Best of the planners.

31. And when Our Verses (of the Qur'an) are recited to them, they say: "We have heard this (the Qur'an); if we wish we can say the like of this. This is nothing but the tales of the ancients."

32. And (remember) when they said: "O Allah! If this (the Qur'an) is indeed the truth (revealed) from You, then rain down stones on us from the sky or bring on us a painful torment."

33. And Allah would not punish them while you (Muhammad ) are amongst them, nor will He punish them while they seek (Allah's) Forgiveness.

34. And why should not Allah punish them while they stop (men) from Al-Masjid-al-Haram, and they are not its guardians? None can be its guardian except Al-Muttaqun (the pious - see V.2:2), but most of them know not.

35. Their Salat (prayer) at the House (of Allah, i.e. the Ka'bah at Makkah) was nothing but whistling and clapping of hands. Therefore taste the punishment because you used to disbelieve.

36. Verily, those who disbelieve spend their wealth to hinder (men) from the Path of Allah, and so will they continue to spend it; but in the end it will become an anguish for them. Then they will be overcomed. And those who disbelieve will be gathered unto Hell.

37. In order that Allah may distinguish the wicked (disbelievers, polytheists and doers of evil deeds) from the good (believers of Islamic Monotheism and doers of righteous deeds), and put the wicked (disbelievers, polytheists and doers of evil deeds) one on another, heap them together and cast them into Hell. Those! it is they who are the losers.

38. Say to those who have disbelieved, if they cease (from disbelief) their past will be forgiven. But if they return (thereto), then the examples of those (punished) before them have already preceded (as a warning).

39. And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism: i.e. worshipping others besides Allah) and the religion (worship) will all be for Allah Alone [in the whole of the world ]. But if they cease (worshipping others besides Allah), then certainly, Allah is All-Seer of what they do.

40. And if they turn away, then know that Allah is your Maula (Patron, Lord, Protector and Supporter, etc.), (what) an Excellent Maula, and (what) an Excellent Helper!

41. And know that whatever of war-booty that you may gain, verily one-fifth (1/5th) of it is assigned to Allah, and to the Messenger, and to the near relatives [of the Messenger (Muhammad )], (and also) the orphans, Al-Masakin (the poor) and the wayfarer, if you have believed in Allah and in that which We sent down to Our slave (Muhammad ) on the Day of criterion (between right and wrong), the Day when the two forces met (the battle of Badr) - And Allah is Able to do all things.

42. (And remember) when you (the Muslim army) were on the near side of the valley, and they on the farther side, and the caravan on the ground lower than you. Even if you had made a mutual appointment to meet, you would certainly have failed in the appointment, but (you met) that Allah might accomplish a matter already ordained (in His Knowledge); so that those who were to be destroyed (for their rejecting the Faith) might be destroyed after a clear evidence, and those who were to live (i.e. believers) might live after a clear evidence. And surely, Allah is All-Hearer, All-Knower.

43. (And remember) when Allah showed them to you as few in your (i.e. Muhammad's ) dream, if He had shown them to you as many, you would surely have been discouraged, and you would surely have disputed in making a decision. But Allah saved (you). Certainly, He is the All-Knower of what is in the breasts.

44. And (remember) when you met (the army of the disbelievers on the Day of the battle of Badr), He showed them to you as few in your eyes and He made you appear as few in their eyes, so that Allah might accomplish a matter already ordained (in His Knowledge), and to Allah return all matters (for decision).

45. O you who believe! When you meet (an enemy) force, take a firm stand against them and remember the Name of Allah much (both with tongue and mind), so that you may be successful.

46. And obey Allah and His Messenger, and do not dispute (with one another) lest you lose courage and your strength depart, and be patient. Surely, Allah is with those who are As-Sabirin (the patient ones, etc.).

47. And be not like those who come out of their homes boastfully and to be seen of men, and hinder (men) from the Path of Allah. and Allah is Muhitun (encircling and thoroughly comprehending) all that they do.

48. And (remember) when Shaitan (Satan) made their (evil) deeds seem fair to them and said, "No one of mankind can overcome you this Day (of the battle of Badr) and verily, I am your neighbour (for each and every help)." But when the two forces came in sight of each other, he ran away and said "Verily, I have nothing to do with you. Verily! I see what you see not. Verily! I fear Allah for Allah is Severe in punishment."

49. When the hypocrites and those in whose hearts was a disease (of disbelief) said: "These people (Muslims) are deceived by their religion." But whoever puts his trust in Allah, then surely, Allah is All-Mighty, All-Wise.

50. And if you could see when the angels take away the souls of those who disbelieve (at death), they smite their faces and their backs, (saying): "Taste the punishment of the blazing Fire."

51. "This is because of that which your hands had forwarded. And verily, Allah is not unjust to His slaves."

52. Similar to the behaviour of the people of Fir'aun (Pharaoh), and of those before them; they rejected the Ayat (proofs, verses, etc.) of Allah, so Allah punished them for their sins. Verily, Allah is All-Strong, Severe in punishment.

53. That is so because Allah will never change a grace which He has bestowed on a people until they change what is in their ownselves. And verily, Allah is All-Hearer, All-Knower.

54. Similar to the behaviour of the people of Fir'aun (Pharaoh), and those before them. They belied the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), of their Lord, so We destroyed them for their sins, and We drowned the people of Fir'aun (Pharaoh) for they were all Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.).

55. Verily, The worst of moving (living) creatures before Allah are those who disbelieve , - so they shall not believe.

56. They are those with whom you made a covenant, but they break their covenant every time and they do not fear Allah.

57. So if you gain the mastery over them in war, punish them severely in order to disperse those who are behind them, so that they may learn a lesson.

58. If you (O Muhammad ) fear treachery from any people throw back (their covenant) to them (so as to be) on equal terms (that there will be no more covenant between you and them). Certainly Allah likes not the treacherous.

59. And let not those who disbelieve think that they can outstrip (escape from the punishment). Verily, they will never be able to save themselves (from Allah's Punishment).

60. And make ready against them all you can of power, including steeds of war (tanks, planes, missiles, artillery, etc.) to threaten the enemy of Allah and your enemy, and others besides whom, you may not know but whom Allah does know. And whatever you shall spend in the Cause of Allah shall be repaid unto you, and you shall not be treated unjustly.

61. But if they incline to peace, you also incline to it, and (put your) trust in Allah. Verily, He is the All-Hearer, the All-Knower.

62. And if they intend to deceive you, then verily, Allah is All-Sufficient for you. He it is Who has supported you with His Help and with the believers.

63. And He has united their (i.e. believers') hearts. If you had spent all that is in the earth, you could not have united their hearts, but Allah has united them. Certainly He is All-Mighty, All-Wise.

64. O Prophet (Muhammad )! Allah is Sufficient for you and for the believers who follow you.

65. O Prophet (Muhammad )! Urge the believers to fight. If there are twenty steadfast persons amongst you, they will overcome two hundred, and if there be a hundred steadfast persons they will overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are people who do not understand.

66. Now Allah has lightened your (task), for He knows that there is weakness in you. So if there are of you a hundred steadfast persons, they shall overcome two hundred, and if there are a thousand of you, they shall overcome two thousand with the Leave of Allah. And Allah is with As-Sabirin (the patient ones, etc.).

67. It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allah desires (for you) the Hereafter. And Allah is All-Mighty, All-Wise.

68. Were it not a previous ordainment from Allah, a severe torment would have touched you for what you took.

69. So enjoy what you have gotten of booty in war, lawful and good, and be afraid of Allah. Certainly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

70. O Prophet! Say to the captives that are in your hands: "If Allah knows any good in your hearts, He will give you something better than what has been taken from you, and He will forgive you, and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful."

71. But if they intend to betray you (O Muhammad ), they have already betrayed Allah before. So He gave (you) power over them. And Allah is All-Knower, All-Wise.

72. Verily, those who believed, and emigrated and strove hard and fought with their property and their lives in the Cause of Allah as well as those who gave (them) asylum and help, - these are (all) allies to one another. And as to those who believed but did not emigrate (to you O Muhammad ), you owe no duty of protection to them until they emigrate , but if they seek your help in religion, it is your duty to help them except against a people with whom you have a treaty of mutual alliance, and Allah is the All-Seer of what you do.

73. And those who disbelieve are allies to one another, (and) if you (Muslims of the whole world collectively) do not do so (i.e. become allies, as one united block with one Khalifah - chief Muslim ruler for the whole Muslim world to make victorious Allah's Religion of Islamic Monotheism), there will be Fitnah (wars, battles, polytheism, etc.) and oppression on earth, and a great mischief and corruption (appearance of polytheism).

74. And those who believed, and emigrated and strove hard in the Cause of Allah (Al-Jihad), as well as those who gave (them) asylum and aid; - these are the believers in truth, for them is forgiveness and Rizqun Karim (a generous provision i.e. Paradise).

75. And those who believed afterwards, and emigrated and strove hard along with you, (in the Cause of Allah) they are of you. But kindred by blood are nearer to one another regarding inheritance in the decree ordained by Allah. Verily, Allah is the All-Knower of everything.


Skoči na Forum: