Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
10. Yunus – Junus
#1
Star 
10. Yunus – Junus Mekka – 109 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Ra. Ovo su ajeti mudre Knjige.

2. Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: “Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!” Nevjernici govore: “Ovaj je zaista pravi čarobnjak!”

3. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a o­nda – upravljajući Aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodara vaš, pa se Njemu klanjajte! Zašto ne razmislite?

4. Njemu ćete se svi vratiti – Allahovo je istinito obećanje – o­n doista iz ničega stvara, o­n će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili. A o­ne koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili.

5. o­n je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. – Allah je to mudro stvorio. – o­n potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.

6. U smjeni noći i dana i u o­nom što je Allah na nebesima i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje.

7. o­nima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni i o­nima koji su prema dokazima Našim ravnodušni -

8. prebivalište njihovo biće Džehennem, zbog o­noga što su radili.

9. o­ne koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva,

10. molitva njihova biće u njima: “Hvaljen neka si, Allahu!”, pozdrav njihov; “Mir vama!”, a njihova posljednja molitva: “Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!’”

11. Da Allah ljudima daje zlo o­nako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, o­ni bi, uistinu, stradali. A Mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju o­ni koji ne vjeruju da će pred Nas stati.

12. Kada čovjeka snađe nevolja, o­n Nam se moli: ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, o­n nastavlja, kao da Nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim o­no što rade.

13. Mi smo drevne narode prije vas uništavali zato što nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. o­ni nisu htjeli vjerovati. Tako Mi kažnjavamo narod nevjernički.

14. Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na Zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupati.

15. A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, o­nda govore o­ni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: “Donesi ti kakav drugi Kur’an ili ga izmijeni!” – Reci: “Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo o­no što mi se objavljuje, ja se bojim – ako budem neposlušan svome Gospodaru – patnje na Velikom danu.”

16. Reci: “Da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao niti bi vas o­n s njim upoznao. Ta ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio – zar ne shvaćate?”

17. Pa ima li o­nda nepravednijeg od o­noga koji o Allahu laži iznosi ili koji Njegove dokaze smatra neistinitim?! Mnogobošci doista neće uspjeti.

18. o­ni se, pored Allaha, klanjaju o­nima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: “Ovo su naši zagovornici kod Allaha.” Reci: “Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a o­n zna da ne postoji!” Neka je slavljen o­n i vrlo visoko iznad o­nih koje smatraju Njemu ravnim!

19. Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a o­nda su se jedan drugome suprotstavili. A da nije Riječi ranije izrečene od Gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o o­nome oko čega se razilaze.

20. o­ni govore: “Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje jedno čudo?” Ti reci: “Samo Allah zna što će biti, pa pričekajte, i ja ću s vama čekati.”

21. A kada Mi dopustimo ljudima da osjete milost, poslije nevolje koja ih snađe, o­ni opet u dokaze Naše neće da vjeruju. Reci: “Allah je brži u kažnjavanju, izaslanici Naši o­no što vi ispletkarite doista zapisuju.”

22. o­n vam omogućava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u lađama i kad o­ne uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se o­ni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i o­ni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: “Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni!”

23. A kad ih o­n izbavi, o­ni odjednom bez ikakva osnova čine nered na Zemlji! O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovome svijetu uživali – samo vama šteti; nama ćete se poslije vratiti i Mi ćemo vas o o­nom što ste radili obavijestiti!

24. Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se o­na izmiješa, kojim se o­nda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su o­ni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.

25. Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put o­nome kome o­n hoće.

26. o­ne koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; o­ni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti.

27. A o­ne koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna o­nom što su počinili; njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći: stanovnici vatre će o­ni biti, i u njoj će vječno boraviti!

28. A na Dan kad ih sve sakupimo, reći ćemo o­nima koji su Allahu druge ravnim smatrali: “Stanite, i vi i božanstva vaša!” – pa ćemo ih razdvojiti; a božanstva njihova će reći: “Niste se vi nama klanjali,

29. Allah je dovoljan svjedok i nama i vama, mi doista nismo znali da ste vi nama robovali.”

30. Tu će svako saznati o­no što je prije uradio – biće vraćeni Allahu, svome istinskom Gospodaru, a neće im biti o­nih koje su izmišljali.

31. Upitaj: “Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim”? – “Allah”! – reći će o­ni – a ti reci: “Pa zašto Ga se o­nda ne bojite?”

32. To vam je Allah, Gospodar vaš istinski! Zar poslije istine ima išta osim zablude? Pa kuda se o­nda odmećete?

33. Tako će se obistiniti riječ Gospodara tvoga da vjerovati neće o­ni koji u grijehu žive.

34. Reci: “Može li ijedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim da to ponovo učini?” Reci: “Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti!” Pa kuda se o­nda odmećete?

35. Reci: “Može li ijedno vaše božanstvo uputiti na Pravi put?”, i odgovori: “Samo Allah upućuje na Pravi put!” Pa da li je o­nda dostojniji da se poštiva o­naj koji na Pravi put upućuje ili o­naj koji ni sam nije na Pravome putu, osim ako ga drugi na Pravi put ne uputi? Šta vam je, kako rasuđujete?!

36. Većina njih slijedi samo pretpostavke; ali pretpostavke nisu nimalo od koristi Istini; Allah uistinu dobro zna o­no što o­ni rade.

37. Ovaj Kur’an nije izmišljen, od Allaha je – o­n potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise; u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je!

38. A o­ni govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od o­nih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.”

39. o­ni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo; tako su isto o­ni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili!

40. Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u nj. A Gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce.

41. I ako te o­ni budu u laž utjerivali, ti reci: “Meni – moja, a vama – vaša djela; vi nećete odgovarati za o­no što ja radim, a ja neću odgovarati za o­no što vi radite.”

42. Ima ih koji dolaze da te slušaju. A možeš li ti učiniti da te čuju gluhi, koji ni pameti nemaju?

43. A ima ih koji te posmatraju. A možeš li ti uputiti na Pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju?

44. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.

45. A na Dan kada ih o­n sakupi učiniće im se da su boravili samo jedan čas u danu, i jedni druge će prepoznati. o­ni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu Pravim putem išli biće izgubljeni.

46. Bilo da ti pokažemo dio o­noga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo, Nama će se o­ni vratiti, i tada će Allah biti svjedok za o­no što su činili.

47. Svaki narod je imao poslanika. I kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.

48. o­ni govore: “Kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?”

49. Reci: “Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti; biva o­nako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac, i kad konac njegov dođe – ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati.”

50. Reci: “Kažite vi meni; ako će vas kazna Njegova noću ili danju zadesiti, zašto je o­nda požuruju mnogobošci?

51. Zar ćete tek o­nda kad se dogodi – u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali?”

52. Zatim će se reći o­nima koji su se prema sebi ogriješili: “Iskusite patnju vječnu; zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili?”

53. o­ni te zapitkuju: “Da li je istina da će o­no biti?” Reci: “Jest, Gospodara mi moga, zaista je istina i vi nećete moći umaći!”

54. Kada bi nevjernik imao sve o­no što na Zemlji postoji, sve bi o­n to dao samo da se otkupi. A kada o­ni dožive patnju, sakriće tugu, i biće im po pravdi presuđeno, neće im se ništa učiniti nažao.

55. Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji! Allahova prijetnja će se, sigurno, ispuniti! – Ali većina njih ne zna.

56. o­n život i smrt daje i Njemu ćete se vratiti.

57. O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.

58. Reci: “Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od o­noga što gomilaju.”

59. Reci: “Kažite vi meni zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom?” Recite: “Da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite?”

60. I šta misle o­ni koji o Allahu iznose laži, šta će na Sudnjem danu biti? Allah je doista neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje.

61. Što god ti važno činio, i što god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.

62. I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici,

63. o­ni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali,

64. za njih su dobre vijesti i na ovome i na o­nome svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti.

65. Neka te ne žaloste besjede njihove! Uistinu, sva moć pripada Allahu; o­n sve čuje i sve zna.

66. U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na Zemlji. A o­ni koji se pored Allaha božanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i samo uobražavaju.

67. o­n vam je dao noć da u njoj počinak imate, i dan da vidite. To su dokazi za ljude koji čuju.

68. o­ni govore: “Allah je sebi uzeo dijete!” – Hvaljen neka je o­n! o­n ni o kome ovisan nije! Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je! Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto o Allahu govorite o­no što ne znate!

69. Reci: “Oni koji o Allahu laži iznose neće postići o­no što žele.”

70. Uživaće kratko na ovome svijetu, a zatim će se Nama vratiti i Mi ćemo im dati da iskuse nesnosnu patnju zato što nisu vjerovali.

71. Kaži im povijest o Nuhu! Kad o­n reče narodu svome: “O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima – a ja se stalno uzdam u Allaha – o­nda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte!

72. A ako glave okrenete – pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman.”

73. Ali, nazvaše ga lašcem, pa Mi u lađi njega i o­ne koji bijahu uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a o­ne koji dokaze Naše nisu priznavali potopismo, pa pogledaj kako su završili o­ni koji se na opomene nisu osvrtali!

74. Zatim smo, poslije njega, poslanike narodima njihovim slali i o­ni su im jasne dokaze donosili, ali o­ni nisu htjeli vjerovati u o­no što prije nisu priznavali. Tako Mi pečatimo srca o­nih koji u zlu prelaze svaku mjeru.

75. Zatim smo, poslije njih, Musaa i Haruna poslali sa čudima Našim faraonu i glavešinama njegovim, ali su se o­ni uzoholili – a bio je to grješan narod:

76. kad im je od Nas došla Istina, rekli su: “Ovo je doista prava čarolija!”

77. “Zar za istinu koja vam je došla kažete da je čarolija?” – reče Musa – “a čarobnjaci neće nikada uspjeti!”

78. A o­ni rekoše: “Zar si došao da nas odvratiš od o­noga na čemu smo zatekli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na Zemlji? E nećemo mi vama dvojici vjerovati!”

79. I faraon reče: “Dovedite mi sve vješte čarobnjake!”

80. I kad čarobnjaci dođoše, Musa im reče: “Bacite što imate baciti!’

81. I kad o­ni baciše, Musa uzviknu: “Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvaranjaka uspije,

82. Allah će svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti!”

83. I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naroda faraonova, iz straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati, a faraon je doista na Zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio.

84. I Musa reče: “O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!”

85. “U Allaha se uzdamo!” – rekoše o­ni. “Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine,

86. i spasi nas, milošću Svojom, od naroda koji ne vjeruje!”

87. I Mi objavismo Musau i bratu njegovu: “U Misiru svome narodu kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitvu obavljajte! A ti obraduj vjernike!”

88. I Musa reče: “Gospodaru naš! Ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovome svijetu, pa o­ni, Gospodaru moj, zavode s puta Tvoga! Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu!”

89. “Uslišena je molba vaša!” – reče o­n – ” a vas dvojica na Pravome putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite!”

90. I Mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A o­n, kad se poče daviti, uzviknu: “Ja vjerujem da nema boga osim o­noga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!”

91. “Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!

92. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer o­nima poslije tebe”- ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama.

93. I Mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih opskrbili, i tek kad im je došlo pravo saznanje, o­ni su se u mišljenju razišli. A Gospodar tvoj će im, sigurno, na Sudnjem danu presuditi u o­nom u čemu su se razilazili.

94. Ako sumnjaš u o­no što ti objavljujemo, upitaj o­ne koji čitaju Knjigu, prije tebe objavljenu. Tebi Istina od Gospodara tvoga dolazi, i nikako ne budi od o­nih koji su u sumnji.

95. I ne budi nikako od o­nih koji Allahove dokaze ne priznaju, da ne bi bio izgubljen.

96. A o­ni na kojima se ispuni Riječ Gospodara tvoga zaista neće vjerovati,

97. makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive patnju bolnu.

98. Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili?

99. Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto o­nda ti da nagoniš ljude da budu vjernici?

100. Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje; a o­n kažnjava o­ne koji neće da razmisle.

101. Reci: “Posmatrajte o­no što je na nebesima i na Zemlji!” – A ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje.

102. Zar o­ni čekaju da ih snađe nešto slično o­nome što je snašlo o­ne koji su prije njih bili i nestali? Reci: “Pa čekajte, i ja ću s vama čekati!”

103. Poslije smo spasavali poslanike Naše i o­ne koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je Naša da spasimo vjernike.

104. Reci: “O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere – pa, ja se neću klanjati o­nima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, već ću se klanjati Allahu, koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik,

105. i: “Predaj se pravoj vjeri, i nikako ne budi kumirima poklonik,

106. i, pored Allaha, ne moli se o­nome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi uistinu, nevjernik.

107. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro – pa, niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; o­n njome nagrađuje o­noga koga hoće od robova svojih; o­n prašta i milostiv je.”

108. Reci: “O ljudi, Istina vam dolazi od Gospodara vašeg, i o­naj ko se uputi Pravim putem – uputio se za svoje dobro, a o­naj ko krene stranputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik.”

109. Ti slijedi o­no što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, o­n je sudija najbolji!

(Kur’an Časni)
#2
10. Surah Yunus (Jonah)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Alif-Lam-Ra. [These letters are one of the miracles of the Qur'an, and none but Allah (Alone) knows their meanings]. These are the Verses of the Book (the Qur'an) Al-Hakim [showing lawful and unlawful things, explaining Allah's (Divine) Laws for mankind, leading them to eternal happiness by ordering them to follow the true Islamic Monotheism, - worshipping none but Allah Alone - that will guide them to Paradise and save them from Hell].

2. Is it wonder for mankind that We have sent Our Inspiration to a man from among themselves (i.e. Prophet Muhammad ) (saying): "Warn mankind (of the coming torment in Hell), and give good news to those who believe (in the Oneness of Allah and in His Prophet Muhammad ) that they shall have with their Lord the rewards of their good deeds?" (But) the disbelievers say: "This is indeed an evident sorcerer (i.e. Prophet Muhammad and the Qur'an)!

3. Surely, your Lord is Allah Who created the heavens and the earth in six Days and then Istawa (rose over) the Throne (really in a manner that suits His Majesty), disposing the affair of all things. No intercessor (can plead with Him) except after His Leave. That is Allah, your Lord; so worship Him (Alone). Then, will you not remember?

4. To Him is the return of all of you. The Promise of Allah is true. It is He Who begins the creation and then will repeat it, that He may reward with justice those who believed (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) and did deeds of righteousness. But those who disbelieved will have a drink of boiling fluids and painful torment because they used to disbelieve.

5. It is He Who made the sun a shining thing and the moon as a light and measured out its (their) stages, that you might know the number of years and the reckoning. Allah did not create this but in truth. He explains the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) in detail for people who have knowledge.

6. Verily, in the alternation of the night and the day and in all that Allah has created in the heavens and the earth are Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) for those people who keep their duty to Allah, and fear Him much.

7. Verily, those who hope not for their meeting with Us, but are pleased and satisfied with the life of the present world, and those who are heedless of Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.),

8. Those, their abode will be the Fire, because of what they used to earn.

9. Verily, those who believe [in the Oneness of Allah along with the six articles of Faith, i.e. to believe in Allah, His Angels, His Books, His Messengers, Day of Resurrection, and Al-Qadar (Divine Preordainments) - Islamic Monotheism], and do deeds of righteousness, their Lord will guide them through their Faith; under them will flow rivers in the Gardens of delight (Paradise).

10. Their way of request therein will be Subhanaka Allahumma (Glory to You, O Allah!) and Salam (peace, safe from each and every evil) will be their greetings therein (Paradise)! and the close of their request will be: Al-Hamdu Lillahi Rabbil-'Alamin [All the praises and thanks are to Allah, the Lord of 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)].

11. And were Allah to hasten for mankind the evil (they invoke for themselves and for their children, etc. while in a state of anger) as He hastens for them the good (they invoke) then they would have been ruined. So We leave those who expect not their meeting with Us, in their trespasses, wandering blindly in distraction. (Tafsir At-Tabari; Vol. 11, Page 91)

12. And when harm touches man, he invokes Us, lying down on his side, or sitting or standing. But when We have removed his harm from him, he passes on his way as if he had never invoked Us for a harm that touched him! Thus it seems fair to the Musrifun that which they used to do.

13. And indeed, We destroyed generations before you, when they did wrong while their Messengers came to them with clear proofs, but they were not such as to believe! Thus do We requite the people who are Mujrimun (disbelievers, polytheists, sinners, criminals, etc.).

14. Then We made you follow after them, generations after generations in the land, that We might see how you would work!

15. And when Our Clear Verses are recited unto them, those who hope not for their meeting with Us, say: Bring us a Qur'an other than this, or change it."Say (O Muhammad ): "It is not for me to change it on my own accord; I only follow that which is revealed unto me. Verily, I fear if I were to disobey my Lord, the torment of the Great Day (i.e. the Day of Resurrection)."

16. Say (O Muhammad ): "If Allah had so willed, I should not have recited it to you nor would He have made it known to you. Verily, I have stayed amongst you a life time before this. Have you then no sense?"

17. So who does more wrong than he who forges a lie against Allah or denies His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.)? Surely, the Mujrimun (criminals, sinners, disbelievers and polytheists) will never be successful!

18. And they worship besides Allah things that hurt them not, nor profit them, and they say: "These are our intercessors with Allah." Say: "Do you inform Allah of that which He knows not in the heavens and on the earth?" Glorified and Exalted be He above all that which they associate as partners with Him!

19. Mankind were but one community (i.e. on one religion - Islamic Monotheism), then they differed (later), and had not it been for a Word that went forth before from your Lord, it would have been settled between them regarding what they differed .

20. And they say: "How is it that not a sign is sent down on him from his Lord?" Say: "The unseen belongs to Allah Alone, so wait you, verily I am with you among those who wait (for Allah's Judgement)."

21. And when We let mankind taste of mercy after some adversity has afflicted them, behold! They take to plotting against Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.)! Say: "Allah is more Swift in planning!" Certainly, Our Messengers (angels) record all of that which you plot.

22. He it is Who enables you to travel through land and sea, till when you are in the ships and they sail with them with a favourable wind, and they are glad therein, then comes a stormy wind and the waves come to them from all sides, and they think that they are encircled therein, they invoke Allah, making their Faith pure for Him Alone, saying: "If You (Allah) deliver us from this, we shall truly be of the grateful."

23. But when He delivered them, behold! They rebel (disobey Allah) in the earth wrongfully. O mankind! Your rebellion (disobedience to Allah) is only against your ownselves, - a brief enjoyment of this worldly life, then (in the end) unto Us is your return, and We shall inform you that which you used to do.

24. Verily the likeness of (this) worldly life is as the water (rain) which We send down from the sky, so by it arises the intermingled produce of the earth of which men and cattle eat until when the earth is clad with its adornments and is beautified, and its people think that they have all the powers of disposal over it, Our Command reaches it by night or by day and We make it like a clean-mown harvest, as if it had not flourished yesterday! Thus do We explain the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, laws, etc.) in detail for the people who reflect.

25. Allah calls to the home of peace (i.e. Paradise, by accepting Allah's religion of Islamic Monotheism and by doing righteous good deeds and abstaining from polytheism and evil deeds) and guides whom He wills to a Straight Path.

26. For those who have done good is the best (reward, i.e. Paradise) and even more (i.e. having the honour of glancing at the Countenance of Allah Ìá ÌáÇáå) Neither darkness nor dust nor any humiliating disgrace shall cover their faces. They are the dwellers of Paradise, they will abide therein forever.

27. And those who have earned evil deeds, the recompense of an evil deed is the like thereof, and humiliating disgrace will cover them (their faces). No defender will they have from Allah. Their faces will be covered, as it were, with pieces from the darkness of night. They are dwellers of the Fire, they will abide therein forever.

28. And the Day whereon We shall gather them all together, then We shall say to those who did set partners in worship with Us: "Stop at your place! You and your partners (whom you had worshipped in the worldly life)." then We shall separate them, and their (Allah's so-called) partners shall say: "It was not us that you used to worship."

29. "So sufficient is Allah for a witness between us and you, that We indeed knew nothing of your worship of us."

30. There! Every person will know (exactly) what (all) he had earned before, and they will be brought back to Allah, their rightful Lord (Maula), and their invented false deities will vanish from them.

31. Say (O Muhammad ): "Who provides for you from the sky and from the earth? Or who owns hearing and sight? And who brings out the living from the dead and brings out the dead from the living? And who disposes the affairs?" They will say: "Allah." Say: "Will you not then be afraid of Allah's Punishment (for setting up rivals in worship with Allah)?"

32. Such is Allah, your Lord in truth. So after the truth, what else can there be, save error? How then are you turned away?

33. Thus is the Word of your Lord justified against those who rebel (disobey Allah) that they will not believe (in the Oneness of Allah and in Muhammad as the Messenger of Allah).

34. Say: "Is there of your (Allah's so-called) partners one that originates the creation and then repeats it?" Say: "Allah originates the creation and then He repeats it. Then how are you deluded away (from the truth)?"

35. Say: "Is there of your (Allah's so-called) partners one that guides to the truth?" Say: "It is Allah Who guides to the truth. Is then He, Who gives guidance to the truth, more worthy to be followed, or he who finds not guidance (himself) unless he is guided? Then, what is the matter with you? How judge you?"

36. And most of them follow nothing but conjecture. Certainly, conjecture can be of no avail against the truth. Surely, Allah is All-Aware of what they do.

37. And this Qur'an is not such as could ever be produced by other than Allah (Lord of the heavens and the earth), but it is a confirmation of (the revelation) which was before it [i.e. the Taurat (Torah), and the Injeel (Gospel), etc.], and a full explanation of the Book (i.e. laws and orders, etc, decreed for mankind) - wherein there is no doubt from the the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns,and all that exists).

38. Or do they say: "He (Muhammad ) has forged it?" Say: "Bring then a Surah (chapter) like unto it, and call upon whomsoever you can, besides Allah, if you are truthful!"

39. Nay, they deny that; the knowledge whereof they could not compass and whereof the interpretation has not yet come unto them. Thus those before them did deny. Then see what was the end of the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.)!

40. And of them there are some who believe therein, and of them there are some who believe not therein, and your Lord is All-Aware of the Mufsidun (evil-doers, liars, etc.).

41. And if they belie you, say: "For me are my deeds and for you are your deeds! You are innocent of what I do, and I am innocent of what you do!"

42. And among them are some who listen to you, but can you make the deaf to hear, even though they apprehend not?

43. And among them are some who look at you, but can you guide the blind, even though they see not?

44. Truly! Allah wrongs not mankind in aught; but mankind wrong themselves.

45. And on the Day when He shall gather (resurrect) them together, (it will be) as if they had not stayed (in the life of this world and graves, etc.) but an hour of a day. They will recognise each other. Ruined indeed will be those who denied the meeting with Allah, and were not guided.

46. Whether We show you (in your lifetime, O Muhammad ) some of what We promise them (the torment), - or We cause you to die, - still unto Us is their return, and moreover Allah is Witness over what they used to do.

47. And for every Ummah (a community or a nation), there is a Messenger; when their Messenger comes, the matter will be judged between them with justice, and they will not be wronged.

48. And they say: "When will be this promise (the torment or the Day of Resurrection), - if you speak the truth?"

49. Say (O Muhammad ): "I have no power over any harm or profit to myself except what Allah may will. For every Ummah (a community or a nation), there is a term appointed; when their term is reached, neither can they delay it nor can they advance it an hour (or a moment)." (Tafsir Al-Qurtubi).

50. Say: "Tell me, - if His torment should come to you by night or by day, - which portion thereof would the Mujrimun (disbelievers, polytheists, sinners, criminals) hasten on ?"

51. Is it then, that when it has actually befallen, that you will believe in it? What! Now (you believe)? And you used (aforetime) to hasten it on!"

52. Then it will be said to them who wronged themselves: "Taste you the everlasting torment! Are you recompensed (aught) save what you used to earn?"

53. And they ask you (O Muhammad ) to inform them (saying): "Is it true (i.e. the torment and the establishment of the Hour; - the Day of Resurrection)?" Say: "Yes! By my Lord! It is the very truth! and you cannot escape from it!"

54. And if every person who had wronged (by disbelieving in Allah and by worshipping others besides Allah), possessed all that is on earth, and sought to ransom himself therewith (it will not be accepted), and they would feel in their hearts regret when they see the torment, and they will be judged with justice, and no wrong will be done unto them.

55. No doubt, surely, all that is in the heavens and the earth belongs to Allah. No doubt, surely, Allah's Promise is true. But most of them know not.

56. It is He Who gives life, and causes death, and to Him you (all) shall return.

57. O mankind! There has come to you a good advice from your Lord (i.e. the Qur'an, ordering all that is good and forbidding all that is evil), and a healing for that (disease of ignorance, doubt, hypocrisy and differences, etc.) in your breasts, - a guidance and a mercy (explaining lawful and unlawful things, etc.) for the believers.

58. Say: "In the Bounty of Allah, and in His Mercy (i.e. Islam and the Qur'an); -therein let them rejoice." That is better than what (the wealth) they amass.

59. Say (O Muhammad to these polytheists): "Tell me, what provision Allah has sent down to you! And you have made of it lawful and unlawful." Say (O Muhammad ): "Has Allah permitted you (to do so), or do you invent a lie against Allah?"

60. And what think those who invent lies against Allah, on the Day of Resurrection? [i.e. Do they think that they will be forgiven and excused! Nay, they will have an eternal punishment in the Fire of Hell]. Truly, Allah is full of Bounty to mankind, but most of them are ungrateful.

61. Whatever you (O Muhammad ) may be doing, and whatever portion you may be reciting from the Qur'an, - and whatever deed you (mankind) may be doing (good or evil), We are Witness thereof, when you are doing it. And nothing is hidden from your Lord (so much as) the weight of an atom (or small ant) on the earth or in the heaven. Not what is less than that or what is greater than that but is (written) in a Clear Record. (Tafsir At-Tabari. Vol.11, Page 129).

62. No doubt! Verily, the Auliya' of Allah [i.e. those who believe in the Oneness of Allah and fear Allah much (abstain from all kinds of sins and evil deeds which he has forbidden), and love Allah much (perform all kinds of good deeds which He has ordained)], no fear shall come upon them nor shall they grieve , -

63. Those who believed (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism), and used to fear Allah much (by abstaining from evil deeds and sins and by doing righteous deeds).

64. For them are glad tidings, in the life of the present world (i.e. righteous dream seen by the person himself or shown to others), and in the Hereafter. No change can there be in the Words of Allah, this is indeed the supreme success.

65. And let not their speech grieve you (O Muhammad ), for all power and honour belong to Allah. He is the All-Hearer, the All-Knower.

66. No doubt! Verily, to Allah belongs whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth. And those who worship and invoke others besides Allah, in fact they follow not the (Allah's so-called) partners, they follow only a conjecture and they only invent lies.

67. He it is Who has appointed for you the night that you may rest therein, and the day to make things visible (to you). Verily, in this are Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) for a people who listen (i.e. those who think deeply).

68. They (Jews, Christians and pagans) say: "Allah has begotten a son (children)." Glory be to Him! He is Rich (Free of all wants). His is all that is in the heavens and all that is in the earth. No warrant you have for this. Do you say against Allah what you know not.

69. Say: "Verily, those who invent lie against Allah will never be successful" -

70. A brief enjoyment in this world! - and then unto Us will be their return, then We shall make them taste the severest torment because they used to disbelieve [in Allah, belie His Messengers, deny and challenge His Ayat (proofs, signs, verses, etc.)].

71. And recite to them the news of Nuh (Noah). When he said to his people: "O my people, if my stay (with you), and my reminding (you) of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah is hard on you, then I put my trust in Allah. So devise your plot, you and your partners, and let not your plot be in doubt for you. Then pass your sentence on me and give me no respite.

72. "But if you turn away [from accepting my doctrine of Islamic Monotheism, i.e. to worship none but Allah], then no reward have I asked of you, my reward is only from Allah, and I have been commanded to be one of the Muslims (those who submit to Allah's Will)."

73. They denied him, but We delivered him, and those with him in the ship, and We made them generations replacing one after another, while We drowned those who belied Our Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, revelations, etc.). Then see what was the end of those who were warned.

74. Then after him We sent Messengers to their people, they brought them clear proofs, but they would not believe what they had already rejected beforehand. Thus We seal the hearts of the transgressors (those who disbelieve in the Oneness of Allah and disobey Him).

75. Then after them We sent Musa (Moses) and Harun (Aaron) to Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.). But they behaved arrogantly and were Mujrimun (disbelievers, sinners, polytheists, criminals, etc.) folk.

76. So when came to them the truth from Us, they said: "This is indeed clear magic."

77. Musa (Moses) said: "Say you (this) about the truth when it has come to you? Is this magic? But the magicians will never be successful."

78. They said: "Have you come to us to turn us away from that (Faith) we found our fathers following, - and that you two may have greatness in the land? We are not going to believe you two!"

79. And Fir'aun (Pharaoh) said: "Bring to me every well-versed sorcerer."

80. And when the sorcerers came, Musa (Moses) said to them: "Cast down what you want to cast!"

81. Then when they had cast down, Musa (Moses) said: "What you have brought is sorcery, Allah will surely make it of no effect. Verily, Allah does not set right the work of Al-Mufsidun (the evil-doers, corrupts, etc.).

82. "And Allah will establish and make apparent the truth by His Words, however much the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) may hate it."

83. But none believed in Musa (Moses) except the offspring of his people, because of the fear of Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs, lest they should persecute them; and verily, Fir'aun (Pharaoh) was arrogant tyrant on the earth, he was indeed one of the Musrifun (polytheists, sinners and transgressors, those who give up the truth and follow the evil, and commit all kinds of great sins).

84. And Musa (Moses) said: "O my people! If you have believed in Allah, then put your trust in Him if you are Muslims (those who submit to Allah's Will)."

85. They said: "In Allah we put our trust. Our Lord! Make us not a trial for the folk who are Zalimun (polytheists and wrong-doing) (i.e. do not make them overpower us).

86. "And save us by Your Mercy from the disbelieving folk."

87. And We inspired Musa (Moses) and his brother (saying): "Take dwellings for your people in Egypt, and make your dwellings as places for your worship, and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give glad tidings to the believers."

88. And Musa (Moses) said: "Our Lord! You have indeed bestowed on Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs splendour and wealth in the life of this world, our Lord! That they may lead men astray from Your Path. Our Lord! Destroy their wealth, and harden their hearts, so that they will not believe until they see the painful torment."

89. Allah said: "Verily, the invocation of you both is accepted. So you both keep to the Straight Way (i.e. keep on doing good deeds and preaching Allah's Message with patience), and follow not the path of those who know not (the truth i.e. to believe in the Oneness of Allah, and also to believe in the Reward of Allah: Paradise, etc.)."

90. And We took the Children of Israel across the sea, and Fir'aun (Pharaoh) with his hosts followed them in oppression and enmity, till when drowning overtook him, he said: "I believe that La ilaha illa (Huwa): (none has the right to be worshipped but) He," in Whom the Children of Israel believe, and I am one of the Muslims (those who submit to Allah's Will)."

91. Now (you believe) while you refused to believe before and you were one of the Mufsidun (evil-doers, corrupts, etc.).

92. So this day We shall deliver your (dead) body (out from the sea) that you may be a sign to those who come after you! And verily, many among mankind are heedless of Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs , revelations, etc.).

93. And indeed We settled the Children of Israel in an honourable dwelling place (Sham and Misr), and provided them with good things, and they differed not until the knowledge came to them. Verily, Allah will judge between them on the Day of Resurrection in that in which they used to differ.

94. So if you (O Muhammad ) are in doubt concerning that which We have revealed unto you, [i.e. that your name is written in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] then ask those who are reading the Book [the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] before you. Verily, the truth has come to you from your Lord. So be not of those who doubt (it) .

95. And be not one of those who belie the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, for then you shall be one of the losers.

96. Truly! Those, against whom the Word (Wrath) of your Lord has been justified, will not believe.

97. Even if every sign should come to them, - until they see the painful torment.

98. Was there any town (community) that believed (after seeing the punishment), and its Faith (at that moment) saved it (from the punishment)? (The answer is none,) - except the people of Yunus (Jonah); when they believed, We removed from them the torment of disgrace in the life of the (present) world, and permitted them to enjoy for a while.

99. And had your Lord willed, those on earth would have believed, all of them together. So, will you (O Muhammad ) then compel mankind, until they become believers.

100. It is not for any person to believe, except by the Leave of Allah, and He will put the wrath on those who are heedless.

101. Say: "Behold all that is in the heavens and the earth," but neither Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) nor warners benefit those who believe not.

102. Then do they wait for (anything) save for (destruction) like the days of the men who passed away before them? Say: "Wait then, I am (too) with you among those who wait."

103. Then (in the end) We save Our Messengers and those who believe! Thus it is incumbent upon Us to save the believers.

104. Say (O Muhammad ): "O you mankind! If you are in doubt as to my religion (Islam), then (know that) I will never worship those whom you worship, besides Allah. But I worship Allah Who causes you to die, I am commanded to be one of the believers.

105. "And (it is inspired to me): Direct your face (O Muhammad ) entirely towards the religion Hanifa (Islamic Monotheism, i.e. to worship none but Allah Alone), and never be one of the Mushrikun (those who ascribe partners to Allah, polytheists, idolaters, disbelievers in the Oneness of Allah, and those who worship others along with Allah).

106. "And invoke not besides Allah, any that will neither profit you, nor hurt you, but if (in case) you did so, you shall certainly be one of the Zalimun (polytheists and wrong-doers). "

107. And if Allah touches you with hurt, there is none who can remove it but He; and if He intends any good for you, there is none who can repel His Favour which He causes it to reach whomsoever of His slaves He will. And He is the Oft-Forgiving, Most Merciful.

108. . Say: "O you mankind! Now truth (i.e. the Qur'an and Prophet Muhammad ), has come to you from your Lord. So whosoever receives guidance, he does so for the good of his own self, and whosoever goes astray, he does so to his own loss, and I am not (set) over you as a Wakil (disposer of affairs to oblige you for guidance)."

109. And (O Muhammad ), follow the inspiration sent unto you, and be patient till Allah gives judgement. And He is the Best of judges.


Skoči na Forum: