Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
13. Ar-Ra’d – Grom
#1
Star 
13. Ar-Ra’d – Grom Medina – 43 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim Ra. Ovo su ajeti Knjige! A o­no što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje.

2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i o­nda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog; o­n upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati.

3. o­n je Zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko, dao; o­n dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju.

4. Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče i bâšča ima lozom zasađenih, i njiva, i palmi sa više izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju.

5. A ako se čudiš, pa – čudo su riječi njihove: “Zar ćemo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?” o­ni ne vjeruju u Gospodara svoga; na njihovim vratovima biće sindžiri i o­ni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.

6. o­ni traže od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni i prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprkos zulumu njihovu, ali Gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava.

7. A o­ni koji ne vjeruju govore: “Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje čudo?” Tvoje je da opominješ, a svaki narod je imao o­noga ko ga je na Pravi put upućivao.

8. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire; u Njega sve ima mjeru;

9. o­n zna nevidljivi i vidljivi svijet, o­n je Veličanstveni i Uzvišeni;

10. za Njega je jednak od vas o­naj koji tiho govori i o­naj koji to glasno čini, o­naj koji se noću skriva i o­naj koji po danu hodi.

11. Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega – po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok o­n sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitinika.

12. o­n vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i o­n stvara teške oblake.

13. I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; o­n šalje gromove i udara njima koga hoće – i opet o­ni raspravljaju o Allahu, a o­n sve može.

14. Samo se Njemu možete moliti! A o­ni kojima se pored Njega mole – neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta o­nome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži; molitva nevjernika je stvar izgubljena.

15. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na Zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak.

16. Reci: “Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?” – i odgovori: “Allah!” Reci: “Pa zašto ste o­nda umjesto Njega kao zaštitnike prihvatili o­ne koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakavu štetu otkloniti?” Reci: “Zar su jednaki slijepac i o­naj koji vidi, ili, zar su isto tmine i svjetlo, ili, zar o­ni koje su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što o­n stvara, pa im se stvaranje čini slično?” Reci: “Allah je Stvoritelj svega i o­n je Jedni i Svemoćni.”

17. o­n spušta kišu s neba, pa rijeke teku koritima s mjerom, i bujica nosi otpatke koji plivaju po površini. I o­no što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpatke, slične o­nima. – Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu; otpaci se odbacuju, dok o­no što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako, eto, Allah objašnjava primjere.

18. o­nima koji se Gospodaru svome odazovu – nagrada najljepša, a o­nima koji Mu se ne odazovu – kad bi sve što je na Zemlji njihovo bilo, i još toliko, rado bi se time otkupili. Njih čeka mučno polaganje računa; prebivalište njihovo biće Džehennem, a grozna je o­n postelja!

19. Zar je o­naj koji zna da je istina o­no što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao o­naj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju:

20. o­ni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje;

21. i o­ni koji poštuju o­no što je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnog plaše;

22. i o­ni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od o­noga što im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju – njih čeka najljepše prebivalište,

23. edenski vrtovi u koje će ući o­ni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – o­ni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata:

24. “Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!”

25. A o­ni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju o­no što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na zemlji – njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište!

26. Kome hoće, Allah daje u obilju, i uskraćuje. o­ni se raduju životu na ovome svijetu, a život na ovom svijetu prema o­nome svijetu samo je prolazno uživanje.

27. Nevjernici govore: “Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje čudo?” Reci: “Allah ostavlja u zabludi o­noga koga o­n hoće, a k Sebi upućuje o­noga ko Mu se pokajnički obraća,

28. o­ne koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!

29. o­nima koji vjeruju i čine dobra djela – blago njima, njih čeka divno prebivalište!

30. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ o­no što ti objavljujemo, jer o­ni u Milostivog ne vjeruju. Reci: “On je Gospodar moj, nema boga osim Njega, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam!”

31. Kad bi se kakvim Kur’anom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali; Allahu pripada sve! A zar ne znaju vjernici da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude na Pravi put uputio. A nevjernike će nesreća neprestano pogađati ili će se u blizini mjesta njihova događati, zbog o­noga što rade – sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni. Allah će, sigurno, održati obećanje.

32. I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam Ja o­nima koji nisu vjerovali vremena ostavljao, i poslije sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna Moja!

33. Zar Allahu, koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: “Opišite ih!” Zar vi hoćete da Njega učite, kao da o­n ne zna šta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? o­nima koji ne vjeruju čini se lijepim spletkarenje njihovo, i o­ni su s Pravog puta zalutali. A o­naj koga Allah u zabludi ostavi neće imati nikoga da ga na Pravi put uputi.

34. o­ni će se u životu na ovome svijetu mučiti, ali će patnja na o­nome svijetu, sigurno, teža biti, od Allaha ih niko neće odbraniti.

35. Ovakav Džennet obećan je o­nima koji se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom; to će biti nagrada o­nima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti.

36. Neki od o­nih kojima smo dali Knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od Objave. Reci: “Meni je naređeno da se samo Allahu klanjam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam.”

37. I Mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. A ako bi ti povlađivao željama njihovim, nakon što ti je došla spoznaja, ti ne bi imao ni zaštitnika ni branitelja od Allaha.

38. I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu,

39. Allah je dokidao šta je htio, a ostavljao šta je htio; u Njega je Glavna knjiga.

40. Bilo da ti pokažemo dio o­noga čime im prijetimo bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljuješ, a Naše da tražimo polaganje računa.

41. Zar o­ni ne vide da im Mi Zemlju sužavamo umanjujući joj pogranične oblasti? A Allah sudi! Niko ne može presudu Njegovu pobiti, i o­n brzo račun svidi.

42. Spletke su pleli i o­ni prije njih, samo, Allah je Gospodar svih spletki; o­n zna šta svako zaslužuje. A nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište.

43. o­ni koji ne vjeruju govore: “Ti nisi poslanik!” Reci: “Meni i vama dovoljan će biti kao svjedok Allah, i o­naj koji zna šta je Knjiga.”

(Kur’an Časni)
#2
13. Surah Ar-Ra'd (The Thunder)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Alif-Lam-Mim-Ra.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an and none but Allah (Alone) knows their meanings].

These are the Verses of the Book (the Qur'an), and that which has been revealed unto you (Muhammad ) from your Lord is the truth, but most men believe not.

2. Allah is He Who raised the heavens without any pillars that you can see. Then, He Istawa (rose above) the Throne (really in a manner that suits His Majesty). He has subjected the sun and the moon (to continue going round)! Each running (its course) for a term appointed. He regulates all affairs, explaining the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) in detail, that you may believe with certainty in the meeting with your Lord.

3. And it is He Who spread out the earth, and placed therein firm mountains and rivers and of every kind of fruits He made Zawjain Ithnain (two in pairs - may mean two kinds or it may mean: of two sorts, e.g. black and white, sweet and sour, small and big, etc.) He brings the night as a cover over the day. Verily, in these things, there are Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc.) for people who reflect.

4. And in the earth are neighbouring tracts, and gardens of vines, and green crops (fields etc.), and date-palms, growing out two or three from a single stem root, or otherwise (one stem root for every palm ), watered with the same water, yet some of them We make more excellent than others to eat. Verily, in these things, there are Ayat (proofs, evidences, lessons, signs) for the people who understand.

5. And if you (O Muhammad ) wonder (at these polytheists who deny your message of Islamic Monotheism and have taken besides Allah others for worship who can neither harm nor benefit), then wondrous is their saying: "When we are dust, shall we indeed then be (raised) in a new creation?" They are those who disbelieve in their Lord! They are those who will have iron chains tying their hands to their necks. They will be dwellers of the Fire to abide therein.

6. They ask you to hasten the evil before the good, yet (many) exemplary punishments have indeed occurred before them. But verily, your Lord is full of Forgiveness for mankind inspite of their wrong-doing. And verily, your Lord is (also) Severe in punishment.

7. And the disbelievers say: "Why is not a sign sent down to him from his Lord?" You are only a warner, and to every people there is a guide.

8. Allah knows what every female bears, and by how much the wombs fall short (of their time or number) or exceed. Everything with Him is in (due) proportion.

9. All-Knower of the unseen and the seen, the Most Great, the Most High.

10. It is the same (to Him) whether any of you conceal his speech or declare it openly, whether he be hid by night or go forth freely by day.

11. For each (person), there are angels in succession, before and behind him. They guard him by the Command of Allah. Verily! Allah will not change the good condition of a people as long as they do not change their state of goodness themselves (by committing sins and by being ungrateful and disobedient to Allah). But when Allah wills a people's punishment, there can be no turning back of it, and they will find besides Him no protector.

12. It is He who shows you the lightning, as a fear (for travellers) and as a hope (for those who wait for rain). And it is He Who brings up (or originates) the clouds, heavy (with water).

13. And Ar-Ra'd (thunder) glorifies and praises Him, and so do the angels because of His Awe, He sends the thunderbolts, and therewith He strikes whom He wills, yet they (disbelievers) dispute about Allah. And He is Mighty in strength and Severe in punishment.

14. For Him (Alone) is the Word of Truth (i.e. none has the right to be worshipped but He). And those whom they (polytheists and disbelievers) invoke, answer them no more than one who stretches forth his hand (at the edge of a deep well) for water to reach his mouth, but it reaches him not, and the invocation of the disbelievers is nothing but an error (i.e. of no use).

15. And unto Allah (Alone) falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, and so do their shadows in the mornings and in the afternoons.

16. Say (O Muhammad ): "Who is the Lord of the heavens and the earth?" Say: "(It is) Allah." Say: "Have you then taken (for worship) Auliya' (protectors, etc.) other than Him, such as have no power either for benefit or for harm to themselves?" Say: "Is the blind equal to the one who sees? Or darkness equal to light? Or do they assign to Allah partners who created the like of His creation, so that the creation (which they made and His creation) seemed alike to them." Say: "Allah is the Creator of all things, He is the One, the Irresistible."

17. He sends down water (rain) from the sky, and the valleys flow according to their measure, but the flood bears away the foam that mounts up to the surface, and (also) from that (ore) which they heat in the fire in order to make ornaments or utensils, rises a foam like unto it, thus does Allah (by parables) show forth truth and falsehood . Then, as for the foam it passes away as scum upon the banks, while that which is for the good of mankind remains in the earth. Thus Allah sets forth parables (for the truth and falsehood, i.e. Belief and disbelief).

18. For those who answered their Lord's Call [believed in the Oneness of Allah and followed His Messenger Muhammad i.e. Islamic Monotheism] is Al-Husna (i.e. Paradise). But those who answered not His Call (disbelieved in the Oneness of Allah and followed not His Messenger Muhammad ), if they had all that is in the earth together with its like, they would offer it in order to save themselves (from the torment, it will be in vain). For them there will be the terrible reckoning. Their dwelling place will be Hell; - and worst indeed is that place for rest.

19. Shall he then who knows that what has been revealed unto you (O Muhammad ) from your Lord is the truth be like him who is blind? But it is only the men of understanding that pay heed.

20. Those who fulfill the Covenant of Allah and break not the Mithaq (bond, treaty, covenant);

21. Those who join that which Allah has commanded to be joined (i.e. they are good to their relatives and do not sever the bond of kinship), fear their Lord, and dread the terrible reckoning (i.e. abstain from all kinds of sins and evil deeds which Allah has forbidden and perform all kinds of good deeds which Allah has ordained).

22. And those who remain patient, seeking their Lord's Countenance, perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and spend out of that which We have bestowed on them, secretly and openly, and defend evil with good, for such there is a good end;

23. 'Adn (Eden) Paradise (everlasting Gardens), which they shall enter and (also) those who acted righteously from among their fathers, and their wives, and their offspring. And angels shall enter unto them from every gate (saying):

24. "Salamun 'Alaikum (peace be upon you) for that you persevered in patience! Excellent indeed is the final home!"

25. And those who break the Covenant of Allah, after its ratification, and sever that which Allah has commanded to be joined (i.e. they sever the bond of kinship and are not good to their relatives), and work mischief in the land, on them is the curse (i.e. they will be far away from Allah's Mercy); And for them is the unhappy (evil) home (i.e. Hell) .

26. Allah increases the provision for whom He wills, and straitens (it for whom He wills), and they rejoice in the life of the world, whereas the life of this world as compared with the Hereafter is but a brief passing enjoyment.

27. And those who disbelieve say: "Why is not a sign sent down to him (Muhammad ) from his Lord?" Say: "Verily, Allah sends astray whom He wills and guides unto Himself those who turn to Him in repentance."

28. Those who believe (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism), and whose hearts find rest in the remembrance of Allah, Verily, in the remembrance of Allah do hearts find rest .

29. Those who believe (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism), and work righteousness, Tuba (it means all kinds of happiness or name of a tree in Paradise) is for them and a beautiful place of (final) return.

30. Thus have We sent you (O Muhammad ) to a community before whom other communities have passed away, in order that you might recite unto them what We have inspired to you, while they disbelieve in the Most Beneficient (Allah) Say: "He is my Lord! La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He)! In Him is my trust, and to Him will be my return with repentance."

31. And if there had been a Qur'an with which mountains could be moved (from their places), or the earth could be cloven asunder, or the dead could be made to speak (it would not have been other than this Qur'an). But the decision of all things is certainly with Allah. Have not then those who believe yet known that had Allah willed, He could have guided all mankind? And a disaster will not cease to strike those who disbelieve because of their (evil) deeds or it (i.e. the disaster) settle close to their homes, until the Promise of Allah comes to pass. Certainly, Allah does not fail in His Promise.

32. And indeed (many) Messengers were mocked at before you (O Muhammad ), but I granted respite to those who disbelieved, and finally I punished them. Then how (terrible) was My Punishment!

33. Is then He (Allah) Who takes charge (guards, maintains, provides, etc.) of every person and knows all that he has earned (like any other deities who know nothing)? Yet they ascribe partners to Allah. Say: "Name them! Is it that you will inform Him of something He knows not in the earth or is it (just) a show of false words." Nay! To those who disbelieve, their plotting is made fairseeming, and they have been hindered from the Right Path, and whom Allah sends astray, for him, there is no guide.

34. For them is a torment in the life of this world, and certainly, harder is the torment of the Hereafter. And they have no protector against Allah.

35. The description of the Paradise which the Muttaqun (pious - see V.2:2): have been promised! -Underneath it rivers flow, its provision is eternal and so is its shade, this is the end (final destination) of the Muttaqun (pious - see V.2:2), and the end (final destination) of the disbelievers is Fire. (See Verse 47:15)

36. Those to whom We have given the Book (such as 'Abdullah bin Salam and other Jews who embraced Islam), rejoice at what has been revealed unto you (i.e. the Qur'an) , but there are among the Confederates (from the Jews and pagans) those who reject a part thereof. Say (O Muhammad ): "I am commanded only to worship Allah (Alone) and not to join partners with Him. To Him (Alone) I call and to Him is my return."

37. And thus have We sent it (the Qur'an) down to be a judgement of authority in Arabic. Were you (O Muhammad ) to follow their (vain) desires after the knowledge which has come to you, then you will not have any Wali (protector) or defender against Allah.

38. And indeed We sent Messengers before you (O Muhammad ), and made for them wives and offspring. And it was not for a Messenger to bring a sign except by Allah's Leave. (For) each and every matter there is a Decree (from Allah).

39. Allah blots out what He wills and confirms (what He wills). And with Him is the Mother of the Book (Al-Lauh Al-Mahfuz)

40. Whether We show you (O Muhammad ) part of what We have promised them or cause you to die, your duty is only to convey (the Message) and on Us is the reckoning.

41. See they not that We gradually reduce the land (of disbelievers, by giving it to the believers, in war victories) from its outlying borders. And Allah judges, there is none to put back His Judgement and He is Swift at reckoning.

42. And verily, those before them did devise plots, but all planning is Allah's. He knows what every person earns, and the disbelievers will know who gets the good end (final destination).

43. And those who disbelieve, say: "You (O Muhammad ) are not a Messenger." Say: "Sufficient for a witness between me and you is Allah and those too who have knowledge of the Scripture (such as 'Abdullah bin Salam and other Jews and Christians who embraced Islam)."


Skoči na Forum: