Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
19. Maryam – Merjema
#1
Star 
19. Maryam – Merjema Mekka – 98 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kaf Ha Ja Ajin Sad. 2. Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,

3. kad je o­n Gospodara svoga tiho zovnuo,

4. i rekao: “Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.

5. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina

6. da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan.”

7. “O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati.”

8. “Gospodaru moj,” – reče o­n – “kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?”

9. “Eto tako!” – reče. “Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.’”

10. “Gospodaru moj,” – reče – “daj mi neki znak!” – “Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti.”

11. I o­n iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: “Hvalite ga ujutro i navečer!”

12. “O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!” – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio

13. i nježnost i čednost, i čestit je bio,

14. i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.

15. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na Dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!

16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla

17. i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i o­n joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.

18. “Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!” – uzviknu o­na.

19. “A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga” – reče o­n – “da ti poklonim dječaka čista!”

20. “Kako će imati dječaka” – reče o­na – “kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!”

21. “To je tako!” – reče o­n. “Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!”

22. I o­na zanese i bremenita se skloni daleko negdje.

23. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. “Kamo sreće a sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!” – uzviknu o­na.

24. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.

25. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,

26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: “Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.”

27. I dođe o­na s njim porodici svojoj, noseći ga. “O Merjemo,” – rekoše o­ni – “učinila si nešto nečuveno!

28. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.”

29. A o­na im na njega pokaza. “Kako da govorimo djetetu u bešici?” – rekoše.

30. “Ja sam Allahov rob” – o­no reče – “meni će o­n Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti

31. i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,

32. i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.

33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!”

34. To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – o­naj u koga o­ni sumnjaju.

35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je o­n! Kad nešto odluči, o­n za to rekne samo: “Budi!” – i o­no bude.

36. Allah je, uisitnu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.

37. i sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško o­nima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!

38. Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti o­noga Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!

39. I spomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a o­ni su ravnodušni bili i nisu vjerovali.

40. Mi ćemo Zemlju i o­ne koji žive na njoj naslijediti i Nama će se o­ni vratiti.

41. Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! o­n je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.

42. Kada je rekao ocu svome: “O oče moj, zašto se klanjaš o­nome koji nit čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?

43. O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi;* zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti;

44. o oče moj, na klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;

45. o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug”-

46. otac njegov je rekao: “Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!”

47. “Mir tebi!” – reče Ibrahim. “Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer o­n je vrlo dobar prema meni.

48. I napustiću i vas i sve o­ne kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru svome.”

49. I pošto napusti njih i o­ne kojima su se, mimo Allaha klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo

50. i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.

51. I spomeni u Knjizi Musaa! o­n je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik.

52. Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše,

53. i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna.

54. I spomeni u Knjizi Ismaila! o­n je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik,

55. i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.

56. I spomeni u Knjizi Idrisa! o­n je bio istinoljubiv i vjerovjesnik,

57. i Mi smo ga na visoko mjesto digli.

58. To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i o­nih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i o­nih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, o­ni bi licem na tle padali i plakali.

59. A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; o­ni će sigurno zlo proći;

60. ali o­ni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, o­ni će u Džennet ući,

61. u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli – a obećanje Njegovo će se doista ispuniti -

62. u njima prazne besjede neće slušati, već samo: “Mir!” i u njima će i ujutro i navečer opskrbljeni biti.

63. Daćemo da takav Džennet naslijedi o­naj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.

64. “Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, o­n je vladar svega, o­n zna budućnost našu i prošlost našu i o­no što je između toga” – govorit će. Gospodar tvoj ne zaboravlja.

65. o­n je Gospodar nebesa i Zemlje i o­noga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko!

66. Čovjek kaže: “Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?”

67. A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?

68. I tako mi Gospodara tvoga, mi ćemo i njih i šejtane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,

69. a o­nda ćemo iz svake skupine izdvojiti o­ne koji su prema Milostivome najdrskiji bili,

70. jer mi dobro znamo o­ne koji su najviše zaslužili da u njemu gore.

71. I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!

72. Zatim ćemo o­ne koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.

73. Kad su im se Naši jasni ajeti kazivali, o­nda su o­ni koji nisu vjerovali govorili o­nima koji su vjerovali: “Ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika?”

74. A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali!

75. Reci: “Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug život da!” – Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje -

76. i Allah će pomoći o­nima koji su na Pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju – od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena.

77. Zar nisi vidio o­noga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori: “Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!”

78. Ili je o­n budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio?

79. Nijedno! Mi ćemo o­no što o­n govori zapisati i patnju mu veoma produžiti,

80. a o­no što smo mu dali – naslijediti, i sam samcat ća Nam se vratiti.

81. o­ni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju.

82. A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im protivnici.

83. Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?

84. Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrajamo!

85. o­noga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo,

86. a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo,

87. niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim o­noga kome Milostivi dopusti.

88. o­ni govore: “Milostivi je uzeo dijete!” -

89. Vi, doista, nešto odvratno govorite!

90. Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe

91. što Milostivom pripisuju dijete.

92. Nezamislivo je da Milostivi ima dijete -

93. ta svi će o­ni, i o­ni na nebesima i o­ni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!

94. o­n ih je sva zapamtio i tačno izbrojio,

95. i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.

96. o­ne koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.

97. Mi smo Kur’an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime o­ne koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo.

98. A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?

(Kura’n Časni)
#2
19. Surah Maryam (Mary)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Kaf- Ha-Ya-'Ain-Sad.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

2. (This is) a mention of the mercy of your Lord to His slave Zakariya (Zachariah).

3. When he called out his Lord (Allah) a call in secret,

4. Saying: "My Lord! Indeed my bones have grown feeble, and grey hair has spread on my head, And I have never been unblest in my invocation to You, O my Lord!

5. "And Verily! I fear my relatives after me, since my wife is barren. So give me from Yourself an heir,

6. "Who shall inherit me, and inherit (also) the posterity of Ya'qub (Jacob) (inheritance of the religious knowledge and Prophethood, not the wealth, etc.). And make him, my Lord, one with whom You are Well-pleased!".

7. (Allah said) "O Zakariya (Zachariah)! Verily, We give you the glad tidings of a son, His name will be Yahya (John). We have given that name to none before (him)."

8. He said: "My Lord! How can I have a son, when my wife is barren, and I have reached the extreme old age."

9. He said: "So (it will be). Your Lord says; It is easy for Me. Certainly I have created you before, when you had been nothing!"

10. [Zakariya (Zachariah)] said: "My Lord! Appoint for me a sign." He said: "Your sign is that you shall not speak unto mankind for three nights, though having no bodily defect."

11. Then he came out to his people from Al-Mihrab (a praying place or a private room, etc.), he told them by signs to glorify Allah's Praises in the morning and in the afternoon.

12. (It was said to his son): "O Yahya (John)! Hold fast the Scripture [the Taurat (Torah)]." And We gave him wisdom while yet a child.

13. And (made him) sympathetic to men as a mercy (or a grant) from Us, and pure from sins [i.e. Yahya (John)] and he was righteous,

14. And dutiful towards his parents, and he was neither an arrogant nor disobedient (to Allah or to his parents).

15. And Salamun (peace) be on him the day he was born, the day he dies, and the day he will be raised up to life (again)!

16. And mention in the Book (the Qur'an, O Muhammad , the story of) Maryam (Mary), when she withdrew in seclusion from her family to a place facing east.

17. She placed a screen (to screen herself) from them; then We sent to her Our Ruh [angel Jibrael (Gabriel)], and he appeared before her in the form of a man in all respects.

18. She said: "Verily! I seek refuge with the Most Beneficent (Allah) from you, if you do fear Allah."

19. (The angel) said: "I am only a Messenger from your Lord, (to announce) to you the gift of a righteous son."

20. She said: "How can I have a son, when no man has touched me, nor am I unchaste?"

21. He said: "So (it will be), your Lord said: 'That is easy for Me (Allah): And (We wish) to appoint him as a sign to mankind and a mercy from Us (Allah), and it is a matter (already) decreed, (by Allah).' "

22. So she conceived him, and she withdrew with him to a far place (i.e. Bethlehem valley about 4-6 miles from Jerusalem).

23. And the pains of childbirth drove her to the trunk of a date-palm. She said: "Would that I had died before this, and had been forgotten and out of sight!"

24. Then [the babe 'Iesa (Jesus) or Jibrael (Gabriel)] cried unto her from below her, saying: "Grieve not! Your Lord has provided a water stream under you;

25. "And shake the trunk of date-palm towards you, it will let fall fresh ripe-dates upon you."

26. "So eat and drink and be glad, and if you see any human being, say: 'Verily! I have vowed a fast unto the Most Beneficent (Allah) so I shall not speak to any human being this day.'"

27. Then she brought him (the baby) to her people, carrying him. They said: "O Mary! Indeed you have brought a thing Fariya (an unheard mighty thing).

28. "O sister (i.e. the like) of Harun (Aaron) [not the brother of Musa (Moses), but he was another pious man at the time of Maryam (Mary)]! Your father was not a man who used to commit adultery, nor your mother was an unchaste woman."

29. Then she pointed to him. They said: "How can we talk to one who is a child in the cradle?"

30. "He ['Iesa (Jesus)] said: Verily! I am a slave of Allah, He has given me the Scripture and made me a Prophet;"

31. "And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salat (prayer), and Zakat, as long as I live."

32. "And dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblest.

33. "And Salam (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!"

34. Such is 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary). (it is) a statement of truth, about which they doubt (or dispute).

35. It befits not (the Majesty of) Allah that He should beget a son [this refers to the slander of Christians against Allah, by saying that 'Iesa (Jesus) is the son of Allah]. Glorified (and Exalted be He above all that they associate with Him). When He decrees a thing, He only says to it, "Be!" and it is.

36. ['Iesa (Jesus) said]: "And verily Allah is my Lord and your Lord. So worship Him (Alone). That is the Straight Path. (Allah's Religion of Islamic Monotheism which He did ordain for all of His Prophets)." [Tafsir At-Tabari]

37. Then the sects differed [i.e. the Christians about 'Iesa (Jesus)], so woe unto the disbelievers [those who gave false witness by saying that 'Iesa (Jesus) is the son of Allah] from the meeting of a great Day (i.e. the Day of Resurrection, when they will be thrown in the blazing Fire).

38. How clearly will they (polytheists and disbelievers in the Oneness of Allah) see and hear, the Day when they will appear before Us! But the Zalimun (polytheists and wrong-doers) today are in plain error.

39. And warn them (O Muhammad ) of the Day of grief and regrets, when the case has been decided, while (now) they are in a state of carelessness, and they believe not.

40. Verily! We will inherit the earth and whatsoever is thereon. And to Us they all shall be returned,

41. And mention in the Book (the Qur'an) Ibrahim (Abraham). Verily! He was a man of truth, a Prophet.

42. When he said to his father: "O my father! Why do you worship that which hears not, sees not and cannot avail you in anything?

43. "O my father! Verily! There has come to me of knowledge that which came not unto you. So follow me. I will guide you to a Straight Path.

44. "O my father! Worship not Shaitan (Satan). Verily! Shaitan (Satan) has been a rebel against the Most Beneficent (Allah).

45. "O my father! Verily! I fear lest a torment from the Most Beneficent (Allah) overtake you, so that you become a companion of Shaitan (Satan) (in the Hell-fire)." [Tafsir Al-Qurtubi]

46. He (the father) said: "Do you reject my gods, O Ibrahim (Abraham)? If you stop not (this), I will indeed stone you. So get away from me safely before I punish you."

47. Ibrahim (Abraham) said: "Peace be on you! I will ask Forgiveness of my Lord for you. Verily! He is unto me, Ever Most Gracious.

48. "And I shall turn away from you and from those whom you invoke besides Allah. And I shall call on my Lord; and I hope that I shall not be unblest in my invocation to my Lord."

49. So when he had turned away from them and from those whom they worshipped besides Allah, We gave him Ishaque (Isaac) and Ya'qub (Jacob), and each one of them We made a Prophet.

50. And We gave them of Our Mercy (a good provision in plenty), and We granted them honour on the tongues (of all the nations, i.e everybody remembers them with a good praise).

51. And mention in the Book (this Qur'an) Musa (Moses). Verily! He was chosen and he was a Messenger (and) a Prophet.

52. And We called him from the right side of the Mount, and made him draw near to Us for a talk with him [Musa (Moses)].

53. And We bestowed on him his brother Harun (Aaron), (also) a Prophet, out of Our Mercy.

54. And mention in the Book (the Qur'an) Isma'il (Ishmael). Verily! He was true to what he promised, and he was a Messenger, (and) a Prophet.

55. And he used to enjoin on his family and his people As-Salat (the prayers) and the Zakat, and his Lord was pleased with him.

56. And mention in the Book (the Qur'an) Idris (Enoch).Verily! He was a man of truth, (and) a Prophet.

57. And We raised him to a high station.

58. Those were they unto whom Allah bestowed His Grace from among the Prophets, of the offspring of Adam, and of those whom We carried (in the ship) with Nuh (Noah), and of the offspring of Ibrahim (Abraham) and Israel and from among those whom We guided and chose. When the Verses of the Most Beneficent (Allah) were recited unto them, they fell down prostrating and weeping.

59. Then, there has succeeded them a posterity who have given up As-Salat (the prayers) [i.e. made their Salat (prayers) to be lost, either by not offering them or by not offering them perfectly or by not offering them in their proper fixed times, etc.] and have followed lusts. So they will be thrown in Hell.

60. Except those who repent and believe (in the Oneness of Allah and His Messenger Muhammad ), and work righteousness. Such will enter Paradise and they will not be wronged in aught.

61. (They will enter) 'Adn (Eden) Paradise (everlasting Gardens), which the Most Beneficent (Allah) has promised to His slaves in the unseen: Verily! His Promise must come to pass.

62. They shall not hear therein (in Paradise) any Laghw (dirty, false, evil vain talk), but only Salam (salutations of peace). And they will have therein their sustenance, morning and afternoon. [See (V.40:55)].

63. Such is the Paradise which We shall give as an inheritance to those of Our slaves who have been Al-Muttaqun (pious and righteous persons - See V.2:2).

64. And we (angels) descend not except by the Command of your Lord (O Muhammad ). To Him belongs what is before us and what is behind us, and what is between those two, and your Lord is never forgetful,

65. Lord of the heavens and the earth, and all that is between them, so worship Him (Alone) and be constant and patient in His worship. Do you know of any who is similar to Him? (of course none is similar or coequal or comparable to Him, and He has none as partner with Him). [There is nothing like unto Him and He is the All-Hearer, the All-Seer].

66. And man (the disbeliever) says: "When I am dead, shall I then be raised up alive?"

67. Does not man remember that We created him before, while he was nothing?

68. So by your Lord, surely, We shall gather them together, and (also) the Shayatin (devils) (with them), then We shall bring them round Hell on their knees.

69. Then indeed We shall drag out from every sect all those who were worst in obstinate rebellion against the Most Beneficent (Allah).

70. Then, verily, We know best those who are most worthy of being burnt therein.

71. There is not one of you but will pass over it (Hell); this is with your Lord; a Decree which must be accomplished.

72. Then We shall save those who use to fear Allah and were dutiful to Him. And We shall leave the Zalimun (polytheists and wrongdoers, etc.) therein (humbled) to their knees (in Hell).

73. And when Our Clear Verses are recited to them, those who disbelieve (the rich and strong among the pagans of Quraish who live a life of luxury) say to those who believe (the weak, poor companions of Prophet Muhammad who have a hard life): "Which of the two groups (i.e. believers and disbelievers) is best in (point of) position and as regards station (place of council for consultation)."

74. And how many a generation (past nations) have We destroyed before them, who were better in wealth, goods and outward appearance?

75. Say (O Muhammad ) whoever is in error, the Most Beneficent (Allah) will extend (the rope) to him, until, when they see that which they were promised, either the torment or the Hour, they will come to know who is worst in position, and who is weaker in forces. [This is the answer for the Verse No.19:73]

76. And Allah increases in guidance those who walk aright [true believers in the Oneness of Allah who fear Allah much (abstain from all kinds of sins and evil deeds which He has forbidden), and love Allah much (perform all kinds of good deeds which He has ordained)]. And the righteous good deeds that last, are better with your Lord, for reward and better for resort.

77. Have you seen him who disbelieved in Our Ayat (this Qur'an and Muhammad ) and (yet) says: "I shall certainly be given wealth and children [if I will be alive (again)],"

78. Has he known the unseen or has he taken a covenant from the Most Beneficent (Allah)?

79. Nay! We shall record what he says, and We shall increase his torment (in the Hell);

80. And We shall inherit from him (at his death) all that he talks of (i.e. wealth and children which We have bestowed upon him in this world), and he shall come to Us alone.

81. And they have taken (for worship) aliha (gods) besides Allah, that they might give them honour, power and glory (and also protect them from Allah's Punishment etc.).

82. Nay, but they (the so-called gods) will deny their worship of them, and become opponents to them (on the Day of Resurrection).

83. See you not that We have sent the Shayatin (devils) against the disbelievers to push them to do evil.

84. So make no haste against them; We only count out to them a (limited) number (of the days of the life of this world and delay their term so that they may increase in evil and sins).

85. The Day We shall gather the Muttaqun (pious - see V.2:2) unto the Most Beneficent (Allah), like a delegate (presented before a king for honour).

86. And We shall drive the Mujrimun (polytheists, sinners, criminals, disbelievers in the Oneness of Allah, etc.) to Hell, in a thirsty state (like a thirsty herd driven down to water),

87. None shall have the power of intercession, but such a one as has received permission (or promise) from the Most Beneficent (Allah).

88. And they say: "The Most Beneficent (Allah) has begotten a son (or offspring or children) [as the Jews say: 'Uzair (Ezra) is the son of Allah, and the Christians say that He has begotten a son ['Iesa (Christ)], and the pagan Arabs say that He has begotten daughters (angels, etc.)]."

89. Indeed you have brought forth (said) a terrible evil thing.

90. Whereby the heavens are almost torn, and the earth is split asunder, and the mountains fall in ruins,

91. That they ascribe a son (or offspring or children) to the Most Beneficent (Allah).

92. But it is not suitable for (the Majesty of) the Most Beneficent (Allah) that He should beget a son (or offspring or children).

93. There is none in the heavens and the earth but comes unto the Most Beneficent (Allah) as a slave.

94. Verily, He knows each one of them, and has counted them a full counting.

95. And everyone of them will come to Him alone on the Day of Resurrection (without any helper, or protector or defender).

96. Verily, those who believe [in the Oneness of Allah and in His Messenger (Muhammad )] and work deeds of righteousness, the Most Beneficent (Allah) will bestow love for them (in the hearts of the believers).

97. So We have made this (the Qur'an) easy in your own tongue (O Muhammad ), only that you may give glad tidings to the Muttaqun (pious and righteous persons - See V.2:2), and warn with it the Ludda (most quarrelsome) people.

98. And how many a generation before them have We destroyed! Can you (O Muhammad ) find a single one of them or hear even a whisper of them?


Skoči na Forum: