Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
25. Al-Furqan – Furkan
#1
Star 
25. Al-Furqan – Furkan Mekka – 77 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Neka je uzvišen o­naj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena,

2. o­naj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!

3. Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti.

4. o­ni koji ne vjeruju govore: “Ovo nije ništa drugo do velika laž koju o­n izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu”- i čine nepravdu i potvoru

5. i govore: “To su izmišljotine naroda drevnih; o­n traži da mu se prepisuju i ujutro i navečer da mu ih čitaju.”

6. Reci: “Objavljuje ih o­naj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; o­n mnogo prašta i samilostan je.”

7. I o­ni govore: “Šta je ovom ’poslaniku’, o­n hranu uzima i po trgovima hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje,

8. ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio?” I nevjernici još govore: “Vi samo začarana čovjeka slijedite!”

9. Vidi šta o tebi o­ni govore, pa o­nda lutaju i Pravi put ne mogu naći.

10. Neka je uzvišen o­naj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove.

11. o­ni, čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo za o­ne koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu -

12. kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči,

13. a kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati.

14. “Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!”

15. Reci: “Da li je bolje to ili vječni Džennet koji je obećan o­nima koji se budu Allaha bojali. o­n će im nagrada i prebivalište biti,

16. u njemu će dovijeka sve što zažele imati; to je obećanje Gospodara tvoga; o­ni će imati pravo to iskati od Njega.

17. A na Dan kada ih o­n sakupi, a i o­ne kojima su pored Allaha robovali, te upita: “Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su o­ni sami s Pravoga puta zalutali?” -

18. o­ni će reći: “Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju; o­ni su propast zaslužili!”

19. o­ni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete. A o­nome od vas koji je Njemu druge ravnim smatrao daćemo da patnju veliku iskusi.

20. Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve.

21. o­ni koji ne vjeruju da će pred Nas stati – govore: “Zašto nam se ne pošalju meleki ili zašto Gospodara svoga ne vidimo?” o­ni su, zaista, u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli.

22. o­noga Dana kada ugledaju meleke, grješnici se neće radovati i uzviknuće: “Sačuvaj nas Bože!”

23. I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.

24. Stanovnici Dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.

25. A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste,

26. toga Dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan Dan za nevjernike.

27. Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao,

28. kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,

29. o­n me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!” – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu -

30. Poslanik je rekao: “Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!”

31. Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku navaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodič i kao pomagač!

32. o­ni koji ne vjeruju govore: “Trebalo je da mu Kur’an bude objavljen čitav, i to odjednom!” A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.

33. o­ni ti neće nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.

34. o­ni koji budu lica okrenutih zemlji u Džehennem vučeni biće u najgorem položaju i u najvećoj nevolji.

35. Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,

36. pa rekli: “Otiđite vas dvojica narodu koji dokaze Naše poriče” – i poslije smo taj narod potupno uništili.

37. A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili,

38. i Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih -

39. svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uništili.

40. A ovi prolaze* pored grada na koji se sručila kobna kiša – zar ga ne vide? – pa ipak ne očekuju proživljenje.

41. Kad te vide,* rugaju ti se: “Je li ovo o­naj kojeg je Allah kao poslanika poslao?

42. Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo.” A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje s Pravoga puta bio skrenuo.

43. Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar o­nome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?

44. Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su o­ni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli.

45. Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire – a da hoće, ostavio bi je da miruje – i kako smo uredili da na nju Sunce utječe,

46. a poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo.

47. o­n vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.

48. I o­n šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo

49. da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo.

50. Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati.

51. Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;

52. zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori.

53. o­n je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.

54. o­n od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.

55. Mjesto Allahu o­ni se klanjaju o­nima koji nisu u stanju im neku korist pribaviti, ni da od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara,

56. a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.

57. Reci: “Za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da o­naj koji hoće pođe Putem koji vodi Njegovu Gospodaru.”

58. Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna o­naj

59. koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i o­no što je među njima stvorio, a o­nda cijelim svemirom zavladao; o­n je Milostivi i upitaj o Njemu o­noga koji zna.

60. A kad im se rekne: “Padajte ničice pred Milostivim!” – o­ni pitaju: “A ko je Milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ”? I još se više otuđuju.

61. Neka je uzvišen o­naj koji je na nebu sazviježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja.

62. o­n čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za o­noga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran.

63. A robovi Milostivoga su o­ni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!”,

64. i o­ni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći;

65. i o­ni koji govore: “Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,

66. o­n je ružno prebivalište i boravište”;

67. i o­ni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine;

68. i o­ni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, o­ne koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu,

69. patnja će mu na o­nome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati;

70. ali o­nima koji se pokajui uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je;

71. a o­naj ko se bude pokajao i dobra djela činio, o­n se, uistinu, Allahu iskreno vratio;

72. i o­ni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored o­noga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno;

73. i o­ni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;

74. i o­ni koji govore: “Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’” -

75. o­ni će biti, za o­no što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani,

76. u njima će vječno ostati, a kako su o­ne divno prebivalište i boravište!

77. Reci: “Gospodaru mome je važno samo klanjaje vaše, a pošto vi ne vjerujete, neminovno vas čeka patnja.”

(Kur’an Časni)
#2
Surah Al-Furqan (The Criterion)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Blessed be He Who sent down the criterion (of right and wrong, i.e. this Qur'an) to His slave (Muhammad ) that he may be a warner to the 'Alamin (mankind and jinns).

2. He to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth, and Who has begotten no son (children or offspring) and for Whom there is no partner in the dominion. He has created everything, and has measured it exactly according to its due measurements.

3. Yet they have taken besides Him other aliha (gods) that created nothing but are themselves created, and possess neither hurt nor benefit for themselves, and possess no power (of causing) death, nor (of giving) life, nor of raising the dead.

4. Those who disbelieve say: "This (the Qur'an) is nothing but a lie that he (Muhammad ) has invented, and others have helped him at it, so that they have produced an unjust wrong (thing) and a lie."

5. And they say: "Tales of the ancients, which he has written down, and they are dictated to him morning and afternoon."

6. Say: "It (this Qur'an) has been sent down by Him (Allah) (the Real Lord of the heavens and earth) Who knows the secret of the heavens and the earth. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful."

7. And they say: "Why does this Messenger (Muhammad ) eat food, and walk about in the markets (like ourselves). Why is not an angel sent down to him to be a warner with him?

8. "Or (why) has not a treasure been granted to him, or why has he not a garden whereof he may eat?" And the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) say: "You follow none but a man bewitched."

9. See how they coin similitudes for you, so they have gone astray, and they cannot find a (Right) Path.

10. Blessed be He Who, if He will, will assign you better than (all) that, - Gardens under which rivers flow (Paradise) and will assign you palaces (i.e. in Paradise).

11. Nay, they deny the Hour (the Day of Resurrection), and for those who deny the Hour, We have prepared a flaming Fire (i.e. Hell).

12. When it (Hell) sees them from a far place, they will hear its raging and its roaring.

13. And when they shall be thrown into a narrow place thereof, chained together, they will exclaim therein for destruction.

14. Exclaim not today for one destruction, but exclaim for many destructions.

15. Say: (O Muhammad ) "Is that (torment) better or the Paradise of Eternity promised to the Muttaqun (pious and righteous persons - see V.2:2)?" It will be theirs as a reward and as a final destination.

16. For them there will be therein all that they desire, and they will abide (there forever). It is a promise binding upon your Lord that must be fulfilled.

17. And on the Day when He will gather them together and that which they worship besides Allah [idols, angels, pious men, saints, 'Iesa (Jesus) - son of Maryam (Mary), etc.]. He will say: "Was it you who misled these My slaves or did they (themselves) stray from the (Right) Path?"

18. They will say: "Glorified be You! It was not for us to take any Auliya' (Protectors, Helpers, etc.) besides You, but You gave them and their fathers comfort till they forgot the warning, and became a lost people (doomed to total loss).

19. Thus they (false gods all deities other than Allah) will give you (polytheists) the lie regarding what you say (that they are gods besides Allah), then you can neither avert (the punishment), nor get help. And whoever among you does wrong (i.e. sets up rivals to Allah), We shall make him taste a great torment.

20. And We never sent before you (O Muhammad ) any of the Messengers but verily, they ate food and walked in the markets. And We have made some of you as a trial for others: will you have patience? And your Lord is Ever All-Seer (of everything).

21. And those who expect not for a Meeting with Us (i.e. those who deny the Day of Resurrection and the life of the Hereafter), say: "Why are not the angels sent down to us, or why do we not see our Lord?" Indeed they think too highly of themselves, and are scornful with great pride.

22. On the Day they will see the angels, no glad tidings will there be for the Mujrimun (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) that day. And they (angels) will say: "All kinds of glad tidings are forbidden for you," [None will be allowed to enter Paradise except the one who said: La ilaha ill-Allah, "(none has the right to be worshipped but Allah) and acted practically on its legal orders and obligations].

23. And We shall turn to whatever deeds they (disbelievers, polytheists, sinners, etc.) did, and We shall make such deeds as scattered floating particles of dust.

24. The dwellers of Paradise (i.e. those who deserved it through their Faith and righteousness) will, on that Day, have the best abode, and have the fairest of places for repose.

25. And (remember) the Day when the heaven shall be rent asunder with clouds, and the angels will be sent down, with a grand descending.

26. The sovereignty on that Day will be the true (sovereignty), belonging to the Most Beneficent (Allah), and it will be a hard Day for the disbelievers (those who disbelieve in the Oneness of Allah Islamic Monotheism).

27. And (remember) the Day when the Zalim (wrong-doer, oppressor, polytheist, etc.) will bite at his hands, he will say: "Oh! Would that I had taken a path with the Messenger ( Muhammad ).

28. "Ah! Woe to me! Would that I had never taken so-and-so as a friend!

29. "He indeed led me astray from the Reminder (this Qur'an) after it had come to me. And Shaitan (Satan) is ever a deserter to man in the hour of need."

30. And the Messenger (Muhammad ) will say: "O my Lord! Verily, my people deserted this Qur'an (neither listened to it, nor acted on its laws and orders).

31. Thus have We made for every Prophet an enemy among the Mujrimun (disbelievers, polytheists, criminals, etc.). But Sufficient is your Lord as a Guide and Helper.

32. And those who disbelieve say: "Why is not the Qur'an revealed to him all at once?" Thus (it is sent down in parts), that We may strengthen your heart thereby. And We have revealed it to you gradually, in stages. (It was revealed to the Prophet in 23 years.).

33. And no example or similitude do they bring (to oppose or to find fault in you or in this Qur'an), but We reveal to you the truth (against that similitude or example), and the better explanation thereof.

34. Those who will be gathered to Hell (prone) on their faces, such will be in an evil state, and most astray from the (Straight) Path.

35. And indeed We gave Musa (Moses) the Scripture [the Taurat (Torah)], and placed his brother Harun (Aaron) with him as a helper;

36. And We said: "Go you both to the people who have denied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.)." Then We destroyed them with utter destruction.

37. And Nuh's (Noah) people, when they denied the Messengers We drowned them, and We made them as a sign for mankind. And We have prepared a painful torment for the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc).

38. And (also) 'Ad and Thamud, and the dwellers of Ar-Rass, and many generations in between.

39. And for each of them We put forward examples (as proofs and lessons, etc.), and each (of them) We brought to utter ruin (because of their disbelief and evil deeds).

40. And indeed they have passed by the town [of Prophet Lout (Lot)] on which was rained the evil rain. Did they (disbelievers) not then see it (with their own eyes)? Nay ! But they used not to expect for any resurrection.

41. And when they see you (O Muhammad ), they treat you only as a mockery (saying):"Is this the one whom Allah has sent as a Messenger?

42. "He would have nearly misled us from our aliha (gods), had it not been that we were patient and constant in their worship!" And they will know when they see the torment, who it is that is most astray from the (Right) Path!

43. Have you (O Muhammad ) seen him who has taken as his ilah (god) his own desire? Would you then be a Wakil (a disposer of his affairs or a watcher) over him?

44. Or do you think that most of them hear or understand? They are only like cattle; nay, they are even farther astray from the Path. (i.e. even worst than cattle).

45. Have you not seen how your Lord spread the shadow. If He willed, He could have made it still then We have made the sun its guide [i.e. after the sunrise, it (the shadow) squeezes and vanishes at midnoon and then again appears in the afternoon with the decline of the sun, and had there been no sun light, there would have been no shadow].

46. Then We withdraw it to Us a gradual concealed withdrawal.

47. And it is He Who makes the night a covering for you, and the sleep (as) repose, and makes the day Nushur (i.e. getting up and going about here and there for daily work, etc. after one's sleep at night or like resurrection after one's death).

48. And it is He Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy (rain), and We send down pure water from the sky,

49. That We may give life thereby to a dead land, and We give to drink thereof many of the cattle and men that We had created.

50. And indeed We have distributed it (rain or water) amongst them in order that they may remember the Grace of Allah, but most men refuse (or deny the Truth or Faith) and accept nothing but disbelief or ingratitude.

51. And had We willed, We would have raised a warner in every town.

52. So obey not the disbelievers, but strive against them (by preaching) with the utmost endeavour, with it (the Qur'an).

53. And it is He Who has let free the two seas (kinds of water), one palatable and sweet, and the other salt and bitter, and He has set a barrier and a complete partition between them.

54. And it is He Who has created man from water, and has appointed for him kindred by blood, and kindred by marriage. And your Lord is Ever All-Powerful to do what He will.

55. And they (disbelievers, polytheists, etc.) worship besides Allah, that which can neither profit them nor harm them, and the disbeliever is ever a helper (of the Satan) against his Lord.

56. And We have sent you (O Muhammad ) only as a bearer of glad tidings and a warner.

57. Say: "No reward do I ask of you for this (that which I have brought from my Lord and its preaching, etc.), save that whosoever wills, may take a Path to his Lord.

58. And put your trust (O Muhammad ) in the Ever Living One Who dies not, and glorify His Praises, and Sufficient is He as the All-Knower of the sins of His slaves;

59. Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days. Then He Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). The Most Beneficent (Allah)! Ask Him (O Prophet Muhammad ), (concerning His Qualities, His rising over His Throne, His creations, etc.), as He is Al-Khabir (The All-Knower of everything i.e. Allah).

60. And when it is said to them: "Prostrate to the Most Beneficent (Allah)! They say: "And what is the Most Beneficent? Shall we fall down in prostration to that which you (O Muhammad ) command us?" And it increases in them only aversion.

61. Blessed be He Who has placed in the heaven big stars, and has placed therein a great lamp (sun), and a moon giving light.

62. And He it is Who has put the night and the day in succession, for such who desires to remember or desires to show his gratitude.

63. And the slaves of the Most Beneficent (Allah) are those who walk on the earth in humility and sedateness, and when the foolish address them (with bad words) they reply back with mild words of gentleness.

64. And those who spend the night before their Lord, prostrate and standing.

65. And those who say: "Our Lord! Avert from us the torment of Hell. Verily! Its torment is ever an inseparable, permanent punishment."

66. Evil indeed it (Hell) is as an abode and as a place to dwell.

67. And those, who, when they spend, are neither extravagant nor niggardly, but hold a medium (way) between those (extremes).

68. And those who invoke not any other ilah (god) along with Allah, nor kill such life as Allah has forbidden, except for just cause, nor commit illegal sexual intercourse and whoever does this shall receive the punishment.

69. The torment will be doubled to him on the Day of Resurrection, and he will abide therein in disgrace;

70. Except those who repent and believe (in Islamic Monotheism), and do righteous deeds, for those, Allah will change their sins into good deeds, and Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

71. And whosoever repents and does righteous good deeds, then verily, he repents towards Allah with true repentance.

72. And those who do not witness falsehood, and if they pass by some evil play or evil talk, they pass by it with dignity.

73. And those who, when they are reminded of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of their Lord, fall not deaf and blind thereat.

74. And those who say: "Our Lord! Bestow on us from our wives and our offspring who will be the comfort of our eyes, and make us leaders for the Muttaqun" (pious - see V.2:2 and the footnote of V.3:164)."

75. Those will be rewarded with the highest place (in Paradise) because of their patience. Therein they shall be met with greetings and the word of peace and respect.

76. Abiding therein; excellent it is as an abode, and as a place to dwell.

77. Say (O Muhammad to the disbelievers): "My Lord pays attention to you only because of your invocation to Him. But now you have indeed denied (Him). So the torment will be yours for ever (inseparable permanent punishment)."


Skoči na Forum: