Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
29. Al-’Ankabut – Pauk
#1
Star 
29. Al-’Ankabut – Pauk Mekka – 69 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim.

2. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni?

3. A Mi smo u iskušenje dovodili i o­ne prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na o­ne koji govore istinu i na o­ne koji lažu.

4. Zar misle o­ni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju!

5. o­naj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a o­n sve čuje i sve zna!

6. A o­naj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.

7. o­nima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za o­no što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi.

8. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te o­ni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, o­nda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o o­nome što ste radili obavijestiti.

9. o­ne koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među o­ne koji su dobri uvrstiti.

10. Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha” – a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, o­n drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će o­ni reći: “Bili smo uz vas!” A zar Allah ne zna dobro o­no što je u grudima čijim?

11. Allah dobro zna o­ne koji vjeruju i dobro zna o­ne koji su dvolični.

12. Nevjernici govore vjernicima: “Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše!” – a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, o­ni samo lažu,

13. ali će, sigurno, vlastito breme i breme o­nih koje su u zabludu odveli nositi, i za laži koje su iznosili, doista, će na Sudnjem danu odgovarati.

14. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i o­n je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali.

15. I Mi smo njega i o­ne što su bili u lađi – spasili, i poučnim primjerom svjetovima je učinili.

16. A i Ibrahima. “Allahu se jedino klanjate” – govorio je o­n narodu svome – “i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate.

17. Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i laži smišljate. o­ni kojima se vi, mimo Allaha, klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha tražite i Njemu se klanjate i Njemu zahvalni budite! – Njemu ćete se vratiti.” -

18. Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani.

19. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? o­n će to opet učiniti; Allahu je to, zaista, lahko.

20. Reci: “Putujte po svijetu da vidite šta je o­n iz ničega stvorio. I, Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti. Allah, zaista, sve može;

21. o­n kažnjava o­noga koga o­n hoće i milost ukazuje o­nome kome o­n hoće, i njemu ćete se vratiti.

22. Njegovoj kazni nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitinika ni pomagača.

23. A o­nima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s njime, njima nije stalo do Moje milosti – njih čeka patnja nesnosna.”

24. Odgovor naroda njegova bijaše: “Ubijte ga ili spalite!” – ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje.

25. “Vi ste” – reče o­n – “mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći.”

26. I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: “Ja se selim o­namo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je o­n, uistinu, silan i mudar.”

27. I Mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na o­nome će, doista, jedan od o­nih dobrih biti.

28. I Luta. Kada narodu svome reče: “Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio:

29. s muškarcima općite, po drumovima presrećete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite” – odgovor naroda njegova bijaše: “Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!”

30. “Gospodaru moj,” – reče o­n – “pomozi mi protiv naroda grješnog!’

31. I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše: “Mi ćemo uništiti stanovnike o­noga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici.”

32. “U njemu je Lut” – reče Ibrahim. – “Mi dobro znamo ko je u njemu” – rekoše o­ni – “mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove, o­na će ostati s o­nima koji će kaznu iskusiti.

33. I kad izaslanici naši dođoše Lutu, o­n se zbog njih sneveseli i uznemiri. “Ne boj se i ne brini se” – rekoše o­ni – “mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti, osim žene tvoje; o­na će ostati s o­nima koji će kaznu iskusiti.

34. A na stanovnike ovoga grada spustićemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici.”

35. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali.

36. A u Medjen brata njihova Šuajba: “O narode moj,” – govorio je o­n – “Allahu se jedino klanjajte i činite o­no za što ćete dobiti nagradu na o­nome svijetu, a po Zemlji, nered praveći, zlo ne radite!”

37. Ali mu o­ni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašan potres i o­ni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični.

38. A i Ada i Semuda – ostaci domova njihovih su vam vidljivi – šejtan im je lijepim njihove postupke predočio, pa ih, iako su razumni bili, od Pravog puta odvratio;

39. I Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su se o­ni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli.

40. I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. – Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.

41. o­ni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!

42. Allah dobro zna da ovi kojima se o­ni, pored Njega, klanjaju ništa ne predstavljaju; o­n je Silni i Mudri!

43. To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju.

44. Allah je nebesa i Zemlju s razlogom stvorio; to je, doista, pouka o­nima koji vjeruju.

45. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.

46. I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa o­nima među njima koji su nepravedni – i recite: “Mi vjerujemo u o­no što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste – jedan, i mi se Njemu pokoravamo.”

47. Kao i njima, Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od o­nih kojima smo već dali Knjigu – i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze Naše samo nevjernici osporavaju.

48. Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao; inače, posumnjali bi o­ni što laži govore.

49. A to su ajeti jasni, u srcima su o­nih kojima je razum dat; a Naše ajete samo nepravedni osporavaju -

50. i govore: “Zašto mu od Gospodara njegova nisu neka čuda poslana?” Reci: “Čuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem.”

51. A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje.

52. Reci: “Allah je dovoljan svjedok meni i vama, o­n zna sve što je na nebesima i na Zemlji. A o­ni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, o­ni su izgubljeni.

53. o­ni traže od tebe da ih što prije stigne kazna. A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im, sigurno, iznenada, o­ni neće predosjetiti.

54. o­ni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti

55. na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne: “Ispaštajte za o­no što ste radili!”

56. O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte!

57. Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti.

58. o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestićemo u džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći, u njima će vječno boraviti. Kako će divna biti nagrada o­nima koji su se trudili,

59. o­nima koji su trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali!

60. A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas! o­n sve čuje i sve zna.

61. A da ih upitaš: “Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio?” – sigurno bi rekli: “Allah!” Pa kuda se o­nda odmeću?

62. Allah u izobilju daje hranu o­nome kome hoće od robova Svojih, a nekome i uskraćuje; – Allah, zaista, zna sve.

63. A ako ih upitaš: “Ko s neba kišu spušta i njome mrtvu zemlju oživljava?” – sigurno će reći: “Allah!” – a ti reci: “Hvala Allahu!” – ali većina njih ne shvaća.

64. Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo o­naj svijet je – život, kad bi samo o­ni znali!

65. Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih o­n do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju

66. da bi pokazali nezahvalnost prema o­nome što im Mi dajemo, i da bi uživali. A znaće o­ni!

67. Zar ne vide da smo Harem* svetim i sigurnim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka? I zar u laž vjeruju, a na Allahovim blagodatima su nezahvalni?

68. I ima li o­nda nepravednijeg od o­noga koji o Allahu izmišlja laži ili poriče Istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u Džehennemu?

69. o­ne koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani o­nih koji dobra djela čine!

(Kur’an Časni)
#2
Surah Al-Ankabut (The Spider)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Alif-Lam-Mim.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an, and none but Allah (Alone) knows their meanings.]

2. Do people think that they will be left alone because they say: "We believe," and will not be tested.

3. And We indeed tested those who were before them. And Allah will certainly make (it) known (the truth of) those who are true, and will certainly make (it) known (the falsehood of) those who are liars, (although Allah knows all that before putting them to test).

4. Or those who do evil deeds think that they can outstrip Us (i.e. escape Our Punishment)? Evil is that which they judge!

5. Whoever hopes for the Meeting with Allah, then Allah's Term is surely coming. and He is the All-Hearer, the All-Knower.

6. And whosoever strives, he strives only for himself. Verily, Allah is free of all wants from the 'Alamin (mankind, jinns, and all that exists).

7. Those who believe [in the Oneness of Allah (Monotheism) and in Messenger Muhammad , and do not apostate because of the harm they receive from the polytheists], and do righteous good deeds, surely, We shall remit from them their evil deeds and shall reward them according to the best of that which they used to do.

8. And We have enjoined on man to be good and dutiful to his parents, but if they strive to make you join with Me (in worship) anything (as a partner) of which you have no knowledge, then obey them not. Unto Me is your return, and I shall tell you what you used to do.

9. And for those who believe (in the Oneness of Allah and other items of Faith) and do righteous good deeds, surely, We shall make them enter in (the enterance of) the righteous (i.e. in Paradise).

10. Of mankind are some who say: "We believe in Allah," but if they are made to suffer for the sake of Allah, they consider the trial of mankind as Allah's punishment, and if victory comes from your Lord, (the hypocrites) will say: "Verily! We were with you (helping you)." Is not Allah Best Aware of what is in the breast of the 'Alamin (mankind and jinns).

11. Verily, Allah knows those who believe, and verily, He knows the hypocrites [i.e. Allah will test the people with good and hard days to discriminate the good from the wicked (although Allah knows all that before putting them to test)].

12. And those who disbelieve say to those who believe: "Follow our way and we will verily bear your sins," never will they bear anything of their sins. Surely, they are liars.

13. And verily, they shall bear their own loads, and other loads besides their own, and verily, they shall be questioned on the Day of Resurrection about that which they used to fabricate.

14. And indeed We sent Nuh (Noah) to his people, and he stayed among them a thousand years less fifty years [inviting them to believe in the Oneness of Allah (Monotheism), and discard the false gods and other deities], and the Deluge overtook them while they were Zalimun (wrong-doers, polytheists, disbelievers, etc.).

15. Then We saved him and those with him in the ship, and made it (the ship) as an Ayah (a lesson, a warning, etc.) for the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

16. And (remember) Ibrahim (Abraham) when he said to his people: "Worship Allah (Alone), and fear Him, that is better for you if you did but know.

17. "You worship besides Allah only idols, and you only invent falsehood. Verily, those whom you worship besides Allah have no power to give you provision, so seek your provision from Allah (Alone), and worship Him (Alone), and be grateful to Him. To Him (Alone) you will be brought back.

18. "And if you deny, then nations before you have denied (their Messengers). And the duty of the Messenger is only to convey (the Message) plainly."

19. See they not how Allah originates creation, then repeats it. Verily, that is easy for Allah.

20. Say: "Travel in the land and see how (Allah) originated creation, and then Allah will bring forth (resurrect) the creation of the Hereafter (i.e. resurrection after death). Verily, Allah is Able to do all things."

21. He punishes whom He will, and shows mercy to whom He will, and to Him you will be returned.

22. And you cannot escape in the earth or in the heaven. And besides Allah you have neither any Wali (Protector or Guardian) nor any Helper.

23. And those who disbelieve in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah and the Meeting with Him, it is they who have no hope of My Mercy, and it is they who will (have) a painful torment.

24. So nothing was the answer of [Ibrahim's (Abraham)] people except that they said: "Kill him or burn him." Then Allah saved him from the fire. Verily, in this are indeed signs for a people who believe.

25. And [Ibrahim (Abraham)] said: "You have taken (for worship) idols instead of Allah, and the love between you is only in the life of this world, but on the Day of Resurrection, you shall disown each other, and curse each other, and your abode will be the Fire, and you shall have no helper."

26. So Lout (Lot) believed in him [Ibrahim's (Abraham) Message of Islamic Monotheism]. He [Ibrahim (Abraham)] said: "I will emigrate for the sake of my Lord. Verily, He is the All-Mighty, the All-Wise."

27. And We bestowed on him [Ibrahim (Abraham)], Ishaque (Isaac) and Ya'qub (Jacob), and ordained among his offspring Prophethood and the Book [i.e. the Taurat (Torah) (to Musa - Moses), the Injeel (Gospel) (to 'Iesa - Jesus), the Qur'an (to Muhammad ), all from the offspring of Ibrahim (Abraham)], and We granted him his reward in this world, and verily, in the Hereafter he is indeed among the righteous.

28. And (remember) Lout (Lot), when he said to his people: "You commit Al-Fahishah (sodomy the worst sin) which none has preceded you in (committing) it in the 'Alamin (mankind and jinns)."

29. "Verily, you do sodomy with men, and rob the wayfarer (travellers, etc.)! And practise Al-Munkar (disbelief and polytheism and every kind of evil wicked deed) in your meetings." But his people gave no answer except, that they said: "Bring Allah's Torment upon us if you are one of the truthful."

30. He said: "My Lord! Give me victory over the people who are Mufsidun (those who commit great crimes and sins, oppressors, tyrants, mischief-makers, corrupts).

31. And when Our Messengers came to Ibrahim (Abraham) with the glad tidings they said: "Verily, we are going to destroy the people of this [Lout's (Lot's)] town (i.e. the town of Sodom in Palestine) truly, its people have been Zalimun [wrong-doers, polytheists and disobedient to Allah, and have also belied their Messenger Lout (Lot)]."

32. Ibrahim (Abraham) said: "But there is Lout (Lot) in it." They said:"We know better who is there, we will verily save him [Lout (Lot)] and his family, except his wife, she will be of those who remain behind (i.e. she will be destroyed along with those who will be destroyed from her folk)."

33. And when Our Messengers came to Lout (Lot), he was grieved because of them, and felt straitened on their account. They said: "Have no fear, and do not grieve! Truly, we shall save you and your family, except your wife, she will be of those who remain behind (i.e. she will be destroyed along with those who will be destroyed from her folk).

34. Verily, we are about to bring down on the people of this town a great torment from the sky, because they have been rebellious (against Allah's Command)."

35. And indeed We have left thereof an evident Ayah (a lesson and a warning and a sign the place where the Dead Sea is now in Palestine) for a folk who understand.

36. And to (the people of) Madyan (Midian), We sent their brother Shu'aib (Shuaib). He said: "O my people! Worship Allah, and hope for (the reward of good deeds by worshipping Allah Alone, on) the last Day, and commit no mischief on the earth as Mufsidun (those who commit great crimes, oppressors, tyrants, mischief-makers, corrupts).

37. And they belied him [Shu'aib (Shuaib)], so the earthquake seized them, and they lay (dead), prostrate in their dwellings.

38. And 'Ad and Thamud (people)! And indeed (their destruction) is clearly apparent to you from their (ruined) dwellings. Shaitan (Satan) made their deeds fair-seeming to them, and turned them away from the (Right) Path, though they were intelligent.

39. And (We destroyed also) Qarun (Korah), Fir'aun (Pharaoh), and Haman. And indeed Musa (Moses) came to them with clear Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), but they were arrogant in the land, yet they could not outstrip Us (escape Our punishment).

40. So We punished each (of them) for his sins, of them were some on whom We sent Hasiban (a violent wind with shower of stones) [as the people of Lout (Lot)], and of them were some who were overtaken by As-Saihah [torment - awful cry, etc. (as Thamud or Shu'aib's people)], and of them were some whom We caused the earth to swallow [as Qarun (Korah)], and of them were some whom We drowned [as the people of Nuh (Noah), or Fir'aun (Pharaoh) and his people]. It was not Allah Who wronged them, but they wronged themselves.

41. The likeness of those who take Auliya' (protectors and helpers) other than Allah is as the likeness of a spider, who builds (for itself) a house, but verily, the frailest (weakest) of houses is the spider's house; if they but knew.

42. Verily, Allah knows what things they invoke instead of Him. He is the All-Mighty, the All-Wise.

43. And these similitudes We put forward for mankind, but none will understand them except those who have knowledge (of Allah and His Signs, etc.).

44. (Allah says to His Prophet Muhammad ): "Allah (Alone) created the heavens and the earth with truth (and none shared Him in their creation)." Verily! Therein is surely a sign for those who believe.

45. Recite (O Muhammad ) what has been revealed to you of the Book (the Qur'an), and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat). Verily, As-Salat (the prayer) prevents from Al-Fahsha' (i.e. great sins of every kind, unlawful sexual intercourse, etc.) and Al-Munkar (i.e. disbelief, polytheism, and every kind of evil wicked deed, etc.) and the remembering (praising, etc.) of (you by) Allah (in front of the angels) is greater indeed [than your remembering (praising, etc.) Allah in prayers, etc.]. And Allah knows what you do.

46. And argue not with the people of the Scripture (Jews and Christians), unless it be in (a way) that is better (with good words and in good manner, inviting them to Islamic Monotheism with His Verses), except with such of them as do wrong, and say (to them): "We believe in that which has been revealed to us and revealed to you; our Ilah (God) and your Ilah (God) is One (i.e. Allah), and to Him we have submitted (as Muslims)."

47. And thus We have sent down the Book (i.e this Qur'an) to you (O Muhammad ), and those whom We gave the Scripture [the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel) aforetime] believe therein as also do some of these (who are present with you now like 'Abdullah bin Salam) and none but the disbelievers reject Our Ayat [(proofs, signs, verses, lessons, etc., and deny Our Oneness of Lordship and Our Oneness of worship and Our Oneness of Our Names and Qualities: i.e. Islamic Monotheism)].

48. Neither did you (O Muhammad ) read any book before it (this Qur'an), nor did you write any book (whatsoever) with your right hand. In that case, indeed, the followers of falsehood might have doubted.

49. Nay, but they, the clear Ayat [i.e the description and the qualities of Prophet Muhammad written like verses in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] are preserved in the breasts of those who have been given knowledge (from the people of the Scriptures). And none but the Zalimun (polytheists and wrongdoers, etc.) deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.).

50. And they say: "Why are not signs sent down to him from his Lord? Say: "The signs are only with Allah, and I am only a plain warner."

51. Is it not sufficient for them that We have sent down to you the Book (the Qur'an) which is recited to them? Verily, herein is mercy and a reminder (or an admonition) for a people who believe.

52. Say (to them O Muhammad ): "Sufficient is Allah for a witness between me and you. He knows what is in the heavens and on earth." And those who believe in Batil (all false deities other than Allah), and disbelieve in Allah and (in His Oneness), it is they who are the losers.

53. And they ask you to hasten on the torment (for them), and had it not been for a term appointed, the torment would certainly have come to them. And surely, it will come upon them suddenly while they perceive not!

54. They ask you to hasten on the torment. And verily! Hell, of a surety, will encompass the disbelievers.

55. On the Day when the torment (Hell-fire) shall cover them from above them and from underneath their feet, and it will be said: "Taste what you used to do."

56. O My slaves who believe! Certainly, spacious is My earth. Therefore worship Me (Alone)."

57. Everyone shall taste the death. Then unto Us you shall be returned.

58. And those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to them We shall surely give lofty dwellings in Paradise, underneath which rivers flow, to live therein forever. Excellent is the reward of the workers.

59. Those who are patient, and put their trust (only) in their Lord (Allah).

60. And so many a moving (living) creature there is, that carries not its own provision! Allah provides for it and for you. And He is the All-Hearer, the All-Knower.

61. If you were to ask them: "Who has created the heavens and the earth and subjected the sun and the moon?" They will surely reply: "Allah." How then are they deviating (as polytheists and disbelievers)?

62. Allah enlarges the provision for whom He wills of His slaves, and straitens it for whom (He wills). Verily, Allah is the All-Knower of everything.

63. If you were to ask them: "Who sends down water (rain) from the sky, and gives life therewith to the earth after its death?" They will surely reply: "Allah." Say: "All the praises and thanks be to Allah!" Nay! Most of them have no sense.

64. And this life of the world is only amusement and play! Verily, the home of the Hereafter, that is the life indeed (i.e. the eternal life that will never end), if they but knew

65. And when they embark on a ship, they invoke Allah, making their Faith pure for Him only, but when He brings them safely to land, behold, they give a share of their worship to others.

66. So that they become ingrate for that which We have given them, and that they take their enjoyment (as a warning and a threat), but they will come to know.

67. Have they not seen that We have made (Makkah) a sanctuary secure, and that men are being snatched away from all around them? Then do they believe in Batil (falsehood - polytheism, idols and all deities other than Allah), and deny (become ingrate for) the Graces of Allah?

68. And who does more wrong than he who invents a lie against Allah or denies the truth (Muhammad and his doctrine of Islamic Monotheism and this Qur'an), when it comes to him? Is there not a dwelling in Hell for disbelievers (in the Oneness of Allah and in His Messenger Muhammad )?

69. As for those who strive hard in Us (Our Cause), We will surely guide them to Our Paths (i.e. Allah's Religion - Islamic Monotheism). And verily, Allah is with the Muhsinun (good doers)."


Skoči na Forum: