Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
33. Al-Ahzab – Saveznici
#1
Star 
33. Al-Ahzab – Saveznici Medina – 73 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O Vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj – Allah, uistinu, sve zna i mudar je -

2. i slijedi o­no što ti Gospodar tvoj objavljuje – Allah dobro zna o­no što vi radite -

3. i u Allaha se pouzdaj, Allah je zaštitinik dovoljan!

4. Allah nijednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, a ni žene vaše, od kojih se ziharom rastavljate, materama vašim nije učinio,* niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi, iz usta vaših, a Allah istinu govori i na Pravi put izvodi.

5. Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije.* A ako ne znate imena očeva njihovih, pa, braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je.

6. Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego o­ni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadžira; prijateljima svojim možete oporukom nešto ostaviti. To u Knjizi piše.

7. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina, smo čvrst zavjet uzeli

8. da bi o­n mogao pozvati na odgovornost vjerovjesnike za o­no što su govorili; a nevjernicima je o­n pripremio bolnu patnju.

9. O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli* – a Allah dobro vidi šta vi radite -

10. kad su vam došle i odozgo i odozdo,* a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali -

11. tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne mogu biti gore uznemireni,

12. kad su licemjeri i o­ni bolesna srca govorili: “Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali!”

13. kad su neki među njima rekli: “O stanovnici Jesriba,* ovdje vam nema stanka, zato se vratite!”, a drugi među njima su tražili dopuštenje od Vjerovjesnika i govorili: “Kuće su naše nezaštićene!” – a nisu bile nezaštićene, već su se o­ni htjeli izvući.

14. A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatražili da opet postanu mnogobošci, o­ni bi to, ne dvoumeći se oko toga, brzo učinili,

15. a bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati – a za Allahu datu obavezu će se odgovarati!

16. Reci: “Ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći, opet ćete samo kratko uživati.”

17. Reci: “Ko će vas od Allaha zaštititi ako o­n hoće da vas zlo snađe, ili, ko vam može nauditi ako o­n želi da vam milost ukaže?” Osim Allaha, o­ni neće naći sebi ni zaštitnika ni pomagača.

18. Allah dobro zna o­ne među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili: “Priključite se nama!”- a samo su neki u boj išli

19. ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe kolutajući svojim očima kao pred smrt o­nesviješćeni; čim strah mine, o­ni vas psuju svojim oštrim jezicima, škrti da učine bilo kakvo dobro. o­ni ne vjeruju, i zato će Allah djela njihova poništiti; a to je Allahu lahko.

20. o­ni misle da saveznici još nisu otišli. A kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas; a da s vama ostanu, malo bi se borili.

21. Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za o­noga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na o­nome svijetu, i koji često Allaha spominje.

22. A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: “Ovo je o­no što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!” – i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost.

23. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili

24. da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako hoće, stavi na muke licemjere ili da im oprosti, Allah zaista prašta i samilostan je.

25. Allah je nevjernike pune srdžbe odbio – nisu nimalo uspjeli – i vjernike je Allah borbe poštedio – Allah je, uistinu, moćan i silan -

26. a sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli,

27. i dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali – Allah sve može.

28. O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: “Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, o­nda se odlučite, daću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti.

29. A ako želite Allaha, i Poslanika Njegova, i o­naj svijet – pa, Allah je, doista, o­nima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku.”

30. O žene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko;

31. a o­noj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila – daćemo nagradu dvostruku i pripremićemo joj opskrbu plemenitu.

32. O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe o­naj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!

33. U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.

34. I pamtite Allahove ajete i mudrost, koja se kazuje u domovima vašim – Allah je, uistinu, dobar i sve zna.

35. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.

36. Kada Allah i Posalnik Njegov nešto odrede, o­nda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.

37. A kad ti reče o­nome kome je Allah milost darovao, a kome si i ti dobro učinio: “Zadrži ženu svoju i boj se Allaha!” – u sebi si skrivao o­no što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zejd s njom živio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svojih kad se o­ni od njih razvedu – kako Allah odredi, o­nako treba biti.

38. Vjerovjesniku nije teško da čini o­no što mu Allah odredi jer takav je bio Allahov propis i za o­ne koji su prije bili i nestali – a Allahova zapovijed je odredba konačna -

39. za o­ne koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali. – A dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati!

40. Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.

41. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite,

42. i ujutro i navečer Ga veličajte,

43. o­n vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – o­n je prema vjernicima samilostan -

44. a na Dan kad o­ni pred Njega stanu, o­n će ih pozdravljati sa: “Mir vama!” – i o­n im je pripremio nagradu plemenitu.

45. O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje,

46. da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.

47. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti,

48. a ne slušaj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitnik.

49. O vjernici, kad se vjernicama oženite, a o­nda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, o­ne nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.

50. O Vjerovjesniče, Mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje o­ne kojima si dao vjenčane darove njihove, i o­ne u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima – ženu-vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjesniku, ako se Vjerovjesnik hoće njome oženiti – da ti ne bi bilo teško. Mi znamo šta smo propisali vjernicima kada je riječ o ženama njihovim i o o­nima koje su u vlasništvu njihovu. – A Allah prašta i samilostan je.

51. Možeš zanemariti o­ne među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi o­nu koju hoćeš, a možeš zatražiti o­nu koju si udaljio, nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako o­ne radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve o­nim što im ti daješ zadovoljne biti – a Allah zna šta je u srcima vašim; Allah zna sve i blag je.

52. Odsada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim o­nih koje postanu robinje tvoje. – A Allah na sve motri.

53. O vjernici, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate da se o­no zgotovi; tek kad budete pozvani, o­nda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni sa drugima u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a o­n se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio velik grijeh!

54. Iznosili vi o tome šta u javnost ili to u sebi krili – pa, Allah sve zna.

55. Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim, i sinovima svojim, i braćom svojom, i sinovima braće svoje, i sinovima sestara svojih, i ženama vjernicama, i pred o­nima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte, jer Allahu, doista, nije skriveno ništa.

56. Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!

57. o­ne koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali Allah će i na ovome i na o­nome svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti.

58. A o­ni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a o­ni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.

59. O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je.

60. Ako se licemjeri i o­ni čija su srca bolesna i o­ni koji po Medini šire laži – ne okane toga. Mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i o­ni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati -

61. prokleti neka su! Gdje god da se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni

62. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za o­ne koji su bili i nestali! A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći.

63. Ljudi te pitaju o Smaku svijeta, reci: “To jedino Allah zna!” A ti ne znaš, možda je Smak svijeta blizu!

64. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio,

65. u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći.

66. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govoriće: “Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!”

67. I govoriće: “Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas o­ni s Pravoga puta odveli;

68. Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!”

69. O vjernici, ne budite kao o­ni koji su Musaa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio o­noga što su govorili, i o­n kod Allaha ugled uživa.

70. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu,

71. o­n će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A o­naj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će o­no što bude želio.

72. Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a o­n je, zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen -

73. da bi Allah licemjere i licemjerke, i mnogobošce i mnogoboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prašta i samilostan je.

(Kur’an Časni)
#2
33. Surah Al-Ahzab (The Confederates)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. O Prophet (Muhammad )! Keep your duty to Allah, and obey not the disbelievers and the hypocrites (i.e., do not follow their advices). Verily! Allah is Ever All-Knower, All-Wise.

2. And follow that which is inspired in you from your Lord. Verily, Allah is Well-Acquainted with what you do.

3. And put your trust in Allah, and Sufficient is Allah as a Wakil (Trustee, or Disposer of affairs).

4. Allah has not put for any man two hearts inside his body. Neither has He made your wives whom you declare to be like your mothers' backs, your real mothers. [Az-Zihar is the saying of a husband to his wife, "You are to me like the back of my mother" i.e. You are unlawful for me to approach.], nor has He made your adopted sons your real sons. That is but your saying with your mouths. But Allah says the truth, and He guides to the (Right) Way.

5. Call them (adopted sons) by (the names of) their fathers, that is more just with Allah. But if you know not their father's (names, call them) your brothers in faith and Mawalikum (your freed slaves). And there is no sin on you if you make a mistake therein, except in regard to what your hearts deliberately intend. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

6. The Prophet is closer to the believers than their ownselves, and his wives are their (believers') mothers (as regards respect and marriage). And blood relations among each other have closer personal ties in the Decree of Allah (regarding inheritance) than (the brotherhood of) the believers and the Muhajirun (emigrants from Makkah, etc.), except that you do kindness to those brothers (when the Prophet joined them in brotherhood ties). This has been written in the (Allah's Book of Divine) Decrees (Al-Lauh Al-Mahfuz)."

7. And (remember) when We took from the Prophets their covenant, and from you (O Muhammad ), and from Nuh (Noah), Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), and 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary). We took from them a strong covenant.

8. That He may ask the truthfuls (Allah's Messengers and His Prophets) about their truth (i.e. the conveyance of Allah's Message that which they were charged with). And He has prepared for the disbelievers a painful torment (Hell-fire).

9. O you who believe! Remember Allah's Favour to you, when there came against you hosts, and We sent against them a wind and forces that you saw not [i.e. troops of angels during the battle of Al-Ahzab (the Confederates)]. And Allah is Ever All-Seer of what you do.

10. When they came upon you from above you and from below you, and when the eyes grew wild and the hearts reached to the throats, and you were harbouring doubts about Allah.

11. There, the believers were tried and shaken with a mighty shaking.

12. And when the hypocrites and those in whose hearts is a disease (of doubts) said: "Allah and His Messenger () promised us nothing but delusions!"

13. And when a party of them said: "O people of Yathrib (Al-Madinah)! There is no stand (possible) for you (against the enemy attack!) Therefore go back!" And a band of them ask for permission of the Prophet ( ) saying: "Truly, our homes lie open (to the enemy)." And they lay not open. They but wished to flee.

14. And if the enemy had entered from all sides (of the city), and they had been exhorted to Al-Fitnah (i.e. to renegade from Islam to polytheism) they would surely have committed it and would have hesitated thereupon but little.

15. And indeed they had already made a covenant with Allah not to turn their backs, and a covenant with Allah must be answered for.

16. Say (O Muhammad to these hypocrites who ask your permission to run away from you): "Flight will not avail you if you flee from death or killing, and then you will enjoy no more than a little while!"

17. Say: "Who is he who can protect you from Allah if He intends to harm you, or intends mercy on you?" And they will not find, besides Allah, for themselves any Wali (protector, supporter, etc.) or any helper.

18. Allah already knows those among you who keep back (men) from fighting in Allah's Cause, and those who say to their brethren "Come here towards us," while they (themselves) come not to the battle except a little.

19. Being miserly towards you (as regards help and aid in Allah's Cause). Then when fear comes, you will see them looking to you, their eyes revolving like (those of) one over whom hovers death, but when the fear departs, they will smite you with sharp tongues, miserly towards (spending anything in any) good (and only covetous of booty and wealth). Such have not believed. Therefore Allah makes their deeds fruitless, and that is ever easy for Allah.

20. They think that Al-Ahzab (the Confederates) have not yet withdrawn, and if Al-Ahzab (the Confederates) should come (again), they would wish they were in the deserts (wandering) among the bedouins, seeking news about you (from a far place); and if they (happen) to be among you, they would not fight but little.

21. Indeed in the Messenger of Allah (Muhammad ) you have a good example to follow for him who hopes in (the Meeting with) Allah and the Last Day and remembers Allah much.

22. And when the believers saw Al-Ahzab (the Confederates), they said: "This is what Allah and His Messenger (Muhammad ) had promised us, and Allah and His Messenger (Muhammad ) had spoken the truth, and it only added to their faith and to their submissiveness (to Allah).

23. Among the believers are men who have been true to their covenant with Allah [i.e. they have gone out for Jihad (holy fighting), and showed not their backs to the disbelievers], of them some have fulfilled their obligations (i.e. have been martyred), and some of them are still waiting, but they have never changed [i.e.they never proved treacherous to their covenant which they concluded with Allah] in the least.

24. That Allah may reward the men of truth for their truth (i.e. for their patience at the accomplishment of that which they covenanted with Allah), and punish the hypocrites if He will or accept their repentance by turning to them in Mercy. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

25. And Allah drove back those who disbelieved in their rage, they gained no advantage (booty, etc.). Allah sufficed for the believers in the fighting (by sending against the disbelievers a severe wind and troops of angels). And Allah is Ever All-Strong, All-Mighty.

26. And those of the people of the Scripture who backed them (the disbelievers) Allah brought them down from their forts and cast terror into their hearts, (so that) a group (of them) you killed, and a group (of them) you made captives.

27. And He caused you to inherit their lands, and their houses, and their riches, and a land which you had not trodden (before). And Allah is Able to do all things.

28. O Prophet (Muhammad )! Say to your wives: If you desire the life of this world, and its glitter, Then come! I will make a provision for you and set you free in a handsome manner (divorce).

29. But if you desire Allah and His Messenger, and the home of the Hereafter, then verily, Allah has prepared for Al-Muhsinat (good-doers) amongst you an enormous reward.

30. O wives of the Prophet! Whoever of you commits an open illegal sexual intercourse, the torment for her will be doubled, and that is ever easy for Allah.

31. And whosoever of you is obedient to Allah and His Messenger , and does righteous good deeds, We shall give her, her reward twice over, and We have prepared for her Rizqan Karima (a noble provision Paradise).

32. O wives of the Prophet! You are not like any other women. If you keep your duty (to Allah), then be not soft in speech, lest he in whose heart is a disease (of hypocrisy, or evil desire for adultery, etc.) should be moved with desire, but speak in an honourable manner.

33. And stay in your houses, and do not display yourselves like that of the times of ignorance, and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat and obey Allah and His Messenger. Allah wishes only to remove Ar-Rijs (evil deeds and sins, etc.) from you, O members of the family (of the Prophet ), and to purify you with a thorough purification.

34. And remember (O you the members of the Prophet's family, the Graces of your Lord), that which is recited in your houses of the Verses of Allah and Al-Hikmah (i.e. Prophet's Sunnah legal ways, etc. so give your thanks to Allah and glorify His Praises for this Qur'an and the Sunnah). Verily, Allah is Ever Most Courteous, Well-Acquainted with all things.

35. Verily, the Muslims (those who submit to Allah in Islam) men and women, the believers men and women (who believe in Islamic Monotheism), the men and the women who are obedient (to Allah), the men and women who are truthful (in their speech and deeds), the men and the women who are patient (in performing all the duties which Allah has ordered and in abstaining from all that Allah has forbidden), the men and the women who are humble (before their Lord Allah), the men and the women who give Sadaqat (i.e. Zakat, and alms, etc.), the men and the women who observe Saum (fast) (the obligatory fasting during the month of Ramadan, and the optional Nawafil fasting), the men and the women who guard their chastity (from illegal sexual acts) and the men and the women who remember Allah much with their hearts and tongues (while sitting, standing, lying, etc. for more than 300 times extra over the remembrance of Allah during the five compulsory congregational prayers) or praying extra additional Nawafil prayers of night in the last part of night, etc.) Allah has prepared for them forgiveness and a great reward (i.e. Paradise).

36. It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in a plain error.

37. And (remember) when you said to him (Zaid bin Harithah; the freed-slave of the Prophet ) on whom Allah has bestowed Grace (by guiding him to Islam) and you (O Muhammad too) have done favour (by manumitting him) "Keep your wife to yourself, and fear Allah." But you did hide in yourself (i.e. what Allah has already made known to you that He will give her to you in marriage) that which Allah will make manifest, you did fear the people (i.e., Muhammad married the divorced wife of his manumitted slave) whereas Allah had a better right that you should fear Him. So when Zaid had accomplished his desire from her (i.e. divorced her), We gave her to you in marriage, so that (in future) there may be no difficulty to the believers in respect of (the marriage of) the wives of their adopted sons when the latter have no desire to keep them (i.e. they have divorced them). And Allah's Command must be fulfilled.

38. There is no blame on the Prophet () in that which Allah has made legal for him.That has been Allah's Way with those who have passed away of (the Prophets of) old. And the Command of Allah is a decree determined.

39. Those who convey the Message of Allah and fear Him, and fear none save Allah. And Sufficient is Allah as a Reckoner.

40. Muhammad () is not the father of any man among you, but he is the Messenger of Allah and the last (end) of the Prophets. And Allah is Ever All-Aware of everything.

41. O you who believe! Remember Allah with much remembrance.

42. And glorify His Praises morning and afternoon [the early morning (Fajr) and 'Asr prayers].

43. He it is Who sends Salat (His blessings) on you, and His angels too (ask Allah to bless and forgive you), that He may bring you out from darkness (of disbelief and polytheism) into light (of Belief and Islamic Monotheism). And He is Ever Most Merciful to the believers.

44. Their greeting on the Day they shall meet Him will be "Salam: Peace (i.e. the angels will say to them: Salamu 'Alaikum)!" And He has prepared for them a generous reward (i.e. Paradise).

45. O Prophet (MuhammadSAW )! Verily, We have sent you as witness, and a bearer of glad tidings, and a warner,

46. And as one who invites to Allah [Islamic Monotheism, i.e. to worship none but Allah (Alone)] by His Leave, and as a lamp spreading light (through your instructions from the Qur'an and the Sunnah the legal ways of the Prophet ).

47. And announce to the believers (in the Oneness of Allah and in His Messenger Muhammad ) the glad tidings, that they will have from Allah a Great Bounty.

48. And obey not the disbelievers and the hypocrites, and harm them not (till you are ordered). And put your trust in Allah, and Sufficient is Allah as a Wakil (Trustee, or Disposer of affairs).

49. O you who believe! When you marry believing women, and then divorce them before you have sexual intercourse with them, no 'Iddah [divorce prescribed period, see (V.65:4)] have you to count in respect of them. So give them a present, and set them free i.e. divorce, in a handsome manner.

50. O Prophet (Muhammad )! Verily, We have made lawful to you your wives, to whom you have paid their Mahr (bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage), and those (captives or slaves) whom your right hand possesses - whom Allah has given to you, and the daughters of your 'Amm (paternal uncles) and the daughters of your 'Ammah (paternal aunts) and the daughters of your Khal (maternal uncles) and the daughters of your Khalah (maternal aunts) who migrated (from Makkah) with you, and a believing woman if she offers herself to the Prophet, and the Prophet wishes to marry her; a privilege for you only, not for the (rest of) the believers. Indeed We know what We have enjoined upon them about their wives and those (captives or slaves) whom their right hands possess, - in order that there should be no difficulty on you. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

51. You (O Muhammad ) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will. And whomsoever you desire of those whom you have set aside (her turn temporarily), it is no sin on you (to receive her again), that is better; that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts. And Allah is Ever All-Knowing, Most Forbearing.

52. It is not lawful for you (to marry other) women after this, nor to change them for other wives even though their beauty attracts you, except those (captives or slaves) whom your right hand possesses. And Allah is Ever a Watcher over all things.

53. O you who believe! Enter not the Prophet's houses, except when leave is given to you for a meal, (and then) not (so early as) to wait for its preparation. But when you are invited, enter, and when you have taken your meal, disperse, without sitting for a talk. Verily, such (behaviour) annoys the Prophet, and he is shy of (asking) you (to go), but Allah is not shy of (telling you) the truth. And when you ask (his wives) for anything you want, ask them from behind a screen, that is purer for your hearts and for their hearts. And it is not (right) for you that you should annoy Allah's Messenger, nor that you should ever marry his wives after him (his death). Verily! With Allah that shall be an enormity.

54. Whether you reveal anything or conceal it, verily, Allah is Ever All-Knower of everything.

55. It is no sin on them (the Prophet's wives, if they appear unveiled) before their fathers, or their sons, or their brothers, or their brother's sons, or the sons of their sisters, or their own (believing) women, or their (female) slaves, and keep your duty to Allah. Verily, Allah is Ever All-Witness over everything.

56. Allah sends His Salat (Graces, Honours, Blessings, Mercy, etc.) on the Prophet (Muhammad ) and also His angels too (ask Allah to bless and forgive him). O you who believe! Send your Salat on (ask Allah to bless) him (Muhammad ), and (you should) greet (salute) him with the Islamic way of greeting (salutation i.e. As-Salamu 'Alaikum).

57. Verily, those who annoy Allah and His Messenger () Allah has cursed them in this world, and in the Hereafter, and has prepared for them a humiliating torment.

58. And those who annoy believing men and women undeservedly, bear on themselves the crime of slander and plain sin.

59. O Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e.screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better, that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

60. If the hypocrites, and those in whose hearts is a disease (evil desire for adultery, etc.), and those who spread false news among the people in Al-Madinah, cease not, We shall certainly let you overpower them, then they will not be able to stay in it as your neighbours but a little while.

61. Accursed, wherever found, they shall be seized and killed with a (terrible) slaughter.

62. That was the Way of Allah in the case of those who passed away of old, and you will not find any change in the Way of Allah.

63. People ask you concerning the Hour, say: "The knowledge of it is with Allah only. What do you know? It may be that the Hour is near!"

64. Verily, Allah has cursed the disbelievers, and has prepared for them a flaming Fire (Hell).

65. Wherein they will abide for ever, and they will find neither a Wali (a protector) nor a helper.

66. On the Day when their faces will be turned over in the Fire, they will say: "Oh, would that we had obeyed Allah and obeyed the Messenger (Muhammad )."

67. And they will say: "Our Lord! Verily, we obeyed our chiefs and our great ones, and they misled us from the (Right) Way.

68. Our Lord! give them double torment and curse them with a mighty curse!"

69. O you who believe! Be not like those who annoyed Musa (Moses), but Allah cleared him of that which they alleged, and he was honourable before Allah.

70. O you who believe! Keep your duty to Allah and fear Him, and speak (always) the truth.

71. He will direct you to do righteous good deeds and will forgive you your sins. And whosoever obeys Allah and His Messenger () he has indeed achieved a great achievement (i.e. he will be saved from the Hell-fire and made to enter Paradise).

72. Truly, We did offer Al-Amanah (the trust or moral responsibility or honesty and all the duties which Allah has ordained) to the heavens and the earth, and the mountains, but they declined to bear it and were afraid of it (i.e. afraid of Allah's Torment). But man bore it. Verily, he was unjust (to himself) and ignorant (of its results).

73. So that Allah will punish the hypocrites, men and women, and the men and women who are Al-Mushrikun (the polytheists, idolaters, pagans, disbelievers in the Oneness of Allah, and in His Messenger Muhammad ). And Allah will pardon (accept the repentance of) the true believers of the Islamic Monotheism, men and women. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.


Skoči na Forum: