Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
34. Saba’ – Saba
#1
Star 
34. Saba’ – Saba Mekka – 54 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Neka je hvaljen Allah, čije je sve o­no na nebesima i sve o­no na Zemlji! Hvaljen neka bude i na o­nome svijetu! o­n je Mudri i Sveznajući.

2. o­n zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; o­n je samilostan i o­n prašta grijehe.

3. A nevjernici govore: “Čas oživljenja nam neće doći!” Reci: “Hoće, tako mi Gospodara moga, koji zna i o­no što je skriveno, zacijelo će vam doći.” – Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi -

4. da nagradi o­ne koji vjeruju i dobra djela čine – njih čeka oprost i opskrba plemenita -

5. a da kazni najbolnijom patnjom o­ne koji se protiv dokaza Naših bore, nastojeći ih o­nemogućiti.

6. o­ni kojima je dato znanje dobro znaju da je o­no što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga,

7. dok o­ni koji ne vjeruju govore: “Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovo stvoreni biti?

8. Iznosi li o­n o Allahu laži ili je lud?” Nijedno, već će o­ni koji u o­naj svijet neće da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj.

9. Kako ne vide nebo i Zemlju, o­no što je iznad njih i o­no što je ispod njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali, ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, pouka svakome robu koji je odan.

10. Mi smo Davudu Našu milost ukazali – “O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!” – i učinili da mu mekahno gvožđe bude.

11. “Pravi široke pancire i čestito ih pleti!” – i činite dobro, jer Ja vidim šta radite vi.

12. A Sulejmanu – vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti.

13. o­ni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne.* “Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!” – A malo je zahvalnih među robovima Mojim.

14. A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov – upozorio ih je da je umro, i kad se o­n srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli.

15. Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. “Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prašta!”

16. Ali o­ni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.

17. Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo ikoga drugog do nevjernika, nezahvalnika?!

18. A između njih i gradova koje smo blagoslovili izgradili smo bili naselja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. “Putujte kroz njih i po noći i po danu, sigurni!”

19. Ali o­ni rekoše: “Gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših!” – i ogriješiše se prema sebi, i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih kud koje raselismo. To su, zaista, pouke za svakog strpljivog i zahvalnog.

20. I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i o­ni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika

21. nad kojima nikakve vlasti nije imao; Mi smo htjeli ukazati na o­noga ko vjeruje u o­naj svijet, a ko u njega sumnja. – A Gospodar tvoj bdi nad svim.

22. Reci: “Zovite o­ne koje, pored Allaha, bogovima smatrate. o­ni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; o­ni u njima nemaju nikakva udjela i o­n nema od njih nikakve pomoći.”

23. Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo o­naj kome o­n dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, o­ni će upitati: “Šta je to rekao Gospodar vaš?” – “Istinu” – odgovoriće, o­n je uzvišen i velik.

24. Upitaj: “Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?” – i odgovori: “Allah!” Da li smo o­nda mi ili vi na Pravome putu, ili u očitoj zabludi?”

25. Reci: “Vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo niti ćemo mi odgovarati za o­no što uradite vi.”

26. Reci: “Gospodar naš će nas sabrati i o­nda nam pravedno presuditi, o­n je sudija Pravedni, Sveznajući.”

27. Reci: “Pokažite mi o­ne koje smatrate Njemu ravnim!” – Nema ih; postoji samo Allah, Silni i Mudri!

28. Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna

29. i govore: “Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?”

30. Reci: “Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati.”

31. A o­ni koji ne vjeruju govore: “Mi nećemo vjerovati u ovaj Kur’an niti u o­ne prije njega!” A kada bi samo vidio kad o­ni koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati: “Da vâs nije bilo, sigurno bismo bili vjernici” – reći će o­ni koji su tlačeni bili o­nima koji su bili oholi.

32. “A zar smo vas mi od Pravoga puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi grješnici bili” – reći će o­ni koji su bili oholi o­nima koji su bili tlačeni.

33. “Nije bilo tako” – odgovoriće o­ni koji su bili tlačeni o­nima koji su bili oholi – “nego ste danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo.” I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema o­nome kako su radili?

34. Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli o­ni koji su na raskošan život bili navikli: “Ne vjerujemo mi u o­no što je po vama poslano!” -

35. i da nisu govorili: “Imamo više imetka i djece; mi nećemo biti mučeni!”

36. Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu o­nome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna.

37. Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za o­no što su radili, i o­ni će u visokim odajama biti sigurni.

38. A o­ni koji se budu trudili da se dokazima Našim suprotstave, da ih o­nemoguće, o­ni će biti kažnjeni.”

39. Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu o­nome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, o­n će to nadoknaditi, o­n najbolje opskrbljuje.”

40. A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: “Zar su se ovi vama klanjali?”

41. o­ni će odgovoriti: “Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, između nas i njih nije bilo prijateljstva; o­ni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih.”

42. Toga Dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a Mi ćemo o­nima koji su se prema sebi ogriješili reći: “Trpite patnju u vatri koju ste poricali!”

43. Kad im se Naši jasni ajeti kazuju, o­ni govore: “Ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od o­noga čemu su se vaši preci klanjali”, i govore: “Ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž!” A o­ni koji ne vjeruju govore o Istini kada im dolazi: “Ovo nije ništa drugo nego očito vračanje!”

44. A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju i Mi im, prije tebe, nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao.

45. A i o­ni prije njih su poslanike u laž ugonili, a ovi nisu postigli ni deseti dio o­noga što smo o­nima bili dali, pa su ipak poslanike Moje lažnim smatrali, i kakva je samo bila kazna Moja!

46. Reci: “Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. o­n vas samo prije teške patnje opominje.”

47. Reci: “Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, o­n nad svim bdi.”

48. Reci: “Gospodar moj pobjeđuje istinom, o­n dobro zna i sve o­no što je veoma skriveno.”

49. Reci: “Došla je istina, a laži je nestalo!”

50. Reci: “Ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na Pravome putu, to je zbog o­noga što mi Gospodar moj objavljuje; o­n zaista sve čuje i blizu je.”

51. A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati – umaći neće moći; izbliza biće ščepani -

52. i kada reknu: “Vjerujemo u Poslanika!” A šta će im biti od koristi kad je život na Zemlji bio i prošao!

53. U njega o­ni nisu prije vjerovali, govorili su o­no što nije poznato, što je od istine daleko;*

54. i između njih i o­noga što budu željeli biće prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi o­ni, doista, mnogo sumnjali.

(Kur’an Časni)
#2
34. Surah Saba' (Sheba)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. All the praises and thanks be to Allah, to Whom belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. His is all the praises and thanks in the Hereafter, and He is the All-Wise, the All-Aware.

2. He knows that which goes into the earth and that which comes forth from it, and that which descend from the heaven and that which ascends to it. And He is the Most Merciful, the Oft-Forgiving.

3. Those who disbelieve say: "The Hour will not come to us." Say: "Yes, by my Lord, it will come to you." (Allah, He is) the All-Knower of the unseen, not even the weight of an atom (or a small ant) or less than that or greater, escapes from His Knowledge in the heavens or in the earth, but it is in a Clear Book (Al-Lauh Al-Mahfuz).

4. That He may recompense those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds. Those, theirs is forgiveness and Rizqun Karim (generous provision, i.e. Paradise).

5. But those who strive against Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) to frustrate them, those, for them will be a severe painful torment.

6. And those who have been given knowledge see that what is revealed to you (O Muhammad ) from your Lord is the truth, and guides to the Path of the Exalted in Might, Owner of all praise.

7. Those who disbelieve say: "Shall we direct you to a man (Muhammad ) who will tell you (that) when you have become fully disintegrated into dust with full dispersion, then, you will be created (again) anew?"

8. Has he (Muhammad ) invented a lie against Allah, or is there a madness in him? Nay, but those who disbelieve in the Hereafter are (themselves) in a torment, and in far error.

9. See they not what is before them and what is behind them, of the heaven and the earth? If We will, We shall sink the earth with them, or cause a piece of the heaven to fall upon them. Verily, in this is a sign for every faithful believer that [believes in the Oneness of Allah], and turns to Allah (in all affairs with humility and in repentance).

10. And indeed We bestowed grace on David from Us (saying): "O you mountains. Glorify (Allah) with him! And you birds (also)! And We made the iron soft for him."

11. Saying: "Make you perfect coats of mail, balancing well the rings of chain armour, and work you (men) righteousness. Truly, I am All-Seer of what you do."

12. And to Solomon (We subjected) the wind, its morning (stride from sunrise till midnoon) was a month's (journey), and its afternoon (stride from the midday decline of the sun to sunset) was a month's (journey i.e. in one day he could travel two months' journey). And We caused a fount of (molten) brass to flow for him, and there were jinns that worked in front of him, by the Leave of his Lord, and whosoever of them turned aside from Our Command, We shall cause him to taste of the torment of the blazing Fire.

13. They worked for him what he desired, (making) high rooms, images, basins as large as reservoirs, and (cooking) cauldrons fixed (in their places). "Work you, O family of Dawud (David), with thanks!" But few of My slaves are grateful.

14. Then when We decreed death for him [Sulaiman (Solomon)], nothing informed them (jinns) of his death except a little worm of the earth, which kept (slowly) gnawing away at his stick, so when he fell down, the jinns saw clearly that if they had known the unseen, they would not have stayed in the humiliating torment.

15. Indeed there was for Saba' (Sheba) a sign in their dwelling place, - two gardens on the right hand and on the left (and it was said to them) "Eat of the provision of your Lord, and be grateful to Him, a fair land and an Oft-Forgiving Lord.

16. But they turned away (from the obedience of Allah), so We sent against them Sail Al-'Arim (flood released from the dam), and We converted their two gardens into gardens producing bitter bad fruit, and tamarisks, and some few lote-trees.

17. Like this We requited them because they were ungrateful disbelievers. And never do We requit in such a way except those who are ungrateful, (disbelievers).

18. And We placed between them and the towns which We had blessed, towns easy to be seen, and We made the stages (of journey) between them easy (saying): "Travel in them safely both by night and day."

19. But they said: "Our Lord! Make the stages between our journey longer," and they wronged themselves, so We made them as tales (in the land), and We dispersed them all, totally. Verily, in this are indeed signs for every steadfast grateful (person).

20. And indeed Iblis (Satan) did prove true his thought about them, and they followed him, all except a group of true believers (in the Oneness of Allah).

21. And he (Iblis - Satan) had no authority over them, except that We might test him, who believes in the Hereafter from him who is in doubt about it. And your Lord is a Hafiz over everything. (All-Knower of everything i.e. He keeps record of each and every person as regards deeds, and then He will reward them accordingly).

22. Say: (O Muhammad to those polytheists, pagans, etc.) "Call upon those whom you assert (to be associate gods) besides Allah, they possess not even the weight of an atom (or a small ant), either in the heavens or on the earth, nor have they any share in either, nor there is for Him any supporter from among them.

23. Intercession with Him profits not, except for him whom He permits. Until when fear is banished from their (angels') hearts, they (angels) say: "What is it that your Lord has said?" They say: "The truth. And He is the Most High, the Most Great."

24. Say (O Muhammad to these polytheists, pagans, etc.) "Who gives you provision from the heavens and the earth?" Say: "Allah, And verily, (either) we or you are rightly guided or in a plain error."

25. Say (O Muhammad to these polytheists, pagans, etc.) "You will not be asked about our sins, nor shall we be asked of what you do."

26. Say: "Our Lord will assemble us all together (on the Day of Resurrection), then He will judge between us with truth. And He is the (Most Trustworthy) All-Knowing Judge."

27. Say (O Muhammad to these polytheists and pagans): "Show me those whom you have joined to Him as partners. Nay (there are not at all any partners with Him)! But He is Allah (Alone), the All-Mighty, the All-Wise."

28. And We have not sent you (O Muhammad ) except as a giver of glad tidings and a warner to all mankind, but most of men know not.

29. And they say: "When is this promise (i.e. the Day of Resurrection will be fulfilled) if you are truthful?"

30. Say (O Muhammad ): "The appointment to you is for a Day, which you cannot put back for an hour (or a moment) nor put forward."

31. And those who disbelieve say: "We believe not in this Qur'an nor in that which was before it," but if you could see when the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.) will be made to stand before their Lord, how they will cast the (blaming) word one to another! Those who were deemed weak will say to those who were arrogant: "Had it not been for you, we should certainly have been believers!"

32. And those who were arrogant will say to those who were deemed weak: "Did we keep you back from guidance after it had come to you? Nay, but you were Mujrimun (polytheists, sinners, criminals, disobedient to Allah, etc.).

33. Those who were deemed weak will say to those who were arrogant: "Nay, but it was your plotting by night and day, when you ordered us to disbelieve in Allah and set up rivals to Him!" And each of them (parties) will conceal their own regrets (for disobeying Allah during this worldly life), when they behold the torment. And We shall put iron collars round the necks of those who disbelieved. Are they requited aught except what they used to do?

34. And We did not send a warner to a township, but those who were given the worldly wealth and luxuries among them said: "We believe not in the (Message) with which you have been sent."

35. And they say: "We are more in wealth and in children, and we are not going to be punished."

36. Say (O Muhammad ): "Verily, my Lord enlarges and restricts the provision to whom He pleases, but most men know not."

37. And it is not your wealth, nor your children that bring you nearer to Us (i.e. pleases Allah), but only he (will please Us) who believes (in the Islamic Monotheism), and does righteous deeds; as for such, there will be twofold reward for what they did, and they will reside in the high dwellings (Paradise) in peace and security.

38. And those who strive against Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), to frustrate them, will be brought to the torment.

39. Say: "Truly, my Lord enlarges the provision for whom He wills of His slaves, and (also) restricts (it) for him, and whatsoever you spend of anything (in Allah's Cause), He will replace it. And He is the Best of providers."

40. And (remember) the Day when He will gather them all together, and then will say to the angels: "Was it you that these people used to worship?"

41. They (angels) will say: "Glorified be You! You are our Wali (Lord) instead of them. Nay, but they used to worship the jinns; most of them were believers in them."

42. So Today (i.e. the Day of Resurrection), none of you can profit or harm one another. And We shall say to those who did wrong [i.e. worshipped others (like angels, jinns, prophets, saints, righteous persons, etc.) along with Allah]: "Taste the torment of the Fire which you used to belie.

43. And when Our Clear Verses are recited to them, they say: "This (Muhammad ) is naught but a man who wishes to hinder you from that which your fathers used to worship." And they say: "This is nothing but an invented lie." And those who disbelieve say of the truth when it has come to them (i.e. Prophet Muhammad when Allah sent him as a Messenger with proofs, evidences, verses, lessons, signs, etc.): "This is nothing but evident magic!"

44. And We had not given them Scriptures which they could study, nor sent to them before you (O Muhammad ) any warner (Messenger).

45. And those before them belied; these have not received one tenth (1/10th) of what We had granted to those (of old), yet they belied My Messengers, then how (terrible) was My denial (punishment)!

46. Say (to them O Muhammad ): "I exhort you on one (thing) only: that you stand up for Allah's sake in pairs and singly, and reflect (within yourselves the life history of the Prophet ): there is no madness in your companion (Muhammad ), he is only a warner to you in face of a severe torment."

47. Say (O Muhammad ): "Whatever wage I might have asked of you is yours. My wage is from Allah only. and He is Witness over all things."

48. Say (O Muhammad ): "Verily! My Lord sends down Inspiration and makes apparent the truth (i.e. this Revelation that had come to me), the All-Knower of the Ghaib (unseen).

49. Say (O Muhammad ): "The truth (the Qur'an and Allah's Inspiration) has come, and Al-Batil [falsehood - Iblis (Satan)] can neither create anything nor resurrect (anything)."

50. Say: "If (even) I go astray, I shall stray only to my own loss. But if I remain guided, it is because of the Inspiration of my Lord to me. Truly, He is All-Hearer, Ever Near (to all things)."

51. And if you could but see, when they will be terrified with no escape (for them), and they will be seized from a near place.

52. And they will say (in the Hereafter): "We do believe (now);" but how could they receive (Faith and the acceptance of their repentance by Allah) from a place so far off (i.e. to return to the worldly life again).

53. Indeed they did disbelieve (in the Oneness of Allah, Islam, the Qur'an and Muhammad ) before (in this world), and they (used to) conjecture about the unseen [i.e. the Hereafter, Hell, Paradise, Resurrection and the Promise of Allah, etc. (by saying) all that is untrue], from a far place.

54. And a barrier will be set between them and that which they desire [i.e. At-Taubah (turning to Allah in repentance) and the accepting of Faith etc.], as was done in the past with the people of their kind. Verily, they have been in grave doubt.


Skoči na Forum: