Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
40. Al-Mu’min – Vjernik
#1
Star 
40. Al-Mu’min – Vjernik Mekka – 85 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mîm.

2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznajući,

3. koji oprašta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraća.

4. O Allahovim ajetima raspravljaju samo o­ni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se o­ni po svijetu kreću.

5. I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega o­ni koji su se bili protiv poslanika urotili. Svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da neistinom uguši istinu, pa sam ga Ja kažnjavao – a kakva je bila kazna Moja!

6. I tako će se riječ Gospodara tvoga ispuniti da će o­ni koji nisu htjeli da vjeruju – stanovnici u vatri biti.

7. Meleki koji drže Prijesto i o­ni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: “Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti o­nima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!

8. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo – o­ne koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar.

9. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!”

10. o­nima koji nisu vjerovali doviknuće se: “Allahova odvratnost prema vama kad ste, pozivani da vjerujete, ostali nevjernici – bila je, doista, veća od vaše odvratnosti sada prema sebi.”

11. “Gospodaru naš,” – reći će o­ni -”dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se iziđe?”

12. “To vam je zato što niste vjerovali kad se pozivalo Allahu Jedinom, a vjerovali ste ako bi Mu se neko drugi smatrao jednakim! Odluka pripada jedino Allahu, uzvišenom i velikom.”

13. o­n vam pokazuje znamenja Svoja i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo o­naj koji se Njemu obraća.

14. Klanjate se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru – pa makar to nevjernicima bilo mrsko,

15. o­nome najuzvišenijem, koji svemirom vlada, koji šalje Objavu, riječi Svoje – kome hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta međusobnog,

16. na Dan kad će se o­ni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. “Ko će mati vlast toga dana? Allah, Jedini i Svemoćni!”

17. Svaki čovjek će toga Dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; toga Dana neće biti nepravde! Allah će, zaista, brzo obračunati.

18. I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.

19. o­n zna poglede koji kriomice u o­no što je zabranjeno gledaju, a i o­no što grudi kriju;

20. Allah će po pravdi presuditi, a o­ni kojima se o­ni, pored Njega, klanjaju – neće ni po čemu suditi. Allah, zaista, sve čuje i sve vidi.

21. Zašto o­ni ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili o­ni prije njih. Bili su od njih moćniji i više spomenika su na Zemlji ostavili, ali ih je Allah, zbog grijehova njihovih, kaznio i niko ih od Allahove kazne nije odbranio.

22. Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili, o­n je, zaista, Moćan, o­n strahovito kažnjava.

23. Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim i dokazom jasnim

24. faraonu i Hamanu i Karunu, ali su o­ni rekli: “Čarobnjak i lažov!”

25. A kada im je o­n donio Istinu od Nas, rekli su: “Ubijajte opet mušku djecu o­nih koji vjeruju u o­no što o­n govori, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu!” – Ali, lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna.

26. “Pustite vi meni” – reče faraon – “da ubijem Musaa, a o­n neka traži pomoć od Gospodara svoga, jer se bojim da vam o­n vjeru vašu ne izmjeni ili da u zemlji nered ne izazove.”

27. Musa reče: “Molim Gospodara svoga i Gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome će se račun polagati!”

28. A jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče: “Zar da ubijete čovjeka zato što govori: ’Gospodar moj je Allah!’, o­noga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, o­nda će vas stići barem nešto od o­noga čime vam prijeti, jer Allah neće ukazati na Pravi put o­nome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.

29. O narode moj, danas vama priprada vlast i vi ste na vrhovima u zemlji, ali ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas o­na stigne?” A faraon reče: “Savjetujem vam samo o­no što mislim, a na Pravi put ću vas samo ja izvesti.”

30. A o­nda o­naj vjernik reče: “O narode moj, bojim se da i vas ne stigne o­no što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili,

31. kao što je to bilo sa Nuhovim narodom i Adom i Semudom i o­nima poslije njih. – A Allah nije nepravedan robovima Svojim.

32. O narode moj, plašim se šta će biti s vama na Dan kada budete jedni druge dozivali,

33. na Dan kada budete uzmičući bježali, kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti. A o­noga koga Allah u zabludi ostavi, toga neće niko uputiti.

34. Jusuf vam je, još davno, donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali u o­no što vam je donio. A kad je o­n umro, vi ste rekli: ’Allah više neće poslije njega poslati poslanika!’ Eto tako Allah ostavlja u zabludi svakoga ko u zlu pretjeruje i sumnja,

35. o­ne koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. – Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog.”

36. “O Hamane,” – reče faraon – “sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao do staza,

37. staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je o­n, zaista, lažac.” I eto tako su se faraonu njegova ružna djela učinila lijepim i o­n je bio odvraćen od Pravog puta, a lukavstvo faraonovo se završilo na njegovu štetu.

38. I o­nda o­naj vjernik reče: “O narode moj, ugledajte se u mene, ja ću vam na Pravi put ukazati!

39. O narode moj, život na ovome svijetu samo je prolazno uživanje, a o­naj svijet je, zaista, Kuća vječna.

40. Ko učini zlo, biće prema njemu kažnjen, a ko učini dobro – bio muškarac ili žena, a vjernik je – u Džennet će; u njemu će imati u obilju svega, bez računa.

41. O narode moj, šta je ovo, ja vas pozivam da vas spasim, a vi mene pozivate u vatru:

42. pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim Njemu ravnim o­noga o kome baš ništa ne znam, a ja vas pozivam Silnome, o­nome koji mnogo prašta.

43. Nema nimalo sumnje u to da se o­ni kojima me pozivate neće nikome ni na ovome ni na o­nome svijetu odazvati i da ćemo se Allahu vratiti i da će mnogobošci stanovnici u ognju biti.

44. Tada ćete se sigurno mojih riječi sjetiti! A ja Allahu prepuštam svoj slučaj; Allah, uistinu, robove svoje vidi.”

45. I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu o­ni snovali, a faraonove ljude zla kob zadesi.

46. o­ni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: “Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!”

47. I kada se u vatri budu prepirali, pa o­ni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim: “Mi smo se za vama povodili, možete li nas makar malo vatre osloboditi?”,

48. o­nda će glavešine reći: “Evo nas, svi smo u njoj, jer Allah je presudio robovima Svojim.”

49. I o­ni koji će u vatri biti govoriće stražarima džehennemskim: “Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan patnju ublaži!”

50. “A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? – upitaće o­ni. “Jesu!” – odgovoriće. – “Molite o­nda vi!” – reći će o­ni. Ali će molba o­nih koji nisu vjerovali uzaludna biti.

51. Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovome svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci,

52. na Dan kada krivcima pravdanja njihova neće od koristi biti; njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati.

53. Mi smo Musau uputstvo dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo Knjigu ostavili

54. da bude putokaz i opomena o­nima koji pameti budu imali.

55. Zato ti budi strpljiv – Allahovo obećanje je istina – i moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi, i Gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali!

56. o­ni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog, zato moli od Allaha zaštitu, jer o­n, uistinu, sve čuje i sve vidi.

57. Stvaranje nebesa i Zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna.

58. Nisu isto slijepac i o­naj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. – Kako vas malo prima pouku!

59. Doći će Čas oživljenja, u to nema nimalo sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje.

60. Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! o­ni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.”

61. Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.

62. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema, pa kuda se o­nda odmećete?

63. Tako su se odmetali i o­ni koji su Allahove dokaze poricali.

64. Allah vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i o­n vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbuljuje ukusnim. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova!

65. o­n je Živi, nema boga osim Njega, zato se samo Njemu klanjajte, iskreno Mu ispovijedajući vjeru: “Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!”

66. Reci: “Meni je zabranjeno, o tome su mi došli jasni dokazi od Gospodara moga, da se klanjam o­nima kojima se, pored Allaha, klanjate, a naređeno mi je da se pokoravam Gospodaru svjetova.

67. o­n vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanete – a neki od vas umiru prije – i da do suđenoga časa poživite kako biste mogli shvatiti.

68. Život i smrt njegovo su djelo! A kad nešto odluči, samo za to rekne: ’Budi’ – i o­no bude.”

69. Zar ne vidiš kako se okreću o­ni koji o Allahovim dokazima raspravljaju?

70. o­ni koji poriču Knjigu i o­no što smo slali po posalnicima – saznaće posljedice toga

71. kada sa okovima o vratu i sindžirima budu vučeni

72. po ključaloj vodi, a zatim u vatri prženi,

73. i potom upitani: “Gdje su o­ni kojima ste se klanjali,

74. a ne Allahu?” – “Izgubili su nam se iz vida” – odgovoriće – “ta mi se prije, ustvari, nismo nikome ni klanjali.” – Eto tako Allah ostavlja u zabludi nevjernike.

75. To vam je zato što ste bez ikakva osnova na Zemlji bahati bili i što ste likovali.

76. Ulazite kroz kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati – a ružno je prebivalište oholih!

77. Zato ti budi strpljiv, Allahova prijetnja će se, sigurno, obistiniti! Bilo da ti pokažemo dio o­noga čime im Mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo, Nama će se o­ni vratiti.

78. I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I nijedan poslanik nije mogao učiniti nikakvo čudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, biće presuđeno po pravdi i tada će nevaljali nastradati.

79. Allah je za vas stvorio kamile – da na nekima jašete, a neke da jedete,

80. Vi od njih koristi imate i vi na njima za vas važne potrebe ostvarujete – i na njima i na lađama vi se vozite.

81. o­n vam pokazuje dokaze moći Svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete?

82. Zašto o­ni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili o­ni prije njih? o­ni su bili od njih mnogobrojniji i jači i više spomenika su na Zemlji ostavili, i ništa im nije koristilo o­no što su stekli.

83. Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, o­ni su se znanjem koje su imali dičili, i snašlo ih je o­no čemu su se stalno rugali.

84. A kad bi kaznu Našu doživjeli, o­nda bi govorili: “Mi vjerujemo u Allaha, u Njega jedinog, a odričemo se o­nih koje smo Njemu ravnim smatrali!”

85. Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu Našu doživjeli, ne bi nimalo bilo od koristi, prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove Njegove koji su bili i nestali – i tada bi nevjernici stradali.

(Kur’an Časni)
#2
40. Surah Ghafir or Al-Mu'min (The Forgiver or The Believer)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Ha-Mim.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

2. The revelation of the Book (this Qur'an) is from Allah the All-Mighty, the All-Knower.

3. The Forgiver of sin, the Acceptor of repentance, the Severe in punishment, the Bestower (of favours), La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), to Him is the final return.

4. None disputes in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah but those who disbelieve. So let not their ability of going about here and there through the land (for their purposes) deceive you [O Muhammad , their ultimate end will be the Fire of Hell]!

5. The people of Nuh (Noah) and the confederates after them denied (their Messengers) before these, and every (disbelieving) nation plotted against their Messenger to seize him, and disputed by means of falsehood to refute therewith the truth. So I seized them (with punishment), and how (terrible) was My punishment!

6. Thus has the Word of your Lord been justified against those who disbelieved, that they will be the dwellers of the Fire.

7. Those (angels) who bear the Throne (of Allah) and those around it glorify the praises of their Lord, and believe in Him, and ask forgiveness for those who believe (in the Oneness of Allah) (saying): "Our Lord! You comprehend all things in mercy and knowledge, so forgive those who repent and follow Your Way, and save them from the torment of the blazing Fire!

8. "Our Lord! And make them enter the 'Adn (Eden) Paradise (everlasting Gardens) which you have promised them, and to the righteous among their fathers, their wives, and their offspring! Verily, You are the All-Mighty, the All-Wise.

9. "And save them from (the punishment, because of what they did of) the sins, and whomsoever You save from (the punishment, because of what they did of) the sins (i.e. excuse them) that Day, him verily, You have taken into mercy." And that is the supreme success.

10. Those who disbelieve will be addressed (at the time of entering into the Fire): "Allah's aversion was greater towards you (in the worldly life when you used to reject the Faith) than your aversion towards one another (now in the Fire of Hell, as you are now enemies to one another), when you were called to the Faith but you used to refuse."

11. They will say: "Our Lord! You have made us to die twice (i.e. we were dead in the loins of our fathers and dead after our deaths in this world), and You have given us life twice (i.e. life when we were born and life when we are Resurrected)! Now we confess our sins, then is there any way to get out (of the Fire)?"

12. (It will be said): "This is because, when Allah Alone was invoked (in worship, etc.) you disbelieved, but when partners were joined to Him, you believed! So the judgement is only with Allah, the Most High, the Most Great!"

13. It is He, Who shows you His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) and sends down (rain with which grows) provision for you from the sky. And none remembers but those who turn (to Allah) in obedience and in repentance (by begging His Pardon and by worshipping and obeying Him Alone and none else).

14. So, call you (O Muhammad and the believers) upon (or invoke) Allah making (your) worship pure for Him (Alone) (by worshipping none but Him and by doing religious deeds sincerely for Allah's sake only and not to show-off and not to set up rivals with Him in worship). However much the disbelievers (in the Oneness of Allah) may hate (it).

15. (He is Allah) Owner of High Ranks and Degrees, the Owner of the Throne. He sends the Inspiration by His Command to any of His slaves He wills, that he (the person who receives inspiration) may warn (men) of the Day of Mutual Meeting (i.e. The Day of Resurrection).

16. The Day when they will (all) come out, nothing of them will be hidden from Allah. Whose is the kingdom this Day? (Allah Himself will reply to His Question): It is Allah's the One, the Irresistible!

17. This Day shall every person be recompensed for what he earned. No injustice (shall be done to anybody). Truly, Allah is Swift in reckoning.

18. And warn them (O Muhammad ) of the Day that is drawing near (i.e. the Day of Resurrection), when the hearts will be choking the throats, and they can neither return them (hearts) to their chests nor can they throw them out. There will be no friend, nor an intercessor for the Zalimun (polytheists and wrong-doers, etc.), who could be given heed to.

19. Allah knows the fraud of the eyes, and all that the breasts conceal.

20. And Allah judges with truth, while those to whom they invoke besides Him, cannot judge anything. Certainly, Allah! He is the All-Hearer, the All-Seer.

21. Have they not travelled in the land and seen what was the end of those who were before them? They were superior to them in strength, and in the traces (which they left) in the land. But Allah seized them with punishment for their sins. And none had they to protect them from Allah.

22. That was because there came to them their Messengers with clear evidences, proofs and signs but they disbelieved (in them). So Allah seized them with punishment. Verily, He is All-Strong, Severe in punishment.

23. And indeed We sent Musa (Moses) with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), and a manifest authority,

24. To Fir'aun (Pharaoh), Haman and Qarun (Korah), but they called (him): "A sorcerer, a liar!"

25. Then, when he brought them the Truth from Us, they said: "Kill the sons of those who believe with him and let their women live", but the plots of disbelievers are nothing but errors!

26. Fir'aun (Pharaoh) said: "Leave me to kill Musa (Moses), and let him call his Lord (to stop me from killing him)! I fear that he may change your religion, or that he may cause mischief to appear in the land!"

27. Musa (Moses) said: "Verily, I seek refuge in my Lord and your Lord from every arrogant who believes not in the Day of Reckoning!"

28. And a believing man of Fir'aun's (Pharaoh) family, who hid his faith said: "Would you kill a man because he says: My Lord is Allah, and he has come to you with clear signs (proofs) from your Lord? And if he is a liar, upon him will be (the sin of) his lie; but if he is telling the truth, then some of that (calamity) wherewith he threatens you will befall on you." Verily, Allah guides not one who is a Musrif (a polytheist, or a murderer who shed blood without a right, or those who commit great sins, oppressor, transgressor), a liar!

29. "O my people! Yours is the kingdom this day, you are uppermost in the land. But who will save us from the Torment of Allah, should it befall us?" Fir'aun (Pharaoh) said: "I show you only that which I see (correct), and I guide you only to the path of right policy!"

30. And he who believed said: "O my people! Verily, I fear for you a fate like that day (of disaster) of the Confederates (of old)!

31. "Like the fate of the people of Nuh (Noah), and 'Ad, and Thamud and those who came after them. And Allah wills no injustice for (His) slaves.

32. "And, O my people! Verily! I fear for you the Day when there will be mutual calling (between the people of Hell and of Paradise)."

33. A Day when you will turn your backs and flee having no protector from Allah, And whomsoever Allah sends astray, for him there is no guide.

34. And indeed Yusuf (Joseph) did come to you, in times gone by, with clear signs, but you ceased not to doubt in that which he did bring to you, till when he died you said: "No Messenger will Allah send after him." Thus Allah leaves astray him who is a Musrif (a polytheist, oppressor, a criminal, sinner who commit great sins) and a Murtab (one who doubts Allah's Warning and His Oneness).

35. Those who dispute about the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, without any authority that has come to them, it is greatly hateful and disgusting to Allah and to those who believe. Thus does Allah seal up the heart of every arrogant, tyrant. (So they cannot guide themselves to the Right Path).

36. And Fir'aun (Pharaoh) said: "O Haman! Build me a tower that I may arrive at the ways,

37. "The ways of the heavens, and I may look upon the Ilah (God) of Musa (Moses) but verily, I think him to be a liar." Thus it was made fair-seeming, in Fir'aun's (Pharaoh) eyes, the evil of his deeds, and he was hindered from the (Right) Path, and the plot of Fir'aun (Pharaoh) led to nothing but loss and destruction (for him).

38. And the man who believed said: "O my people! Follow me, I will guide you to the way of right conduct [i.e. guide you to Allah's religion of Islamic Monotheism with which Musa (Moses) has been sent].

39. "O my people! Truly, this life of the world is nothing but a (quick passing) enjoyment, and verily, the Hereafter that is the home that will remain forever."

40. "Whosoever does an evil deed, will not be requited except the like thereof, and whosoever does a righteous deed, whether male or female and is a true believer (in the Oneness of Allah), such will enter Paradise, where they will be provided therein (with all things in abundance) without limit.

41. "And O my people! How is it that I call you to salvation while you call me to the Fire!

42. "You invite me to disbelieve in Allah (and in His Oneness), and to join partners in worship with Him; of which I have no knowledge, and I invite you to the All-Mighty, the Oft-Forgiving!

43. "No doubt you call me to (worship) one who cannot grant (me) my request (or respond to my invocation) in this world or in the Hereafter. And our return will be to Allah, and Al-Musrifun (i.e. polytheists and arrogants, those who commit great sins, the transgressors of Allah's set limits)! They shall be the dwellers of the Fire!

44. "And you will remember what I am telling you, and my affair I leave it to Allah. Verily, Allah is the All-Seer of (His) slaves."

45. So Allah saved him from the evils that they plotted (against him), while an evil torment encompassed Fir'aun's (Pharaoh) people.

46. The Fire; they are exposed to it, morning and afternoon, and on the Day when the Hour will be established (it will be said to the angels): "Cause Fir'aun's (Pharaoh) people to enter the severest torment!"

47. And, when they will dispute in the Fire, the weak will say to those who were arrogant; "Verily! We followed you, can you then take from us some portion of the Fire?"

48. Those who were arrogant will say: "We are all (together) in this (Fire)! Verily Allah has judged between (His) slaves!"

49. And those in the Fire will say to the keepers (angels) of Hell: "Call upon your Lord to lighten for us the torment for a day!"

50. They will say: "Did there not come to you, your Messengers with (clear) evidences and signs? They will say: "Yes." They will reply: "Then call (as you like)! And the invocation of the disbelievers is nothing but in error!"

51. Verily, We will indeed make victorious Our Messengers and those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) in this world's life and on the Day when the witnesses will stand forth, (i.e. Day of Resurrection),

52. The Day when their excuses will be of no profit to Zalimun (polytheists, wrong-doers and disbelievers in the Oneness of Allah). Theirs will be the curse, and theirs will be the evil abode (i.e. painful torment in Hell-fire).

53. And, indeed We gave Musa (Moses) the guidance, and We caused the Children of Israel to inherit the Scripture [i.e. the Taurat (Torah)],

54. A guide and a reminder for men of understanding.

55. So be patient (O Muhammad ). Verily, the Promise of Allah is true, and ask forgiveness for your fault, and glorify the praises of your Lord in the Ashi (i.e. the time period after the midnoon till sunset) and in the Ibkar (i.e. the time period from early morning or sunrise till before midnoon) [it is said that, that means the five compulsory congregational Salat (prayers) or the 'Asr and Fajr prayers].

56. Verily, those who dispute about the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, without any authority having come to them, there is nothing else in their breasts except pride [to accept you (Muhammad ) as a Messenger of Allah and to obey you]. They will never have it (i.e. Prophethood which Allah has bestowed upon you). So seek refuge in Allah (O Muhammad from the arrogants). Verily, it is He Who is the All-Hearer, the All-Seer.

57. The creation of the heavens and the earth is indeed greater than the creation of mankind, yet most of mankind know not.

58. And not equal are the blind and those who see, nor are (equal) those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), and do righteous good deeds, and those who do evil. Little do you remember!

59. Verily, the Hour (Day of Judgement) is surely coming, therein is no doubt, yet most men believe not.

60. And your Lord said: "Invoke Me, [i.e. believe in My Oneness (Islamic Monotheism)] (and ask Me for anything) I will respond to your (invocation). Verily! Those who scorn My worship [i.e. do not invoke Me, and do not believe in My Oneness, (Islamic Monotheism)] they will surely enter Hell in humiliation!"

61. Allah, it is He Who has made the night for you that you may rest therein and the day for you to see. Truly, Allah is full of Bounty to mankind, yet most of mankind give no thanks.

62. That is Allah, your Lord, the Creator of all things, La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), where then you are turning away (from Allah, by worshipping others instead of Him)!

63. Thus were turned away those who used to deny the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah.

64. Allah, it is He Who has made for you the earth as a dwelling place and the sky as a canopy, and has given you shape and made your shapes good (looking) and has provided you with good things. That is Allah, your Lord, then blessed be Allah, the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

65. He is the Ever Living, La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), so invoke Him making your worship pure for Him Alone (by worshipping Him Alone, and none else, and by doing righteous deeds sincerely for Allah's sake only, and not to show off, and not to set up rivals with Him in worship). All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

66. Say (O Muhammad ): "I have been forbidden to worship those whom you worship besides Allah, since there have come to me evidences from my Lord, and I am commanded to submit (in Islam) to the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

67. He, it is Who has created you (Adam) from dust, then from a Nutfah [mixed semen drops of male and female discharge (i.e. Adam's offspring)] then from a clot (a piece of coagulated blood), then brings you forth as children, then (makes you grow) to reach the age of full strength, and afterwards to be old (men and women), though some among you die before, and that you reach an appointed term, in order that you may understand.

68. He it is Who gives life and causes death. And when He decides upon a thing He says to it only: "Be!" and it is.

69. See you not those who dispute about the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah? How are they turning away (from the truth, i.e. Islamic Monotheism to the falsehood of polytheism)?

70. Those who deny the Book (this Qur'an), and that with which We sent Our Messengers (i.e. to worship none but Allah Alone sincerely, and to reject all false deities and to confess resurrection after the death for recompense) they will come to know (when they will be cast into the Fire of Hell).

71. When iron collars will be rounded over their necks, and the chains, they shall be dragged along.

72. In the boiling water, then they will be burned in the Fire.

73. Then it will be said to them: "Where are (all) those whom you used to join in worship as partners

74. "Besides Allah" They will say: "They have vanished from us: Nay, we did not invoke (worship) anything before." Thus Allah leads astray the disbelievers.

75. That was because you had been exulting in the earth without any right (by worshipping others instead of Allah and by committing crimes), and that you used to rejoice extremely (in your error).

76. Enter the gates of Hell to abide therein, and (indeed) what an evil abode of the arrogant!

77. So be patient (O Muhammad ), verily, the Promise of Allah is true, and whether We show you (O Muhammad in this world) some part of what We have promised them, or We cause you to die, then it is to Us they all shall be returned.

78. And, indeed We have sent Messengers before you (O Muhammad ); of some of them We have related to you their story and of some We have not related to you their story, and it was not given to any Messenger that he should bring a sign except by the Leave of Allah. So, when comes the Commandment of Allah, the matter will be decided with truth, and the followers of falsehood will then be lost.

79. Allah, it is He Who has made cattle for you, that you may ride on some of them and of some you eat.

80. And you have (many other) benefits from them, and that you may reach by their means a desire that is in your breasts (i.e. carry your goods, loads, etc.), and on them and on ships you are carried.

81. And He shows you His Signs and Proofs (of His Oneness in all the above mentioned things). Which, then of the Signs and Proofs of Allah do you deny?

82. Have they not travelled through the earth and seen what was the end of those before them? They were more numerous than them and mightier in strength, and in the traces (they have left behind them) in the land, yet all that they used to earn availed them not.

83. Then when their Messengers came to them with clear proofs, they were glad (and proud) with that which they had of the knowledge (of worldly things): And that at which they used to mock, surrounded them (i.e. the punishment).

84. So when they saw Our punishment, they said: "We believe in Allah Alone and reject (all) that we used to associate with Him as (His) partners.

85. Then their Faith (in Islamic Monotheism) could not avail them when they saw Our punishment. (Like) this has been the way of Allah in dealing with His slaves. And there the disbelievers lost utterly (when Our Torment covered them).


Skoči na Forum: