Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
41. Al-Fussilat – Objašnjenje
#1
Star 
41. Al-Fussilat – Objašnjenje Mekka – 54 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Objava je od Milostivog, Samilosnog,

3. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur’an na arapskom jeziku za ljude koji znaju,*

4. vjesnik radosnih vijesti i opomena – pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje.

5. “Srca naša su” – govore o­ni – “pod pokrivačima, daleka od o­noga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi.”

6. Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, samo – meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjate i od Njega oprosta tražite! A teško o­nima koji Njemu druge ravnim smatraju,

7. koji zekat ne daju i koji u o­naj svijet ne vjeruju!

8. o­ne koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna.”

9. Reci: “Zar, zaista, nećete da vjerujete u o­noga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio – i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!”

10. o­n je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja – ovo je objašnjenje za o­ne koji pitaju,

11. zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: “Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje!” – odgovorili su,

12. pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nada njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.

13. A ako glave okrenu, ti reci: “Opominjem vas munjom o­nakvom kakva je pogodila Ada i Semuda,

14. kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: “Ne klanjajte se nikome do Allahu!” – a o­ni odgovarali: “Da je Gospodar naš htio, o­n bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u o­no što je po vama poslano.”

15. Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. “Ko je od nas jači?” – govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih – a i znamenja naša su poricali.

16. I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bismo im još na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju – patnja na o­nom svijetu biće, zaista, još sramnija – i niko im neće u pomoć priteći.

17. I Semudu smo na Pravi put ukazivali, ali, njima je bila milija sljepoća od Pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema o­nome kako su zaslužili,

18. a o­ne koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spasili.

19. A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani – o­ni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali -

20. i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočiće protiv njih o o­nome što su radili.

21. “Zašto svjedočite protiv nas!” – upitaće o­ni kože svoje. – “Allah, koji je dao sposobnost govora svakome biću, obdario je darom govora i nas” – odgovoriće. – “On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.

22. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.

23. I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali.”

24. Pa i ako budu trpjeli, njihovo boravište će Vatra biti; a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti.

25. Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali i o­no što su uradili i o­no što će uraditi, i na njima se obistinilo o­no što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali – doista su nastradali.

26. o­ni koji ne vjeruju govore: “Ne slušajte ovaj Kur’an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!”

27. Zato ćemo Mi, sigurno, dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju, i kaznićemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili.

28. To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze Naše stalno poricali.

29. I nevjernici će reći: “Gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, o­ne koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji.”

30. o­nima koji govore: “Gospodar naš je Allah” – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.

31. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na o­nome; u njemu ćete imati sve o­no što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete,

32. bićete počašćeni od o­noga koji prašta i koji je milostiv.”

33. A ko govori ljepše od o­noga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: “Ja sam doista musliman!”

34. Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.

35. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.

36. A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer o­n, uistinu, sve čuje i zna sve.

37. Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo Njemu jedinom klanjate.

38. A ako o­ni neće da te poslušaju – pa, o­ni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.

39. Jedno od znamenja Njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, o­na se pokrene i uzbuja. o­naj ko njoj daje život oživiće, sigurno, i umrle, jer je o­n kadar sve.

40. o­ni koji riječi naše izvrću neće se, doista, od Nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije o­nome koji u Vatru bude bačen ili o­nome koji na Sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete, o­n, zaista, vidi šta vi radite.

41. o­ni koji ne vjeruju u Kur’an, pošto im je objavljen… A o­n je, zaista, knjiga zaštićena,

42. laž joj je strana, bilo s koje strane, o­na je Objava od Mudroga i hvale dostojnoga.

43. Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava.

44. A da Kur’an objavljujemo na tuđem jeziku, o­ni bi, sigurno, rekli: “Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a o­naj kome se objavljuje je Arap?” – Reci: “On je vjernicima uputstvo i lijek. A o­ni koji neće da vjeruju – i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju.”

45. I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer o­ni mnogo u Kur’an sumnjaju.

46. Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.

47. Samo o­n zna kada će smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvijetnih čaški svojih i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da o­n to ne zna. A na Dan kad ih o­n upita: “Gdje su o­ni koje ste smatrali Meni ravnim?” – o­ni će odgovoriti: “Javljamo ti da niko od nas to ne tvrdi.”

48. I neće biti o­nih kojima su se prije klanjali i uvjeriće se da ne mogu nikud umaći.

49. Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, o­nda zdvaja i nadu gubi.

50. Kad ga obaspemo milošću Našom, poslije nesreće koja ga zadesi, o­n govori: “Ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će Čas oživljenja doći. A ako budem Gospodaru svome vraćen, kod Njega me čeka Džennet.” A Mi ćemo o­ne koji nisu vjerovali, sigurno, o o­nom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku – doista ćemo im dati.

51. Kada čovjeku milost Našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, o­nda se dugo moli.

52. Reci: “Šta mislite, ako je Kur’an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete – ko je o­nda u većoj zabludi od o­noga koji je u protivrječju dalekom od istine?”

53. Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?

54. o­ni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a o­n znanjem Svojim obuhvaća sve.

(Kur’an Časni)
#2
41. Surah Fussilat (Explained in detail)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Ha-Mim.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an, and none but Allah (Alone) knows their meanings.]

2. A revelation from Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful.

3. A Book whereof the Verses are explained in detail; A Qur'an in Arabic for people who know.

4. Giving glad tidings [of Paradise to the one who believes in the Oneness of Allah (i.e. Islamic Monotheism) and fears Allah much (abstains from all kinds of sins and evil deeds) and loves Allah much (performing all kinds of good deeds which He has ordained)], and warning (of punishment in the Hell Fire to the one who disbelieves in the Oneness of Allah), but most of them turn away, so they listen not.

5. And they say: "Our hearts are under coverings (screened) from that to which you invite us, and in our ears is deafness, and between us and you is a screen, so work you (on your way); verily, we are working (on our way)."

6. Say (O Muhammad ): "I am only a human being like you. It is inspired in me that your Ilah (God) is One Ilah (God - Allah), therefore take Straight Path to Him (with true Faith Islamic Monotheism) and obedience to Him, and seek forgiveness of Him. And woe to Al-Mushrikun (the disbelievers in the Oneness of Allah, polytheists, idolaters, etc. - see V.2:105).

7. Those who give not the Zakat and they are disbelievers in the Hereafter.

8. Truly, those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism, and in His Messenger Muhammad ) and do righteous good deeds, for them will be an endless reward that will never stop (i.e. Paradise).

9. Say (O Muhammad ): "Do you verily disbelieve in Him Who created the earth in two Days and you set up rivals (in worship) with Him? That is the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

10. He placed therein (i.e. the earth) firm mountains from above it, and He blessed it, and measured therein its sustenance (for its dwellers) in four Days equal (i.e. all these four 'days' were equal in the length of time), for all those who ask (about its creation).

11. Then He Istawa (rose over) towards the heaven when it was smoke, and said to it and to the earth: "Come both of you willingly or unwillingly." They both said: "We come, willingly."

12. Then He completed and finished from their creation (as) seven heavens in two Days and He made in each heaven its affair. And We adorned the nearest (lowest) heaven with lamps (stars) to be an adornment as well as to guard (from the devils by using them as missiles against the devils). Such is the Decree of Him the All-Mighty, the All-Knower.

13. But if they turn away, then say (O Muhammad ): "I have warned you of a Sa'iqah (a destructive awful cry, torment, hit, a thunderbolt) like the Sa'iqah which overtook 'Ad and Thamud (people)."

14. When the Messengers came to them, from before them and behind them (saying): "Worship none but Allah" They said: "If our Lord had so willed, He would surely have sent down the angels. So indeed! We disbelieve in that with which you have been sent."

15. As for 'Ad, they were arrogant in the land without right, and they said: "Who is mightier than us in strength?" See they not that Allah, Who created them was mightier in strength than them. And they used to deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, revelations, etc.)!

16. So We sent upon them furious wind in days of evil omen (for them) that We might give them a taste of disgracing torment in this present worldly life, but surely the torment of the Hereafter will be more disgracing, and they will never be helped.

17. And as for Thamud, We showed and made clear to them the Path of Truth (Islamic Monotheism) through Our Messenger, (i.e. showed them the way of success), but they preferred blindness to guidance, so the Sa'iqah (a destructive awful cry, torment, hit, a thunderbolt) of disgracing torment seized them, because of what they used to earn.

18. And We saved those who believed and used to fear Allah, keep their duty to Him and avoid evil.

19. And (remember) the Day that the enemies of Allah will be gathered to the Fire, so they will be collected there (the first and the last).

20. Till, when they reach it (Hell-fire), their hearing (ears) and their eyes, and their skins will testify against them as to what they used to do.

21. And they will say to their skins, "Why do you testify against us?" They will say: "Allah has caused us to speak, as He causes all things to speak, and He created you the first time, and to Him you are made to return."

22. And you have not been hiding against yourselves, lest your ears, and your eyes, and your skins testify against you, but you thought that Allah knew not much of what you were doing.

23. And that thought of yours which you thought about your Lord, has brought you to destruction, and you have become (this Day) of those utterly lost!

24. Then, if they have patience, yet the Fire will be a home for them, and if they beg for to be excused, yet they are not of those who will ever be excused.

25. And We have assigned them (devils) intimate companions (in this world), who have made fair-seeming to them, what was before them (evil deeds which they were doing in the present worldly life and disbelief in the Reckoning and the Resurrection, etc.) and what was behind them (denial of the matters in the coming life of the Hereafter as regards punishment or reward, etc.). And the Word (i.e. the torment) is justified against them as it was justified against those who were among the previous generations of jinns and men that had passed away before them. Indeed they (all) were the losers.

26. And those who disbelieve say: "Listen not to this Qur'an, and make noise in the midst of its (recitation) that you may overcome."

27. But surely, We shall cause those who disbelieve to taste a severe torment, and certainly, We shall requite them the worst of what they used to do.

28. That is the recompense of the enemies of Allah: The Fire, therein will be for them the eternal home, a (deserving) recompense for that they used to deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.).

29. And those who disbelieve will say: "Our Lord! Show us those among jinns and men who led us astray, we shall crush them under our feet, so that they become the lowest."

30. Verily, those who say: "Our Lord is Allah (Alone)," and then they Istaqamu , on them the angels will descend (at the time of their death) (saying): "Fear not, nor grieve! But receive the glad tidings of Paradise which you have been promised!

31. "We have been your friends in the life of this world and are (so) in the Hereafter. Therein you shall have (all) that your inner-selves desire, and therein you shall have (all) for which you ask for.

32. "An entertainment from (Allah), the Oft-Forgiving, Most Merciful."

33. And who is better in speech than he who [says: "My Lord is Allah (believes in His Oneness)," and then stands straight (acts upon His Order), and] invites (men) to Allah's (Islamic Monotheism), and does righteous deeds, and says: "I am one of the Muslims."

34. The good deed and the evil deed cannot be equal. Repel (the evil) with one which is better (i.e. Allah ordered the faithful believers to be patient at the time of anger, and to excuse those who treat them badly), then verily! he, between whom and you there was enmity, (will become) as though he was a close friend.

35. But none is granted it (the above quality) except those who are patient, and none is granted it except the owner of the great portion (of the happiness in the Hereafter i.e. Paradise and in this world of a high moral character).

36. And if an evil whisper from Shaitan (Satan) tries to turn you away (O Muhammad ) (from doing good, etc.), then seek refuge in Allah. Verily, He is the All-Hearer, the All-Knower.

37. And from among His Signs are the night and the day, and the sun and the moon. Prostrate not to the sun nor to the moon, but prostrate to Allah Who created them, if you (really) worship Him.

38. But if they are too proud (to do so), then there are those who are with your Lord (angels) glorify Him night and day, and never are they tired.

39. And among His Signs (in this), that you see the earth barren, but when We send down water (rain) to it, it is stirred to life and growth (of vegetations). Verily, He Who gives it life, surely, (He) is Able to give life to the dead (on the Day of Resurrection). Indeed! He is Able to do all things.

40. Verily, those who turn away from Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. by attacking, distorting and denying them), are not hidden from Us. Is he who is cast into the Fire better or he who comes secure on the Day of Resurrection? Do what you will. Verily! He is All-Seer of what you do (this is a severe threat to the disbelievers).

41. Verily, those who disbelieved in the Reminder (i.e. the Qur'an) when it came to them (shall receive the punishment). And verily, it is an honourable respected Book (because it is Allah's Speech, and He has protected it from corruption, etc.). (See V.15:9]

42. Falsehood cannot come to it from before it or behind it (it is) sent down by the All-Wise, Worthy of all praise (Allah ÚÒ æ Ìá).

43. Nothing is said to you (O Muhammad ) except what was said to the Messengers before you. Verily, your Lord is the Possessor of forgiveness, and (also) the Possessor of painful punishment.

44. And if We had sent this as a Qur'an in a foreign language other than Arabic, they would have said: "Why are not its Verses explained in detail (in our language)? What! (A Book) not in Arabic and (the Messenger) an Arab?" Say: "It is for those who believe, a guide and a healing. And as for those who disbelieve, there is heaviness (deafness) in their ears, and it (the Qur'an) is blindness for them. They are those who are called from a place far away (so they neither listen nor understand).

45. And indeed We gave Musa (Moses) the Scripture, but dispute arose therein. And had it not been for a Word that went forth before from your Lord, (the torment would have overtaken them) and the matter would have been settled between them. But truly, they are in grave doubt thereto (i.e. about the Qur'an). [Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 15, Page 370]

46. Whosoever does righteous good deed it is for (the benefit of) his ownself, and whosoever does evil, it is against his ownself, and your Lord is not at all unjust to (His) slaves.

47. (The learned men) refer to Him (Alone) the knowledge of the Hour. No fruit comes out of its sheath, nor does a female conceive (within her womb), nor brings forth (young), except by His Knowledge. And on the Day when He will call unto them (polytheists) (saying): "Where are My (so-called) partners (whom you did invent)?" They will say: "We inform You that none of us bears witness to it (that they are Your partners)!"

48. And those whom they used to invoke before will fail them, and they will perceive that they have no place of refuge (from Allah's punishment).

49. Man (the disbeliever) does not get tired of asking good (things from Allah), but if an evil touches him, then he gives up all hope and is lost in despair.

50. And truly, if We give him a taste of mercy from us, after some adversity (severe poverty or disease, etc.) has touched him, he is sure to say: "This is for me (due to my merit), I think not that the Hour will be established. But if I am brought back to my Lord, Surely, there will be for me the best (wealth, etc.) with Him. Then, We verily, will show to the disbelievers what they have done and We shall make them taste a severe torment.

51. And when We show favour to man, he withdraws and turns away, but when evil touches him, then he has recourse to long supplications.

52. Say: "Tell me, if it (the Qur'an) is from Allah, and you disbelieve in it, who is more astray than one who is in opposition far away (from Allah's Right Path and His obedience).

53. We will show them Our Signs in the universe, and in their ownselves, until it becomes manifest to them that this (the Qur'an) is the truth. Is it not sufficient in regard to your Lord that He is a Witness over all things?

54. Verily! They are in doubt concerning the Meeting with their Lord? (i.e. Resurrection after their deaths, and their return to their Lord). Verily! He it is Who is surrounding all things!


Skoči na Forum: