Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
43. Az-Zuhruf – Ukras
#1
Star 
43. Az-Zuhruf – Ukras Mekka – 89 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Tako Mi Knjige jasne,

3. Mi je objavljujemo kao Kur’an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli,

4. a o­n je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.

5. Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?

6. A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

7. i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!

8. Zato smo uništavali o­ne koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.

9. A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, o­ni će, sigurno, reći: “Stvorio ih je Allah!” – Da, Silni i Sveznajući,

10. o­naj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite;

11. o­naj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni;

12. o­naj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,

13. da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: “Hvaljen neka je o­naj koji je dao da nam o­ne služe, mi to sami ne bismo mogli postići,

14. i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!”

15. A o­ni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.

16. Zar da između o­nih koje o­n stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? -

17. a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila o­na koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.

18. Zar o­ne koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?

19. o­ni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su o­ni prisustvovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i o­ni će odgovarati!

20. “Da Milostivi hoće” – govore o­ni -”mi im se ne bismo klanjali.” o­ni o tome ništa ne znaju, o­ni samo lažu.

21. Zar smo im prije Kur’ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?

22. o­ni čak govore: “Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu.”

23. I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da o­ni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: “Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.”

24. “Zar i o­nda” – govorio bi o­n – “kad vam ja donosim bolju od o­ne koju ste od predaka vaših upamtili?” A o­ni bi odgovarali: “Ne vjerujemo mi u o­no što je po vama poslano!”

25. I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali o­ni koji su poslanike u laž ugonili.

26. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: “Nemam ja ništa s o­nima kojima se vi klanjate,

27. ja se klanjam samo o­nome koji me je stvorio, jer će mi o­n, doista, na Pravi put ukazati”-

28. o­n učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.

29. A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.

30. A sada, kada im Istina dolazi, o­ni govore: “Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!”

31. I još kažu: “Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!”

32. Zar o­ni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od o­noga što o­ni gomilaju.

33. A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća o­nih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,

34. i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,

35. i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a o­naj svijet u Gospodara tvoga biće za o­ne koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.

36. o­nome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu o­n nerazdvojni drug postati;

37. o­ni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.

38. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!”

39. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.

40. Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i o­ne koji su u očitoj zabludi?!

41. Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,

42. ili, kad bismo ti htjeli pokazati o­no čime im prijetimo – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.

43. Zato se drži o­noga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu.

44. Kur’an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi.

45. Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.

46. Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i o­n je rekao: “Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!”

47. I pošto im je donio znamenja Naša, o­ni su ih, odjednom, počeli ismijavati.

48. I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.

49. “O ti čarobnjače!” – govorili su o­ni – “zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo, sigurno, Pravim putem poći!”

50. A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.

51. I faraon obznani narodu svome: “O narode moj,” – reče o­n – “zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?

52. I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti?

53. Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?”

54. I o­n zavede narod svoj, pa mu se pokori; o­ni su, doista, bili narod grješni.

55. A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,

56. i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.

57. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su o­ni, zbog toga, zagalamili

58. i rekli: “Da li su bolji naši kumiri ili o­n?” A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su o­ni narod svađalački.

59. o­n je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili,

60. a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas o­ni na Zemlji naslijede;

61. i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,

62. i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta o­n vam je, doista, neprijatelj otvoreni.

63. A kad je Isa očita znamenja donio, o­n je rekao: “Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim o­no oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte,

64. Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!”

65. Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni o­ni koji o Njemu krivo govore!

66. Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a o­ni bezbrižni?

67. Tog Dana će o­ni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti o­ni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:

68. “O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;

69. o­ni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili -

70. uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!”

71. o­ni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.

72. “Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za o­no što ste radili,

73. u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti.”

74. A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,

75. o­na im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.

76. Nismo im nepravedni bili, o­ni su sami sebi nepravdu nanijeli.

77. o­ni će dozivati: “O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!” – a o­n će reći: “Vi ćete tu vječno ostati!”

78. Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.

79. Ako o­ni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.

80. Zar o­ni misle da Mi ne čujemo šta o­ni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.

81. Reci: “Nema Milostivi djeteta, ja prvi to velim!

82. Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, o­naj koji svemirom vlada i koji je iznad o­noga kako Ga o­ni opisuju!”

83. Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,

84. o­n je Bog i na nebu i na Zemlji, o­n je Mudri i Sveznajući!

85. I neka je uzvišen o­naj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, o­n jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!

86. o­ni kojima se o­ni, pored Njega, klanjaju – neće se moći za druge zauzimati; moći će samo o­ni koji Istinu priznaju, o­ni koji znaju.

87. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: “Allah!” Pa kuda se o­nda odmeću?

88. I tako mi Poslanikovih riječi: “Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!” -

89. ti se oprosti od njih i reci: “Ostajte u miru!” – ta sigurno će o­ni zapamtiti!

(Kur’an Časni)
#2
43. Surah Az-Zukhruf (The Gold Adornments)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Ha-Mim.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

2. By the manifest Book (that makes things clear, i.e. this Qur'an).

3. We verily, have made it a Qur'an in Arabic, that you may be able to understand (its meanings and its admonitions).

4. And Verily, it (this Qur'an) is in the Mother of the Book (i.e. Al-Lauh Al-Mahfuz), before Us, indeed Exalted, full of Wisdom.

5. Shall We then (warn you not and) take away the Reminder (this Qur'an) from you, because you are a people Musrifun.

6. And how many a Prophet have We sent amongst the men of old.

7. And never came there a Prophet to them but they used to mock at him.

8. Then We destroyed men stronger (in power) than these, and the example of the ancients has passed away (before them).

9. And indeed if you ask them, "Who has created the heavens and the earth?" They will surely say: "The All-Mighty, the All-Knower created them."

10. Who has made for you the earth like a bed, and has made for you roads therein, in order that you may find your way,

11. And Who sends down water (rain) from the sky in due measure. Then We revive a dead land therewith, and even so you will be brought forth (from the dead),

12. And Who has created all the pairs and has appointed for you ships and cattle on which you ride,

13. In order that you may mount firmly on their backs, and then may remember the Favour of your Lord when you mount thereon, and say: "Glory to Him who has subjected this to us, and we could never have it (by our efforts)."

14. And verily, to Our Lord we indeed are to return!

15. Yet they assign to some of His slaves a share with Him (by pretending that He has children, and considering them as equals or co-partners in worship with Him). Verily, man is indeed a manifest ingrate!

16. Or has He taken daughters out of what He has created, and He has selected for you sons?

17. And if one of them is informed of the news of (the birth of) that which he set forth as a parable to the Most Beneficent (Allah) (i.e. of a girl), his face becomes dark, gloomy, and he is filled with grief!

18. (Do they then like for Allah) a creature who is brought up in adornments (wearing silk and gold ornaments, i.e. women), and in dispute cannot make herself clear?

19. And they make the angels who themselves are slaves to the Most Beneficent (Allah) females. Did they witness their creation? Their evidence will be recorded, and they will be questioned!

20. And they said: "If it had been the Will of the Most Beneficent (Allah), we should not have worshipped them (false deities)." They have no knowledge whatsoever of that. They do nothing but lie!

21. Or have We given them any Book before this (the Qur'an), to which they are holding fast?

22. Nay! They say: "We found our fathers following a certain way and religion, and we guide ourselves by their footsteps."

23. And similarly, We sent not a warner before you (O Muhammad ) to any town (people) but the luxurious ones among them said: "We found our fathers following a certain way and religion, and we will indeed follow their footsteps."

24. (The warner) said: "Even if I bring you better guidance than that which you found your fathers following?" They said: "Verily, We disbelieve in that with which you have been sent."

25. So We took revenge of them, then see what was the end of those who denied (Islamic Monotheism).

26. And (remember) when Ibrahim (Abraham) said to his father and his people: "Verily, I am innocent of what you worship,

27. "Except Him (i.e. I worship none but Allah Alone) Who did create me, and verily, He will guide me."

28. And he made it [i.e. La ilaha ill-Allah (none has the right to be worshipped but Allah Alone)] a Word lasting among his offspring (True Monotheism), that they may turn back (i.e. to repent to Allah or receive admonition).

29. Nay, but I gave (the good things of this life) to these (polytheists) and their fathers to enjoy, till there came to them the truth (the Qur'an), and a Messenger (Muhammad ) making things clear.

30. And when the truth (this Qur'an) came to them, they (the disbelievers in this Qur'an) said: "This is magic, and we disbelieve therein."

31. And they say: "Why is not this Qur'an sent down to some great man of the two towns (Makkah and Ta'if)?"

32. Is it they who would portion out the Mercy of your Lord? It is We Who portion out between them their livelihood in this world, and We raised some of them above others in ranks, so that some may employ others in their work. But the Mercy (Paradise) of your Lord (O Muhammad ) is better than the (wealth of this world) which they amass.

33. And were it not that all mankind would have become of one community (all disbelievers, desiring worldly life only), We would have provided for those who disbelieve in the Most Beneficent (Allah), silver roofs for their houses, and elevators (and stair-ways, etc. of silver) whereby they ascend,

34. And for their houses, doors (of silver), and thrones (of silver) on which they could recline,

35. And adornments of gold. Yet all this (i.e. the roofs, doors, stairs, elevators, thrones etc. of their houses) would have been nothing but an enjoyment of this world. And the Hereafter with your Lord is only for the Muttaqun.

36. And whosoever turns away (blinds himself) from the remembrance of the Most Beneficent (Allah) (i.e. this Qur'an and worship of Allah), We appoint for him Shaitan (Satan - devil) to be a Qarin (an intimate companion) to him.

37. And verily, they (Satans / devils) hinder them from the Path (of Allah), but they think that they are guided aright!

38. Till, when (such a one) comes to Us, he says [to his Qarin (Satan / devil companion)] "Would that between me and you were the distance of the two easts (or the east and west)" a worst (type of) companion (indeed)!

39. It will profit you not this Day (O you who turn away from Allah's remembrance and His worship, etc.) as you did wrong, (and) that you will be sharers (you and your Qarin) in the punishment.

40. Can you (O Muhammad ) make the deaf to hear, or can you guide the blind or him who is in manifest error?

41. And even if We take you (O Muhammad ) away, We shall indeed take vengeance on them.

42. Or (if) We show you that wherewith We threaten them, then verily, We have perfect command over them.

43. So hold you (O Muhammad ) fast to that which is inspired in you. Verily, you are on a Straight Path.

44. And verily, this (the Qur'an) is indeed a Reminder for you (O Muhammad ) and your people (Quraish people, or your followers), and you will be questioned (about it).

45. And ask (O Muhammad ) those of Our Messengers whom We sent before you: "Did We ever appoint aliha (gods) to be worshipped besides the Most Beneficent (Allah)?"

46. And indeed We did send Musa (Moses) with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) to Fir'aun (Pharaoh) and his chiefs (inviting them to Allah's Religion of Islam) He said: "Verily, I am a Messenger of the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)."

47. But when he came to them with Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) behold! They laughed at them.

48. And not an Ayah (sign, etc.) We showed them but it was greater than its fellow, and We seized them with torment, in order that they might turn [from their polytheism to Allah's Religion (Islamic Monotheism)].

49. And they said [to Musa (Moses)]: "O you sorcerer! Invoke your Lord for us according to what He has covenanted with you. Verily, We shall guide ourselves (aright)."

50. But when We removed the torment from them, behold! They broke their covenant (that they will believe if We remove the torment for them).

51. And Fir'aun (Pharaoh) proclaimed among his people, saying: "O my people! Is not mine the dominion of Egypt, and these rivers flowing underneath me. See you not then?

52. "Am I not better than this one [Musa (Moses)], who is Mahin [has no honour nor any respect, and is weak and despicable] and can scarcely express himself clearly?

53. "Why then are not golden bracelets bestowed on him, or angels sent along with him?"

54. Thus he [Fir'aun (Pharaoh)] befooled and misled his people, and they obeyed him. Verily, they were ever a people who were Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

55. So when they angered Us, We punished them, and drowned them all.

56. And We made them a precedent (as a lesson for those coming after them), and an example to later generations.

57. And when the son of Maryam (Mary) is quoted as an example [i.e. 'Iesa (Jesus) is worshipped like their idols), behold! Your people cry aloud (laugh out at the example).

58. And say: "Are our aliha (gods) better or is he ['Iesa (Jesus)]?" They quoted not the above example except for argument. Nay! But they are a quarrelsome people. [(See VV. 21:97-101) - The Qur'an.]

59. He ['Iesa (Jesus)] was not more than a slave. We granted Our Favour to him, and We made him an example to the Children of Israel (i.e. his creation without a father).

60. And if it were Our Will, We would have [destroyed you (mankind) all, and] made angels to replace you on the earth. [Tafsir At-Tabari, Vol:25, Page 89].

61. And he ['Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary)] shall be a known sign for (the coming of) the Hour (Day of Resurrection) [i.e. 'Iesa's (Jesus) descent on the earth] . Therefore have no doubt concerning it (i.e. the Day of Resurrection). And follow Me (Allah) (i.e. be obedient to Allah and do what He orders you to do, O mankind)! This is the Straight Path (of Islamic Monotheism, leading to Allah and to His Paradise).

62. And let not Shaitan (Satan) hinder you (from the right religion, i.e. Islamic Monotheism), Verily, he (Satan) to you is a plain enemy.

63. And when 'Iesa (Jesus) came with (Our) clear Proofs, he said: "I have come to you with Al-Hikmah (Prophethood), and in order to make clear to you some of the (points) in which you differ, therefore fear Allah and obey me,

64. "Verily, Allah! He is my Lord (God) and your Lord (God). So worship Him (Alone). This is the (only) Straight Path (i.e. Allah's religion of true Islamic Monotheism)."

65. But the sects from among themselves differed. So woe to those who do wrong (by ascribing things to 'Iesa (Jesus) that are not true) from the torment of a painful Day (i.e. the Day of Resurrection)!

66. Do they only wait for the Hour that it shall come upon them suddenly, while they perceive not?

67. Friends on that Day will be foes one to another except Al-Muttaqun (pious - see V.2:2).

68. (It will be said to the true believers of Islamic Monotheism): My worshippers! No fear shall be on you this Day, nor shall you grieve,

69. (You) who believed in Our Ayat (proofs, verses, lessons, signs, revelations, etc.) and were Muslims (i.e. who submit totally to Allah's Will, and believe in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism).

70. Enter Paradise, you and your wives, in happiness.

71. Trays of gold and cups will be passed round them, (there will be) therein all that the one's inner-selves could desire, all that the eyes could delight in, and you will abide therein forever.

72. This is the Paradise which you have been made to inherit because of your deeds which you used to do (in the life of the world).

73. Therein for you will be fruits in plenty, of which you will eat (as you desire).

74. Verily, the Mujrimun (criminals, sinners, disbelievers, etc.) will be in the torment of Hell to abide therein forever.

75. (The torment) will not be lightened for them, and they will be plunged into destruction with deep regrets, sorrows and in despair therein.

76. We wronged them not, but they were the Zalimun (polytheists, wrong-doers, etc.).

77. And they will cry: "O Malik (Keeper of Hell)! Let your Lord make an end of us." He will say: "Verily you shall abide forever."

78. Indeed We have brought the truth (Muhammad with the Qur'an), to you, but most of you have a hatred for the truth.

79. Or have they plotted some plan? Then We too are planning.

80. Or do they think that We hear not their secrets and their private counsel? (Yes We do) and Our Messengers (appointed angels in charge of mankind) are by them, to record.

81. Say (O Muhammad ): "If the Most Beneficent (Allah) had a son (or children as you pretend), then I am the first of Allah's worshippers [who deny and refute this claim of yours (and the first to believe in Allah Alone and testify that He has no children)]." [Tafsir At-Tabari].

82. Glorified be the Lord of the heavens and the earth, the Lord of the Throne! Exalted be He from all that they ascribe (to Him).

83. So leave them (alone) to speak nonsense and play until they meet the Day of theirs, which they have been promised.

84. It is He (Allah) Who is the only Ilah (God to be worshipped) in the heaven and the only Ilah (God to be worshipped) on the earth. And He is the All-Wise, the All-Knower.

85. And blessed be He to Whom belongs the kingdom of the heavens and the earth, and all that is between them, and with Whom is the knowledge of the Hour, and to Whom you (all) will be returned.

86. And those whom they invoke instead of Him have no power of intercession; except those who bear witness to the truth (i.e. believed in the Oneness of Allah, and obeyed His Orders), and they know (the facts about the Oneness of Allah) .

87. And if you ask them who created them, they will surely say: "Allah". How then are they turned away (from the worship of Allah, Who created them)?

88. (Allah has knowledge) of (Prophet Muhammad's) saying: "O my Lord! Verily, these are a people who believe not!"

89. So turn away from them (O Muhammad ), and say: Salam (peace)! But they will come to know.
#3
Az–Zuhruf (43) – Ukras…

سورة الزخرف

Mekka – 89 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

( بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ )

1. Ha-mim.

حم

2. Tako Mi Knjige jasne,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

3. Mi je objavljujemo kao Kur’an na arapskom jeziku, da biste razumjeli,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

4. a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

5. Zar da odustanemo da vas opominjeno zato što svaku mjeru zla prelazite?

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ

6. A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ

7. i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

8. Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ

9. A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će sigurno reći: “Stvorio ih je Allah!” – Da, Silni i Sveznajući,

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

10. Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite;

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

11. Onaj koji s naba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele- tako ćete i vi biti oživljeni; –

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

12. Onaj koji stvara stvoranja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

13. da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: “Hvaljen neka je Onaj koji ja dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

14. i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti!”

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

15. A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik.

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ

16. Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ

17. a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila ona koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

18. Zar one koje u ukrasima rastu i koje su prepirci bespomoćne?

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

19. Oni meleke koji su robovi Milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni prisustovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

20. “Da Milostivi hoće” – govore oni -,”mi im se ne bismo klanjali.” Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.

وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

21. Zar smo im prije Kur’ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

22. Oni čak govore: “Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na pravom putu.”

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

23. I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: “Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.”

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

24. “Zar i onda” – govorio bi on – “kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?” A oni bi odgovarali: “Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!”

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ

25. I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

26. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: “Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ

27. ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na pravi put ukazati”, –

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

28. On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

29. A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى جَاءهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

30. A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: “Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!”

وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ

31. I još kažu: “Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!”

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

32. Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

33. A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

34. i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ

35. i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.

وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

36. Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

37. oni će ih od pravog puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na pravom putu.

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

38. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!”

حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

39. Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

40. Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

41. Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ

42. ili, kad bismo htjeli da ti pokažemo ono čime im prijetimo, – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ

43. Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na pravom putu.

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

44. Kur’an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi.

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

45. Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

46. Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: “Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!”

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

47. I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati.

فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ

48. I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

49. “O ti čarobnjače!” – govorili su oni – “zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo sigurno pravim putem poći!”

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ

50. A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

51. I faraon obznani narodu svome: “O narode moj,” – reče on – “zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, – shvaćate li?

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

52. I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije da govori?

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ

53. Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?”

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

54. I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grešni.

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

55. A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

56. i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

57. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

58. i rekli; “Da li su bolji naši kumiri ili on?” A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.

وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

59. On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili, –

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

60. a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede; –

وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

61. i Kur’an je predznak za Smak svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je pravi put,

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

62. i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

63. A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: “Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte,

وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

64. Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je pravi put!”

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

65. Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

66. Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

67. Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti ono koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:

الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

68. “O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ

69. oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili –

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

70. uđite u džennet, vi i žene vaše, radosni!”

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ

71. Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

72. “Eto, to je džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

73. u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti.”

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

74. A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

75. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

76. Nismo in nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

77. Oni će dozivati: “O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!” – a On će reći: “Vi ćete tu vječno ostati!”

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

78. Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

79. Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

80. Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se međusobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

81. Reci; “Kad bi Milostivi imao sina, ja bi se prvi klanjao!

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

82. Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!”

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

83. Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

84. On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

85. I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

86. Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju – neće moći da se za druge zauzimaju; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

87. A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: “Allah!” Pa kuda se onda odmeću?

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

88. I tako mi Poslanikovih riječi: “Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!”

وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ

89. ti se oprosti od njih i reci: “Ostajte u miru!” – ta sigurno će oni zapamtiti!

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ


Skoči na Forum: