Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
44. Ad-Duhan – Dim
#1
Star 
44. Ad-Duhan – Dim Mekka – 59 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Tako Mi Knjige jasne,

3. Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo -

4. u kojoj se svaki mudri posao riješi

5. po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike

6. kao milost Gospodara tvoga – o­n, uistinu, sve čuje i sve zna,

7. Gospodara nebesa i Zemlje i o­noga što je između njih – ako čvrsto vjerujete,

8. drugog boga osim Njega nema; o­n život i smrt daje, Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!

9. Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,

10. zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim

11. koji će ljude prekriti. “Ovo je neizdržljiva patnja!

12. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!”

13. A kako će o­ni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik

14. od koga o­ni glave okreću i govore: “Poučeni – umno poremećeni!”

15. Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;

16. ali o­nog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.

17. Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:

18. “Ispunite prema meni o­no što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,

19. i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,

20. i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me ne kamenujete,

21. a ako mi ne vjerujete, o­nda me na miru ostavite!”

22. I o­n pozva u pomoć Gospodara svoga: “Ovo je, doista, narod nevjernički!” -

23. “Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći

24. i ostavi more nek miruje, o­ni su vojska koja će, zaista, potopljena biti.”

25. I koliko ostaviše bašča i izvora,

26. i njiva zasijanih i dvorova divnih,

27. i zadovoljstava koja su u radosti provodili! -

28. Tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili -

29. ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,

30. a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili

31. od faraona – o­n je bio gord, jedan od o­nih koji su u zlu svaku mjeru prevršili -

32. i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,

33. i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali

34. A ovi, doista, govore:

35. “Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;

36. pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!”

37. Da li su silniji o­ni ili narod Tubba’ i o­ni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.

38. Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i o­no što je između njih da bismo se igrali.

39. Mi smi ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.

40. Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,

41. Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,

42. moći će samo o­ni kojima se Allah smiluje, jer – o­n je, uistinu, silan i milostiv.

43. Drvo Zekkum

44. biće hrana grješniku,

45. u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,

46. kao što voda kada ključa vri.

47. “Ščepajte ga i usred ognja odvucite,

48. a zatim mu, za kaznu, na glavu ključavu vodu izljevajte!”

49. “Okušaj, ta ti si, uistinu, ’moćni’ i ’poštovani’,

50. ovo je, zaista, o­no u što ste sumnjali!”

51. A o­ni koji su se Allaha bojali, o­ni će na sigurnu mjestu biti,

52. usred bašči i izvora,

53. u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.

54. Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.

55. U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti;

56. u njima, poslije o­ne prve smrti, smrt više neće okusiti i o­n će ih patnje u ognju sačuvati,

57. blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!

58. A Kur’an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi o­ni pouku primili,

59. zato čekaj, i o­ni će čekati!

(Kur’an Časni)
#2
44. Surah Ad-Dukhan (The Smoke)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Ha-Mim.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an and none but Allah (Alone) knows their meanings].

2. By the manifest Book (this Qur'an) that makes things clear,

3. We sent it (this Qur'an) down on a blessed night [(i.e. night of Qadr, Surah No: 97) in the month of Ramadan,, the 9th month of the Islamic calendar]. Verily, We are ever warning [mankind that Our Torment will reach those who disbelieve in Our Oneness of Lordship and in Our Oneness of worship].

4. Therein (that night) is decreed every matter of ordainments .

5. Amran (i.e. a Command or this Qur'an or the Decree of every matter) from Us. Verily, We are ever sending (the Messengers),

6. (As) a Mercy from your Lord. Verily! He is the All-Hearer, the All-Knower.

7. The Lord of the heavens and the earth and all that is between them, if you (but) have a faith with certainty.

8. La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He). It is He Who gives life and causes death, your Lord and the Lord of your fore-fathers.

9. Nay! They play in doubt.

10. Then wait you for the Day when the sky will bring forth a visible smoke.

11. Covering the people, this is a painful torment.

12. (They will say): "Our Lord! Remove the torment from us, really we shall become believers!"

13. How can there be for them an admonition (at the time when the torment has reached them), when a Messenger explaining things clearly has already come to them.

14. Then they had turned away from him (Messenger Muhammad ) and said: "One (Muhammad ) taught (by a human being), a madman!"

15. Verily, We shall remove the torment for a while. Verily! You will revert.

16. On the Day when We shall seize you with the greatest grasp. Verily, We will exact retribution.

17. And indeed We tried before them Fir'aun's (Pharaoh) people, when there came to them a noble Messenger [i.e. Musa (Moses)],

18. Saying: "Restore to me the slaves of Allah (i.e. the Children of Israel). Verily! I am to you a Messenger worthy of all trust,

19. "And exalt not (yourselves) against Allah. Truly, I have come to you with a manifest authority.

20. "And truly, I seek refuge in my Lord and your Lord, lest you stone me (or call me a sorcerer or kill me).

21. "But if you believe me not, then keep away from me and leave me alone."

22. (But they were aggressive), so he [Musa (Moses)] called upon his Lord (saying): "These are indeed the people who are Mujrimun (disbelievers, polytheists, sinners, criminals, etc.)."

23. (Allah said): "Depart you with My slaves by night. Surely, you will be pursued.

24. "And leave the sea as it is (quiet and divided). Verily, They are a host to be drowned."

25. How many of gardens and springs do they [Fir'aun's (Pharaoh) people] left.

26. And green crops (fields etc.) and goodly places,

27. And comforts of life wherein they used to take delight!

28. Thus (it was)! And We made other people inherit them (i.e. We made the Children of Israel to inherit the kingdom of Egypt).

29. And the heavens and the earth wept not for them , nor were they given a respite.

30. And indeed We saved the Children of Israel from the humiliating torment,

31. From Fir'aun (Pharaoh); Verily! He was arrogant and was of the Musrifun (those who transgress beyond bound in spending and other things and commit great sins).

32. And We chose them (the Children of Israel) above the 'Alamin (mankind, and jinns) [during the time of Musa (Moses)] with knowledge,

33. And granted them signs in which there was a plain trial.

34. Verily, these (Quraish) people are saying:

35. "There is nothing but our first death, and we shall not be resurrected.

36. "Then bring back our fore-fathers, if you speak the truth!"

37. Are they better or the people of Tubba' and those before them? We destroyed them because they were indeed Mujrimun (disbelievers, polytheists, sinners, criminals, etc.).

38. And We created not the heavens and the earth, and all that is between them, for mere play,

39. We created them not except with truth (i.e. to examine and test those who are obedient and those who are disobedient and then reward the obedient ones and punish the disobedient ones), but most of them know not.

40. Verily, the Day of Judgement (when Allah will judge between the creatures) is the time appointed for all of them,

41. The Day when Maulan (a near relative) cannot avail Maulan (a near relative) in aught, and no help can they receive,

42. Except him on whom Allah has Mercy. Verily, He is the All-Mighty, the Most Merciful.

43. Verily, the tree of Zaqqum,

44. Will be the food of the sinners,

45. Like boiling oil, it will boil in the bellies,

46. Like the boiling of scalding water.

47. (It will be said) "Seize him and drag him into the midst of blazing Fire,

48. "Then pour over his head the torment of boiling water,

49. "Taste you (this)! Verily, you were (pretending to be) the mighty, the generous!

50. "Verily! This is that whereof you used to doubt!"

51. Verily! The Muttaqun (pious - see V.2:2), will be in place of Security (Paradise).

52. Among Gardens and Springs;

53. Dressed in fine silk and (also) in thick silk, facing each other,

54. So (it will be), and We shall marry them to Houris (female fair ones) with wide, lovely eyes.

55. They will call therein for every kind of fruit in peace and security;

56. They will never taste death therein except the first death (of this world), and He will save them from the torment of the blazing Fire,

57. As a Bounty from your Lord! That will be the supreme success!

58. Certainly, We have made this (Qur'an) easy in your tongue, in order that they may remember.

59. Wait then (O Muhammad ); Verily, they (too) are waiting.


Skoči na Forum: