Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
45. Al-Gatiya – Oni koji kleče
#1
Star 
45. Al-Gatiya – Oni koji kleče Mekka – 37 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

3. Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za o­ne koji vjeruju;

4. i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto ubijeđeni;

5. i smjena noći i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti.

6. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje će – ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove o­ni vjerovati?

7. Teško svakom lašcu, velikom grješniku!

8. o­n čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije – njemu patnju neizdrživu navijesti!

9. A kad sazna za neke Naše ajete, o­n im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.

10. Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti o­no što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili; njih čeka muka golema.

11. Ovaj Kur’an je prava uputa, a o­ne koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka patnja nesnosna.

12. Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.

13. I daje vam da se koristite o­nim što je na nebesima i o­nim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.

14. Reci vjernicima da oproste o­nima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će o­n nagraditi ljude za o­no što su radili.

15. o­naj koji čini dobro – sebi ga čini, a o­naj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.

16. Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli,

17. i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a o­ni su se podvojili baš o­nda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu, sigurno, presuditi o o­nome oko čega su se razišli.

18. A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima o­nih koji ne znaju,

19. jer te o­ni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti o­ne koji Ga se boje i grijeha klone.

20. Ovaj Kur’an je putokaz ljudima i uputstvo i milost o­nima koji čvrsto vjeruju.

21. Misle li o­ni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa o­nima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!

22. A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema o­nome što je zaslužio, nikome neće biti učinjeno nažao.

23. Reci ti Meni ko će uputiti o­noga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, o­noga koga je Allah, znajući ga, u zabudi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na Pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?

24. “Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi” – govore o­ni. A o­ni o tome baš ništa ne znaju, o­ni samo nagađaju.

25. A kad im se ajeti Naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju: “Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite.”

26. Reci: “Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna.”

27. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi Čas oživljenja, o­ni koji su laži slijedili biće izgubljeni.

28. I vidjećeš sve narode kako na koljenima kleče; svaki narod biće prozvan prema svojoj Knjizi: “Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!

29. Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.”

30. o­ne koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u Džennet Svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti.

31. A o­nima koji nisu vjerovali: “Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali.

32. Kad se govorilo: ’Allahovo obećanje je, zaista, istina i u Čas oživljenja nema nimalo sumnje!’ – vi ste govorili: ’Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo ubijeđeni’”;

33. i ukazaće im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti o­no čemu su se rugali,

34. i reći će se: “Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš Dan doživjeti, vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći

35. zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo.” Od toga Dana ih iz Džehennema niko neće izvući niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha.

36. Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!

37. Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, o­n je Silni i Mudri!

(Kur’an Časni)
#2
45. Surah Al-Jathiyah (The Kneeling)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Ha-Mim.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an and none but Allah (Alone) knows their meanings].

2. The revelation of the Book (this Qur'an) is from Allah, the All-Mighty, the All-Wise.

3. Verily, in the heavens and the earth are signs for the believers.

4. And in your creation, and what He scattered (through the earth) of moving (living) creatures are signs for people who have Faith with certainty.

5. And in the alternation of night and day, and the provision (rain) that Allah sends down from the sky, and revives therewith the earth after its death, and in the turning about of the winds (i.e. sometimes towards the east or north, and sometimes towards the south or west etc., sometimes bringing glad tidings of rain etc., and sometimes bringing the torment), are signs for a people who understand.

6. These are the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, revelations, etc.) of Allah, which We recite to you (O Muhammad ) with truth. Then in which speech after Allah and His Ayat will they believe?

7. Woe to every sinful liar,

8. Who hears the Verses of Allah (being) recited to him, yet persists with pride as if he heard them not. So announce to him a painful torment!

9. And when he learns something of Our Verses (this Qur'an), he makes them a jest. For such there will be a humiliating torment.

10. In front of them there is Hell, and that which they have earned will be of no profit to them, nor (will be of any profit to them) those whom they have taken as Auliya' (protectors, helpers, etc.) besides Allah. And theirs will be a great torment.

11. This (Qur'an) is a guidance. And those who disbelieve in the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of their Lord, for them there is a painful torment of Rijz (a severe kind of punishment).

12. Allah it is He Who has subjected to you the sea, that ships may sail through it by His Command, and that you may seek of His Bounty, and that you may be thankful,

13. And has subjected to you all that is in the heavens and all that is in the earth; it is all as a favour and kindness from Him. Verily, in it are signs for a people who think deeply.

14. Say (O Muhammad ) to the believers to forgive those who (harm them and) hope not for the Days of Allah (i.e. His Recompense), that He may recompense people according to what they have earned (i.e. to punish these disbelievers, who harm the believers).

15. Whosoever does a good deed, it is for his ownself, and whosoever does evil, it is against (his ownself). Then to your Lord you will be made to return.

16. And indeed We gave the Children of Israel the Scripture, and the understanding of the Scripture and its laws, and the Prophethood; and provided them with good things, and preferred them above the 'Alamin (mankind and jinns) (of their time, during that period),

17. And gave them clear proofs in matters [by revealing to them the Taurat (Torah)]. And they differed not until after the knowledge came to them, through envy among themselves. Verily, Your Lord will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they used to differ.

18. Then We have put you (O Muhammad ) on a plain way of (Our) commandment [like the one which We commanded Our Messengers before you (i.e. legal ways and laws of the Islamic Monotheism)]. So follow you that (Islamic Monotheism and its laws), and follow not the desires of those who know not. [Tafsir At-Tabari Vol. 25, Page 146].

19. Verily, they can avail you nothing against Allah (if He wants to punish you). Verily, the Zalimun (polytheists, wrong-doers, etc.) are Auliya' (protectors, helpers, etc.) to one another, but Allah is the Wali (Helper, Protector, etc.) of the Muttaqun (pious - see V.2:2).

20. This (Qur'an) is a clear insight and evidence for mankind, and a guidance and a mercy for people who have Faith with certainty .

21. Or do those who earn evil deeds think that We shall hold them equal with those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, in their present life and after their death? Worst is the judgement that they make.

22. And Allah has created the heavens and the earth with truth, in order that each person may be recompensed what he has earned, and they will not be wronged .

23. Have you seen him who takes his own lust (vain desires) as his ilah (god), and Allah knowing (him as such), left him astray, and sealed his hearing and his heart, and put a cover on his sight. Who then will guide him after Allah? Will you not then remember?

24. And they say: "There is nothing but our life of this world, we die and we live and nothing destroys us except Ad-Dahr (the time). And they have no knowledge of it, they only conjecture.

25. And when Our Clear Verses are recited to them, their argument is no other than that they say: "Bring back our (dead) fathers, if you are truthful!"

26. Say (to them): "Allah gives you life, then causes you to die, then He will assemble you on the Day of Resurrection about which there is no doubt. But most of mankind know not."

27. And to Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth. And on the Day that the Hour will be established, on that Day the followers of falsehood (polytheists, disbelievers, worshippers of false deities, etc.) shall lose (everything).

28. And you will see each nation humbled to their knees (kneeling), each nation will be called to its Record (of deeds). This Day you shall be recompensed for what you used to do.

29. This Our Record speaks about you with truth. Verily, We were recording what you used to do (i.e. Our angels used to record your deeds).

30. Then, as for those who believed (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and did righteous good deeds, their Lord will admit them to His Mercy. That will be the evident success.

31. But as for those who disbelieved (it will be said to them): "Were not Our Verses recited to you? But you were proud, and you were a people who were Mujrimun (polytheists, disbelievers, sinners, criminals)."

32. And when it was said: "Verily! Allah's Promise is the truth, and there is no doubt about the coming of the Hour," you said; "We know not what is the Hour, we do not think it but as a conjecture, and we have no firm convincing belief (therein)."

33. And the evil of what they did will appear to them, and they will be completely encircled by that which they used to mock at!

34. And it will be said: "This Day We will forget you as you forgot the Meeting of this Day of yours. And your abode is the Fire, and there is none to help you."

35. This, because you took the revelations of Allah (this Qur'an) in mockery, and the life of the world deceived you. So this Day, they shall not be taken out from there (Hell), nor shall they be Yusta'tabun (i.e. they shall not return to the worldly life, so that they repent to Allah, and beg His Pardon for their sins).

36. So all the praises and thanks are to Allah, the Lord of the heavens and the Lord of the earth, and the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists).

37. And His (Alone) is the Majesty in the heavens and the earth, and He is the All-Mighty, the All-Wise.


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Star 100. Al-’Adiyat – Oni koji jure Boots 1 694 19-11-2022.09:27
Poslednja Poruka: Media
Star 83. Al-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju Boots 1 626 19-11-2022.07:50
Poslednja Poruka: Media
Star 79. An-Nazi’at – Oni koji čupaju Boots 1 790 19-11-2022.00:58
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: