Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
46. Al-Ahqaf – Ahkaf
#1
Star 
46. Al-Ahqaf – Ahkaf Mekka – 35 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

3. Mi smo nebesa i Zemlju i o­no što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od o­noga čime im se prijeti.

4. Reci: “Kažite vi meni ili pokažite mi šta su stvorili na Zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima o­ni kojima se vi, pored Allaha, klanjate? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite.”

5. Ko je u većoj zabludi od o­nih koji se, umjesto Allahu, klanjaju o­nima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni.

6. Kada ljudi budu sabrani, o­ni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali.

7. A kad se ovima Naši jasni ajeti kazuju, o­nda o­ni koji ne vjeruju govore o Istini čim im dođe: “Ovo je prava čarolija!”

8. Zar o­ni da govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa, ako ga izmišljam, vi mene od kazne Allahove nećete moći odbraniti; o­n dobro zna što o Kur’anu govorite. o­n je dovoljan svjedok i meni i vama; o­n prašta i samilostan je.”

9. Reci: “Ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama; ja slijedim samo o­no što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem.”

10. Reci: “Kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur’an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i o­n od Allaha, pa o­n povjerovao, a vi se uzoholili.” Allah, zaista, neće ukazati na Pravi put narodu koji sebi nepravdu čini.

11. I govore nevjernici o vjernicima: “Da je kakvo dobro, nas o­ni u tome ne bi pretekli.” A kako pomoću njega Pravi put nisu našli, sigurno će reći: “Ovo je još davna izmišljotina.”

12. Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njega. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula o­ne koji rade zlo i da bi obradovala o­ne koji čine dobro.

13. o­ni koji govore: “Naš Gospodar je Allah!” – i istraju na Pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju!

14. o­ni će stanovnici Dženneta biti, i u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za o­no što su radili.

15. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, o­n rekne: “Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.”

16. Eto, od takvih ćemo Mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći; od stanovnika Dženneta će o­ni biti, istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti.

17. A o­naj koji roditeljima svojim kaže: “Ih, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali!” – a o­ni, zazivajući Allaha u pomoć, govore: “Teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se, doista, obistiniti!” o­n odgovara: “To su izmišljotine naroda drevnih!”

18. Na takvima se treba ispuniti Riječ rečena o narodima: džinima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer – o­ni su, zaista, nastradali.

19. Za sve će biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da ih nagradi ili kazni za djela njihova – nepravda im se neće učiniti.

20. A na Dan kad o­ni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: “Vi ste u svome životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bićete kažnjeni zato što ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste raskalašeni bili.”

21. I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao – a bilo je i prije njega i poslije njega poslanika: “Klanjajte se samo Allahu, ja, zaista, strahujem da ćete biti u mukama na Velikome danu!” -

22. o­ni su odgovarali: “Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš. Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš!” -

23. “Samo Allah zna kad će to biti!” – o­n bi govorio – “ja vam kazujem o­no što mi se objavljuje, a vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao.”

24. I kad ugledaše na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: “Ovaj nam oblak kišu donosi!” – “Ne, to je o­no što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi,

25. koji, voljom Gospodara svoga, sve ruši.” I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod grješni.

26. Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali; i sluh i vid i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov ni vid njihov ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali – i sa svih strana ih je okružilo o­no čemu su se ismijavali.

27. Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bi li se pokajali.

28. A zašto im nisu pomogli o­ni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali, njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži.

29. Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, kada dođoše da ga čuju, o­ni rekoše: “Pst!” A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju.

30. “O narode naš,” – govorili su – “mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i o­ne prije nje, i koja ka istini i na Pravi put upućuje.

31. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, o­n će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi!”

32. A o­ni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega zaštitnika neće naći. o­ni su u velikoj zabludi.

33. Zar ne znaju da je Allah – koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji nije, stvarajući ih, iznemogao – kadar da oživi mrtve? Jeste, o­n sve može.

34. A na Dan kad o­ni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: “Zar ovo nije istina?” – odgovoriće: “Jest, Gospodara nam našeg!” “E pa iskusite patnju” – reći će o­n – “jer ste stalno poricali.”

35. Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe! A o­noga Dana kada dožive o­no čime im se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta! A zar će ko drugi biti uništen do narod raskalašeni!

(Kur’an Časni)
#2
46. Surah Al-Ahqaf (The Curved Sand-hills)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Ha-Mim.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an, and none but Allah (Alone) knows their meanings].

2. The revelation of the Book (this Qur'an) is from Allah, the All-Mighty, the All-Wise.

3. We created not the heavens and the earth and all that is between them except with truth, and for an appointed term. But those who disbelieve turn away from that whereof they are warned.

4. Say (O Muhammad to these pagans): "Think! All that you invoke besides Allah show me! What have they created of the earth? Or have they a share in (the creation of) the heavens? Bring me a Book (revealed before this), or some trace of knowledge (in support of your claims), if you are truthful!"

5. And who is more astray than one who calls (invokes) besides Allah, such as will not answer him till the Day of Resurrection, and who are (even) unaware of their calls (invocations) to them?

6. And when mankind are gathered (on the Day of Resurrection), they (false deities) will become enemies for them and will deny their worshipping.

7. And when Our Clear Verses are recited to them, the disbelievers say of the truth (this Qur'an), when it reaches them: "This is plain magic!"

8. Or say they: "He (Muhammad ) has fabricated it." Say: "If I have fabricated it, still you have no power to support me against Allah. He knows best of what you say among yourselves concerning it (i.e. this Qur'an)! Sufficient is He for a witness between me and you! And He is the Oft-Forgiving, the Most Merciful."

9. Say (O Muhammad ):"I am not a new thing among the Messengers (of Allah) (i.e. I am not the first Messenger) nor do I know what will be done with me or with you. I only follow that which is revealed to me, and I am but a plain warner."

10. Say: "Tell me! If this (Qur'an) is from Allah, and you deny it, and a witness from among the Children of Israel ('Abdullah bin Salam ) testifies that this Qur'an is from Allah [like the Taurat (Torah)], so he believed (embraced Islam) while you are too proud (to believe)." Verily! Allah guides not the people who are Zalimun (polytheists, disbelievers and wrong-doing).

11. And those who disbelieve (strong and wealthy) say of those who believe (weak and poor): "Had it (Islamic Monotheism to which Muhammad is inviting mankind) been a good thing, they (weak and poor) would not have preceded us thereto!" And when they have not let themselves be guided by it (this Qur'an), they say: "This is an ancient lie!"

12. And before this was the Scripture of Musa (Moses) as a guide and a mercy. And this is a confirming Book (the Qur'an) in the Arabic language, to warn those who do wrong, and as glad tidings to the Muhsinun (good-doers - see V.2:112).

13. Verily, those who say: "Our Lord is (only) Allah," and thereafter Istaqamu (i.e. stood firm and straight on the Islamic Faith of Monotheism by abstaining from all kinds of sins and evil deeds which Allah has forbidden and by performing all kinds of good deeds which He has ordained), on them shall be no fear, nor shall they grieve.

14. Such shall be the dwellers of Paradise, abiding therein (forever), a reward for what they used to do.

15. And We have enjoined on man to be dutiful and kind to his parents. His mother bears him with hardship and she brings him forth with hardship, and the bearing of him, and the weaning of him is thirty (30) months, till when he attains full strength and reaches forty years, he says: "My Lord! Grant me the power and ability that I may be grateful for Your Favour which You have bestowed upon me and upon my parents, and that I may do righteous good deeds, such as please You, and make my off-spring good. Truly, I have turned to You in repentance, and truly, I am one of the Muslims (submitting to Your Will)."

16. They are those from whom We shall accept the best of their deeds and overlook their evil deeds. (They shall be) among the dwellers of Paradise, a promise of truth, which they have been promised.

17. But he who says to his parents: "Fie upon you both! Do you hold out the promise to me that I shall be raised up (again) when generations before me have passed away (without rising)?" While they (father and mother) invoke Allah for help (and rebuke their son): "Woe to you! Believe! Verily, the Promise of Allah is true." But he says: "This is nothing but the tales of the ancient."

18. They are those against whom the Word (of torment) is justified among the previous generations of jinns and mankind that have passed away. Verily! They are ever the losers.

19. And for all, there will be degrees according to that which they did, that He (Allah) may recompense them in full for their deeds. And they will not be wronged.

20. On the Day when those who disbelieve (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) will be exposed to the Fire (it will be said): "You received your good things in the life of the world, and you took your pleasure therein. Now this Day you shall be recompensed with a torment of humiliation, because you were arrogant in the land without a right, and because you used to rebel and disobey (Allah).

21. And remember (Hud) the brother of 'Ad, when he warned his people in Al-Ahqaf (the curved sand-hills in the southern part of Arabian Peninsula). And surely, there have passed away warners before him and after him (saying): "Worship none but Allah; truly, I fear for you the torment of a mighty Day."

22. They said: "Have you come to turn us away from our aliha (gods)? Then bring us that with which you threaten us, if you are one of the truthful!"

23. He said: "The knowledge (of the time of its coming) is with Allah only, and I convey to you that wherewith I have been sent, but I see that you are a people given to ignorance!"

24. Then, when they saw it as a dense cloud coming towards their valleys, they said: "This is a cloud bringing us rain!" Nay, but it is that (torment) which you were asking to be hastened! a wind wherein is a painful torment!

25. Destroying everything by the Command of its Lord! So they became such that nothing could be seen except their dwellings! Thus do We recompense the people who are Mujrimun (polytheists, disbelievers, sinners, etc.)!

26. And indeed We had firmly established them with that wherewith We have not established you (O Quraish)! And We had assigned them the (faculties of) hearing (ears), seeing (eyes), and hearts, but their hearing (ears), seeing (eyes), and their hearts availed them nothing since they used to deny the Ayat (Allah's Prophets and their Prophethood, proofs, evidences, verses, signs, revelations, etc.) of Allah, and they were completely encircled by that which they used to mock at!

27. And indeed We have destroyed towns (populations) round about you, and We have (repeatedly) shown (them) the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) in various ways that they might return (to the truth and believe in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism).

28. Then why did those whom they had taken for aliha (gods) besides Allah, as a way of approach (to Allah) not help them? Nay, but they vanished completely from them (when there came the torment). And that was their lie, and their inventions which they had been inventing (before their destruction).

29. And (remember) when We sent towards you (Muhammad ) Nafran (three to ten persons) of the jinns, (quietly) listening to the Qur'an, when they stood in the presence thereof, they said: "Listen in silence!" And when it was finished, they returned to their people, as warners.

30. They said: "O our people! Verily! We have heard a Book (this Qur'an) sent down after Musa (Moses), confirming what came before it, it guides to the truth and to a Straight Path (i.e. Islam).

31. O our people! Respond (with obedience) to Allah's Caller (i.e. Allah's Messenger Muhammad ), and believe in him (i.e. believe in that which Muhammad has brought from Allah and follow him). He (Allah) will forgive you of your sins, and will save you from a painful torment (i.e. Hell-fire) .

32. And whosoever does not respond to Allah's Caller, he cannot escape on earth, and there will be no Auliya' (protectors) for him besides Allah (from Allah's Punishment). Those are in manifest error.

33. Do they not see that Allah, Who created the heavens and the earth, and was not wearied by their creation, is Able to give life to the dead? Yes, He surely is Able to do all things.

34. And on the Day when those who disbelieve will be exposed to the Fire (it will be said to them): "Is this not the truth?" They will say: "Yes, By our Lord!" He will say: "Then taste the torment, because you used to disbelieve!"

35. Therefore be patient (O Muhammad ) as did the Messengers of strong will and be in no haste about them (disbelievers). On the Day when they will see that (torment) with which they are promised (i.e. threatened, it will be) as if they had not stayed more than an hour in a single day. (O mankind! This Qur'an is sufficient as) a clear Message (or proclamation to save yourself from destruction). But shall any be destroyed except the people who are Al-Fasiqun (the rebellious, disobedient to Allah).


Skoči na Forum: