Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
48. Al-Fath – Pobjeda
#1
Star 
48. Al-Fath – Pobjeda Medina – 29 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu

2. da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio

3. i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.

4. o­n uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju – a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je -

5. da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh -

6. i da bi kaznio licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje koji o Allahu zlo misle – neka zlo njih snađe! Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio na Džehennem, a grozno je o­n boravište!

7. Allahove su vojske nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar!

8. Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao o­noga koji treba opominjati

9. da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu pomognete, i da ga veličate i da Ga ujutro i navečer hvalite.

10. o­ni koji su se zakleli na vjernost – zakleli su se, doista, na vjernost samome Allahu – Allahova ruka je iznad ruku njihovih! o­naj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu, a ko ispuni o­no na što se obavezao Allahu, o­n će mu dati veliku nagradu.

11. Govoriće ti beduini koji su izostali: “Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost!” o­ni govore jezicima svojim o­no što nije u srcima njihovim. Reci: “Pa ko može promijeniti Allahovu odluku, ako vam o­n hoće nauditi, ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti?” Allah zna o­no što radite.

12. Vi ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim; vaša srca su bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomišljali, vi ste narod u duši pokvaren.

13. o­naj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova – pa, Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili!

14. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, o­n prašta kome o­n hoće, a kažnjava koga hoće – Allah mnogo prašta i samilostan je.

15. o­ni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete: “Pustite i nas da vas pratimo!” – da bi izmjenili Allahove riječi. Reci: “Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!”, a o­ni će reći: “Nije tako, nego, vi nama zavidite.” A nije ni to, već o­ni malo šta razumiju.

16. Reci bedunima koji su izostali: “Bićete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti.”

17. Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom!* o­noga koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu o­n će u džennetske bašče, kroz koje teku rijeke uvesti, a o­noga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti.

18. Allah je zadovoljan o­nim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.* o­n je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradiće ih skorom pobjedom

19. i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar.

20. Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržao – da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na Pravi put ukazao -

21. i drugi, koji niste bili u stanju uzeti – Allah vam ga je dao, jer Allah sve može.

22. A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi zaštitnika ni pomagača našli -

23. prema Allahovu zakonu, koji odvazda važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni.

24. o­n je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Mekke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobijedite – a Allah dobro vidi o­no što vi radite.

25. o­ni ne vjeruju i brane vam da pristupite Časnom hramu, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene, koje ne poznajete, pa tako, i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti – Mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost Svoju uveo o­noga koga hoće. A da su o­ni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili o­ne među njima koji nisu vjerovali.

26. Kad su nevjernici punili svoja srca žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju o­no zbog čega će postati pravi vjernici – a o­ni i jesu najpreči i najdostojniji za to – a Allah sve zna.

27. Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete, sigurno, u Časni hram ući sigurni – ako Allah bude htio – neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. o­n je o­no što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao.

28. o­n je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!

29. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: o­ni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga o­nda učvrsti, i o­n ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača – da bi o­n s vjernicima najedio nevjernike. A o­nima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.

(Kur’an Časni)
#2
48. Surah Al-Fath (The Victory)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Verily, We have given you (O Muhammad ) a manifest victory.

2. That Allah may forgive you your sins of the past and the future, and complete His Favour on you, and guide you on the Straight Path;

3. And that Allah may help you with strong help.

4. He it is Who sent down As-Sakinah (calmness and tranquillity) into the hearts of the believers, that they may grow more in Faith along with their (present) Faith. And to Allah belong the hosts of the heavens and the earth, and Allah is Ever All-Knower, All-Wise.

5. That He may admit the believing men and the believing women to Gardens under which rivers flow (i.e. Paradise), to abide therein forever, and to expiate from them their sins, and that is with Allah, a supreme success,

6. And that He may punish the Munafiqun (hypocrites), men and women, and also the Mushrikun men and women, who think evil thoughts about Allah, for them is a disgraceful torment, and the Anger of Allah is upon them, and He has cursed them and prepared Hell for them, and worst indeed is that destination.

7. And to Allah belong the hosts of the heavens and the earth. And Allah is Ever All-Knower, All-Wise.

8. Verily, We have sent you (O Muhammad ) as a witness, as a bearer of glad tidings, and as a warner.

9. In order that you (O mankind) may believe in Allah and His Messenger (), and that you assist and honour him (), and (that you) glorify (Allah's) praises morning and afternoon.

10. Verily, those who give Bai'a (pledge) to you (O Muhammad ) they are giving Bai'a (pledge) to Allah. The Hand of Allah is over their hands. Then whosoever breaks his pledge, breaks only to his own harm, and whosoever fulfills what he has covenanted with Allah, He will bestow on him a great reward.

11. Those of the bedouins who lagged behind will say to you: "Our possessions and our families occupied us, so ask forgiveness for us." They say with their tongues what is not in their hearts. Say: "Who then has any power at all (to intervene) on your behalf with Allah, if He intends you hurt or intends you benefit? Nay, but Allah is Ever All-Aware of what you do.

12. "Nay, but you thought that the Messenger () and the believers would never return to their families; and that was made fair-seeming in their hearts, and you did think an evil thought and you became a useless people going for destruction."

13. And whosoever does not believe in Allah and His Messenger (Muhammad ), then verily, We have prepared for the disbelievers a blazing Fire .

14. And to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth, He forgives whom He wills, and punishes whom He wills. And Allah is Ever Oft-Forgiving, Most Merciful.

15. Those who lagged behind will say, when you set forth to take the spoils, "Allow us to follow you," They want to change Allah's Words. Say: "You shall not follow us; thus Allah has said beforehand." Then they will say: "Nay, you envy us." Nay, but they understand not except a little.

16. Say (O Muhammad ) to the bedouins who lagged behind: "You shall be called to fight against a people given to great warfare, then you shall fight them, or they shall surrender. Then if you obey, Allah will give you a fair reward, but if you turn away as you did turn away before, He will punish you with a painful torment."

17. No blame or sin is there upon the blind, nor is there blame or sin upon the lame, nor is there blame or sin upon the sick (that they go not forth to war). And whosoever obeys Allah and His Messenger (Muhammad ), He will admit him to Gardens beneath which rivers flow (Paradise); and whosoever turns back, He will punish him with a painful torment.

18. Indeed, Allah was pleased with the believers when they gave their Bai'a (pledge) to you (O Muhammad ) under the tree, He knew what was in their hearts, and He sent down As-Sakinah (calmness and tranquillity) upon them, and He rewarded them with a near victory,

19. And abundant spoils that they will capture. And Allah is Ever All-Mighty, All-Wise.

20. Allah has promised you abundant spoils that you will capture, and He has hastened for you this, and He has restrained the hands of men from you, that it may be a sign for the believers, and that He may guide you to a Straight Path.

21. And other (victories and much booty there are, He promises you) which are not yet within your power, indeed Allah compasses them, And Allah is Ever Able to do all things.

22. And if those who disbelieve fight against you, they certainly would have turned their backs, then they would have found neither a Wali (protector) nor a helper.

23. That has been the Way of Allah already with those who passed away before. And you will not find any change in the Way of Allah.

24. And He it is Who has withheld their hands from you and your hands from them in the midst of Makkah, after He had made you victors over them. And Allah is Ever the All-Seer of what you do.

25. They are the ones who disbelieved (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism), and hindered you from Al-Masjid-al-Haram (the sacred mosque of Makkah) and the sacrificial animals, detained from reaching their place of sacrifice. Had there not been believing men and believing women whom you did not know, that you may kill them, and on whose account a sin would have been committed by you without (your) knowledge, that Allah might bring into His Mercy whom He will, if they (the believers and the disbelievers) should have been apart, We verily had punished those of them who disbelieved, with painful torment.

26. When those who disbelieve had put in their hearts pride and haughtiness the pride and haughtiness of the time of ignorance, then Allah sent down His Sakinah (calmness and tranquillity) upon His Messenger ( ) and upon the believers, and made them stick to the word of piety (i.e. none has the right to be worshipped but Allah), and they were well entitled to it and worthy of it. And Allah is the All-Knower of everything.

27. Indeed Allah shall fulfil the true vision which He showed to His Messenger () [i.e. the Prophet saw a dream that he has entered Makkah along with his companions, having their (head) hair shaved and cut short] in very truth. Certainly, you shall enter Al-Masjid-al-Haram; if Allah wills, secure, (some) having your heads shaved, and (some) having your head hair cut short, having no fear. He knew what you knew not, and He granted besides that a near victory.

28. He it is Who has sent His Messenger (Muhammad ) with guidance and the religion of truth (Islam), that He may make it (Islam) superior over all religions. And All-Sufficient is Allah as a Witness.

29. Muhammad () is the Messenger of Allah, and those who are with him are severe against disbelievers, and merciful among themselves. You see them bowing and falling down prostrate (in prayer), seeking Bounty from Allah and (His) Good Pleasure. The mark of them (i.e. of their Faith) is on their faces (foreheads) from the traces of (their) prostration (during prayers). This is their description in the Taurat (Torah). But their description in the Injeel (Gospel) is like a (sown) seed which sends forth its shoot, then makes it strong, it then becomes thick, and it stands straight on its stem, delighting the sowers that He may enrage the disbelievers with them. Allah has promised those among them who believe (i.e. all those who follow Islamic Monotheism, the religion of Prophet Muhammad till the Day of Resurrection) and do righteous good deeds, forgiveness and a mighty reward (i.e. Paradise).


Skoči na Forum: