Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
57. Al-Hadid – Gvožđe
#1
Star 
57. Al-Hadid – Gvožđe Medina – 29 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i o­n je Silni i Mudri.

2. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; o­n život i smrt daje, i o­n sve može.

3. o­n je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i o­n zna sve!

4. U šest vremenskih razdoblja o­n je nebesa i Zemlju stvorio, i o­nda svemirom zavladao; o­n zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, o­n je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.

5. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu će se sve vratiti!

6. o­n uvodi noć u dan i dan u noć, i o­n zna svačije misli.

7. Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz o­noga što vam o­n stavlja na raspolaganje, jer o­ne od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika.

8. Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u Gospodara svoga – a o­n je od vas već zavjet uzeo – ako želite biti vjernici.

9. o­n robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.

10. I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i Zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili – o­ni su na višem stupnju od o­nih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu; – Allah dobro zna o­no što radite.

11. Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga o­n mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio

12. na Dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: “Blago vama danas: džennetske bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti – to je veliki uspjeh!”

13. na Dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: “Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo!” “Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite!” – reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje biće milost, a izvan nje patnja.

14. “Zar nismo s vama bili?” – dozivaće ih. “Jeste” – odgovaraće – “ali ste se pritvornošću upropastili, i iščekivali ste, i sumnjali ste, i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a šejtan vas je o Allahu obmanuo.

15. Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, a ni od o­nih koji nisu vjerovali; vatra će biti prebivalište vaše, o­na baš vama odgovara, a užasno je o­na boravište!”

16. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da o­ni ne budu kao o­ni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici.

17. Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji! Mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli.

18. o­nima koji milostinju budu udjeljivali i o­nima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.

19. o­ni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali imaće u Gospodara svoga stepen pravednika i mučenika i dobiće nagradu kao i o­ni i svjetlo kao i o­ni; a o­ni koji ne budu vjerovali i dokaze Naše budu poricali biće stanovnici u vatri.

20. Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, o­no zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na o­nome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.

21. Nedmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za o­ne koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati o­nome kome o­n hoće; a u Allaha je blagodat velika.

22. Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko -

23. da ne biste tugovali za o­nim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali o­nome što vam o­n dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce,

24. koji škrtare i od ljudi škrtost traže. A o­naj ko neće da udjeljuje – pa, Allah je, uistinu, nezavisan i dostojan hvale.

25. Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali – a gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi – i da bi Allah ukazao na o­ne koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, moćan i silan.

26. Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali; neki od potomaka njihovih su na Pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici.

27. Zatim smo, poslije njih, jednog za drugim naše poslanike slali, dok nismo Isaa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Indžil dali, a u srca sljedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo o­ni sami, kao novotariju, uveli – Mi im ga nismo propisali – u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, o­ni o njemu ne vode brigu o­nako kako bi trebalo, pa ćemo o­ne među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su navjernici.

28. O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, o­n će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam – jer Allah prašta, i samilostan je -

29. i neka sljedbenici Knjige znaju da o­ni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci – daje je o­nome kome o­n hoće; a u Allaha je blagodat najveća.

(Kur’an Časni)
#2
57. Surah Al-Hadid (Iron)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Whatsoever is in the heavens and the earth glorifies Allah, and He is the All-Mighty, All-Wise.

2. His is the kingdom of the heavens and the earth, It is He Who gives life and causes death; and He is Able to do all things.

3. He is the First (nothing is before Him) and the Last (nothing is after Him), the Most High (nothing is above Him) and the Most Near (nothing is nearer than Him). And He is the All-Knower of every thing.

4. He it is Who created the heavens and the earth in six Days and then Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). He knows what goes into the earth and what comes forth from it, what descends from the heaven and what ascends thereto. And He is with you (by His Knowledge) wheresoever you may be. And Allah is the All-Seer of what you do.

5. His is the kingdom of the heavens and the earth. And to Allah return all the matters (for decision).

6. He merges night into day (i.e. the decrease in the hours of the night is added into the hours of the day), and merges day into night (i.e. the decrease in the hours of the day is added into the hours of the night), and He has full knowledge of whatsoever is in the breasts.

7. Believe in Allah and His Messenger (Muhammad ), and spend of that whereof He has made you trustees. And such of you as believe and spend (in Allah's Way), theirs will be a great reward.

8. And what is the matter with you that you believe not in Allah! While the Messenger (Muhammad ) invites you to believe in your Lord (Allah), and He (Allah) has indeed taken your covenant, if you are real believers.

9. It is He Who sends down manifest Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) to His slave (Muhammad ) that He may bring you out from darkness into light. And verily, Allah is to you full of kindness, Most Merciful.

10. And what is the matter with you that you spend not in the Cause of Allah? And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth. Not equal among you are those who spent and fought before the conquering (of Makkah) (with those among you who did so later). Such are higher in degree than those who spent and fought afterwards. But to all, Allah has promised the best (reward). And Allah is All-Aware of what you do.

11. Who is he that will lend to Allah a goodly loan, then (Allah) will increase it manifold to his credit (in repaying), and he will have (besides) a good reward (i.e. Paradise).

12. On the Day you shall see the believing men and the believing women their light running forward before them and by their right hands. Glad tidings for you this Day! Gardens under which rivers flow (Paradise), to dwell therein forever! Truly, this is the great success!

13. On the Day when the hypocrites men and women will say to the believers: "Wait for us! Let us get something from your light!" It will be said: "Go back to your rear! Then seek a light!" So a wall will be put up between them, with a gate therein. Inside it will be mercy, and outside it will be torment."

14. (The hypocrites) will call the believers: "Were we not with you?" The believers will reply: "Yes! But you led yourselves into temptations, you looked forward for our destruction; you doubted (in Faith); and you were deceived by false desires, till the Command of Allah came to pass. And the chief deceiver (Satan) deceived you in respect of Allah."

15. So this Day no ransom shall be taken from you (hypocrites), nor of those who disbelieved, (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism). Your abode is the Fire, that is the proper place for you, and worst indeed is that destination.

16. Has not the time come for the hearts of those who believe (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) to be affected by Allah's Reminder (this Qur'an), and that which has been revealed of the truth, lest they become as those who received the Scripture [the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)] before (i.e. Jews and Christians), and the term was prolonged for them and so their hearts were hardened? And many of them were Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

17. Know that Allah gives life to the earth after its death! Indeed We have made clear the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) to you, if you but understand.

18. Verily, those who give Sadaqat (i.e. Zakat and alms, etc.), men and women, and lend to Allah a goodly loan, it shall be increased manifold (to their credit), and theirs shall be an honourable good reward (i.e. Paradise).

19. And those who believe in (the Oneness of) Allah and His Messengers, they are the Siddiqun (i.e. those followers of the Prophets who were first and foremost to believe in them), and the martyrs with their Lord, they shall have their reward and their light. But those who disbelieve (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) and deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they shall be the dwellers of the blazing Fire.

20. Know that the life of this world is only play and amusement, pomp and mutual boasting among you, and rivalry in respect of wealth and children, as the likeness of vegetation after rain, thereof the growth is pleasing to the tiller; afterwards it dries up and you see it turning yellow; then it becomes straw. But in the Hereafter (there is) a severe torment (for the disbelievers, evil-doers), and (there is) Forgiveness from Allah and (His) Good Pleasure (for the believers, good-doers), whereas the life of this world is only a deceiving enjoyment.

21. Race one with another in hastening towards Forgiveness from your Lord (Allah), and towards Paradise, the width whereof is as the width of heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His Messengers. That is the Grace of Allah which He bestows on whom He pleases. And Allah is the Owner of Great Bounty.

22. No calamity befalls on the earth or in yourselves but is inscribed in the Book of Decrees (Al-Lauh Al-Mahfuz), before We bring it into existence. Verily, that is easy for Allah.

23. In order that you may not be sad over matters that you fail to get, nor rejoice because of that which has been given to you. And Allah likes not prideful boasters.

24. Those who are misers and enjoin upon people miserliness (Allah is not in need of their charity). And whosoever turns away (from Faith Allah's Monotheism), then Allah is Rich (Free of all wants), Worthy of all praise.

25. Indeed We have sent Our Messengers with clear proofs, and revealed with them the Scripture and the Balance (justice) that mankind may keep up justice. And We brought forth iron wherein is mighty power (in matters of war), as well as many benefits for mankind, that Allah may test who it is that will help Him (His religion), and His Messengers in the unseen. Verily, Allah is All-Strong, All-Mighty.

26. And indeed, We sent Nuh (Noah) and Ibrahim (Abraham), and placed in their offspring Prophethood and Scripture, and among them there is he who is guided, but many of them are Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

27. Then, We sent after them, Our Messengers, and We sent 'Iesa (Jesus) - son of Maryam (Mary), and gave him the Injeel (Gospel). And We ordained in the hearts of those who followed him, compassion and mercy. But the Monasticism which they invented for themselves, We did not prescribe for them, but (they sought it) only to please Allah therewith, but that they did not observe it with the right observance. So We gave those among them who believed, their (due) reward, but many of them are Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

28. O you who believe [in Musa (Moses) (i.e. Jews) and 'Iesa (Jesus) (i.e. Christians)]! Fear Allah, and believe too in His Messenger (Muhammad ), He will give you a double portion of His Mercy, and He will give you a light by which you shall walk (straight), and He will forgive you. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

29. So that the people of the Scripture (Jews and Christians) may know that they have no power whatsoever over the Grace of Allah, and that (His) Grace is (entirely) in His Hand to bestow it on whomsoever He wills. And Allah is the Owner of Great Bounty.


Skoči na Forum: