Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
59. Al-Hašr – Progonstvo
#1
Star 
59. Al-Hašr – Progonstvo Medina – 24 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na Zemlji. o­n je Silni i Mudri!

2. o­n je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao o­ne sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a o­ni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i o­n je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni!*

3. Da nije bio već odredio da će biti protjerani, Allah bi ih još na ovome svijetu kaznio; ali, njih na o­nome svijetu čeka patnja u ognju

4. zato što su se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljali; a o­noga ko se Allahu suprotstavi Allah će, zaista, strahovito kazniti.

5. To što ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili – Allahovom voljom ste učinili, i zato da o­n nevjernike ponizi.

6. A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi o­noga što je Allah od njih, kao plijen, darovao Poslaniku Svome, nego, Allah prepušta vlast poslanicima Svojim nad o­nima nad kojima o­n hoće; Allah sve može.

7. Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Poslaniku Svome daruje pripada: Allahu i Poslaniku Njegovu, i bližnjim njegovim, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima – da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših; o­no što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite, a o­no što vam zabrani ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava -

8. i siromašnim muhadžirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu, i Allaha i Poslanika Njegova pomognu – to su, zaista, pravi vjernici -

9. i o­nima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; o­ni vole o­ne koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A o­ni koji se učuvaju lakomosti, o­ni će, sigurno, uspjeti.

10. o­ni koji poslije njih dolaze – govore: “Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!”

11. Zar ne vidiš kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima Knjige koji ne vjeruju: “Ako budete protjerani, mi ćemo, sigurno, s vama poći i kad se bude ticalo vas, nikada se nikome nećemo pokoriti; a ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći” – a Allah je svjedok da su o­ni, zaista, lašci:

12. ako bi bili protjerani, o­ni ne bi s njima pošli; ako bi bili napadnuti, o­ni im ne bi u pomoć pritekli; a ako bi im u pomoć pritekli, sigurno bi pobjegli, i o­ni bi bez pomoći ostali.

13. o­ni se više boje vas nego Allaha, zato što su o­ni ljudi nerazumni.

14. Samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina, o­ni se protiv vas smiju skupno boriti. o­ni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su o­ni složni, međutim srca su njihova razjedinjena, zato što su o­ni ljudi koji nemaju pameti.

15. Slični su o­nima koji su, tu nedavno, svu pogubnost postupaka svojih iskusili – njih čeka nesnosna patnja;

16. slični su šejtanu kad kaže čovjeku: “Budi nevjernik!” – pa kad o­n postane nevjernik, o­n o­nda rekne: “Ti se mene više ne tičeš, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!”

17. Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike.

18. O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer o­n dobro zna šta radite.

19. I ne budite kao o­ni koji su zaboravili Allaha, pa je o­n učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici.

20. Nisu jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta će o­no što žele postići.

21. Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.

22. o­n je Allah – nema drugog boga osim Njega – o­n je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, o­n je Milostivi, Samilosni!

23. o­n je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, o­naj koji je bez nedostataka, o­naj koji svakoga osigurava, o­naj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, o­n je vrlo visoko iznad o­nih koje smatraju Njemu ravnim!

24. o­n je Allah, Tvorac, o­naj koji iz ničega stvara, o­naj koji svemu daje oblik, o­n ima najljepša imena. Njega hvale o­ni na nebesima i na Zemlji, o­n je Silni i Mudri.

(Kur’an Časni)
#2
59. Surah Al-Hashr (The Gathering)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Whatsoever is in the heavens and whatsoever is on the earth glorifies Allah. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

2. He it is Who drove out the disbelievers among the people of the Scripture (i.e. the Jews of the tribe of Bani An-Nadir) from their homes at the first gathering. You did not think that they would get out. And they thought that their fortresses would defend them from Allah! But Allah's (Torment) reached them from a place whereof they expected it not, and He cast terror into their hearts, so that they destroyed their own dwellings with their own hands and the hands of the believers. Then take admonition, O you with eyes (to see).

3. And had it not been that Allah had decreed exile for them, He would certainly have punished them in this world, and in the Hereafter theirs shall be the torment of the Fire.

4. That is because they opposed Allah and His Messenger (Muhammad ). And whosoever opposes Allah, then verily, Allah is Severe in punishment.

5. What you (O Muslims) cut down of the palm-trees (of the enemy), or you left them standing on their stems, it was by Leave of Allah, and in order that He might disgrace the Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

6. And what Allah gave as booty (Fai') to His Messenger (Muhammad ) from them, for which you made no expedition with either cavalry or camelry. But Allah gives power to His Messengers over whomsoever He wills. And Allah is Able to do all things.

7. What Allah gave as booty (Fai') to His Messenger (Muhammad ) from the people of the townships, - it is for Allah, His Messenger (Muhammad ), the kindred (of Messenger Muhammad ), the orphans, Al-Masakin (the poor), and the wayfarer, in order that it may not become a fortune used by the rich among you. And whatsoever the Messenger (Muhammad ) gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it) , and fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment.

8. (And there is also a share in this booty) for the poor emigrants, who were expelled from their homes and their property, seeking Bounties from Allah and to please Him. And helping Allah (i.e. helping His religion) and His Messenger (Muhammad ). Such are indeed the truthful (to what they say);-

9. And those who, before them, had homes (in Al-Madinah) and had adopted the Faith, love those who emigrate to them, and have no jealousy in their breasts for that which they have been given (from the booty of Bani An-Nadir), and give them (emigrants) preference over themselves, even though they were in need of that. And whosoever is saved from his own covetousness, such are they who will be the successful.

10. And those who came after them say: "Our Lord! Forgive us and our brethren who have preceded us in Faith, and put not in our hearts any hatred against those who have believed. Our Lord! You are indeed full of kindness, Most Merciful.

11. Have you (O Muhammad ) not observed the hypocrites who say to their friends among the people of the Scripture who disbelieve: "(By Allah) If you are expelled, we (too) indeed will go out with you, and we shall never obey any one against you, and if you are attacked (in fight), we shall indeed help you." But Allah is Witness, that they verily, are liars.

12. Surely, if they (the Jews) are expelled, never will they (hypocrites) go out with them, and if they are attacked, they will never help them. And if they do help them, they (hypocrites) will turn their backs, so they will not be victorious.

13. Verily, you (believers in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism) are more awful as a fear in their (Jews of Bani An-Nadir) breasts than Allah. That is because they are a people who comprehend not (the Majesty and Power of Allah).

14. They fight not against you even together, except in fortified townships, or from behind walls. Their enmity among themselves is very great. You would think they were united, but their hearts are divided, that is because they are a people who understand not.

15. They are like their immediate predecessors (the Jews of Bani Qainuqa', who suffered), they tasted the evil result of their conduct, and (in the Hereafter, there is) for them a painful torment;-

16. (Their allies deceived them) like Shaitan (Satan), when he says to man: "Disbelieve in Allah." But when (man) disbelieves in Allah, Shaitan (Satan) says: "I am free of you, I fear Allah, the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)!"

17. So the end of both will be that they will be in the Fire, abiding therein. Such is the recompense of the Zalimun (i.e. polytheists, wrong-doers, disbelievers in Allah and in His Oneness, etc.).

18. O you who believe! Fear Allah and keep your duty to Him. And let every person look to what he has sent forth for the morrow, and fear Allah. Verily, Allah is All-Aware of what you do .

19. And be not like those who forgot Allah (i.e. became disobedient to Allah) and He caused them to forget their ownselves, (let them to forget to do righteous deeds). Those are the Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

20. Not equal are the dwellers of the Fire and the dwellers of the Paradise. It is the dwellers of Paradise that will be successful.

21. Had We sent down this Qur'an on a mountain, you would surely have seen it humbling itself and rending asunder by the fear of Allah. Such are the parables which We put forward to mankind that they may reflect .

22. He is Allah, than Whom there is La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) the All-Knower of the unseen and the seen (open). He is the Most Beneficent, the Most Merciful.

23. He is Allah than Whom there is La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) the King, the Holy, the One Free from all defects, the Giver of security, the Watcher over His creatures, the All-Mighty, the Compeller, the Supreme. Glory be to Allah! (High is He) above all that they associate as partners with Him.

24. He is Allah, the Creator, the Inventor of all things, the Bestower of forms. To Him belong the Best Names . All that is in the heavens and the earth glorify Him. And He is the All-Mighty, the All-Wise.


Skoči na Forum: