Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
71. Nuh – Nuh
#1
Star 
71. Nuh – Nuh Mekka – 28 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: “Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!”

2. “O narode moj,” – govorio je o­n – “ja vas otvoreno opominjem:

3. Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,

4. o­n će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi.”

5. o­n reče: “Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,

6. ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

7. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.

8. Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,

9. a o­nda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,

10. i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer o­n, doista, mnogo prašta;

11. o­n će vam kišu obilnu slati

12. i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.

13. Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,

14. a o­n vas postepeno stvara?!

15. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

16. i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?

17. Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

18. zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.

19. Allah vam je zemlju učinio ravnom,

20. da biste po njoj hodili putevima prostranim?’”

21. Nuh reče: “Gospodaru moj, o­ni mene ne slušaju i povode se za o­nima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju

22. i spletke velike snuju

23. i govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!’,

24. a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!”

25. I o­ni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.

26. I Nuh reče: “Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,

27. jer, ako ih ostaviš, o­ni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!

28. Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i o­nome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!”

(Kur’an Časni)
#2
71. Surah Nuh (Noah)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Verily, We sent Nuh (Noah) to his people (Saying): "Warn your people before there comes to them a painful torment."

2. He said: "O my people! Verily, I am a plain warner to you,

3. "That you should worship Allah (Alone), be dutiful to Him, and obey me,

4. "He (Allah) will forgive you of your sins and respite you to an appointed term. Verily, the term of Allah when it comes, cannot be delayed, if you but knew."

5. He said: "O my Lord! Verily, I have called my people night and day (i.e. secretly and openly to accept the doctrine of Islamic Monotheism) ,

6. "But all my calling added nothing but to (their) flight (from the truth).

7. "And verily! Every time I called unto them that You might forgive them, they thrust their fingers into their ears, covered themselves up with their garments, and persisted (in their refusal), and magnified themselves in pride.

8. "Then verily, I called to them openly (aloud);

9. "Then verily, I proclaimed to them in public, and I have appealed to them in private,

10. "I said (to them): 'Ask forgiveness from your Lord; Verily, He is Oft-Forgiving;

11. 'He will send rain to you in abundance;

12. 'And give you increase in wealth and children, and bestow on you gardens and bestow on you rivers.' "

13. What is the matter with you, [that you fear not Allah (His punishment), and] you hope not for reward (from Allah or you believe not in His Oneness).

14. While He has created you in (different) stages [i.e. first Nutfah, then 'Alaqah and then Mudghah, see (V.23:13,14) the Qur'an].

15. See you not how Allah has created the seven heavens one above another,

16. And has made the moon a light therein, and made the sun a lamp?

17. And Allah has brought you forth from the (dust of) earth. [Tafsir At-Tabari, Vol.29, Page 97].

18. Afterwards He will return you into it (the earth), and bring you forth (again on the Day of Resurrection)?

19. And Allah has made for you the earth wide spread (an expanse).

20. That you may go about therein in broad roads.

21. Nuh (Noah) said: "My Lord! They have disobeyed me, and followed one whose wealth and children give him no increase but only loss.

22. "And they have plotted a mighty plot.

23. "And they have said: 'You shall not leave your gods, nor shall you leave Wadd, nor Suwa', nor Yaghuth, nor Ya'uq, nor Nasr (names of the idols);

24. "And indeed they have led many astray. And (O Allah): 'Grant no increase to the Zalimun (polytheists, wrong-doers, and disbelievers, etc.) save error.' "

25. Because of their sins they were drowned, then were made to enter the Fire, and they found none to help them instead of Allah.

26. And Nuh (Noah) said: "My Lord! Leave not one of the disbelievers on the earth!

27. "If You leave them, they will mislead Your slaves, and they will beget none but wicked disbelievers."

28. "My Lord! Forgive me, and my parents, and him who enters my home as a believer, and all the believing men and women. And to the Zalimun (polytheists, wrong-doers, and disbelievers, etc.) grant You no increase but destruction!"
#3
71. Sura Nuh (Noe)

V imenu Allaha, najbolj usmiljenega, najbolj usmiljenega

1. Resnično, poslali smo Nuha (Noeta) njegovemu ljudstvu (rekoč): "Opozori svoje ljudstvo, preden jih doleti boleča muka."

2. Rekel je: "O moji ljudje! Resnično sem vam jasen svarilec,

3. "Da bi morali častiti Allaha (edinega), mu biti poslušni in me ubogati,

4. "On (Allah) vam bo odpustil vaše grehe in vas odložil do določenega roka. Resnično, Allahov rok, ko pride, ne more biti odložen, če bi le vedeli."

5. Rekel je: "O moj Gospod! Resnično sem klical svoje ljudstvo noč in dan (tj. na skrivaj in odkrito, da sprejmejo doktrino islamskega monoteizma),

6. "Toda ves moj klic ni dodal nič drugega kot (njihov) beg (od resnice).

7. "In res! Vsakič, ko sem jih klical, da bi jim lahko odpustil, so si vtaknili svoje prste v ušesa, se pokrili s svojimi oblačili in vztrajali (v svoji zavrnitvi) in se poveličevali v ponosu.

8. "Potem sem jih res odkrito (na glas) poklical;

9. "Potem sem jim javno razglasil in zasebno sem jih pozval,

10. "Rekel sem (jim): 'Prosite svojega Gospodarja za odpuščanje; Resnično, On pogosto odpušča;

11. 'Poslal vam bo obilen dež;

12. 'In vam dal povečanje bogastva in otrok, in vam podaril vrtove in vam dal reke.' "

13. Kaj je narobe z vami, [da se ne bojite Allaha (njegove kazni) in] ne upate na nagrado (od Allaha ali ne verjamete v njegovo enost).

14. Medtem ko vas je ustvaril v (različnih) stopnjah [tj. najprej Nutfah, nato 'Alaqah in nato Mudghah, glej (V.23:13,14) Koran].

15. Ne vidite, kako je Allah ustvaril sedem nebes eno nad drugim,

16. In je naredil luno za luč in sonce za svetilko?

17. In Allah te je izpeljal iz (prahu) zemlje. [Tafsir At-Tabari, letnik 29, stran 97].

18. Potem vas bo vrnil vanjo (zemljo) in vas prinesel (spet na dan vstajenja)?

19. In Allah je naredil za vas zemljo široko razširjeno (prostranstvo).

20. Da bi lahko hodili po njem po širokih cestah.

21. Nuh (Noe) je rekel: "Moj Gospod! Niso me poslušali in so sledili tistemu, čigar bogastvo in otroci mu ne prinesejo povečanja, ampak samo izgubo.

22. "In skovali so mogočno zaroto.

23. "In rekli so: 'Ne zapustite svojih bogov, niti ne zapustite Wadda, niti Suwe', niti Yaghutha, niti Ya'uqa, niti Nasra (imena malikov);

24. "In res so zapeljali mnoge na napačno pot. In (O Allah): 'Zalimunom (mnogobošcem, grešnikom in nevernikom, itd.) ne daj nobenega povečanja, razen napake." "

25. Zaradi svojih grehov so bili utopljeni, nato so bili prisiljeni vstopiti v ogenj in niso našli nikogar, ki bi jim pomagal namesto Allaha.

26. In Nuh (Noe) je rekel: "Moj Gospod! Ne pusti nobenega od nevernikov na zemlji!

27. "Če jih zapustiš, bodo zapeljali Tvoje sužnje in rodili bodo samo hudobne nevernike."

28. "Moj Gospod! Odpusti meni in mojim staršem in tistemu, ki vstopi v moj dom kot vernik, in vsem vernim moškim in ženskam. In Zalimunu (mnogobošcem, grešnikom in nevernikom itd.) podeli Ti ne povečanje, ampak uničenje!"


Skoči na Forum: