Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kazivanje o Lutu a.s
#1
Rainbow 
Razvrat u Lutovu narodu

U kazivanju o Ibrahimu smo spomenuli njegovu hidžru iz Harrana, grada između dvije rijeke, Eufrata i Tigrisa, i njegov dolazak sa ženom i onima koji su vjerovali u Palestinu,
a među njima je bio i njegov bratić Lut b. Haran.

Nakon što je nastupila glad u Palestini, oni kreću prema Egiptu iz
kojeg se vraćaju sa brojnom stokom koju im poklanja vladar Egipta.

Pošto su pašnjaci bili mali, dolazilo je do čestih sukoba između Ibrahimovih i Lutovih čobana, tako da Ibrahim dijeli zemlju i daje Lutu pravo izbora. Lut uzima zemlju u Jordanu, gdje se nalaze dva grada Sodoma i Gomora i nastanjuje se u Sodomi čiji su stanovnici bili najveći razvratnici i nevjernici. Oni su presijecali puteve, nisu opominjali, niti zabranjivali zlo, a činili su nemoral koji nije bio prije prisutan u narodima, a to je homoseksualizam. Allah, dželle šanuhu, im šalje Luta sa objavom da ih uputi i opomene.

Lutovo pozivanje

Lut je pozivao svoj narod u vjeru u Allaha, dželle šanuhu, i pozvao ih je da se udalje od nemorala i loših djela. Govorio im je da je on poslanik od Allaha i da trebaju da mu budu poslušni. On ne traži nagradu od njih zbog toga što im ukazuje na uputu, a oni ne smiju da se udalje od ljudske prirode čineći razvrat na zemlji. Odgovor njegova naroda je bio prijetnja da će ga protjerati,
ukoliko on nastavi da ih opominje. Allah, dželle šanuhu, kaže:

“I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike.

Kad im njihov brat Lut reče: “Kako to da se ne bojite?

Ja sam, sigurno, poslanik pouzdani,

zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite,

a žene svoje, koje je Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite.“

rekoše oni: “Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan.“

“Ja se gnušam toga što vi radite!“ -reče on;

“Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!“ (Eš-Šu’ara’:160-169)

Pored razvrata kojeg su radili, bilo je i drugih grijeha koje su činili, kao što su radili ružna djela na mjestima gdje bi se sastajali, presjecali su puteve, otimali bi putnicima imetak, te ih napadali nanoseći im zlo. To Lut niječe kod njih, ali oni traže od njega da dođe sa kaznom, ako istinu govori. O tome Allah, dželle šanuhu, kaže:

“I Luta. Kada narodu svome reče: “Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio:

s muškarcima općite, po drumovima presrećete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite“, - odgovor naroda njegova bijaše: “Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!“ (El-’Ankebut:28-29)

Meleki na putu za Sodomu

U kazivanju o Ibrahimu spomenut je dolazak meleka koji ga obavještavaju o uništenju Sodome. Na to Ibrahim reaguje i govori im da u njoj stanuje njegov bratić Lut. Oni ga umiruju govoreći mu da će on i oni koji su vjerovali sa njim biti spašeni, osim njegove žene koja je ostala u nevjerovanju i radila loša djela. Nju zahvata kazna i pored toga što je bila Lutova žena. Allah, dželle šanuhu, kaže:

“I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše: “Mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici.“

“U njemu je Lut“ - reče Ibrahim.- “Mi dobro znamo ko je u njemu“ - rekoše oni -, “mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.“ (El-’Ankebut:31-32)
Odgovori
#2
Meleki kod Luta

Nakon posjete Ibrahimu, meleki se uputiše u Sodomu i posjetiše Luta koji nije znao da su oni meleki. Oni su bili lijepog izgleda i Lut osjeti poteškoću u sebi zbog njih, bojeći se da im njegov narod ne nanese neko zlo, jer je dužnost domaćina da gostima obezbijedi sigurnost i kroz njegovu glavu
prođoše loše misli o svemu što se može desiti.

Među narodom se već raširila vijest o Lutovim posjetiocima,
pa požuriše prema njegovoj kući namjeravajući da učine zlo.

Kada ih je Lut ugledao, spoznao je njihove prljave namjere i zbog toga im ponudi svoje kćeri da ih ožene, kako bi izbjegao zlo da učine njegovim gostima. Oni to odbijaju ukazujući mu da on dobro zna šta oni žele.

Lut otkriva posjetiocima njihove namjere i kazuje im da bi im on pomogao
da ima pomagače, ali on to nije imao. Kaže Uzvišeni:

“I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško
pri duši, pa reče: “Ovo je mučan dan!“

I narod njegov pohrli njemu, - a prije su radili sramna djela. “O narode moj”, - reče on - “eto mojih kćeri, one su vam čistije! Bojte se Allaha i pred gostima mojim me ne sramotite! Zar među vama nema razumna čovjeka?“

“Ti znaš da nama nisu potrebne tvoje kćeri“ - rekoše oni -, “ti doista znaš šta hoćemo mi.“

“Ah, da ja samo imam moć“ - reče on - “ili da se mogu osloniti na nekog snažnog!“ (Hud:77-80)

Allahova kazna Lutovu narodu

Kada se mnoštvo ljudi okupilo oko njegove kuće i kada ih Lut nije uspio odvratiti od njihove namjere, tada ih meleki oslijepiše i oni se vratiše poniženi odakle su došli, a Allah, dželle šanuhu, kaže:

“Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih mi oslijepili: “Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!“ (El-Qamer:37)

Nije dugo potrajalo i meleki obavijestiše Luta o sebi i razlogu njihova dolaska, a to je uništenje nevjernika. Oni mu narediše da noću izađe sa vjernicima i da se niko ne okreće prema gradu, kako ne bi vidjeli strahote. I njegova žena biva kažnjena, a vrijeme kazne je određeno u sabah. Allah, dželle šanuhu, kaže:

“A meleki rekoše: “O Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi. Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći bez žene svoje, nju će zadesiti isto što i njih, i neka se niko od vas ne obazire! - Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu?“

I kada pade naredba Naša, Mi sve prevrnusmo, ono što je bilo gore - bi dolje, i na njih kao kišu grumenje od pečena blata spustismo, koje je neprekidno sipalo.

obilježeno od Gospodara tvoga, - a ono nije daleko ni od jednog nasilnika.“ (Hud:81-82)

Mjesto gdje ih je zahvatila kazna danas je poznato kao Mrtvo more ili Lutovo jezero i neki učenjaci tvrde da Mrtvo more nije postojalo prije kazne koja se spustila na Lutov narod, već je ono nastalo nakon potresa koji je učinio da ono što je gore bi dolje i postade na nivou ispod nivoa mora za četiri stotine metara. Takođe se spominju tragovi nastambi Lutova naroda koje su pronađene na obali Mrtvog mora.
Odgovori
#3
POUKE I SAVJETI

Zabrana homoseksualizma

U kazivanju o Lutu se zabranjuje homoseksualizam i prijeti se Allahovom kaznom na dunjaluku i na ahiretu onima koji to rade.

Homoseksualizam je od najgorih razvrata i to ukazuje na bolest ljudske prirode. To predstavlja opasnost za čitavo društvo i spušta čovjeka na nivo ispod nivoa životinje.

Krozkazivanje o Lutovu narodu Kur’an nam opisuje bolesti tog naroda, a to je napad na Allahov šer?jat i na istinu. Oni prelaze granice dozvoljenog i pretjerivaju u svojim strastima.

Kur’an strogo zabranjuje ovaj razvrat, a danas u dvadesetom vijeku u nekim državama se javno on ispoljava i dozvoljava se opravdavajući to ličnom slobodom svakog čovjeka.

Da li lična sloboda znači dozvoljavanje ovog razvrata koji uništava žene zbog udaljenosti ljudi od njih, a što na kraju prouzrokuje uništenje porodice?!!

Kazna za homoseksualce

Kur’an ukazuje na tešku kaznu koja je zahvatila počinioce ovog razvrata, a to iz razloga da bi opomenuo svijet na tu opasnost i da se udalji od toga. Šta je zadesilo Sodomu vidimo iz slijedećeg ajeta:

“I Mi smo učinili da ono što je bilo gore bude dolje, i na njih smo
kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili.“ (El-H?džr:74)

Kur’an opominje sve narode od približavanja ovom razvratu,
kako ih ne bi zadesilo ono što i Lutov narod:

“..., a ono nije daleko ni od jednog nasilnika.“ (Hud:83)

To jest, kazna nije daleko ni od koga koji radi to i na njih će se ona sručiti.

Islam je strogo zabranio homoseksualizam, i kazne su stroge za počinioce.

Neki učenjaci smatraju da se kamenuje, svejedno bio oženjen ili ne, poput Šafije, Ahmeda i drugih. To dokazuju riječima Resulullaha, s?llallahu ‘alejhi wesellem, koje se prenose od b. Abbasa:

“Onog kojeg nađete da radi djelo Lutova naroda ubijte počinioca i onoga koji to čini sa njim.“

Stav Ebu-Hanife je da se počinioc tog djela baci sa stijene,
a zatim na njega bacati kamenje, kao što je zadesilo i Lutov narod, a to je zbog riječi:

“A on nije daleko ni od jednog nasilnika.“

Ićram (počast) gostu

U kazivanju o Lutu imamo lijep primjer ophođenja sa gostima koji mu dolaze. Lut je mogao zatvoriti vrata pred njima, jer je znao šta mu se sve može desiti i zato on kaže: “Ovo je težak dan.“

Ali, on njih prihvata i kada se sprema belaj, da bi sačuvao goste on nudi svoje kćeri, što njegov narod odbija. Lut želi da upotrijebi i snagu, ali vidi da je nemoćan.

U ovome imamo pouku za sve nas, a u hadisu se kaže:

“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan nek ićrami gosta!“
Odgovori
#4
Povećao se ljudski nemoral u Sodomi, jednom drevnom gradu. Kada bi neko vidio nešto loše kod nekog ne bi ga odvraćao od toga, a kada bi kod svog brata vidio neko dobro postavio bi mu zamku da mu otme to što ima.

Ljudi u njoj su bili u nemaru, zabludi i neznanju. Nisu slušali istinu, niti su se odazivali onome što je ispravno. Bilo im je svejedno da li ih neko opominje ili savjetuje, oni se nisu obazirali na to.

Bili su najnemoralniji i najpokvareniji ljudi. Njihov život je bio prevara, otimačina i pljačka. Dakle, bili su lošeg ponašanja. Ali, šta misliš jesu li se zadovoljili time ili su još dalje otišli u zabludu, nemoral i griješenje?

Širenje zabranjenih stvari

Kao da njihovim dušama nije bila dovoljna laž, prevara, otimačina i drugo osim toga, već su pronašli jedan razvrat koji niko prije njih nije činio. Šta je to?

Ostavili su ono što im je Allah dozvolio od žena i nisu se ženili. Ostavili su svoje žene i činili razvrat sa muškarcima, a Allah je to zabranio.

Da su barem sakrili tu sramotu ili pokušali da je se oslobode! Ili da se udalje od nje! Ali, oni su to radili i javno pozivali tome sve dok se nije proširio razvrat i činjenje zabranjenih stvari. Njihovo ponašanje je dostizalo krajnju granicu nemorala kojeg normalan čovjek nije u stanju da učini ili da ga zamisli!!!

Lutov poziv

Kod te granice nemorala Allah je jednog od njih, koji se zvao Lut, poslao kao poslanika. Na njemu su bili znaci dobrote i čestitosti.

Allah mu je naredio da radi na tome da promjeni svoj narod i popravi ga, pa se Lut, alejhis-selam, odazvao (tome).

Ovo je on: dostavlja svoj poziv, poziva ljude i govori:

“O narode moj, očistite se (od grijeha) i ostavite razvrat! O narode moj, zaista je ovo vaše djelo zabranjeno!

Allah vas nije ostavio tek tako, bez upute. Poslao vam je mene, a ja sam jedan od vas. Ne mogu da šutim o ovom zabranjenom djelu.

O narode moj, pokajte se Allahu i budite iskreni prema Njemu.”

Oholenje

Ali, ljudi koje je zaveo razvrat i prekrio haram ne čuju govor svoga poslanika Luta, alejhis-selam, nego se ohole i odbijaju obožavanje Allaha i ostavljanje zabranjenih stvari.

Nisu se zadovoljili time već su ustrajali u tome i oholili se dogovarajući se da protjeraju Luta i one koje slušaju njegov govor iz svog sela. Zašto?

Zato što Lut i vjernici ne čine razvrat poput njih!!! Zato što su oni čisti od toga!!! Otišli su njemu prijeteći mu da mora da ode!

Prijetili su mu i upozoravali ga bez obzira na to što nije učinio nikakav grijeh ili krivicu kojm zaslužuje progon i protjerivanje.
Odgovori
#5
Upozorenje

Kada je kod njih primjetio tvrdoglavost i oholost ponovo je razgovarao s njima i upozorio ih na posljedice njihove zavjere. Rekao im je:

“Ako se ne pokajete i ne ostavite taj grijeh, Allah će na vas spustiti kaznu sa neba!

O narode moj, zaista vas Allah vidi i neće vas zanemariti. On ne voli nevjernike, pa se povratite Allahu i pokajte! Klonite se grijeha i razvrata.

O narode moj, ja se za vas bojim Allahove kazne.”

I pored toga, oni nisu slušali njegov govor, već su se ismijavali sa njim i bili uporni da protjeraju njega i one koji su vjerovali, zato što se oni suszdržavaju od grijeha! Kako čudna krivica i izgovor!
Njegovo proklinjanje tog naroda

Lut, alejhis-selam, je potom zamolio svoga Gospodara da ga pomogne protiv smutljivaca, da ih kazni za njihovo nevjerstvo, njihove grijehe i razvrat, jer oni nisu vjerovali, zaćepljivali su uši i htjeli su protjerati svoga poslanika.

I tako, braćo moja, naš prvak Lut, alejhis-selam, je prokleo svoj nevjernički narod. On to nije učinio sve dok nije vidio njihovu tvrdoglavost koja se sve više povećavala nakon što im je prenio poslanicu svoga Uzvišenog Gospodara i pozvao ih da se pokaju, a zatim se strpio i podnosio njihova vrijeđanja i opomenuo ih na kaznu.

Dakle, nije bilo ništa što bi ga sprijećavalo da ih nakon svega toga proklete i zatraži pomoć od Uzvišenog Allaha.
Allahovo odazivanje

Allah, braćo moja, neće ostaviti Luta i one koji vjeruju uz njega a da ih ne pomogne, niti će ostaviti nevjernike, nasilnike a da ih ne kazni.

Eto, to su ti smutljivci koji su javno činili nemoral, a ovo je Lut, alejhis-selam, koji ih opominje i odvraća od loših postupaka i grijeha. Međutim, oni mu se ne odazivaju, pa je, na kraju, primoran da ih prokune.

Vidjećemo da ga nasilnici neće moći istjerati ili pak otkloniti kaznu od sebe.

Allah se odazvao dovi svoga poslanika, neka je Božiji mir i blagoslov na njega, i spustio na njegov narod kaznu. Ali, kako ih je zadesila ta kazna?
Odgovori
#6
Meleki kod Ibrahima

Allah je poslao meleke stanovnicima tog grada, pa su prvo prošli pored kuće Ibrahima, alejhis-selam. Bili su u ljudskom liku, pa ih on nije prepoznao. Iznio im je hranu, ali je oni nisu jeli, pa je osjetio strah od njih. Onda mu rekoše:

“Ne boj se! Mi smo meleci poslani od Allaha Lutovom griješničkom narodu da ih kaznimo, ali smo prošli pored tebe da te obradujemo da će ti se roditi dijete.”

On se obradovao. Njegova žena se nasmiješla. Ona je bila u godinama i sve dosad nije rodila.

Međutim, on se rastužio zbog Lutova, alejhis-selam, naroda i pobojao se da poslanika koji je vjerovao ne zadesi kakva šteta zbog kazne, pa su mu meleki odgovorili:

“Nema straha za njega, osim za njegovu ženu. Ona je nevjernica.”
Prema Lutovom selu

Meleci su ostavili Ibrahima, alejhis-selam, i otišli u liku lijepih mladića nasilničkom Lutovom selu. Ušli su kod Luta, pa se on pobojao da ga njegov narod ne osramoti svojim poznatim razvratom.

Pokušao je da sakrije goste neznajući da su meleci, ali njegov narod je saznao za goste. Njihova strast ih je poticala da učine razvarat sa njima.

Ko je razglasio tajnu da su kod Luta plemeniti gosti?

Mora biti neko ko je znao za taj događaj, pa je otišao nevjernicima da ih obavjesti. Mora biti neki nevjernik kao što su i oni da bi ih uputio na razvrat!

Lutova žena

Lutova, alejhis-selam, žena je bila ta koja je narod obavjestila o događaju sa gostima. Ona je nevjernica. Obznanila je (svoje) nevjerstvo i otkrila tajnu.

Kako li su brzo došli nevjernici Lutovoj kući tražeći od njega goste da učine razvrat sa njima! Lut, alejhis-selam, je osjetio bojazan od njih. Savjetovao ih da samo onome što je halal prilaze, a od harama se udalje.

Međutim, oni su bili glupi, pa nisu slušali njegove savjete, niti se udaljili od harama.

Zaključao je sva vrata ispred njih, pa su se oni naljutili na njega. Ostalo je samo nekoliko trenutaka dok oni nasilno ne provale u kuću s namjerom da učine nasilje na nad gostima.
Odgovori
#7
Lut je sjeo tužan zbog pokušavanja ulaska nasilnika u njegovu kuću. ali, gosti koji su se šalili s provalom naroda okrenuli su se Lutu, alejhis-selam, i počeli ga umirivati obavjestivši ga da su oni meleci poslani od Allaha. Rekoše:

“O Lutu, došli smo da spasimo tebe i onoga ko je povjerovao uz tebe. Ti se ne boj za nas.

Mi tražimo od tebe da krajem noći napustiš kuću i s vjernicima se udaljiš od ovoga sela na koje će se spustiti kazna. Nemoj sa sobom voditi svoju ženu koja ne vjeruje. Zaista je i ona od onih koji će biti kažnjeni. Ona je kao i oni, radi na tome da ih pomogne.”

Poslanik se obradovao tome da su oni meleci i zahvaljući Allahu tuga je otišla od njega.

Izašli su Lut i njegova porodica, osim njegove žene. Napustio je to selo s vjernicima ne žalosteći se za onima koji nisu vjerovali. Kada je bio daleko od njega došla je naredba sa neba o spuštanju kazne.

Kamenje je padalo. Zemlja se tresla. Kuće su se isprevrtale. Krovovi i zidovi su se srušili. Ono što je bilo gore postalo je dole, a ono što je bilo dole postalo je gore. Šta se desilo?

To je kazna!!! To je patnja!!!

Nevjernici su doživili propast i pustošenje. Kuće su im uništene. Njihovi leševi razasuti. To im je bila kazna za njihovo odratno djelo, za njihovo nevjerovanje i trvdoglavost. Nije se čuditi, pa oni su se oholili i odbili uputu i dobro.

Šta misliš ko je ostao nakon što su nevjernici pomrli? Ko je preživio?

To su vjernici (Lut, njegova porodica i oni koji su vjerovali uz njega), a što se njegove žene tiče, ona je uništena i umrla je sa nevjernicima.

Tako se istina uzdiže visoko, a zabluda ostaje dole. I uvjek, braćo moja, kad se budemo trudili, strpili i podnosli patnju, uistinu će pobjeda na kraju biti naša, a Allah će uništiti svakog onog ko se oholi. Isitinu je rekao Uzvišeni:

“Allah je, zaista, na strani onih koji koji se Allaha boje i koji dobra djela čine.”

Volio bih vas pitati, mali moji junaci, prije nego se oprostim od vas na kraju ovog kazivanja: Da li znate zašto čitamo ova kazivanja?

Mislim da govorite: “Da, naš brate. Mi znamo odgovor. Mi čitamo da bismo shvatili istinu, a kada je shvatimo iz ovih kazivanja mi ćemo je provesti u svom životu i pozivati njoj. Sljedićemo najmudrije, vječne riječi i najvrijednija načela. Mi smo uz Allaha, uz one koji su bogobojazni, uz vjernike.”

Hvala Allahu na blagodati vjerovanja i blagodati bogobojaznosti. Allahu dragi, učini nas od onih koji slušaju ono što se kaže i slijede ono najljepše.

Neka je na vas Božiji mir i spas, Njegova milost i blagoslov.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Kazivanje o Idrisu, a.s Media 7 529 28-12-2023.18:43
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Kazivanje o Salihu a.s Media 10 1.767 08-03-2023.23:59
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Kazivanje o Hūdu a,s Media 11 1.737 08-03-2023.18:23
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: