Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Licemjerstvo (Nifak)
#1
Rainbow 
Nifak (licemjerstvo, pretvaranje), je opasna bolest, vrlo štetnih posljedica, i ona je drugo lice iste kovanice – kufra/nevjerstva, u ovom slučaju skrivenog, prikrivenog, potajnog – i jedno je od glavnih faktora borbe i odvraćanje ljudi od Allahovog dž.š., puta, čak mnogo opasnije i gore od jasnog i otvorenog nevjerstva.

Allah dž.š., kaže: „Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: “Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!” – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci. & Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju! & To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju. & Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!“ (el-Munafikun, 1-4.)

Obično se služe zakletvama iza kojih skrivaju sve svoje aktivnosti koje poduzimaju na putu odbijanja ljudi od Allahove dž.š., vjere: „Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. & Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je, zaista, ružno ono što rade: & zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta; njih čeka sramna kazna. & Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha, oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti.“ (el-Mudžadela, 14-17.)

Kada se licemjeri pozovu sudu i odredbi Allaha i Njegovog Poslanika – odbijaju se pokoriti i odvraćaju druge od Allaha i Poslanika s.a.w.s. – jer znaju da je njihov sud i odredba Istina i Pravda koja nije podložna mitu i korupciji – a licemjeri ne vole Istinu i Pravdu. Allah dž.š., kaže: „Kad im se kaže: “Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!” – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću.“ (el-Nisa’, 61.)

Šejtansko uljepšavanje

Šejtan je prvi i glavni neprijatelj cijelog čovječanstva, od vremena Adema a.s., pa sve do Sudnjega Dana, koji se zavjetovao na to da uništi i sa pravoga puta skrene potomstvo Ademovo, i da ih od Allahovog puta odbije. Allah dž.š., kaže: „Ne dozvolite da vas šejtan od pravoga puta odbije – on vam je otvoreni neprijatelj!“ (el-Zuhruf, 62.)

Poznati alim Vehbi al-Zuhajli u svome tefsiru kaže: „Ne dozvolite da vas šejtan, pomoću njegovih vesvesa koje ubacuje u prsa i duše ljudi, odbije od toga da se prihvatite Istine i da je slijedite! Šejtan vam je otvoreni i javni neprijatelj još od vremena vašeg praoca Adema a.s.!“ (el-Tefsir el-Munir, 25/176.)

Šejtan je imao glavnu ulogu u zavođenju carice od Sabe – Belkise i njenoga naroda, navodeći ih na to da za boga mimo Allaha dž.š., uzmu Sunce, s čime ih je odvraćao i odbijao od Allahovog puta: „I on izvrši smotru ptica, pa reče: “Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan? & Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!” & I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: “Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe* ti donosim pouzdanu vijest.

Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni; & vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put & pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite. & Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega što postoji!” (el-Neml, 20-26.)
Odgovori
#2
Na isti način je šejtan zavodio drevne narode Ad i Semud, i nevjerstvo im lijepim prikazivao, kako bi ih od Allahovog puta odbio: „A i Ada i Semuda – ostaci domova njihovih su vam vidljivi – šejtan im je lijepim njihove postupke predočio, pa ih, iako su razumni bili, od Pravog puta odvratio!“ (Ankebut, 38.)

Allah dž.š., je zaprijetio svakom onom koji se odbije od Njegovog Zikra i od Njegove Knjige – da će mu dati po jednog šejtana, koji se neće odbijati od njega, mučeći ga svojim došaptavanjima i vesvesama. Razlog tome je vezanost čovjeka za prolazne dunjalučke ljepote, što ga je odbilo od Allahovog dž.š., puta.

Allah dž.š., kaže: „A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju, & i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju, & i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili. & Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; & oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.“ (al-Zuhruf, 33-37.)

Suština šejtanskog uljepšavanja leži u tome da šejtan l.a., ružno i ogavno djelo čovjeku predstavlja lijepim i pohvaljenim činom, nuka ga na njega, kuraži i hrabri a sve kako bi ga sa Allahovog puta skrenuo. Ovo je najlukavija šejtanska metoda koja mu je do sada bivala najuspješnijom! Allah dž.š., kaže: “O Hamane,” – reče faraon – “sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao do staza, & staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac.” I eto tako su se faraonu njegova ružna djela učinila lijepim i on je bio odvraćen od Pravog puta, a lukavstvo faraonovo se završilo na njegovu štetu.“ (al-Mu’min, 36-37.)

Šejh Vehbi al-Zuhajli kaže: „Tiraninu, Faraonu, su njegova ružna i ogavna djela, od širka, idolopoklonstva, idolatrije i poricanja – prikazana lijepim, pa se prepustio toj zabludi, istrajavajući u tugjanu – pretjerivanju i tiraniji. Šejtan mu je uljepšao ružna djela, i odbio ga od Upute i Pravoga Puta; put istine, umjerenosti i pravde mu je skrio. Šejtanske spletke i postupci uvijek idu u pravcu štete kako duhovne tako i materijalne!“ (Pogledaj: el-Tefsir el-Munir, 24/123.)

Allah dž.š., kaže: „Zar Allahu, koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: “Opišite ih!” Zar vi hoćete da Njega učite, kao da On ne zna šta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? Onima koji ne vjeruju čini se lijepim spletkarenje njihovo, i oni su s Pravog puta zalutali. A onaj koga Allah u zabludi ostavi neće imati nikoga da ga na Pravi put uputi. & Oni će se u životu na ovome svijetu mučiti, ali će patnja na onome svijetu, sigurno, teža biti, od Allaha ih niko neće odbraniti.“ (el-Ra’ad, 33-34.)

U ovom i prethodnom ajetu – glagol Zejjene upotrijebljen je u pasivu – Zujjine – gdje Allah dž.š., namjerno šejtana ne spominje, i ako se zna da je on glavni krivac za uljepšavanje loših djela, kako bi ga i na taj način ponizio!

Odbiti ljude od zikrullaha i namaza je glavni šejtanski cilj, za čije ostvarenje se najviše služi alkoholom i kockom, koje proizvode neprijateljstvo među ljudima i mržnju. Allah dž.š., kaže: „O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. & Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?“ (el-Ma’ida, 90-91.)

Nakon ovog što smo pročitali saznali smo da šejtan igra glavnu ulogu u uljepšavanju ogavnih i ružnih dijela, i harama, kako bi čovjeka ubacio u tu kaljužu, te ga od pokornosti Allahu i sjećanja na Njega odbio!

Priredio: Sead ef. Jasavić
Odgovori


Skoči na Forum: