Tag
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 254
Tefsir Ibn Kesir – Sura Abasa
“On se namrštio i okrenuo” /1/ “zato što je slijepac njemu prišao.” /2/ “A šta ti znaš, možda će se on očistiti”,/3/ “ili opomenuti, pa da mu Opomena koristi.” /4/ A što se tiče onoga koji je bogat”, /5/ ” ti se njemu okrećeš”, /6/ “a ti nisi odgovoran da se on ne očisti.” /7/ “A što se tiče onoga koji ti je došao žureći”, /8/ “a on se boji”, /9/ “ti njega zanemaruješ.” /10/ “Ne čini tako! Zbilja je to pouka”, /11/ “pa ko hoće, opomenut će se (time)”, /12/ “na listovima je cijenjenim” /13/ “uzvi
Autor: Boots - Odgovora: 5 - Pregleda: 648
Tefsir Ibn Kesir – Sura Ad-Duha
Imam Ahmed od El-Esveda ibn Kajsa navodi da je rekao: /644/ “Čuo sam Džunduba da je rekao: ‘Vjerovjesnik, s.a.v.s., se jednom prilikom razbolio pa nije noćni ibadet provodio jednu ili dvije noći, pa mu je jedna žena došla i rekla: ‘Muhammede, mora da te je tvoj šejtan ostavio.” Na to je Uzvišeni Allah objavio: ”Tako mi jutra i noći kad se utiša, Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!’” Ovaj hadis prenose Buhari, Muslim i Et-Tirmizi.

“Tako mi jutra” /1/ “i noći kad se utiša”, /2/ “G
Autor: Boots - Odgovora: 5 - Pregleda: 521
Tefsir Ibn Kesir – Sura Al-Ahkaf
“Ha-Mim.”/1/ “Objavljivanje Knjige od Allaha je, Silnoga, Mudroga!”/2/ “Mi smo nebesa i Zemlju, i ono što je između njih, sa Istinom stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime se opominju.” /3/ “Reci: ‘Šta mislite o onima koje mimo Allaha molite? Pokažite mi koji dio su Zemlje stvorili, i da li imaju ikakva udjela u nebesima? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite.'” /4/ “Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjes
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 225
Tefsir Ibn Kesir - Sura En-Nas
"Reci: 'Tražim zaštitu Gospodara ljudi, /1/ Vladara ljudi, /2/ Boga ljudi, /3/ od zla šejtana - koji nanosi zle misli pa se skrije, /4/ koji zle misli unosi u srca ljudi /5/ "od džinova i od ljudi.'" /6/


Ovdje su istaknuta tri svojstva Uzvišenog Gospodara: gospodstvo /rububijjet/, vlast /el-mulk/ i Božanstvenost /el-uluhijjet/. On je dakle Gospodar, Vladar i Bog svega što postoji - Sve što je stvoreno pripada Njemu i Njegovi su robovi. On naređuje onima koji traže zaštitu od zla šejtana - n
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 185
Tefsir Ibn Kesir - Sura El-Felek
Imam Ahmed od Zerr b. Hubejša navodi da je rekao: "Ubej b. Kabu rekao sam da Ibn-Mes'ud u svome Mushafu ne piše poglavlja "pa mi je rekao: /719/ 'Svjedočim da mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da mu je Džibril, a.s., rekao: 'Reci: 'Utječem se Gospodaru svitanja'', pa sam rekao. Onda mi je rekao: 'Reci: 'Reci: 'Tražim zaštitu Gospodara ljudi'', pa sam i to rekao. Mi izgovaramo ono što je izgovarao i Vjerovjesnik, s.a.v.s." Ovo prenosi El-Buhari i En-Nesai. Vjerovatno ova dva poglavlja Ibn-M
Autor: Boots - Odgovora: 6 - Pregleda: 343
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Ihlas
Povod za njeno objavljivanje: Imam Ahmed od Ubbej b. Ka'ba navodi da su idolopoklonici rekli Muhammedu, a.s.: (713) "Navedi nam rodoslovlje svoga gospodara", pa je Allah objavio: "Reci: 'On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!'" Et-Taberani od Ebu-Hurejrea navodi da je rekao: "Poslanik, s.a.v.s., rekao je: (714) 'Svaka stvar ima svoje srodstvo, a Allahovo srodstvo je: 'Reci: 'On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom!'' Onaj ko je utočišt
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 184
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Leheb
"Neka propadne Ebu-Leheb, i propao je!"/1/ "neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao", /2/ "ući će on sigurno u vatru rasplamsalu", /3/ "i žena njegova što drvlje nosi", /4/ "o vratu njenu će biti uže od ličine usukane."/5/

Buhari od Ibn-Abbasa navodi /712/ da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., izašao jednog jutra u Bathu (dolinu Meke), popeo se na brdo i počeo dozivati. Oko njega su se okupili Kurejševići pa im je rekao: "Šta mislite, kad bi vam rekao da će vas neprijatelj, jutr
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 205
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kafirun
Citat: “Reci: ‘O vi nevjernici’, /1/ “ja ne robujem onome čemu vi robujete”,/2/ ” niti ste vi robovi onome Kome ja robujem”, /3/ “niti sam ja rob onome čemu vi robujete”, /4/ ” niti ste vi robovi Onome Kome ja robujem”,/5/ “vama vaša vjera, a meni moja.”/6/

U Muslimovom Sahihu se od Džabira navodi da je rekao: /701/ “Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovo je poglavlje i ‘Reci: ‘On, Allah je jedan!”, učio na dva rekata namaza poslije obavljenog tavafa.” U Muslimovom Sahihu od Ebu-Hurejrea pr
Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 209
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser
“Mi smo ti, uistinu, Kevser dali”, /1/ “pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji”, /2/ “onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.”/3/

Muslim u svome Sahihu od Enesa ibn Malika navodi da je rekao: (698) “Dok je sa nama bio u džamiji, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakratko je zadrijemao, a onda je podigao glavu smijući se. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, čemu si se nasmijao?’ Rekao je: ‘Upravo mi je objavljeno jedno poglavlje, pa je proučio: ‘U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 210
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Maun
"Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?"/1/ "Pa to je onaj koji (grubo) odbija siroče", /2/ "i koji da se nahrani siromah - ne podstiče"/3/ "Pa teško klanjačima", /4/ "koji su nemarni prema svome namazu", /5/ "koji se samo pretvaraju" /6/ "i nikome ništa u naruč ne daju!" /7/

Tj. Muhammede, jesi li vidio ko poriče proživljenje na onom svijetu, nagradu i kaznu? "Pa to je onaj koji grubo odbija siroče", tj. onaj ko ga zlostavlja i čini mu nepravdu. "...i koji da se nahrani siromah - ne podst