Tag
Autor: Boots - Odgovora: 5 - Pregleda: 521
Tefsir Ibn Kesir – Sura Al-Ahkaf
“Ha-Mim.”/1/ “Objavljivanje Knjige od Allaha je, Silnoga, Mudroga!”/2/ “Mi smo nebesa i Zemlju, i ono što je između njih, sa Istinom stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime se opominju.” /3/ “Reci: ‘Šta mislite o onima koje mimo Allaha molite? Pokažite mi koji dio su Zemlje stvorili, i da li imaju ikakva udjela u nebesima? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite.'” /4/ “Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjes
Autor: Boots - Odgovora: 6 - Pregleda: 343
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Ihlas
Povod za njeno objavljivanje: Imam Ahmed od Ubbej b. Ka'ba navodi da su idolopoklonici rekli Muhammedu, a.s.: (713) "Navedi nam rodoslovlje svoga gospodara", pa je Allah objavio: "Reci: 'On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!'" Et-Taberani od Ebu-Hurejrea navodi da je rekao: "Poslanik, s.a.v.s., rekao je: (714) 'Svaka stvar ima svoje srodstvo, a Allahovo srodstvo je: 'Reci: 'On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom!'' Onaj ko je utočišt
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 184
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Leheb
"Neka propadne Ebu-Leheb, i propao je!"/1/ "neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao", /2/ "ući će on sigurno u vatru rasplamsalu", /3/ "i žena njegova što drvlje nosi", /4/ "o vratu njenu će biti uže od ličine usukane."/5/

Buhari od Ibn-Abbasa navodi /712/ da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., izašao jednog jutra u Bathu (dolinu Meke), popeo se na brdo i počeo dozivati. Oko njega su se okupili Kurejševići pa im je rekao: "Šta mislite, kad bi vam rekao da će vas neprijatelj, jutr
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 205
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kafirun
Citat: “Reci: ‘O vi nevjernici’, /1/ “ja ne robujem onome čemu vi robujete”,/2/ ” niti ste vi robovi onome Kome ja robujem”, /3/ “niti sam ja rob onome čemu vi robujete”, /4/ ” niti ste vi robovi Onome Kome ja robujem”,/5/ “vama vaša vjera, a meni moja.”/6/

U Muslimovom Sahihu se od Džabira navodi da je rekao: /701/ “Allahov Poslanik, s.a.v.s., ovo je poglavlje i ‘Reci: ‘On, Allah je jedan!”, učio na dva rekata namaza poslije obavljenog tavafa.” U Muslimovom Sahihu od Ebu-Hurejrea pr
Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 209
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser
“Mi smo ti, uistinu, Kevser dali”, /1/ “pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji”, /2/ “onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.”/3/

Muslim u svome Sahihu od Enesa ibn Malika navodi da je rekao: (698) “Dok je sa nama bio u džamiji, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakratko je zadrijemao, a onda je podigao glavu smijući se. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, čemu si se nasmijao?’ Rekao je: ‘Upravo mi je objavljeno jedno poglavlje, pa je proučio: ‘U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 210
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Maun
"Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?"/1/ "Pa to je onaj koji (grubo) odbija siroče", /2/ "i koji da se nahrani siromah - ne podstiče"/3/ "Pa teško klanjačima", /4/ "koji su nemarni prema svome namazu", /5/ "koji se samo pretvaraju" /6/ "i nikome ništa u naruč ne daju!" /7/

Tj. Muhammede, jesi li vidio ko poriče proživljenje na onom svijetu, nagradu i kaznu? "Pa to je onaj koji grubo odbija siroče", tj. onaj ko ga zlostavlja i čini mu nepravdu. "...i koji da se nahrani siromah - ne podst
Autor: Boots - Odgovora: 2 - Pregleda: 287
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil
"Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!"/1/ "Zar lukavstvo njihovo nije upropastio"/2/ "i protiv njih jata ptica poslao", /3/ "koje su na njih grumenje od gline pečene bacale", /4/ "pa ih kao izjedeno lišće učinio?"/5/

"Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!" Vlasnici slona su oni koji su sa Ebrehom, Abesincem iz Jemena došli da sruše Kabu, pa je Uzvišeni Allah od njih odbranio svoju nepovredivu /svetu/ kuću. Ovo je jedna od blagodati koje je Alla
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 164
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Humaza
"Teško svakom klevetniku - podrugljivcu" /1/ "koji blago gomila i prebrojava ga", /2/ "i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti."/3/ "A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu!"/4/ "A znaš li ti šta je Hutama?" /5/ "Vatra Allahova razbuktana", /6/ "koja će do srca dopirati." /7/ "Ona će za njima biti zatvorena" /8/ "(plamenim) izduženim stupovima."/9/

"Teško svakom klevetniku - podrugljivcu", tj. onome koji riječima kleveće i djelima se podruguje. Drugim riječima, onome ko dr
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 204
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Qaria
“Smak svijeta.”/1/ “Šta je Smak svijeta?” /2/ “i šta ti znaš o Smaku svijeta?”/3/ “Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani”,/4/ “a planine kao šarena vuna iščupana.”/5/ “Onaj u koga njegova dobra djela budu teška”/6/ “u ugodnu životu će živjeti”, /7/ “a onaj u koga njegova dobra djela budu lahka”, /8/ “boravište će mu bezdan biti.”/9/ “A znaš li ti šta će to biti?”/10/ “Vatra užarena!”/11/

El-Kari’atu jedno je od imena Sudnjeg dana, kao što su i: El-Hakkatu, Et-Tammetu, Es-Sahhatu, El-G
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 189
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Adijat
"Tako mi onih koji dahćući jure", /1/ "pa varnice vrcaju"/2/ "i zorom napadaju"/3/ "i dižu tada prašinu"/4/ "pa u njoj u gomilu upadaju", /5/ "čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan", /6/ "i sam je on, doista, svjedok toga", /7/ "i on je, zbilja za bogatstvom pohlepan." /8/ "A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima"/9/ "i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima",/10/ "Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o njima."/11/

Uzvišeni se kune konjima koji, ka