Tag
Autor: Boots - Odgovora: 5 - Pregleda: 680
Tefsir Ibn Kesir – Sura Ad-Duha
Imam Ahmed od El-Esveda ibn Kajsa navodi da je rekao: /644/ “Čuo sam Džunduba da je rekao: ‘Vjerovjesnik, s.a.v.s., se jednom prilikom razbolio pa nije noćni ibadet provodio jednu ili dvije noći, pa mu je jedna žena došla i rekla: ‘Muhammede, mora da te je tvoj šejtan ostavio.” Na to je Uzvišeni Allah objavio: ”Tako mi jutra i noći kad se utiša, Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!’” Ovaj hadis prenose Buhari, Muslim i Et-Tirmizi.

“Tako mi jutra” /1/ “i noći kad se utiša”, /2/ “G
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 261
Tefsir Ibn Kesir - Sura Ad-Duha
Imam Ahmed od El-Esveda ibn Kajsa navodi da je rekao: /644/ “Čuo sam Džunduba da je rekao: ‘Vjerovjesnik, s.a.v.s., se jednom prilikom razbolio pa nije noćni ibadet provodio jednu ili dvije noći, pa mu je jedna žena došla i rekla: ‘Muhammede, mora da te je tvoj šejtan ostavio.” Na to je Uzvišeni Allah objavio: ”Tako mi jutra i noći kad se utiša, Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!'” Ovaj hadis prenose Buhari, Muslim i Et-Tirmizi.

“Tako mi jutra” /1/ “i noći kad se utiša”, /2/ “Gospo
Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 249
93. Ad-Duha – Jutro
[align=center]93. Ad-Duha – Jutro Mekka – 11 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi jutra

2. i noći kada se utiša -

3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

4. o­naj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

5. a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

6. Zar nisi siroče bio, pa ti je o­n utočište pružio,

7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

8. i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 224
76. Ad-Dahr – Vrijeme
[align=center]76. Ad-Dahr – Vrijeme Medina – 31 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?

2. Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da o­n čuje i vidi;

3. Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;

4. Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.

5. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće

6. sa izvora i
Autor: Boots - Odgovora: 2 - Pregleda: 333
51. Ad-Dariyat – Oni koji pušu
[align=center]51. Ad-Dariyat – Oni koji pušu Mekka – 60 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako Mi o­nih koji pušu snažno,

2. i o­nih koji teret nose,

3. i o­nih koji plove lahko,

4. i o­nih koji naredbe sprovode -

5. istina je, zaista, o­no čime vam se prijeti,

6. nagrada i kazna sigurno će biti!

7. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,

8. vi govorite nejednako,

9. od njega se odvraća o­naj za kog se znalo da će se odvratiti.

10. Neka prokleti budu
Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 259
44. Ad-Duhan – Dim
[align=center]44. Ad-Duhan – Dim Mekka – 59 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Tako Mi Knjige jasne,

3. Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo -

4. u kojoj se svaki mudri posao riješi

5. po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike

6. kao milost Gospodara tvoga – o­n, uistinu, sve čuje i sve zna,

7. Gospodara nebesa i Zemlje i o­noga što je između njih – ako čvrsto vjerujete,

8. drugog boga osim N
Autor: Boots - Odgovora: 3 - Pregleda: 400
Tefsir Ibn Kesir - Sura Ad-Duhan
"Ha-mim."/1/ "Tako mi Knjige jasne", /2/ "Mi smo je objavili u Blagoslovljenoj noći , i Mi, doista, opominjemo"; /3/ "u njoj se rasčlanjuje svaka savršeno stvorena stvar!" /4/ "po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike" /5/ "kao milost Gospodara tvoga - On, uistinu, sve čuje i sve zna"/6/ "Gospodara nebesa i Zemlje, i onoga što je između njih - ako čvrsto vjerujete", /7/

"drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje - Gospodar vaš i Gospodar vaših predaka davnih!"/8/ Uzvišeni
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 36
93. Surah Ad-Duha (The Forenoon - After Sunrise)
[align=center]93. Surah Ad-Duha (The Forenoon - After Sunrise)
In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. By the forenoon (after sun-rise);

2. And by the night when it is still (or darkens);

3. Your Lord (O Muhammad ()) has neither forsaken you nor hated you.

4. And indeed the Hereafter is better for you than the present (life of this world).

5. And verily, your Lord will give you (all i.e. good) so that you shall be well-pleased.

6. Did He not find you (O Muham
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 35
44. Surah Ad-Dukhan (The Smoke)
[align=center]44. Surah Ad-Dukhan (The Smoke)
In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Ha-Mim.

[These letters are one of the miracles of the Qur'an and none but Allah (Alone) knows their meanings].

2. By the manifest Book (this Qur'an) that makes things clear,

3. We sent it (this Qur'an) down on a blessed night [(i.e. night of Qadr, Surah No: 97) in the month of Ramadan,, the 9th month of the Islamic calendar]. Verily, We are ever warning [mankind that Our Torment w