Vakat | Forum
Tefsir Ibn Kesir - Sura El-A'la - Oblik za Štampu

+- Vakat | Forum (https://forum.vakat.eu)
+-- Forum: Forum | Teme (https://forum.vakat.eu/forum-1.html)
+--- Forum: Tefsir ibn Kesir (https://forum.vakat.eu/forum-2.html)
+--- Tema: Tefsir Ibn Kesir - Sura El-A'la (/thread-32.html)Tefsir Ibn Kesir - Sura El-A'la - Boots - 04-10-2022

Imam Ahmed od Ali ibn Ebi-Taliba, r.a., navodi da je rekao: /604/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., volio je ovo poglavlje: 'Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg.'" Ovo u ovoj verziji prenosi samo Ahmed. U Buharijinom Sahihu i Muslimovom Sahihu stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., Muazu rekao: /605/ "Zašto nisi klanjao sa: 'Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg', 'Tako mi Sunca i svjetla njegova', "Tako mi noći kad tmine razastre."

Imam Ahmed od En-Nu'mana ibn Bešira prenosi /606/da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na dva bajrama učio: "Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg" i "Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji?", i da je, ako bi na Bajram bio petak, ova poglavlja učio i na džuma - namazu." Muslim i sastavljači Sunena citiraju:/607/ "Na dva bajrama i petak učio je: 'Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg' i 'Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji', a možda su bili u istom danu pa ih je učio i na Bajram i džuma - namazu." Imam Ahmed u svom Musnedu od Ka'ba, Abdullaha ibn Abbasa, Abdurrahmana ibn Ubzija i Aiše, majke pravovjernih, prenosi /608/ da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na vitrima učio: 'Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg', "Reci: 'O vi, nevjernici'", i "Reci: 'On je Allah - Jedan.'" Aiša dodaje: "Reci: 'Utječem se Gospodaru svitanja'", i "Reci: 'Utječem se Gospodaru ljudi.'"

"Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg" /1/ "Koji sve stvara i čini skladnim", /2/ "i Koji sve s mjerom određuje i upućuje", /3/ "i Koji čini da rastu pašnjaci", /4/ "a potom čini da postanu suhi, potamnjeli", /5/ "Mi ćemo te naučiti da učiš pa ništa nećeš zaboraviti" /6/ "osim onoga što Allah hoće - jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite" /7/ "i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti"; /8/ "pa ti opominji ako opomena bude koristila!", /9/ "dozvat će se onaj koji se Allaha boji", /10/ "a izbjegavat će je onaj najgori" /11/ "koji će u vatri velikoj gorjeti", /12/ pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti." /13/

Imam Ahmed od Ukbe ibn Amira el-Džuhenija prenosi da je rekao: /609/ "Kada je objavljeno: 'Zato slavi ime Gospodara svoga Veličanstvenog!' (56:96) Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je rekao: 'Učite ovaj ajet na rukuu', a kad je objavljeno: 'Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg', rekao je: 'Učite ovaj ajet na sedždi!'" Ovaj hadis navode i Ebu-Davud i Ibn-Madže. Od Ibn-Abbasa prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., /610/ "...kada bi proučio: 'Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg', govorio: 'Neka je slavljen moj Gospodar Svevišnji!'" Od Abduhajra se prenosi da je rekao: "^uo sam Aliju da je proučio: 'Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg', pa je rekao: 'Neka je slavljen moj Gospodar Svevišnji!'" "...Koji sve stvara i čini skladnim", tj. Koji sva stvorenja stvara u najljepšem obliku.

"...i Koji s mjerom sve određuje i upućuje", tj. čovjeku je odredio da bude sretan ili nesretan, a životinje nadahnuo da pasu na pašnjacima. U tom smislu Uzvišeni prenosi Musaove riječi kada je rekao Faraonu: "Gospodar naš je Onaj Koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, uputio." (20:50) U Muslimovom Sahihu se od Abdullaha ibn Omera prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /611/"Allah je sudbine svih stvorenja odredio na pedeset hiljada godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju, dok je Njegovo Prijestolje bilo još na vodi." "...i Koji čini da rastu pašnjaci", tj. dao je da rastu sve vrste bilja i usjeva. "...a potom čini da postanu suhi", tj. suhi i potamnjeli od suše. "Mi ćemo te naučiti da učiš pa ništa nećeš zaboraviti", tj. tako ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti", "...osim onoga što Allah hoće", tj. pa se ne uznemiravaj oko toga. "On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite", tj. On zna sve što Njegovi robovi javno govore i rade, kao i ono što skrivaju. Sve je Njemu potpuno poznato. Riječi Uzvišenog: "...i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti", znače: Mi ćemo ti olakšati da činiš dobro i dati ispravne propise u kojima neće biti nikakvih neugodnosti i poteškoća. "...pa ti opominji, ako opomena bude koristila", tj. opominji gdje god opomena koristi. Odavde se izvlači zaključak kako treba prenositi znanje i da ga ne treba prenositi onima koji mu nisu dorasli...

U tom smislu se od Alije, r.a., vladara pravovjernih prenosi da je rekao: "Ako ljudima govoriš nešto što oni svojim razumom ne mogu shvatiti, to će još više povećati nered među njima." "...dozvat će se onaj koji se Allaha boji", tj. iz poslanstva će pouku izvući onaj čije se srce boji Allaha. "...a izbjegavat će je onaj najgori." "...koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti", tj. neće moći ni umrijeti pa da se muka kutariše, niti živjeti valjanim životom, jer će biti neprestano mučen bolnom kaznom i najraznovrsnijim patnjama. Imam Ahmed od Ebu-Seida el-Hudrija prenosi da je rekao: /612/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Oni stanovnici Vatre koji je budu zaslužili, u njoj neće moći ni umrijeti ni živjeti. Ali, bit će ljudi koje će vatra, zbog njihovih grijeha, ili je rekao grješki, spržiti pa će pomrijeti. Kad izgore i postanu crni kao ugalj bit će im dozvoljen šefaat (zauzimanje). U gomilama će biti razbacani po obalama dženetskih rijeka, pa će biti rečeno: 'O stanovnici Dženneta, napojte ih!' Tada će početi nicati kao trava od zrnja i riječnog nanosa." Ovaj hadis prenosi i Muslim.

"Postići će šta želi onaj koji se očisti" /14/ "i spomene ime Gospodara svoga pa klanja!" /15/ "Ali, vi više život na ovom svijetu volite", /16/ "a onaj svijet je bolji i vječan je", /17/ "Ovo, doista, ima u listovima prvim", /18/ "listovima Ibrahimovim i Musaovim."/19/

"Postići će šta želi onaj koji se očisti." Ebu-Bekr el-Bezzar preko Džabira ibn Abdullaha od Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi da je u pogledu ovog ajeta rekao: /613/ "Ko posvjedoči da nema boga osim Allaha, da nema sudruga i da sam ja Allahov Poslanik. "i spomene ime Gospodara svoga pa klanja!" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je da se pod ovim misli na pet dnevnih namaza i njihovo čuvanje i obavljanje na vrijeme. Katade kaže da se pod ovim misli na čišćenje imetka i zadobijanje Stvoriteljeva zadovoljstva. "Ali, vi više život na ovom svijetu volite", tj. ovaj svijet pretpostavljate životu na budućem svijetu gdje ćete biti proživljeni i vječno živjeti. "...a onaj svijet je bolji i vječan je", tj. Allahova nagrada je veća i trajnija na onom svijetu, nego kratko uživanje na ovom, prolaznom svijetu.

Kako pametan može prolazno pretpostavljati nad vječnim? Imam Ahmed od Musaa el-Ešarija prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /614/ "Ko voli ovaj svijet, čini to na štetu budućeg svijeta, a ko voli budući svijet, čini to na štetu ovog svijeta. Zato više cijenite ono što je vječno, a ne ono što je prolazno!" Ovaj hadis navodi jedino Ahmed. "Ovo, doista ima u listovima prvim, listovima Ibrahimovim i Musaovim", tj. sadržaj ove sure je bio zapisan i u Ibrahimovim i Musaovim listovima. Hafiz Ebu-Bekr el-Bezzar od Ibn-Abbasa prenosi da je rekao: u vezi sa riječima Uzvišenog: "Ovo, doista, ima u listovima prvim, listovima Ibrahimovim i Musaovim." "Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: /615/ 'Ovo', ili je rekao, 'sve ovo' bilo je zapisano u Ibrahimovim i Musaovim listovima."

Tefsir: Ibn Kesir